Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Obrazová zpráva ze semináře Elektronické publikování

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Obrazová zpráva ze semináře Elektronické publikování

0 comments
Přibližně 40% členů redakce Ikaros vystoupilo na konferenci na téma „Elektronické publikování“ pořádané Českou informační společností. Petra přednesla příspěvek s názvem „Elektronické publikování: periodika na Internetu“, na který volně navazoval příspěvek Filipův s názvem „Ikaros na WWW: zkušenosti s vydáváním elektronického časopisu“. Vzhledem k tomu, že texty obou přednášek budou co nejdříve publikovány v elektronické podobě v časopise Ikaros a zároveň se stanou součástí sborníku konference, zaměřuje se tato reportáž více na příspěvky ostatních přednášejících. Obr. 1 Filip Vojtášek prezentuje publiku klasifikaci WWW dokumentů.

Úvodní slovo svěřili pořadatelé Ing. Martinovi Svobodovi, řediteli STK Praha, který ve svém projevu otevřel celou řadu otázek týkajících se elektronického publikování informací, z nichž většina byla pak podrobněji rozebrána v následujících přednáškách a diskusích. Za přínosné považuji především jeho poznámky týkající se využívání metatextů v elektronických dokumentech. Jedná se v podstatě o novodobou formu bibliografického popisu, kdy s minimem znaků (bitů) je dokument jednoznačně popsán a rozlišen.

PhDr. Jan Žbirka začal svoji přednášku provokativním tvrzením, že dobré technologie tady již byly. Dokládá to například skutečnost, že dříve známá a ověřená řešení jsou se zaváděním nových technologií zapomínána, hledají se nové cesty, kterými se zpravidla dojde ke stejnému bodu přes řadu pokusů, vylepšování a testování. Dále přednášející seznámil přítomné účastníky s architekturou dokumentu a návaznými principy pořádání a vyhledávání. Systém TOPIC, který je mimo jiné založen právě na těchto principech, tak byl teoreticky a později prakticky (následnou přednáškou Ing. Vojtěcha Stavného) předveden účastníkům jako systém, který upřednostňuje úplnost vyhledání dokumentů nad přesností toho hledání, které je typické pro vyhledávací systémy založené na Booleanovské algebře. Na principech TOPICu je tak například postaven mediální informační server ANOPRESS, který přináší komplexní informační služby na základě databáze plných textů deníků a některých dalších periodik a encyklopedií.

Lidicky-21.jpg (32043 bytes)
Obr. 2 Publikum na konferenci načerpalo síly během přestávky na kávu.

Vzrušení v sále přinesl rovněž příspěvek Mgr. Daniely Tkačíkové, ředitelky Ústřední knihovny VŠB-TU Ostrava, která přednesla ostrou kritiku formální i obsahové kvality WWW prezentace Národní knihovny. Její příspěvek však nebyl koncipován jako kritika konkrétního serveru, jeho logické struktury, obsahu, grafického provedení a celkové koncepce, ale spíše jako praktický průvodce publikováním informací a provozováním informačního servisu knihovnami. Doufejme, že si její dobře míněné rady ověřené praxí vezmou konkrétní osoby k srdci a hlavně do rukou…

Tkacikova-20.jpg (17445 bytes)
Obr. 3 Mgr. Daniela Tkačíková ukazuje konkrétní příklady chyb ve WWW publikování.

Na závěr se sluší přidat poděkování organizátorům, především PhDr. Evě Soškové a PhDr. Evě Maximovičové, za hladký průběh celé konference, příjemné prostředí (s výhledem na samu historii Prahy, jak vidno z jedné z fotografií), dobré technické zabezpečení a přátelskou atmosféru. Snad si jen mohu trochu rýpnout do občerstvení, které nebylo zrovna k vegetariánům „user-friendly“.

P.S.: Fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus Camedia 1400-L, který Ikarovi dlouhodobě zapůjčila firma Briard – Ing. Marek Misterka. Tyto fotografie jsou první, které jsme pořídili pro reportáž z odborné akce.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEDLIČKOVÁ, Petra. Obrazová zpráva ze semináře Elektronické publikování. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 1 [cit. 2023-12-11]. urn:nbn:cz:ik-10274. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10274

automaticky generované reklamy
registration login password