elektronické dokumenty

Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR

English title: 
The Management of Electronic Publications in Library Network of the Czech Republic
Abstract: 

The Management of Electronic Publications in Library Network of the Czech Republic is a project introduced by the National Library of the Czech Republic that aims to design and test the infrastructure for gathering and archiving of electronic documents and publications. It analyses the current situation and suggests changes to the legislation. The project is now open for voluntary participations by publishing institutions.

Charakteristika projektu

V rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) předložila Národní knihovna ČR projekt nazvaný Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR. Ve veřejné soutěži se v hodnocení Ministerstva kultury umístil na 6. místě z celkem přihlášených 123 projektů, přičemž v hodnocení získal 196 bodů z 200 možných. Dle hodnotící zprávy je projekt promyšlený a stanovuje si reálně splnitelné cíle. Oceněna byla též jeho originalita, neboť předmět výzkumu nebyl v České republice zatím komplexně řešen v rámci jiné výzkumné aktivity podporované z veřejných zdrojů. Kromě konkrétního využití výsledků se jedná také o ochranu kulturního dědictví v moderní – nelistinné podobě pro budoucnost. Proto bylo ministerstvem uznáno 100 % požadovaných nákladů a doporučeno projekt přijmout.

Hlavním řešitelem projektu je RNDr. Tomáš Svoboda, náměstek sekce Digitalizace a technologie NK ČR. Hlavním cílem projektu je navrhnout a otestovat infrastrukturu, která umožní výběr elektronických publikací od vydavatelů a nakladatelů, zpracování těchto publikací, jejich sdílení a zpřístupnění v knihovní síti ČR. Dalším velmi důležitým úkolem (a zároveň cílem) je dlouhodobá archivace a ochrana elektronických dokumentů. Významnou součástí projektu bude též analýza a návrh legislativy v oblasti elektronického povinného výtisku. Zároveň se také připraví návrhy smluv mezi knihovnami, případně dalšími kulturními subjekty a institucemi. Jedním z hlavních úkolů Národní knihovny je zachovat národní kulturní dědictví v celé jeho šíři a podobách. K tomu slouží zákonná povinnost odevzdávat do NK ČR povinný výtisk monografických publikací dle zákona o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb. a periodik dle tiskového zákona č. 46/2000 Sb. Uvedené zákony ovšem nepočítaly s dynamickým vývojem digitálního publikování a s nástupem stále populárnějších elektronických publikací. V řadě evropských zemí (Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie, Nizozemí či Dánsko) se odevzdávání dokumentů v elektronické podobě stává běžnou praxí, v České republice tomu tak prozatím není.

Žížala, Martin. Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7404>. urn:nbn:cz:ik‐007404. ISSN 1212-5075.

Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze včera, dnes a pozítří

English title: 
Digital University repository at the Charles University in Prague – today, yesterday and the day after tomorrow
Abstract: 

The article discusses the context, functionality and technical solutions of the Digital university repository at the Charles University in Prague.

Univerzita Karlova v Praze (dále jen UK) začala budovat vlastní Digitální repozitář v roce 2006, a to v rámci Transformačních a rozvojových projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Cílem bylo zlepšení dostupnosti digitálních dokumentů (jako jsou např. závěrečné práce, studijní materiály, periodika, vědecké články a příspěvky do sborníků, digitalizované historické dokumenty apod.) vytvořených na UK v souladu s požadavky na jejich dlouhodobou ochranu a archivaci.

Baranayová, Irena; Fojtů, Andrea; Pavlásková, Eliška. Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze včera, dnes a pozítří. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7337>. urn:nbn:cz:ik‐007337. ISSN 1212-5075.

YouTube, aneb tajemství videa a zvuku

English title: 
YouTube, the secret of video and audio
Abstract: 

First part of this article describes basics of video and audio on PC. Multimedia containers, video codecs and audio formats are mentioned. In the second part, YouTube as a portal is analysed. The second part also consist of particular analysis of the five most important sites of YouTube – main page, video playback page, user channel page, account settings page and TestTube. At the end of second part of this article, three main ways of downloading video from YouTube are introduced. Third and last part is dedicated to user review and experiences with YouTube.

1. Zvuk a video – hlavní náplň YouTube

V předešlém článku, nazvaném „Když se řekne YouTube“, jsme se seznámili se základními charakteristikami portálu YouTube, zmapovali procesy související s videem včetně jeho kategorizace a vyhledávání a přiblížili jsme si uživatele portálu YouTube. Stále jsou tu ale dvě oblasti, které zasluhují zmapování, a to obecná rovina videa a zvuku na PC a pohled na YouTube jako na portál, sestávající z mnoha rozličných, a přesto v určitých ohledech obdobných WWW stránek. Konec článku je věnován hodnocení portálu YouTube z širšího pohledu.

Voců, Ondřej. YouTube, aneb tajemství videa a zvuku. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 5 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6803>. urn:nbn:cz:ik‐006803. ISSN 1212-5075.

Když se řekne YouTube...

English title: 
When you say YouTube,...
Abstract: 

This article describes basic characteristics of YouTube portal, explains its importance and provided services. The first part of this article is applied to basic characteristics of YouTube portal, the second part deals with processes related to videos on YouTube. YouTube users, YouTube partners and projects are mainspring of the third part of this article. Special subchapter outlines possibilites of YouTube in relation to information studies and librarianship. At the end of the fourth chapter user offences are mentioned. The last part of this article is short summary including challenges, which will YouTube probably have to face.

1. Základní charakteristiky portálu YouTube

Co do počtu videí a počtu denních shlédnutí je YouTube bezesporu jedničkou na světě. Každý den je na portálu YouTube přehráno přes dvě miliardy videí, celkový počet videí se pohybuje v době publikování tohoto článku okolo 150 milionů. Ale co to vlastně je portál YouTube? Přestože se tato otázka může zdát naprosto zbytečná, je třeba ji položit a odpovědět na ni v několika rozdílných rovinách. YouTube je mimo jiné solidní příklad webového sídla, které naplňuje myšlenky webu 2.0. YouTube lze rovněž definovat jako portál pro sdílení videa a z hlediska technologie přenosu videí jej lze zařadit mezi stránky používající poupravené progresivní stahování. Z hlediska výstavby stránek se portál YouTube sestává hlavně z AJAXu., Pythonu a vestavěného přehrávače Flash Player od firmy Adobe. Rovněž stručný pohled do historie YouTube, popis základních dokumentů a doplňkového informačního aparátu pomáhají objasnit otázku, co je YouTube.

Voců, Ondřej. Když se řekne YouTube.... Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6758>. urn:nbn:cz:ik‐006758. ISSN 1212-5075.

ISBN a online publikace

English title: 
ISBN and online publications
Abstract: 

Brief history of the initial purpose of assigning ISBNs to printed publications describing the development of this number from 8-digit through 9- and 10-digit up to presently used 13-digit number. The new environment in the ISBN system connected with revival of electronic book publication – off-line and on-line. Three conditions accepted within the ISBN community which must an e-book fulfill to be able to get an ISBN. World-wide problems caused by assigning ISBNs to online publications. Brief guidelines for Czech publishers for assigning ISBNs to online publications.

Rychlý rozvoj elektronického vydavatelství zasáhl i Českou republiku, systém ISBN nevyjímaje. V následujícím textu se pokusím stanovit pravidla přidělování čísel ISBN online publikacím v rámci systému ISBN. Domnívám se ale, že neškodí zopakovat si, k jakému účelu bylo číslo ISBN původně určeno a jaký vývoj v jeho používání poté nastal.

Jeřábek, Antonín. ISBN a online publikace. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 1 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6589>. urn:nbn:cz:ik‐006589. ISSN 1212-5075.

Ten blbec Word!

Začalo to nenápadně. Když před lety aktualizovaná verze Wordu začala hlídat pravopis, bylo milé, že mě upozorní, když napíšu slovo špatně, když při úpravě textu nechám dvě stejná slova vedle sebe a tak podobně. Co se ale začalo dít asi před dvěma lety v mém novém služebním počítači? Word se začal při automatických opravách chovat iniciativně a svéhlavě. Když jsem před rokem začala sbírat, co všechno mi přepsal a jaké chyby nadělal, nestačila jsem se divit. Co mi to ten blbec zase napsal?

Tichá, Ludmila. Ten blbec Word!. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6563>. urn:nbn:cz:ik‐006563. ISSN 1212-5075.

Masová digitalizace je konečně tady!

Masová digitalizace se v odborných knihovnicko-informačních kruzích již několik let skloňuje ve všech pádech. Názorný příklad druhého pádu neboli genitivu najdete například v popisu projektu Národní digitální knihovny z roku 2010; velmi pěknou ukázkou šestého pádu, tj. pro milovníky počeštělých latinských slovíček lokálu, se pyšní zápis z jednání sekce IT Sdružení knihoven ČR (pro znalce SDRUK), který - a to se podržte - pochází již z roku 2005!

Ikaros, redakce. Masová digitalizace je konečně tady!. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 13 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6551>. urn:nbn:cz:ik‐006551. ISSN 1212-5075.

Konference CNZ 2010

Ve čtvrtek 30. září 2010 proběhl v prostorách Národního archivu v Praze již pátý ročník odborné konference CNZ, která si svým názvem opět položila otázku „Co po nás zbude?“. Hlavními tématy konference byly jako obvykle elektronické dokumenty, datové schránky, zabezpečení dat a legislativa a především otázky dlouhodobého uchovávání elektronických dokumentů. Podtitul letošního ročníku zněl „eArchivace na výsluní“.

Rylich, Jan. Konference CNZ 2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6495>. urn:nbn:cz:ik‐006495. ISSN 1212-5075.

Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně

English title: 
Electronic university textbooks at the Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
Abstract: 

The article deals with the transition from traditional publishing of printed university textbooks to electronic ones at the Faculty of Economics and Administration, Masaryk University Brno. It is focused on the advantages and disadvantages of both possibilities and on the future of this process.

Návštěva fakultního skladu publikací nezavdává obvykle mnoho důvodů k radosti. Na první pohled jsou patrné rozdíly v objemu zásob. U jednoho titulu je k mání už jen několik málo kousků (nebo dokonce žádné), jiné tituly jsou zastoupeny hromadami neprodejných, protože rychle zastaralých titulů. V nich jsou pak umrtveny nemalé finanční prostředky a šance na jejich revitalizaci je obvykle jen iluzorní.

Nekuda, Jaroslav. Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4448>. urn:nbn:cz:ik‐004448. ISSN 1212-5075.

Výstava o knihovnách a elektronických informačních zdrojích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Dne 22. března se ve vstupní hale Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze uskutečnilo slavnostní zahájení výstavy konané k akci Březen - měsíc internetu pod názvem Knihovny a elektronické informační zdroje na Přírodovědecké fakultě UK v Praze - Historie, současnost a budoucnost.

Balvínová, Alena; Lukášová, Radka; Soukup, Jan. Výstava o knihovnách a elektronických informačních zdrojích na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 4 [cit. 19.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4043>. urn:nbn:cz:ik‐004043. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah