elektronické publikování

Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR

English title: 
The Management of Electronic Publications in Library Network of the Czech Republic
Abstract: 

The Management of Electronic Publications in Library Network of the Czech Republic is a project introduced by the National Library of the Czech Republic that aims to design and test the infrastructure for gathering and archiving of electronic documents and publications. It analyses the current situation and suggests changes to the legislation. The project is now open for voluntary participations by publishing institutions.

Charakteristika projektu

V rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) předložila Národní knihovna ČR projekt nazvaný Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR. Ve veřejné soutěži se v hodnocení Ministerstva kultury umístil na 6. místě z celkem přihlášených 123 projektů, přičemž v hodnocení získal 196 bodů z 200 možných. Dle hodnotící zprávy je projekt promyšlený a stanovuje si reálně splnitelné cíle. Oceněna byla též jeho originalita, neboť předmět výzkumu nebyl v České republice zatím komplexně řešen v rámci jiné výzkumné aktivity podporované z veřejných zdrojů. Kromě konkrétního využití výsledků se jedná také o ochranu kulturního dědictví v moderní – nelistinné podobě pro budoucnost. Proto bylo ministerstvem uznáno 100 % požadovaných nákladů a doporučeno projekt přijmout.

Hlavním řešitelem projektu je RNDr. Tomáš Svoboda, náměstek sekce Digitalizace a technologie NK ČR. Hlavním cílem projektu je navrhnout a otestovat infrastrukturu, která umožní výběr elektronických publikací od vydavatelů a nakladatelů, zpracování těchto publikací, jejich sdílení a zpřístupnění v knihovní síti ČR. Dalším velmi důležitým úkolem (a zároveň cílem) je dlouhodobá archivace a ochrana elektronických dokumentů. Významnou součástí projektu bude též analýza a návrh legislativy v oblasti elektronického povinného výtisku. Zároveň se také připraví návrhy smluv mezi knihovnami, případně dalšími kulturními subjekty a institucemi. Jedním z hlavních úkolů Národní knihovny je zachovat národní kulturní dědictví v celé jeho šíři a podobách. K tomu slouží zákonná povinnost odevzdávat do NK ČR povinný výtisk monografických publikací dle zákona o neperiodických publikacích č. 37/1995 Sb. a periodik dle tiskového zákona č. 46/2000 Sb. Uvedené zákony ovšem nepočítaly s dynamickým vývojem digitálního publikování a s nástupem stále populárnějších elektronických publikací. V řadě evropských zemí (Německo, Rakousko, Francie, Velká Británie, Nizozemí či Dánsko) se odevzdávání dokumentů v elektronické podobě stává běžnou praxí, v České republice tomu tak prozatím není.

Žížala, Martin. Správa elektronických publikací v síti knihoven ČR. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7404>. urn:nbn:cz:ik‐007404. ISSN 1212-5075.

ISBN a online publikace

English title: 
ISBN and online publications
Abstract: 

Brief history of the initial purpose of assigning ISBNs to printed publications describing the development of this number from 8-digit through 9- and 10-digit up to presently used 13-digit number. The new environment in the ISBN system connected with revival of electronic book publication – off-line and on-line. Three conditions accepted within the ISBN community which must an e-book fulfill to be able to get an ISBN. World-wide problems caused by assigning ISBNs to online publications. Brief guidelines for Czech publishers for assigning ISBNs to online publications.

Rychlý rozvoj elektronického vydavatelství zasáhl i Českou republiku, systém ISBN nevyjímaje. V následujícím textu se pokusím stanovit pravidla přidělování čísel ISBN online publikacím v rámci systému ISBN. Domnívám se ale, že neškodí zopakovat si, k jakému účelu bylo číslo ISBN původně určeno a jaký vývoj v jeho používání poté nastal.

Jeřábek, Antonín. ISBN a online publikace. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6589>. urn:nbn:cz:ik‐006589. ISSN 1212-5075.

viXra. org – alternativní elektronický archiv pro vědu a matematiku

English title: 
viXra.org : an alternative archive of e-prints in Science and Mathematics
Abstract: 

The article provides information about viXra.org – a new alternative archive of e-prints in Science and Mathematics aimed at serving the whole scientific community.

Úvodem

Komunikace informací je důležitým předpokladem pokroku v oblasti vědy, techniky a výzkumu. Aktuálním trendem v informační společnosti je, že se komunikace přesouvá do virtuálního prostředí, které umožňuje prostřednictvím nových komunikačních a webovských technologií rychlou výměnu informací za relativně nízkou cenu, bez časového nebo územního omezení. Právě finanční dostupnost nových vědeckých poznatků hraje důležitou roli.

Planková, Jindra. viXra. org – alternativní elektronický archiv pro vědu a matematiku. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6436>. urn:nbn:cz:ik‐006436. ISSN 1212-5075.

Významný mezník v oblasti Open Access

English title: 
Significant milestone for Open Access
Abstract: 

The article informs about the new Compact for Open-Access Publishing Equity.

Úvodní zamyšlení

Současný svět nás stále víc a více přesvědčuje o tom, že nic se neděje izolovaně od celku. Většina událostí a jevů v soudobé společnosti má svůj původ v nezměrném množství rozmanitých skutečností, které spolu souvisejí, navzájem se ovlivňují a společně vytvářejí komplexní obraz lidského světa. Díky dané skutečnosti dospějeme k faktu, že žijeme v malém světě, kde je vše spojeno se vším ostatním.

Planková, Jindra. Významný mezník v oblasti Open Access. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5795>. urn:nbn:cz:ik‐005795. ISSN 1212-5075.

Otázka budoucnosti fenoménu Open Access

Podnázev: 
Závěrečné zamyšlení nad aktuálním tématem
English title: 
A matter of future the Open Access phenomenon
English subtitle: 
A closing reflection on a current topic
Abstract: 

This article presents author’s reflection of the future of „Open Access“. Ideas about the future of this new phenomenon in librarianship and information science are briefly mentioned.

Redakční poznámka: Následující text je desátým dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu.
Planková, Jindra. Otázka budoucnosti fenoménu Open Access. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4823>. urn:nbn:cz:ik‐004823. ISSN 1212-5075.

Zdroje informací s otevřeným přístupem

English title: 
Open Access information resources
Abstract: 

The article presents current open access information resources of scientific information. The most important information resources are described in more detail – subject archives and institutional repositories, open access journals, open access encyclopedias and other open access resources.

Redakční poznámka: Následující text je sedmým dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu.
Planková, Jindra. Zdroje informací s otevřeným přístupem. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4609>. urn:nbn:cz:ik‐004609. ISSN 1212-5075.

Technická řešení pro otevřený přístup

English title: 
Necessary technical and technological conditions of open access – a few challenges
Abstract: 

This article presents current information about necessary technical and technological conditions of open access. Important points at technical development, telecommunication standards and technology are mentioned. These play an important role during enabling new phenomenon OA and have also provided necessary starting points for the formation of open access.

Redakční poznámka: Následující text je šestým dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu.
Planková, Jindra. Technická řešení pro otevřený přístup. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 2 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4555>. urn:nbn:cz:ik‐004555. ISSN 1212-5075.

Zpráva z konference ELPUB 2007

Ve dnech 13. – 15. června 2007 se ve Vídni uskutečnila již 11. konference o elektronickém publikování (11th International Conference on Electronic Publishing), tj. ELPUB 2007. Tematicky byla konference zaměřena na otevřenost v digitálním publikování, konkrétně na povědomí o tomto tématu, objevování a otevřený přístup (Openness in Digital Publishing: Awareness, Discovery and Open Access).

Skolková, Linda. Zpráva z konference ELPUB 2007. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4506>. urn:nbn:cz:ik‐004506. ISSN 1212-5075.

Podstatné faktory a složky v systému Open Access

English title: 
Essential elements of Open Access
Abstract: 

The article presents essentials factors and components of Open Access in new information society. Main features, arguments and criteria for Open Access are introduced. This article is intended to discuss and clarify these criteria and arguments.

Redakční poznámka: Následující text je pátým dílem seriálu o problematice otevřeného přístupu.
Planková, Jindra. Podstatné faktory a složky v systému Open Access. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4499>. urn:nbn:cz:ik‐004499. ISSN 1212-5075.

Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně

English title: 
Electronic university textbooks at the Faculty of Economics and Administration Masaryk University Brno
Abstract: 

The article deals with the transition from traditional publishing of printed university textbooks to electronic ones at the Faculty of Economics and Administration, Masaryk University Brno. It is focused on the advantages and disadvantages of both possibilities and on the future of this process.

Návštěva fakultního skladu publikací nezavdává obvykle mnoho důvodů k radosti. Na první pohled jsou patrné rozdíly v objemu zásob. U jednoho titulu je k mání už jen několik málo kousků (nebo dokonce žádné), jiné tituly jsou zastoupeny hromadami neprodejných, protože rychle zastaralých titulů. V nich jsou pak umrtveny nemalé finanční prostředky a šance na jejich revitalizaci je obvykle jen iluzorní.

Nekuda, Jaroslav. Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/4448>. urn:nbn:cz:ik‐004448. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah