Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Prezentace posterů

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Prezentace posterů

0 comments
Autoři: 

V rámci 13. ročníku konference Inforum proběhla také prezentace třinácti posterů. Prezentace se konala v úterý 22.5. odpoledne a po tomto cyklu krátkých "upoutávek" se účastníci mohli přesunout k samotným posterům a diskutovat přímo s prezentujícími.

První vystoupila Alena Balvínová z Přírodovědecké fakulty UK s posterem s názvem "Využívání elektronických informačních zdrojů v oblasti přírodních věd z projektu 1N04186". Jedná se o konsorciální přístup k databázím a přírodovědným informačním zdrojům. V souvislosti s tímto projektem také probíhaly propagační akce, které se snažily uživatele na tyto báze 'nalákat'. Proběhl také výzkum, který přinesl sice předpokládané, ane ne zrovna příznivé výsledky. Studenti vysokých škol totiž často až do posledních ročníků nenavštěvují knihovny a nevyužívají odborné databáze (a někteří z nich ani při práci na diplomkách). Primárním zdrojem u nich zůstává Google, což je sice schopný vyhledavač, ale rozhodně nedokáže zcela nahradit specializované databáze.

Milena Dobreva z bulharské Akademie věd přednesla příspěvek pojmenovaný "South-Eastern European Digitalization Initiative (SEEDI)". Jedná se o neformální profesní síť zabývající se oblastí digitalizace kulturního a vědeckého děditství. Její aktivity odstartovaly roku 2003, a cílem je podpořit povědomí o digitalizaci, zlepšit komunikaci mezi institucemi, povzbudit kooperaci jednotlivých subjektů a podobně. Těchto cílů dosahují různými akcemi, konferencemi a workshopy, či provozováním mailing-listu. Nejdůležitější nicméně není nějaké řízení shora, ale iniciativa dílčích organizací a subjektů (tzv. postup "bottom-up").

"Quality Management on the LIS Education", tak zněl název posteru, který představil Holma Baiba z University of Latvia. Cílem je zkoumání kvalitativního modelu ve vyšším vzdělávání. Analyzovány byly zejména tři aspekty: sociální systém, technický systém a systém managementu. Bylo zjištěno, že evaluace dopadla nejlépe u systému technického. Z toho tedy vyplývá, že je třeba vyvinout nové a dokonalejší metody i pro systém sociální a systém managementu / řízení.

Iva Horová z Knihovny Akademie můzických umění v Praze se ve svých několika vyhrazených minutách věnovala tématu "Současný stav eVKŠP v ČR". Předně, eVKŠP jsou v podstatě systémy zpřístupňování vysokoškolských prací. Různé školy k této otázce přistupují různě, a právě to bylo cílem průzkumu z roku 2006. Nebudu opakovat všechna data a tabulky, nicméně většina škol zpřístupňuje práce pouze v rámci svého intranetu. Necelá polovina pak na internetu, a zbývající školy na jiných nosičích. Co se standardizace metadat týče, používá ji 12 z 19 oslovených škol.

Miroslava Jakubeková z Metodicko-pedagogického centra v Trenčíně si připravila prezentaci posteru "Funkčná informáčná gramotnosť pedagogických zamestnancov". Role učitele v informační společnosti se totiž mění, stejně jako tomu je i s řadou dalších profesí. V oblasti vzdělávání lze hovoři o dvou typech digitální gramotnosti - tím prvním je základní počítačová gramostnost, a druhým typem je počítačová gramotnost funkční. Je nezbytné, aby s ICT dokázali pracovat nejen studenti, ale především sami učitelé. Tomuto cíli se věnuje portál FIT (= Funkčné informačné technologie), který se pokouší o inovaci ve výuce, o poskytnutí doporučené metodiky, a v neposlední řadě slouží jako e-learning v celoživotním vzdělávání učitelů.

Další přednášející, Věra Kroftová (Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., Agrotest fyto, s.r.o.), představila poster s názvem "Analýza českých časopisů z oblasti přírodních věd v databázi Web of Science". Analýza se týkala 25 časopisů, a byla zkoumána řada ukazatelů, od impakt faktoru až po rok zařazení do databáze. Zkoumal se také tzv. medián (neboli střední hodnota), a bylo zjištěno, že i časopisy s poměrně nízkou hodnotou impact factoru mohou být kvalitní, protože medián v rámci dané kategorie není o mnoho vyšší (a někdy je i nižší). Analýza také odhalila několik teritoriálních nepřesností v rámci Web of Science (Spojené státy x USA, Česká republika x Československo...).

Za Národní knihovnu ČR se prezentace posterů zůčastnila Edita Lichtenbergová s tématem "E-learningové kurzy katalogizace". Právě kurzy katalogizace patří mezi nejpopulárnější a nejvyžadovanější akce, protože existuje veliký počet katalogizátorů, a v knihovnách je navíc častá obměna pracovníků. Takové kurzy tak bývají zaplněné již během několika hodin (někdy i minut) po vypsání, a e-learningové řešení je možnou cestou, jak tuto problematiku řešit. Mezi výhody patří libovolné zahájení, volný časový plán a výhoda studia z domova, nebo odkudkoliv, kde je internet. Obsah kurzů pokrývá úroveň záznamu pro Souborný katalog (AACR, MARC21, UNIMARC), což je dostatečné pro většinu knihoven (které obvykle používají minimální záznam, někdy až sub-minimální). Kurs je umístěn v systému Moodle.

"CSA Library School Programme RefWorks v ČR" byl název posteru Evy Marvanové (taktéž z NK ČR, konkrétně z Knihovnického institutu). Zmiňovaný CSA program umožňuje českým vysokým školám přístup do báze RefWork, a to zdarma. V rámci RefWork je možné tvořit si své osobní bibliografické databáze, bibliografie sdílet a formátovat, provádět import z různých zdrojů a podobně. Program je tedy určen pro knihovníky, informační profesionály, či studenty, zkrátka pro všechny, kdo vyhledávají a pracují s informacemi.

Stela Filipi-Matutinovic z unioverzitní knihovny Svetozar Markovic v Srbsku si připravila poster "Correlation of the access to electronic services in Serbia and the presence of Serbian authors in the Web of Science". V roce 2001 zahájilo svoji činnost konsorcium KoBSON, sdružující srbské výzkumné knihovny. Konsorcium se zaměřilo na získávání odborných informačních zdrojů, a bylo úspěšné - v roce 2002 mělo přístup k cca 3.000 časopisů, a v součastnosti už počet stoupl na 17.000. Mezi lety 2001 a 2006 se také zdvojnásobil počet publiklací srbských autorů v bázi Web of Science, což ukazuje na korelaci mezi přístupem k informačním zdrojům a dosahovaným výsledkům v rámci WoS.

Vendula Papíková (Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky Akademie věd ČR) představila poster s názvem "Nové možnosti vyhledávání vědeckých lékařských informací". Zažíváme exponenciální nárůst informací ve všech oborech, a medicína není pochopitelně výjimkou. Vznikají nové obory a odbornosti, atomizace už postoupila ze specializací na superspecializace, takže se odborníci věnují jen velice úzkým oblastem. Počet informací roste velmi rychle, ale čas na jejich vyhledávání a zpracování musí zůstat stejný, nebo se nejlépe ještě snižovat. Vznikají tedy inovativní vyhledávací technologie (vizualizace, podrobná indexace, automatická analýza textu...) a začínají se užívat webové služby a aplikace Webu 2.0 (nová uživatelská rozhraní, folksonomie, mashupy, podpora komunity - blogy, wikii a podobně).

Z Vilnius University v Litvě dorazila Zibute Petrauskiene s příspěvkem "Electronic Information Resources in Lithuanian Academic Libraries". Tématem tedy byl přístup k informačním zdrojům v litevských akademických knihovnách, a jejich využívání. První vlaštovkou byla databáze EBSCO, ke které byl přístup zajištěn v roce 1999. V současnosti má Asociace akademických knihoven přístup již k 63 databázím. Využíváním těchto zdrojů se zabýval i výzkum provedený v roce 2006, který zjišťoval, které zdroje jsou opravdu využívané, a které již méně.

Beáta Sedláčková ze Slezské univerzity v Opavě se věnovala tématu "Informační a knihovnická studia - studijní obor pro vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků". Počátky předmětu jsou úzce spjaty se studiem české literatury. Samotný Ústav informatiky byl zřízen 1.1.1998, a nejmladší Oddělení vědy vzniklo v říjnu 2003. Vznikl také nově akreditované dvouleté navazující magisterské studium, jehož cílem je připravit odborníky pro knihovny, informační instituce, počítačové sítě a pod., tedy pro plnohodnotnou práci v rámci informační společnosti. V letošním roce také končí první absolventi oboru a proběhne výsledná evaluace.

Posledním prezentujícím byl Petr Žabička, který přímo bleskově představil poster s názvem "Software pro archivaci webu". Ukázal graf stoupajících registrací domén v českém prostředí (.cz) a náhledem na poster se rozloučil. Každopádně obsahem práce jsou nové a stávající nástroje, které slouží k archivaci webu. To je zajímavá ale komplikované činnost, protože webové stránky a portály jsou dynamické a neustále se mění. Pravděpodobně nejznámějším projektem je Internetový Archiv. V rámci posteru pana Žabičky byl představen mimojiné i náš WebArchiv, jeho nástroje a služby pro uživatele.

(JR)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
IKAROS, redakce. Prezentace posterů. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 5/2 [cit. 2024-07-19]. urn:nbn:cz:ik-12593. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12593

automaticky generované reklamy
registration login password