informační zdroje

Hot Articles - nejčtenější články z Vašeho oboru

English title: 
Hot Articles - The Most Read Articles from Your Field
Abstract: 

Charles University is testing a new service for recommending the most read articles from different subjects named bX Hot Articles. The service is based on data from bX Recommender, which constantly harvests statistics data from thousands of institutions from all over the world. Testing was conceived between December 2011 and March 2012.

Úvod

Na Univerzitě Karlově v Praze (UK) a Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) bylo právě dokončeno testování nové služby bX Hot Articles. Jedná se o nástroj vyvíjený společností ExLibris založený na stávající službě bX Recommender, který na obou univerzitách běží úspěšně již téměř dva roky jako součást Open URL linkovacího serveru SFX.

Zach, Michael. Hot Articles - nejčtenější články z Vašeho oboru. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 4 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7400>. urn:nbn:cz:ik‐007400. ISSN 1212-5075.

SOPA, PIPA & ACTA aneb Boj o svobodu na Internetu

"Wikipedie byla na 24 hodin odpojená", "protesty proti dohodě ACTA se stupňují", "skupina hackerů opět zaútočila na webové stránky vlády", "americká FBI odpojila server Megaupload"... V posledních týdnech se i klasická média začala věnovat poměrně závažným změnám a událostem, které na Internetu v poslední době probíhají. Neobvyklé množství diskusí a protestů způsobily především legislativní návrhy, které jsou oficiálně zaměřené proti pirátům a padělatelům, ale ve skutečnosti umožňují rozsáhlé zásahy do struktury Internetu i práv a svobod všech občanů.

Pojďme se tedy na události několika posledních týdnů podívat podrobněji.

Rylich, Jan. SOPA, PIPA & ACTA aneb Boj o svobodu na Internetu. Ikaros [online]. 2012, roč. 16, č. 2 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7345>. urn:nbn:cz:ik‐007345. ISSN 1212-5075.

Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii

Abstract: 

The article discusses the existing results of the implementation of the wikiportal, which is devoted to the field of information science and librarianship, in the Czech Wikipedia. The first parts of the article give basic information about portal, about reasons for its implementation and about its goals, too. The next part gives an overview of existing project outputs and results of the portal, followed by the section dealing with options and proposals for further development of the portal, including the possibility of participation of a wider user base. The final part of the paper is dedicated to the overall summary and conclusions of the portal’s achievements, future challenges, problems and its general sense, too.

Úvodní informace

Portál (dále též jako wikiportál) „Informační věda a knihovnictví“ vznikl jako „Výstup projektu specifického výzkumu č. 263105/2011 řešeného na FF UK“. Je stránkou typu wikiportálu v rámci české jazykové verze encyklopedie Wikipedie.

Jako wikiportály (popřípadě pouze portály) jsou ve Wikipedii označovány stránky, které slouží jako úvodní stránky k nějakému tématu. Měly by obsahovat odkazy na články a popřípadě další typy obsahů spadající do tématu wikiportálu, které již ve Wikipedii (a jejích sesterských projektech) existují nebo dosud chybějí. Odkazy na existující i chybějící obsah mohou být v rámci portálu alespoň hrubě hierarchicky kategorizované [Wikipedie, Wikipedie:Wikiportál, 2011].

Sakastrová, Lucie. Portál „Informační věda a knihovnictví“ v české Wikipedii. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7009>. urn:nbn:cz:ik‐007009. ISSN 1212-5075.

Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj

English title: 
Electronic Usage Statistics and their Development
Abstract: 

Libraries spend huge amounts of money on electronic resources and related services; thus it is necessary to carefully measure and evaluate their usage. The article describes development of the methods for usage data collection and analysis. Described further is the principle of usage data harvesting via SUSHI (Standardized Usage Statistics Harvesting Initiative) and methods of COUNTER (Counting Online Usage of NeTworked Electronic Resources) statistics proccessing. The author gives a brief information about a relatively new project PIRUS 2. The presumable development of the methods of measuring usage closes the contribution.

Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj

Tištěné knihy nepředstavují velký problém v souvislosti se zjišťováním míry jejich využívanosti. Pokud jsou v knihovně evidovány výpůjčky, je snadné spočítat, kolikrát byla kniha zapůjčena. Data jistě nejsou zcela přesná, neboť nejsou evidovány prezenční výpůjčky z volného výběru, ale získaná data přesto mají značnou vypovídací hodnotu. Zjišťování míry využití časopisů je mnohem složitější. Kvantifikace jejich využití je ztížena tím, že necirkulují mezi uživateli stejně jako knihy, jsou dostupné většinou jen prezenčně. Podíváme-li se na zjišťování využívanosti elektronických zdrojů, je situace ještě složitější.

Beitlová, Michaela. Elektronické uživatelské statistiky a jejich vývoj. Ikaros [online]. 2011, roč. 15, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6944>. urn:nbn:cz:ik‐006944. ISSN 1212-5075.

Portál Xerxes - nové řešení pro federativní vyhledávání v Knihovně UTB

Abstract: 

The goal of libraries nowadays is not only to enable user access high quality information resources, but also to offer convenient search tools. Federation search engines may be a very helpful utility. In 2010, TBU Library incorporated among offered services the MetaLib search engine leveraged via the X-Server module by the attractive Xerxes portal platform. The article summarizes implementation work, highlights of the solution and perspective.

Úvod

Knihovna UTB ve Zlíně v roce 2008 úspěšně nasadila do svých služeb technologii SFX, která velmi výrazně usnadnila práci uživatelům, a která je nadále velmi úspěšnou a přínosnou pomůckou spojenou s elektronickými informačními zdroji. V další fázi jsme však chtěli nabídnout nástroj, který rovněž značně zvyšuje uživatelský komfort. Možnost vyhledávat ve více relevantních zdrojích najednou je nesporně pro uživatele přínosná a atraktivní.

Fabián, Ondřej. Portál Xerxes - nové řešení pro federativní vyhledávání v Knihovně UTB. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 12 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6531>. urn:nbn:cz:ik‐006531. ISSN 1212-5075.

viXra. org – alternativní elektronický archiv pro vědu a matematiku

English title: 
viXra.org : an alternative archive of e-prints in Science and Mathematics
Abstract: 

The article provides information about viXra.org – a new alternative archive of e-prints in Science and Mathematics aimed at serving the whole scientific community.

Úvodem

Komunikace informací je důležitým předpokladem pokroku v oblasti vědy, techniky a výzkumu. Aktuálním trendem v informační společnosti je, že se komunikace přesouvá do virtuálního prostředí, které umožňuje prostřednictvím nových komunikačních a webovských technologií rychlou výměnu informací za relativně nízkou cenu, bez časového nebo územního omezení. Právě finanční dostupnost nových vědeckých poznatků hraje důležitou roli.

Planková, Jindra. viXra. org – alternativní elektronický archiv pro vědu a matematiku. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 10 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6436>. urn:nbn:cz:ik‐006436. ISSN 1212-5075.

Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010

English title: 
What brings the 3rd edition of the International Standard ISO 690:2010
Abstract: 

The review evaluates the structure and content of new, 3rd edition of the International Standard ISO 690:2010 which gives guidelines for the preparation of bibliographic references and citations to information resources. The text of new edition of the International Standard is compared with texts of the 2nd edition of the International Standard ISO 690:1987 and the 1st edition of the International Standard ISO 690-2:1997. Text of review contains some critical notes to content of published International Standard.

Úvodem

Po více než šesti letech příprav bylo 15. června 2010 organizací ISO oficiálně publikováno v pořadí již 3. vydání mezinárodní normy ISO 690, a to paralelně, jak bývá zvykem, v anglické [ISO 690:2010(E)] i francouzské verzi [ISO 690:2010(F)]. Nové vydání zároveň ruší a nahrazuje předešlé 2. vydání normy ISO 690 z roku 1987 [ISO 690:1987] a také 1. vydání doplňkové normy ISO 690-2 z roku 1997 [ISO 690-2:1997]. Text 3.

Bratková, Eva. Co přináší třetí vydání mezinárodní normy ISO 690:2010. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 9 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6358>. urn:nbn:cz:ik‐006358. ISSN 1212-5075.

Informační podpora oboru hutnictví a její perspektivy

English title: 
Information support of metallurgical industry and its perspective
Abstract: 

Article is a digest of the most important parts of the thesis with the same title that was successfully defended at the Institute of Information Studies & Librarianship of the Faculty of Philosophy & Arts at the Charles University in Prague. It analyses current state of information services for iron and steel industry in Czech Republic. Furthermore, the current standing of the Czech metallurgical industry with its specific aspects is analysed. Contemporary trends of information support and knowledge management in business companies are discussed in the next part. Finally, some preselected information e-sources related to metallurgical industry are outlined.

Úvod

Současná znalostní společnost, globální ekonomika a prostředí rychlých tržních změn nutí podniky neustále zlepšovat efektivitu výroby, produktivitu a usilovat o dosažení dlouhodobé konkurenceschopnosti. Podniky proto musí neustále srovnávat své výrobky, ceny, odbytové cesty a propagaci s konkurencí, a tímto způsobem pak identifikovat své výhody a nevýhody na trhu. V tomto procesu hrají významnou roli nástroje znalostního managementu a přístup ke kvalitním informačním zdrojům v co nejširším pojetí.

Kocurová, Jana. Informační podpora oboru hutnictví a její perspektivy. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 7 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6292>. urn:nbn:cz:ik‐006292. ISSN 1212-5075.

bX – služba pro doporučování vědeckých materiálů

English title: 
bX – a service for endorsement of scientific materials
Abstract: 

Modern technologies changed the requirements users have for searching in scientific databases. User not only expects to find the needed document, he also expects to find a suitable offer of related documents. Automated endorsement systems based on different principles work e.g. for online bookstores and library catalogues. A new tool bX was developed for scientific materials. This article deals with how it works, its benefits and deployment.

Úvod

Uživatelé informačních služeb, ale i internetu mají v současnosti daleko větší nároky na systémy, než tomu bylo v minulosti. Neočekávají už pouze možnost komfortního vyhledávání v systému, ale také to, že dostanou relevantní nabídku dalších dokumentů, které by je mohly zajímat. V praxi již takové služby úspěšně působí, přičemž principy jejich fungování mohou být velmi odlišné.

Fabián, Ondřej. bX – služba pro doporučování vědeckých materiálů. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 6 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6256>. urn:nbn:cz:ik‐006256. ISSN 1212-5075.

Spolupráce technologie SFX s bibliografickými manažery

English title: 
Cooperation between SFX and bibliographic managers
Abstract: 

Citing information resources correctly is still a current issue. Correct citations are required from both researchers and faculty staff when writing articles for specialized magazines and students when writing theses. That's why sophisticated tools were created to make this task simpler for users. So called bibliographic managers enable users to create and manage large bibliographies and format them at once into one of hundreds of citation standards. There are both free and commercial products available. SFX is able to cooperate with e.g. RefWorks, EndNote, Zotero and the Czech Citace.com systems for automatic metadata collection, but the cooperation can work also in the opposite direction when bibliographic managers link to full texts via a predefined SFX instance. To sum up, cooperation of SFX and bibliographic managers can be very beneficial to users.

Úvod

Korektní citování a respektování zásad citační etiky je dlouhodobě velmi živou tematikou. S problémy v otázce citování informačních pramenů se totiž musí vyrovnávat jak akademičtí pracovníci či vědci publikující v odborných žurnálech, tak studenti vysokých škol například při psaní svých diplomových prací. Z řady zkušeností víme, že ne každý se s otázkou citací dokáže vypořádat tím správným způsobem.

Budínský, Lukáš; Fabián, Ondřej. Spolupráce technologie SFX s bibliografickými manažery. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 3 [cit. 22.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6015>. urn:nbn:cz:ik‐006015. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah