Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Počítače a internet v české společnosti

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Počítače a internet v české společnosti

0 comments

Dne 22. 4. 2004 uspořádal Český statistický úřad (ČSÚ) tiskovou konferenci Počítače a internet v české společnosti s podnázvem Česká republika na cestě k informační společnosti z pohledu statistických dat.

Ing. Jan Fischer, CSc. (předseda ČSÚ), Ing. Martin Mana (vedoucí Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti) a Ing. Jana Spilková, CSc. (ředitelka Odboru statistik rozvoje společnosti) seznámili přítomné se základními statistickými údaji, které mapují současný stav informační společnosti v České republice. Většina z prezentovaných dat byla při této příležitosti zveřejněna poprvé a byla náležitě uvedena do mezinárodního kontextu. Nejdůležitější informace najdete v tiskové zprávě a prezentaci.

V samém úvodu předseda ČSÚ konstatoval, že dynamický rozvoj informačních a komunikačních technologií dnes představuje jedno z nejvýznamnějších témat pro statistické zpracování. Zároveň zdůraznil, že patří k tématům mimořádně obtížným, a to zejména s ohledem rychlé zastarávání získaných údajů. Statistická šetření byla v ČR pro danou oblast a v daném rozsahu a reprezentativnosti provedena vůbec poprvé. Předpokládá se každoroční opakování těchto šetření. Harmonizovaná data z těchto šetření jsou předávána Eurostatu (ČR si v tomto ohledu zaslouží speciální pozornost, protože ne všechny přistupující, a dokonce ani k dubnu 2004 členské státy EU poskytují data tímto způsobem).


Domácnosti a jednotlivci

Statistické šetření domácností a jednotlivců v ČR proběhlo na konci roku 2003 v rámci pravidelného ročního šetření v rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). Odpovědi získané formou interview byly zapisovány přímo do elektronického dotazníku. Ve výběrovém souboru bylo zahrnuto 4064 domácnosti a 8451 jednotlivec.

Z výsledků šetření vyplývá, že 24 %, tedy téměř čtvrtina domácností v ČR vlastní počítač. Největší procentuální podíl byl zjištěn v Praze (3 8%), nejmenší pak v Olomouckém kraji (15 %).

Třicet osm procent populace u nás užívá osobní počítač (jedná se o užívání kdekoli, například v práci, nikoli o vlastnictví osobního počítače), v 72 % se jedná o populaci ve věku 15 až 24 let. Nejčastějším uživatelem vůbec je muž ve věku 15 až 24 let bydlící v Praze. Ve starších věkových skupinách dochází k výraznému poklesu, například u lidí starších 65 let jsou uživateli osobního počítače pouhá 3% občanů. V EU (tj. v původních členských zemích) využívají počítač plné dvě třetiny populace.

Patnáct procent domácností v ČR má připojení k internetu, avšak pouze každá desátá z nich má k dispozici připojení vysokorychlostní. V připojení domácností na internet opět vede Praha s 29 %. Ve srovnání s patnáctkou států EU (tedy bez přistupujících států) se ČR nachází pod průměrem - v EU se totiž připojením k internetu může pochubit 45 % domácností (nejvíce Dánsko s 64 %, nejméně Řecko s 16 %). Tento rozdíl může být důsledkem pozdějšího nástupu ADSL v ČR.

Dvacet osm procent populace ČR využívá internet (kdekoli), z toho jedna osmina (tj. 3 % z celkové populace) využívá internetové bankovnictví a rovněž jedna osmina využívá internet ke komunikaci s veřejnou správou. 3 % celkové populace využívají internet k elektronickému obchodování. Mezi nejčastěji nakupované zboží a služby patří oblečení a sportovní potřeby (64 %), na druhém místě jsou pak knihy, časopisy a učebnice (37 %).

V EU internetu využívá 50 % obyvatel (největší podíl je ve Švédsku, a to 77 %), konkrétně u elektronického obchodu je to pak 14 %.

Z osob, které ve čtvrtém čtvrtletí 2003 použily internet, jich 81 % poslalo či přijalo e-mail, 26 % využilo sms brány, 9 % přes internet telefonovalo a 8 % hledalo práci či na internet vložilo životopis. 49 % těchto osob internet použilo k vyhledávání/stahování odborných textů.

Dvě třetiny jednotlivců v ČR má pro soukromé účely k dispozici mobilní telefon, 2 % přenosný počítač.


Podniky

Podnikatelský sektor byl podroben dotazníkovému šetření v letech 2002 a 2003. Výběrový soubor zahrnoval 8800 subjektů, přičemž návratnost dotazníků dosáhla 72 %.

Šetření firem s deseti a více zaměstnanci ukázalo, že podíl firem vybavených počítači činí 96 %. O cca osm procent méně firem má k dispozici připojení k internetu. Přibližně dvě třetiny firem mají vlastní webové stránky. PC používá více než jedna třetina, konkrétně 35% zaměstnanců. Méně než jedna pětina z těchto 35% má k dispozici připojení na internet.

V roce 2002 21 % ekonomických subjektů v ČR s deseti a více zaměstnanci nakupovalo přes internet a 17 % přes internet prodávalo. Přibližně 2% těchto subjektů využívaly systém EDI (Electronic Data Interchange) k automatické výměně dat mezi aplikacemi.


Veřejná správa

Průzkum webových stránek veřejné správy, kulturních a zdravotních zařízení a škol odráží stav z února 2004. Lze konstatovat, že všechny ústřední a krajské úřady i 205 obcí s rozšířenou působností již mají své webové stránky a je možno s nimi komunikovat prostřednictvím elektronické pošty.

Z hlediska využití internetu ve vztahu k veřejné správě bylo u ekonomických subjektů s deseti a více zaměstnanci zjištěno, že v 64 % využívají internet k získávání formulářů, v 53 % ke komunikaci s úřady, 37 % firem touto cestou hledá informace o veřejných zakázkách, nákupech a dražbách a 26 % firem odesílá prostřednictvím internetu data pro statistické účely.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SKOLKOVÁ, Linda. Počítače a internet v české společnosti. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 5 [cit. 2021-01-17]. urn:nbn:cz:ik-11555. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11555

automaticky generované reklamy