Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

O školních knihovnách vážně… A co dál?

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

O školních knihovnách vážně… A co dál?

0 comments

O školních knihovnách vážně… A co dál? Tak zněl název poutavé přednášky Mgr. Ludmily Čumplové z Národní pedagogické knihovny Komenského, která je součástí Ústavu pro informace ve vzdělávání. Přednáška proběhla 15. října 2007 v rámci tzv. Jinonických informačních pondělků na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze. Prezentace z přednášky je dostupná na adrese http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=2616.

Problematika školních knihoven je v České republice podceňovaným tématem. Zatímco ve Švédsku, USA či Francii je profesionálně vedená školní knihovna běžným jevem, u nás jde spíše o čestnou výjimku. Situaci nám do jisté míry ztěžují nedostatečná legislativa, chybějící instituce nadřazená školním knihovnám koordinující jejich činnost, problémy s financováním a prostorovým řešením; v neposlední řadě pak také komplikované personální zabezpečení umocněné poměrně nízkou prestiží knihovnického povolání v České republice. V některých vyspělých zemích, např. v USA, má knihovník školní knihovny vyšší postavení než učitel – u nás je tomu naopak.

Žádná z těchto zdánlivých překážek by však neměla ředitele základních, středních a vyšších odborných škol odradit od myšlenky založení a provozování školní knihovny. Právě na nich totiž leží rozhodnutí o tom, zda a jaká knihovna právě v jejich škole bude.

Pod slovním spojením školní knihovna si lze představit mnohé. Může jít o edici, sbírku knih, nábytek pro ukládání knih, místnost pro uložení knih a dokumentů sloužící zároveň jako čítárna. V ideálním případě se jedná o instituci získávající, zpracovávající a zpřístupňující nejrůznější druhy dokumentů a informací a samozřejmě také poskytující svým uživatelům nejrůznější služby pomocí dostatečného technického vybavení a prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků.

Školní knihovna by měla mít své nezastupitelné místo ve vzdělávací práci škol. Zahraniční výzkumy prokázaly, že studenti ze škol s kvalitní školní knihovnou dosahují lepších studijních výsledků než jejich vrstevníci. Hlavní úlohou školní knihovny by mělo být podporování a prohlubování čtenářských návyků od útlého dětství, zvyšování informační a čtenářské gramotnosti, cvičení schopnosti číst s porozuměním, pomoc při výuce (a to nejen v případě žáků, ale i učitelů), příprava žáků a studentů na dostatečné a efektivní využívání nejrůznějších zdrojů informací, naučit uživatele orientovat se v množství informací – dokázat posoudit jejich hodnověrnost a pertinenci. Knihovna by měla být nepostradatelným informační centrem školy, místem komunikace, setkávání a kulturního vyžití svých uživatelů.

Z hlediska klasických knihovnických a informačních služeb samozřejmě nesmí chybět absenční a prezenční výpůjčky, popř. meziknihovní výpůjční služba (ta je možná za předpokladu, že je školní knihovna registrována na MŠMT jako veřejná knihovna), rešerše, možnost reprografických a referenčních služeb, přístup k počítači s připojením na internet, popř. s přístupem k některým databázím.

Klíčová je také dostatečná propagace knihovny či informačního centra. V dnešní době je nepostradatelným pomocníkem vlastní webová stránka s přívětivým uživatelským rozhraním a dostatečným množstvím funkčních odkazů (mapka, základní údaje o knihovně, katalog, odkazy na zdroje použitelné ve výuce, databáze, novinky, vybrané portály, akce knihovny). K úspěšné propagaci knihovny neodmyslitelně patří také nejrůznější zajímavé akce a zapojení do veřejného života ve svém okolí.

Již od roku 1999 se vždy čtvrté pondělí v říjnu slaví Mezinárodní den školních knihoven (MDŠK). Každoročně jej vyhlašuje Mezinárodní asociace školních knihoven (International Association of School Librarianship – IASL). Členy asociace jsou učitelé, kteří se starají o školní knihovny, školní knihovníci a ředitelé škol. Hlavním cílem oslav Mezinárodního dne školních knihoven je upozornit na důležité místo školních knihoven ve vzdělávací práci škol. Letošní oslavy proběhly 22 října a jejich tématem bylo heslo Školní knihovny podporují učení (Learning Powered by School Library).

Cenné informace potřebné pro budování moderní školní knihovny, mohou zájemci naleznout na stránkách Národní pedagogické knihovny Komenského, konkrétně na adrese http://www.npkk.cz/csk/. Projekt nazvaný Centrum pro školní knihovny vytvořily Ludmila Čumplová a Jana Nejezchlebová, hrazen byl z prostředků MŠMT ČR (2006/07).

Zdroje:

ČUMPLOVÁ, Ludmila; NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Centrum pro školní knihovny [online]. Praha : ÚIV - NPKK, c2005 [cit. 2007-11-24]. Dostupné z World Wide Web: <http://www.npkk.cz/csk/>.

ČUMPLOVÁ, Ludmila. O školních knihovnách vážně, a co dál? : prezentace k přednášce ze dne 15.10. 2007 [online]. Praha : ÚISK FF UK, 15. 10. 2007 [cit. 2007-11-24]. Dostupné z World Wide Web: <http://uisk.ff.cuni.cz/detail.do?articleId=2616>.
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HAMETOVÁ, Michaela. O školních knihovnách vážně… A co dál?. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 12 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-12654. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12654

automaticky generované reklamy