Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak mohou knihovny a informační centra zlepšit přístup k informacím a kulturnímu bohatství žen?

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Jak mohou knihovny a informační centra zlepšit přístup k informacím a kulturnímu bohatství žen?

0 comments
Anglicky
English title: 
How can libraries and information centers improve the access to information and cultural heritage of women?
English abstract: 
The "IFLA / WINE Satellite" conference took place between 8th and 10 August 2012. Tampere in Finland hosted representative organizations WINE (Women's Information Network Europe), IFLA Women, Information and Libraries Special Interest Group and Minna Centre for Information and gender equality in Finland. At the event were present the results of various projects from around the world. The main issues discussed included ways to access information from the field of feminism, human rights and gender, as well as the possibility of heritage preservation of the history of women. The conference stressed the role of libraries and information centers in the Internet era and the role of the Internet for access to information about women and for women.

8. – 10. srpna 2012 se konala IFLA/WINE Satellite Conference, na které se ve finském Tampere sešly zástupkyně organizací WINE (Women’s Information Network Europe), IFLA Women, Information and Libraries Special Interest Group a Minna Centre pro informace a genderovou rovnost ve Finsku. Na této akci byly představeny výsledky z různorodých projektů z celého světa, ze zemí jako je například Indie, Namibie či Spojených států.

Mezi hlavní diskutovaná témata patřily způsoby zpřístupňování informací z oblasti feminismu, lidských práv a genderu, dále pak možnosti uchovávání dědictví z historie žen a v neposlední řadě se konference týkala role knihoven a informačních center v éře internetu a role internetu pro zpřístupnění informací o ženách a pro ženy. Tato konference byla jako pre-konference součástí konference IFLA z 11. – 17. 8., která proběhla v Helsinkách.

Organizace a platformy pořádající konferenci

Minna je informační online centrum pro výzkum zabývající se genderovou rovností ve Finsku. Cílem Minny je zprostředkovávat informační služby pro veřejnou správu, politickou sféru, vědce, studenty, neziskové organizace a veřejnost. Minna je podporována Ministerstvem sociálních věcí a zdraví a je úzce spojena s Finským archivem sociálních věd při univerzitě (Finnish Social Science Data Archive) v Tampere. Více informací je k dispozici na adrese www.minna.fi; stránky jsou k dispozici ve finštině, švédštině a v angličtině.

WINE je síť ženských knihoven, archivů a informačních center v Evropě. V současně době sdružuje více než 50 organizací, mezi nimi např. Knihovnu Gender Studies, o.p.s. v Praze. WINE vytváří platformu pro evropské ženské knihovny, které jsou vzdělávacími a výzkumnými centry v oblasti genderu, ženských a feministických studií[1].

Spojení WINE a IFLA

Federaci IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) není třeba v odborném knihovnickém periodiku představovat. Zajímavé ale už je propojení platformy WINE s IFLOU. Díky spolupráci s IFLOU může platforma WINE oslovit mnoho žen a dále využít organizační struktury IFLA a s nimi komunikovat.

Podle IFLA ženy hrají zásadní roli při dosahování „Rozvojových cílů pro toto tisíciletí“, jak je ustanovily Spojené národy[2]. Setkání s tématem informačních potřeb žen je hlavní příspěvek knihoven pro tento plánovaný globální rozvoj. Skupina pracující pod IFLA je zaměřena na ženy jako uživatelky knihoven a informačních služeb, jako pracovnice v knihovnictví a jako poskytovatelky informací. Tato skupina si bere za cíl podporovat rozvoj knihoven a rozvoj informačních služeb s ohledem na prospěch žen a společnost jako celek.

Tento cíl vychází z prohlášení, které IFLA akceptovala na Světovém summitu o informační společnosti. Tohoto cíle chce dosahovat následujícími kroky:

 • Akceptovat dopady „Rozvojových cílů tohoto tisíciletí“ na knihovny
 • Podporovat žen skrze vzdělávání a dostupnost informací Podpora žen skrze vzdělání je jeden ze zásadních úkolů „Rozvojových cílů“ v oblasti genderové rovnosti. Kanceláře Spojených národů mají za cíl v jednotlivých zemích podporovat odstraňování genderových stereotypů a posilování statusu žen v rodinách a ve společnosti jako celku. Klíčovou činností proto je podpora vzdělávání žen a především dívek.
 • Rovnost a rovné příležitosti pro ženy Konvence o eliminování všech forem diskriminace žen (CEDAW) byla přijata v roce 1979 Spojenými národy a je často chápána jako mezinárodní ujednání o ženských právech. Konvence definuje co je diskriminace žen a přináší agendu pro postup proti této diskriminace v jednotlivých státech OSN. Konvence poskytuje bázi pro realizaci rovnosti mezi ženami a muži, rovného přístupu a rovných příležitostí v politickém a veřejném životě.
 • Podpora žen skrze nové technologie Spojení Ženy a média je tématem poslední dekády. Informační technologie umožňují globální komunikaci, která překračuje hranice států a má dopad na veřejné politiky, a osobní postoje lidí. Mimo jiné také na chování mladých lidí a dětí. Hlavním cílem skupiny pracující pod IFLA je identifikovat informační potřeby žen a bariéry v přístupu k informacím. Obhajovat rozvoj ucelených knihovnických a informačních služeb a jejich dostupnost, zvláště pak ženám, které hrají důležitou roli pro rozvoj dalších generací. Podporovat profesní a veřejné povědomí o významu knihovnických a informačních služeb pro dosažení „Rozvojových cílů tisíciletí“. Podporovat příslušné vazby mezi organizacemi a institucemi v knihovnické komunitě a u organizací zabývajících se ženami a v neposlední řadě šířit informace na podporu cílů a záměrů IFLA v mezinárodním měřítku.

Příspěvky na konferenci

Konference byla rozdělena do 4 tematických okruhů:

 1. Knihovny a informační profesionálové a přístup k informacím o ženách.
 2. Knihovny a informační profesionálové a kulturní bohatství žen.
 3. Knihovny a informační profesionálové pracují na genderové rovnosti.
 4. Nástroje pro dokumentaci a šíření informací o historii žen.

Databáze feministických textů

Příspěvkem v rámci okruhu zabývající se tematikou genderové rovnosti byla prezentace projektové manažerky Tilly Vriend z Nizozemské neziskové organizace Aletta. Organizace patří pod Institut pro historii žen sídlící v Amsterdamu. Publiku představila projekt FRAGEN, který zprostředkovává evropské feministické texty online.

Projekt FRAGEN je součástí evropského QUING - výzkumného projektu (Quality in Gender Equality + Politics). QUING je koordinován z Vídeňského Institut für die Wissenschaften vom Menschen. V rámci tohoto projektu, ženské knihovny a výzkumní pracovníci z celé Evropy vybírají feministické texty, tedy knih, článků a letáků, které byly důležité pro vývoj feministických idejí v 70. – 80. letech. Cílem projektu je shromáždit informace pro srovnávací výzkum historie feministických idejí v různých zemích Evropy.

Texty z celé Evropy byly zdigitalizovány, popsány a vloženy do databáze pro budoucí zkoumání a využívání. Databáze je také jazykově rozmanitá, příspěvky byly zpracovávány v původním jazyce dokumentu, aby byl zachován obsah a celková autenticita. Každý příspěvek obsahuje nejen standardizovaný popis, ale i informace o čase a místě svého vzniku. Součástí popisu je mezi jiným:

 • povaha textu
 • téma/ta textu, podle kritických oblastí zájmu vyplývajících z konference v Pekingu (viz slovníček pojmů)
 • reflektování rovnosti pohlaví v textu
 • spojování otázky genderu s dalšími příslušnostmi, jako je etnický původ, náboženství nebo sociální původ
 • příčiny genderových nerovností
 • druh feminismu
 • pokud text obsahuje výzvu k akci, zda je obsažen text této výzvy v dokumentu a zda jím byla oslovena občanská společnost / stát

Většina textů je pod licencí Creative Commons „CC“ nebo „CC by-nc-nd“, které umožňují ostatním díla stáhnout a sdílet je s pouze pro výzkumné účely a v poznámkovém aparátu odkazovat na databázi Fragen. Samozřejmě není dovoleno texty měnit nebo je používat komerčně.

Všechny texty v databázi Fragen byly zdigitalizovány a jsou v plném znění k dispozici v původním jazyce dokumentu. Texty musely být získány přímo od autorů nebo od vydavatelů, aby bylo zabezpečeno dodržování autorského práva. Proces digitalizace zahrnuje vytvoření reprodukce stávajícího fyzického objektu ve formě elektronického souboru, který může být uložen a zpřístupněn pomocí počítače a zobrazit na jeho monitoru. Byla stanovena kritéria kvality týkající se vhodných formátů souborů a rozlišení. Texty byly naskenovány v PDF s možností optického rozpoznávání znaků (OCR). Přílohy a obálky, pokud byly k dispozici, byly naskenovány ve formátu JPEG. V databázi lze vyhledávat podle témat, země původu, autora, klíčových slov a v seznamu již použitých frází.

Poznámky:
 1. Podrobnosti viz "slovník pojmů" na adrese http://gender.webnode.cz/slovnik-pojmu
 2. V této souvislosti je relevantní také tzv. "Pekingská akční platforma". Hodnocení její implementace je k dispozici např. na adrese http://www.proequality.cz/res/data/007/000852.pdf
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HORNOVÁ, Magdalena. Jak mohou knihovny a informační centra zlepšit přístup k informacím a kulturnímu bohatství žen?. Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 10 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-13974. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13974

automaticky generované reklamy