Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva ze semináře Elektronicky, online, na dosah

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zpráva ze semináře Elektronicky, online, na dosah

0 comments

Předposlední dubnová středa byla v budově Národní technické knihovny velice rušná. Pořádaly se tu hned tři zajímavé semináře určené především knihovníkům a informačním pracovníkům. Jedním z nich byl seminář Elektronicky, online, na dosah s podtitulem e-zdroje pro techniku a přírodní vědy. Jednalo se už o druhý ročník tohoto semináře a zorganizovala ho Národní technická knihovna s přispěním Ústřední knihovny ČVUT. Seminář je obecně zaměřen na elektronické zdroje a s nimi související služby především odborných a akademických knihoven přírodovědných oborů. Hlavní letošní myšlenkou bylo upozornit na nové a rodící se projekty především ve vztahu ke zpřístupnění elektronických zdrojů.

První odborný příspěvek s názvem Archívy konsorcií z projektů NTK v režimu Posttermination Access: projekt e-Documents Archive (e-DA) přednesla Štěpánka Žižková, jeden z hlavních tvůrců tohoto projektu. NTK figuruje jako garant tří velkých konsorcií knihoven na nákup elektronických zdrojů z projektů 1N MŠMT a INFOZ MŠMT. V licenčních ujednáních na nákup těchto zdrojů je zakotveno právo off-line přístupu k archivním datům z let 2000 - 2011. Administrátoři konsorcia zajistí přístup ke konkrétním titulům, na které má knihovna právo, prostřednictvím rozšířených funkcí Virtuální polytechnické knihovny, nebo přes metavyhledávač Naviga, jako součást podpory konsorcií firmy Suweco. Systém Naviga by umožnil přístup k datům až na úrovni koncového uživatele pomocí autentifikace IP adres. VPK má oproti tomu rozvinutý systém uživatelských kont, rychlého a snadného objednání až na úroveň článku a platebních transakcí. O formě zpřístupnění rozhodne rada tohoto projektu.

Štěpánka Žižková s příspěvkem o projektu e-DA

Štěpánka Žižková s příspěvkem o projektu e-DA

Ilona Trtíková společně s Věrou Pileckou v příspěvku Elektronické informační zdroje v integrovaném univerzitním prostředí představily web Ústřední knihovny ČVUT jako výchozí bod ke všem službám a informačním zdrojům, ale také například k velice žádaným informacím pro podporu studia a vědy. Dále se podělily o zkušenosti s využitím konkrétních databází, především IEEE/IET Electronic library. Jelikož je ČVUT aktivním členem společnosti IEEE, je zde silná vazba na tuto databázi a autoři z ČVUT v ní často publikují.

V rámci konsorcia knihoven jsou nakupovány elektronické zdroje nakladatelství Elsevier- Scopus a Science Direct. Tento nakladatel představil v polovině loňského roku novou platformu SciVerse, na které mohou být tyto zdroje společně prohledávány. Novou funkcionalitu SciVerse představila Lucie Vavříková. Zmíněny byly především SciVerse aplikace, které jsou vyvíjeny zdarma třetími stranami a doplňují funkcionalitu této platformy. L. Vavříková dále vyzdvihla SCOPUS jakožto budoucí důležitý zdroj k hodnocení vědy a výzkumu, a posluchačům přiblížila kritéria výběru časopisů pro SCOPUS a další kvantitativní a kvalitativní nástroje.

Posluchači semináře

Posluchači semináře

Druhá část programu semináře byla věnována nástrojům pro jednotné prohledávání informačních zdrojů. Ondřej Fabián hovořil o projektu Xerxes knihovny Univerzity Tomáše Bati. Na počátku tohoto projektu stála otázka, jak zajistit optimální jednotné prohledávání informačních zdrojů s podobnou relevancí a minimální duplicitou za přiměřené finanční prostředky. Tento portál informačních zdrojů je postaven na federativním vyhledávači Metalib firmy ExLibris, jako uživatelského rozhraní však byla použita platforma Xerxes. Portál obohacují nástroje bX pro doporučování literatury a link server SFX. Vedle zdrojů federativně prohledávaných je v Xerxes zapojen také centrální index Primo Central. V České republice je to první instalace nástroje Xerxes, který už je světově rozšířený.

Podobnou otázku výběru vhodného nástroje pro prohledávání co nejširšího spektra zdrojů řeší i Národní technická knihovna. Milan Janíček se ve svém příspěvku Od federativního vyhledávání k jednotným indexům zamýšlel nad rozdíly řešení této otázky prostřednictvím federativního prohledávání a jednotných indexů. U federativních vyhledávačů probíhá sice vyhledávání v reálném čase, ale nevýhodou je dlouhá doba response a výsledky nemusí být příliš homogenní. Oproti tomu pokud se data sloučí v jednotném indexu, doba odpovědi na dotaz je minimální, duplicita je výrazně potlačena a data jsou jednotně indexována, což zaručuje vyšší relevanci. Nutná je ovšem spolupráce s vydavateli a poskytovateli dat, a to dělá z jednotných indexů finančně náročná řešení. představeny byly tři nejsilnější nástroje využívající jednotného indexu na našem trhu (EBSCO Discovery Service, Primo, Summon).

Milan Janíček představuje specifika federativního vyhledávání a jednotných indexů

Milan Janíček představuje specifika federativního vyhledávání a jednotných indexů

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BRŮŽKOVÁ, Alena. Zpráva ze semináře Elektronicky, online, na dosah. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 6 [cit. 2023-12-03]. urn:nbn:cz:ik-13723. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13723

automaticky generované reklamy