Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veřejné informační služby knihoven - nový program pro občany a knihovny

Čas nutný k přečtení
9 minut
Již přečteno

Veřejné informační služby knihoven - nový program pro občany a knihovny

0 comments
Úvodní redakční poznámka: podrobné a aktuální informace o programu VISK naleznete na webové stránce připravované na půdě Národní knihovny ČR.

1. Cíle programu Veřejné informační služby knihoven (VISK)

Hlavním cílem je inovace veřejných informačních služeb knihoven na bázi moderních informačních technologií tj.
poskytnutí veřejně přístupných míst s kvalifikovanou obsluhou a vybavených ICT, která garantují rovné podmínky přístupu k informačním zdrojům a sítím pro všechny skupiny občanů (- připojit veřejné knihovny na síť internet tak, aby do roku 2001 mělo 90 % občanů ČR přístup ve veřejných knihovnách k internetu tj. do konce roku 2001, max. 2002 připojit k internetu všech 1000 tzv. profesionálních veřejných knihoven) Cíle programu veřejných informačních služeb knihoven: podpora celoživotního vzdělávání a uspokojování kulturních potřeb zpřístupnění informací z oblasti veřejné správy, umožnění svobodného a rovného přístupu k informacím (naplnění zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím) poskytování informací z oblastí: cestovní ruch, podnikání, právo, pracovní příležitosti, menšiny ad. - podpora nezávislého rozhodování zprostředkování informací a dokumentů z oblasti výzkumu a vývoje uchování a zpřístupnění národního kulturního dědictví soustředěného v knihovních fondech Manažerský cíl: shrnout zatím rozptýlené významné programy v oblasti veřejných knihoven do jednoho logického celku, využít dosažené výsledky v rámci např. programu RISK, výzkumu a vývoje apod. tento logický celek uplatnit v rámci vládních nebo jiných programů, které budou financovány 2. Jak vznikl program VISK? 1996 podzim - poslanci prosazen a knihovníky a úředníky úspěšně čtyři roky (1997-2000) realizován program na podporu rozvoje sítě veřejných knihoven - tzv. RISK (Parlament ČR, Ministerstvo kultury ČR) 1999 duben - vládou přijata tzv.kulturní politika s formulovanými cíli moderních veřejných knihoven 1999 květen - vládou přijata koncepce Státní informační politika 1999 červen - Svaz knihovníků a informačních pracovníku pracuje na projektu Informační centra veřejných knihoven (ICEKNI) 1999 podzim - spolupráce SKIP s ÚSIS, MK ČR a Národní knihovnou ČR 2000 leden - vznik programu VISK, v rámci VISK i podprogram VISK 3 ICEKNI 2000 jaro - VISK součástí Akčního plánu státní informační politiky a Státní informační politiky ve vzdělávání (Informační gramotnost) 2000 léto - uvolněno 30 mil. Kč na program VISK 3. Řízení programu VISK VISK jako součást Akčního plánu Státní informační politiky 4. Přehled jednotlivých podprogramů v rámci programu VISK Zkratka Program VISK 1 Vybudování Koordinačního centra pro rozvoj VISK v ČR (KC VISK) v NK VISK 2 Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven VISK 3 Program vytváření informačních center veřejných knihoven - ICEKNI VISK 4 Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven VISK 5 Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR VISK 6 Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica VISK 7 Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru - Kramerius VISK 8 Digitální informační zdroje - periodika (nákup licencí) VISK 9 Souborný katalog ČR - provoz VISK 1 - Koordinační centrum programu VISK Úlohou Koordinačního centra VISK při Národní knihovně ČR je zejména: koordinace zavádění informačních technologií v oblasti knihoven, výběr a iniciování standardů, včetně mezirezortní koordinace s dalšími programy při realizaci Státní informační politiky aktualizace a vyhlašování programu, organizace výběru projektů ve veřejném řízení, správa a rozdělování ústředních dotací ve vztahu ke stanoveným cílům programu, monitorování a kontrola dosažených výsledků vybraných projektů, stanovení programu vývoje nových produktů v oblasti služeb, infrastruktury sítě a vzdělávání pracovníků knihoven, zastupování knihoven při uzavírání hromadných smluv s dodavateli na licence, služby, technická zařízení apod. s cílem dosažení maximální hospodárnosti; kontakty se soukromým sektorem, zprostředkování expertního poradenství spolupracujícím knihovnám prezentace výsledků programu veřejnosti. VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven Program zajistí vyškolení všech pracovníků knihoven v dovednostech práce s informačními a komunikačními technologiemi na úrovni stanovených standardů. Vedle školení základních dovedností práce s ICT bude program zajišťovat expertní školení specialistů a školení nových trendů v oblasti využívání ICT ve veřejných informačních službách knihoven. Školení pracovníků se uskuteční v souladu s připravovanou "Koncepcí celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven". V ústředních knihovnách krajů a v Národní knihovně ČR vzniknou vzdělávací centra pro: Školení knihovníků v dovednostech pro práci s ICT Různé formy rekvalifikační studia a celoživotního vzdělávání knihovníků Školení, instruktáže a prezentace služeb knihovny na bázi ICT pro vybrané skupiny občanů, např. pro seniory, ženy z domácnosti, národnostní a sociální menšiny, mládež apod. Volná kapacita vzdělávacího centra může být poskytnuta například pro školení pracovníků státní správy a samosprávy v dovednostech pro práci s ICT nebo pro rozšíření nabídky pracovních stanic napojených na Internet pro veřejnost. VISK 3 - Program vytváření informačních center veřejných knihoven - ICEKNI Hlavním cílem podprogramu VISK 3 je systematická podpora šíření a poskytování informací občanům prostřednictvím knihoven s využitím informačních technologií, zejména prostřednictvím veřejně přístupné informační sítě. Cílem je postupně transformovat stávající veřejné knihovny orientované dosud převážně na využívání klasických tištěných dokumentů na knihovny a informační centra multimediálního charakteru, která budou plnit především na tyto funkce: Zpřístupnění informací ve smyslu zákona č. 106/99 o svobodném přístupu k informacím Poskytování informačních služeb pro oblast celoživotního vzdělávání občanů Poskytování informačních služeb podporujících právní vědomí občanů, oblast ekonomiky, obchodu a zaměstnanosti Poskytování regionálních informačních služeb občanům v oblasti cestovního ruchu Poskytování informačních služeb a informačních možností tělesně postiženým občanům Program bude podporovat připojení veřejných knihoven k síti Internet s hlavní orientací na napojení knihoven v menších městech a obcích. V první fázi se předpokládá napojení cca 900 knihoven v obcích nad 1500 obyvatel. Realizace tohoto cíle umožní, aby cca 90 % občanů mělo dostupný Internet prostřednictvím veřejné knihovny. VISK 4 - Digitální knihovna a archiv pro informační služby knihoven Základním cílem podprogramu VISK 4 je vybudování, provoz a zpřístupnění všestranně funkční digitální knihovny a archivu. Tato zařízení budou zajišťovat uchování a zpřístupnění vzácných dokumentů z knihoven ČR, jež tvoří důležitou součást národního kulturního dědictví specializovaným skupinám uživatelů i nejširší veřejnosti. V další fázi bude digitální knihovna postupně integrovat další typy dokumentů v návaznosti na výsledky aktivit v oblasti výzkumu a vývoje. Digitální knihovna je průřezovým podprogramem, který umožní on-line zpřístupnění digitálních dokumentů produkovaných v programech VISK 5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven ČR, VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica a VISK 7 - Kramerius. VISK 5 - Národní program retrospektivní konverze katalogů knihoven v ČR - RETROKON Retrospektivní konverze katalogů znamená převod katalogů z lístkové podoby do digitální podoby. V současné době je převeden do strukturované textové podoby pouze zlomek katalogů českých knihoven, většina jich stále existuje v lístkové podobě, což znamená, že většina fondů českých knihoven zůstává uzavřena pro jejich vzdálené uživatele. Kritická je situace především u katalogů a fondů největších českých knihoven, které jsou nejrozsáhlejší, ale jejich retrospektivní konverze je finančně a tím i časově nejnáročnější. Základním cílem podprogramu VISK 5 je zpřístupnění katalogů největších českých knihoven prostřednictvím Internetu. Realizace podprogramu umožní široké otevření katalogů i fondů jednotlivých knihoven nejen pro místní, ale i pro vzdálené uživatele možnost online objednávání dokumentů i z fondů vzdálených knihoven a zkvalitnění meziknihovní výpůjční služby povede ke zrovnoprávnění uživatelů bez ohledu na jejich sídlo a k rovnoprávnému přístupu k informacím bez ohledu na místo jejich fyzické uložení. Cílem podprogramu je rovněž vytvoření velkého množství kvalitních bibliografických záznamů, které budou k dispozici ostatním knihovnám. VISK 6 - Národní program digitálního zpřístupnění vzácných dokumentů - Memoriae Mundi Series Bohemica Základním cílem programu je zajistit metodou digitalizace ochranu a široké zpřístupnění vzácných dokumentů knihoven a dalších sbírek tvořících důležitou součást národního kulturního dědictví. Program zabezpečí provoz technologií digitalizace vzácných dokumentů a vytvořit podmínky pro co nejširší účast knihoven a dalších institucí vlastnících vzácné fondy v souladu s cíli programu UNESCO Paměť světa. Dosažením tohoto cíle Česká republika zásadním způsobem zkvalitní svou účast v programu UNESCO Paměť světa, v programu států G7 Bibliotheca Universalis a zároveň bude realizovat jedny z nosných aktivit právě probíhajícího 5. rámcového programu EU v oblasti digitální ochrany a zpřístupnění kulturního dědictví. VISK 7 - Kramerius - Národní program mikrofilmování a digitálního zpřístupnění dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru Knižní dokumenty tištěné na kyselý dřevitý papír dnes představují nejvážnější problém v oblasti konzervace knižních sbírek. Nejvíce jsou postiženy především novinové sbírky, které navíc patří mezi nejčastěji využívané dokumenty v knihovnách. Cílem národního programu Kramerius je záchrana a zpřístupnění bohemikálních dokumentů tištěných na kyselém papíru, jejichž existence je ohrožena rozpadem (křehnutím) papírového nosiče. Špatný fyzický stav především starších novin a časopisů v současné době výrazně omezuje využívání této součásti národního kulturního bohatství, u převážné části titulů znemožňuje meziknihovní výpůjční službu i zhotovování kopií pro uživatele a vylučuje perspektivu uchování takto poškozených dokumentů pro budoucnost. VISK 8 - Elektronické informační zdroje Program optimalizace dostupnosti informačních zdrojů pro potřeby vzdělávání a celoživotního vzdělávání, profesní činnosti, podnikání a dalších společenských aktivit bude systematicky a koordinovaně zajišťovat relativní úplnost zdrojové báze pro uvedené účely a zároveň umožní efektivní zhodnocení finančních prostředků vynaložených na jejich nákup. Cílem programu je vytvoření koordinovaného systému veřejných informačních služeb s co nejširším dopadem na všechny skupiny uživatelů knihoven a také zajištění rychlého a efektivního zpřístupňování požadovaných informací (především z periodické literatury, dokumentů encyklopedického charakteru, právních informací atd.), jak českých tak i zahraničních, s využitím možností moderních informačních a síťových technologií. V případech účelného zdůvodnění je žádoucí zajištění multilicenčních (skupinových nebo celostátních) přístupů k elektronickým informačním zdrojům. Program VISK 8 bude velmi těsně provázán s programem Informační zdroje ve vzdělávání, který je garantován ministerstvem školství. VISK 9 - Souborný katalog ČR: rozvoj a provoz Souborný katalog ČR je národní souborný katalog, jehož základní úlohou je shromažďovat, zpracovávat a zpřístupňovat na Internetu informace o všech typech dokumentů v knihovnách České republiky a touto základní činností vytvořit předpoklady k poskytování kvalitních služeb pro veřejné knihovny v celostátním měřítku. Realizace programu VISK 9 umožní zajistit pohotové a efektivní vyhledávání informací o dostupnosti knihovních fondů v knihovnách a informačních institucích na území ČR. Přispěje také k zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění meziknihovních výpůjčních služeb a služeb dodávání dokumentů. Velký význam bude mít racionalizace zpracování knihovních fondů v knihovnách poskytováním služeb sdílené katalogizace a redukce objemu katalogizačních prací v rámci celé ČR. 5. Plánované financování programu VISK v letech 2000 - 2003 Předpokládá se, že náklady na financování programu by mohly v období let 2000 až 2003 dosáhnout celkové částky 521 mil. Kč v následující struktuře: CELKEM 2000 2001 2002 2003 2000 až 2003 Investice 8 45 41 42 137 Neinvestice 22 123 120 120 384 Celkem 30 168 161 162 521 Skutečné financování programu v jednotlivých letech však bude závislé na celkovém objemu financování Akčního plánu státní informační politiky, o kterém bude rozhodováno každoroční v procesu přípravy a schválení státního rozpočtu. Rozpočet jednotlivých programů bude každý rok upřesňován ve vztahu k celkovému objemu finančních prostředků, ale také ve vztahu k určení pořadí priorit programů v rámci Akčního plánu.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HORA, Michal a RICHTER, Vít. Veřejné informační služby knihoven - nový program pro občany a knihovny. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 8 [cit. 2024-07-21]. urn:nbn:cz:ik-12874. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12874

automaticky generované reklamy
registration login password