Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář v Krajské knihovně Karlovy Vary

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Seminář v Krajské knihovně Karlovy Vary

0 comments

Ve dnech 15.–16.3.2006 se v Krajské knihovně Karlovy Vary uskutečnil seminář Knihovny a strukturální fondy EU věnovaný využití prostředků Evropské unie na podporu rozvoje knihoven. Pořadatelem byla Národní knihovna ČR za spolupráce Krajské knihovny Karlovy Vary.

Seminář byl určen vedoucím pracovníkům knihoven, provozovatelům knihoven, pracovníkům veřejné správy a krajských úřadů, tedy všem, kteří mají zájem o využití finančních zdrojů ze strukturálních fondů EU.

Program byl rozdělen do tří tematických okruhů:

První byl teoretický a pojednával o možnostech využití strukturálních fondů (SF) v nastávajícím plánovacím období 2007–2013:

Mgr. Miroslav Daněk (Ministerstvo pro místní rozvoj) ve svém příspěvku Strategické a operační dokumenty pro strukturální fondy EU na období 2007–2013 přiblížil vyjednávání podmínek pro možnosti využití financí SF. Jedná se o nařízení pro SF pro období 2007–2013. Součástí těchto nařízení jsou obecná pravidla pro čerpání ze SF a z Fondu soudržnosti, dále nařízení o ERDF, ESF a Fondu soudržnosti. Dále také představil architekturu politiky hospodářské a sociální soudržnosti a finanční perspektivu ve zmíněném období. (.ppt, 627 kB) (.ppt, 928 kB) Ing. Radka Soukupová (Ministerstvo pro místní rozvoj) v příspěvku Možnosti investičních aktivit knihoven v příštím programovacím období představila budoucí operační programy vhodné pro investiční aktivity knihoven. Nastínila možné zapojení knihoven při pomoci žadatelům se zpracováním a realizací projektů. Pro knihovny byly velmi zajímavé konkrétní příklady investičních aktivit ve Společném regionálním operačním programu zejména v prioritách Regionální rozvoj infrastruktury a Rozvoj lidských zdrojů v regionech. (.ppt, 542 kB) PhDr. Blažena Křížová (Ministerstvo práce a sociálních věcí) se v prezentaci Možnosti knihoven při čerpání z Evropského sociálního fondu věnovala ESF jako nástroji k všestrannému rozvoji lidských zdrojů v regionech. Velkou úlohu v tomto procesu mohou sehrát právě knihovny jako centra celoživotního vzdělávání a uspokojování kulturních potřeb všech občanů bez rozdílu. Významně se mohou podílet na vytváření infrastruktury pro oblast vzdělávání, výzkumu a vývoje, zpřístupňování informací z oblasti veřejné správy, zprostředkování informací na podporu podnikání zejména malým a středním podnikatelům, zprostředkování, zpřístupňování a uchování lidského poznání, uchovávání a ochraně kulturního dědictví, podpoře budování místních komunit a sociální integraci na místní úrovni a podpoře rozvoje venkova. (.ppt, 517 kB) PhDr. Vít Richter (Národní knihovna ČR) informoval o přípravě Integrovaného operačního programu. (.ppt, 43,5 kB) Další téma se týkalo organizace a přípravy ROP v NUTS II.: O tvorbě a zaměření regionálních operačních programů v období 2007–2013 v Kraji Vysočina a Karlovarském kraji hovořili zástupci zmíněných krajů RNDr. Ing. Martin Černý , MBA (Krajský úřad kraje Vysočina) - Postup přípravy regionálních operačních programů (ROP) v ČR - a Ing. Irena Ptáčková (Krajský úřad Karlovarského kraje) - Příprava regionálního operačního programu v Karlovarském kraji.(.ppt, 222 kB) , (.ppt. 1,2 MB) S praktickými zkušenostmi s přípravou a realizací úspěšných projektů knihoven, čerpajících finance ze SF, se seznámili účastníci druhý den: Podnětným způsobem byl prezentován projekt Krajská knihovna - multifunkční informační centrum regionu. Jeho realizace byla představena z pohledu konečného uživatele projektu (Jitka Banzetová, Krajská knihovna Karlovy Vary), projektového manažera (Ing. Irena Ptáčková , Krajský úřad Karlovy Vary) a zástupce investora (Ing. Radek Havlan, Krajský úřad Karlovy Vary) (.ppt, 218 kB) Mgr. Helena Gajdušková (Masarykova veřejná knihovna Vsetín) ve své přednášce Vybudování prostor pro Masarykovu veřejnou knihovnu jako instituci komunitních aktivit a celoživotního vzdělávání ve Vsetíně představila záměr, na jehož konci bude v rekonstruované budově pod jednou střechou realizován projekt komunitní knihovny, který propojí činnosti knihovnické s činnostmi podporujícími rozvoj místní komunity a integraci sociálně znevýhodněných osob. (.ppt, 3,62 MB) Dana Petrášková (Městská knihovna manželů Tomanových, Rožmitál pod Třemšínem) a Ing. Martin Pazderník zpracovali projekt, jehož cílem je vytvořit Centrum celoživotního vzdělávání a knihovnu manželů Tomanových. Investičním záměrem je rekonstrukce budovy vedle radnice v Rožmitálu pod Třemšínem na prostory pro knihovnu a centrum celoživotního vzdělávání. (.ppt, 119 kB) Mgr. Daniela Hebnarová (Knihovna Kroměřížska) hovořila o Centru celoživotního učení v knihovně Kroměřížska(.ppt, 460 kB) Bc. Václav Koudele (Krajský úřad Plzeňského kraje) a Mgr. Dagmar Čerňová (Studijní a vědecká knihovna Plzeň) představili individuální projekt Plzeňského kraje a partnerských obcí prezentací pod názvem Problémy při využívání Strukturálních fondů EU pro rozvoj knihovnictví. (.ppt, 2,24 MB) Jitka Svobodová (Krajská knihovna Karlovy Vary) a Ing. Jana Bělohoubková (Krajský úřad Karlovy Vary) dokumentovaly již realizovaný projekt Informační a komunikační technologie pro veřejnost Karlovarského kraje, jehož výsledkem je 22 nově zřízených internetových pracovišť a 25 renovovaných pracovišť v knihovnách Karlovarského kraje. (.ppt, 955 kB) (.ppt, 594 kB) Součástí setkání byla také prohlídka nové budovy Krajské knihovny Karlovy Vary, jejíž stavba byla významným podílem financována ze SROP.    

 

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SVOBODOVÁ, Jitka. Seminář v Krajské knihovně Karlovy Vary. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 4 [cit. 2024-06-14]. urn:nbn:cz:ik-12178. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12178

automaticky generované reklamy
registration login password