Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Jak školit internet aneb Počítačová učebna nejen pro knihovníky

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Jak školit internet aneb Počítačová učebna nejen pro knihovníky

0 comments

Když se ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové na podzim roku 2000 rozhodovalo, kde bude umístěna počítačová učebna budovaná z prostředků programu VISK 2, byly zvažovány dvě možnosti: zasedací místnost a část studovny. Obě varianty měly své příznivce i odpůrce. Zastánci zasedací místnosti argumentovali tím, že tento prostor je pro veřejnost nepřístupný, a proto bude moci být plně využíván pro školení knihovníků. Zastánci druhé alternativy naopak spatřovali výhodu v přístupnosti studovny, neboť kalkulovali s možností využít učebnu i pro školení čtenářů a veřejný přístup na internet. Tříletá praxe plně potvrdila opodstatněnost druhé volby.

Realizace úprav studovny byla sice složitější, než by vyžadovaly úpravy zasedací místnosti, ale vynaložené úsilí se vyplatilo. Část studovny byla přepažena stěnou s posuvnými dveřmi, knihy z příruční knihovny byly přestavěny tak, aby v dočasně oddělované části zůstaly pouze slovníky a encyklopedie, které v době školení služba na žádost čtenáře přinese, a literatura ostatních oborů byla soustředěna v druhé, větší části studovny.

Jak tedy vypadá provoz učebny dnes? V měsících, kdy probíhají kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky, je pro ně učebna dvakrát týdně od 9 do 14 hodin rezervována. Volná kapacita je denně nabídnuta veřejnosti pro přístup k internetu. Vzhledem k velmi slušnému vybavení učebny je zájem dokonce vyšší, než v původně k tomuto účelu určeném Internet clubu. V roce 2003 bylo na devíti počítačích zaznamenáno téměř 6000 přístupů. To by ještě nebylo nic tak neobvyklého. Za pozornost ale stojí využití učebny pro školení uživatelů.

Z počáteční nahodilé a nesystematické nabídky instruktáží se v průběhu let na základě praktických zkušeností a poptávky vyvinul ucelený cyklus lekcí pro veřejnost. Jsou jim vyhrazeny čtvrtky od 16 do 18 hodin, což je doba, kterou preferovala většina respondentů na toto téma uspořádané ankety. Plán lekcí je vypracován na celé pololetí a zájemci mají možnost přihlásit se osobně, telefonicky nebo elektronicky.

Zájem o jednotlivá témata školení je různý. Bezkonkurenčně vítězí internet před elektronickým katalogem knihovny a databázemi ČNB a ASPI. S nejnižší frekvencí nabízíme školení vyhledávání v zahraničních databázích, po nichž je v knihovně přece jen menší poptávka.

Největším vývojem prošlo školení internetu. V roce 2001 mělo podobu individuálních konzultací se zájemci tak, jak je mnohé knihovny z kapacitních i provozních důvodů nabízejí dodnes. Počítačová učebna vybavená dataprojektorem však umožňuje výuku propracovat a zefektivnit. Takže v dalších letech byla připravena osnova pro lekce základů vyhledávání na internetu a práce s elektronickou poštou. Další lekcí pak bylo pokročilejší vyhledávání a v letošním roce byl cyklus obohacen zatím poslední částí - vyhledáváním speciálních informací.

Právě proto, že mnoho knihoven nabízí čtenářům školení internetu na nejrůznější úrovni, bude možná některé kolegy zajímat, jak se to dělá ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Celý cyklus je určen pro začátečníky, takže na první lekci se sejdou jak úplní začátečníci, pro které je tvrdým oříškem klávesnice i myš, tak mírně pokročilí, kteří již alespoň někdy v životě do kontaktu s počítačem přišli. Výklad se samozřejmě musí přizpůsobit nejnižší úrovni dovedností. Využívá se i spolupráce mezi účastníky kurzu, kteří sedí u počítačů ve dvojicích. Zájem o kurzy je totiž tak velký, že později přihlášení ochotně souhlasí s pozicí přísedícího, ba dokonce s pozicí pouhého pozorovatele bez počítače.

V první lekci se tedy začíná s nácvikem práce s myší a klávesnicí a s vysvětlením, co vlastně internet je a jakou váhu přikládat informacím na něm nalezeným. Následuje seznámení s internetovým prohlížečem, jeho ovládacími prvky a strukturou internetové adresy. Dalším krokem je vyhledávání s použitím klíčových slov, katalogu či zadáním adresy do adresního řádku. Vše se ihned procvičuje prakticky na osvědčených www stránkách, jako jízdní řády, programy divadel, stránky úřadů apod. Cílem první lekce je zvládnout práci s myší a klávesnicí a poznat základní možnosti vyhledávání.

Druhá lekce si klade za cíl zvládnout na základní úrovni práci s elektronickou poštou. V úvodu je nutná trocha teorie o tom, jak e-mail funguje, o jeho přednostech i slabinách. Poté, co všichni zvládnou zápis zavináče, je možno přistoupit k založení vlastní schránky formou freemailu. Následuje nácvik otvírání a přeposílání došlých zpráv, práce se složkami, s adresářem, psaní a odesílání zpráv, připojení automatického podpisu a odpovědi, přeposílání zprávy o došlých e-mailech na mobilní telefon a dalších lahůdek, pokud to čas dovolí.

Třetí a čtvrtá lekce již předpokládají základní úroveň vyhledávání na internetu a jejich cílem je prohloubit tyto znalosti, lépe pochopit průběh vyhledávání, technologii vyhledávačů a tomu přizpůsobit zadávání dotazu. Porovnávají se výhody a nevýhody vyhledávání ve fulltextu a v katalogu, přičemž třetí lekce podrobně probírá fulltextové vyhledávání na Googlu.

Poslední, čtvrtá lekce je věnována speciálnímu vyhledávání. Cílem je naučit účastníky kurzu najít zpravodajství, encyklopedie, zaměstnání, mapy, firemní a obchodní informace, obrázky, poskytnout jim návody i konkrétní odkazy, které ušetří čas i poplatky za připojení.

Na závěr pár metodických poznámek pro školitele. Jednou z nejdůležitějších věcí je vcítit se do pozice úplného začátečníka. Představit si, že učíme třeba svoji babičku. Ani u mladších ročníků nemáme nikdy jistotu, že uživatel je počítačově gramotný. Úroveň znalostí je individuální a uživatelé tvoří širokou škálu na stupnici dovedností. Pokud pracují účastníci kurzu ve dvojicích, je výhodné sdružit pokročilejší s úplnými začátečníky. Ti zkušenější se tolik nenudí, a navíc pomohou školiteli. Jednou z hlavních zásad je nesnažit se vtěsnat příliš mnoho látky do jedné lekce. Pozornost by měla být věnována i hodnocení kvality informací, nikoliv jen praktickému hledání. Absolventi kurzu by měli být schopni zaujmout kritický postoj k získaným informacím. Asi je zbytečné uvádět základní pedagogické zásady, jako shrnutí základních poznatků na konci každé lekce, stručné opakování na začátku lekce další apod.

V letošním roce se čtyř výše popsaných lekcí internetu zúčastnilo celkem 84 uživatelů z řad široké veřejnosti. Někteří absolvovali všechny lekce, jiní si vybrali jen něco. Nejpočetnější skupinou byli příslušníci starší generace, ale dost bylo i lidí ve středním věku a našli se i úplní mladíci. Atmosféra byla přátelská a pracovní, všichni byli zcela zabráni do plnění úkolů. Protože skupiny byly dost početné, školitel měl vždy k dispozici pomocníka, který pomáhal s případnými problémy účastníků kurzu. I úplní začátečníci absolvováním všech čtyř pokračování v rozsahu téměř 8 hodin dosáhli slušné uživatelské úrovně práce s internetem.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MÁLKOVÁ, Lenka. Jak školit internet aneb Počítačová učebna nejen pro knihovníky. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 6 [cit. 2024-06-16]. urn:nbn:cz:ik-11634. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11634

automaticky generované reklamy
registration login password