Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Evropská unie a změna autorského práva: Co z toho vzejde pro knihovny?

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Evropská unie a změna autorského práva: Co z toho vzejde pro knihovny?

0 comments
Anglicky
English title: 
European Union and the Copyright update: What can it bring for libraries?
English abstract: 
Librarians have a good chance to influence the new version of the European copyright law, given that they join the debate and let surface their views on the crucial problems that so far went unresolved. The European Commission would like to hear from information professionals about their views and suggestions on digital use, e-lending and others, and asks them to fill in a survey which will likely result in a long-term influence of the information society we live in. The 5th of February is the deadline for participation.

Začátkem minulého měsíce vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci k přezkoumání unijního autorského práva. Má formu dotazníku a Komise se jím obrací na všechny zainteresované strany – od nositelů práv a kolektivní správce, přes poskytovatele služeb spjatých s šířením předmětů ochrany tohoto práva, institucionální uživatele (tj. také knihovny a školská zařízení) až po konečné uživatele (ti jsou chápáni a někdy i pojmenováváni jako konzumenti).

Konzultace se zaměřuje především na problémy, jež byly zjištěny ve vztahu k "digitálnímu užití" za uplynulé desetiletí uplynuvších od přijetí směrnice 2001/29/ES (v angličtině zvané též "InfoSoc Directive" – "směrnice o informační společnosti").[1]

Očekává se přínosné připomínkování

Specialisté by ve formulacích problému v dotazníku k evropské konzultaci jistě pro některé užší oblasti našli i některé mezery; ze svého, knihovnického pohledu jsem v něm však pro hlavní předmět – „digitální užití“ – našel obsaženy problémy, jež byly a jsou předmětem otázek ve světě knihovníků. Navíc, tematika konzultace není uzavřena, poslední bod otazníku umožňuje vyslovit se i k dalším problémům.

Dotazník je konstruován tak, aby respondenti nejen jednoduše jednotlivé momenty, jež pociťují jako problémy, uvedli, ale aby v některých případech popsali i konkrétní obtíže, jež účastníka vedly k předložení problému, v některých pak také, aby uvedli svou představu řešení.

Půjčování e-knih s otazníkem

Tak například, jestliže "půjčování" elektronických knih (anglický výraz "e-lending" byl již obecně přijat) je v knihovnách, zejména veřejných, pociťováno jako základní problém jejich působení v digitální éře, pak vyhlašovatelé konzultace by rádi získali nejen informaci o rozšíření požadavku na uzákonění tohoto institutu, ale také názor na představu o jeho začlenění do systému autorského práva – budiž čteno jako autorského práva evropského kontinentálního, z něhož vychází i právo unijní. Ve Velké Británii, kde je veřejný diskurs o uzákonění "e-lendingu" nejdále, se úvahy ubírají směrem, jak napodobit všechny parametry "elektronické výpůjčky" výpůjčce analogového předmětu[2].

Nejde o problém triviální. Vždyť podíváme-li se na tento problém z hlediska obecnějších právních vztahů u nás v České republice, i pojem "výpůjčka" v novém občanském zákoníku je v § 2193 definován takto: "Smlouvou o výpůjčce půjčitel přenechává vypůjčiteli nezuživatelnou věc a zavazuje se mu umožnit její bezplatné dočasné užívání." I když to výslovně uvedeno není, z teorie občanského práva vyplývá, že se předpokládá vrácené TÉŽE věci (což je obsaženo i v pojmu "nezuživatelný").

Není třeba sáhodlouze vysvětlovat, že i v tomto, obecnějším smyslu (nejen ve smyslu platného autorského práva), u "elektronického půjčování" ve skutečnosti o výpůjčku nejde. Na "elektronické půjčování" by ovšem nebylo možné uplatnit ani institut obdobný, v Česku v novém občanském zákoníku zakotvený jako zápůjčka (§ 2390). Právní konstrukci "e-lendingu" je tedy nezbytné koncipovat jinak.

Zapojte se do 5. února!

Uvedené jen naznačuje, že žádoucí řešení problémů užití digitálního obsahu v knihovnách či lépe knihovnami při poskytování služeb veřejnosti nelze redukovat jen na pouhé převzetí katalogu přání (knihovníků), jenž z odpovědí na anketu vznikne. To by ovšem nemělo knihovníkům bránit v účasti na uvedené konzultaci. Jde o jedinečnou příležitost pokusit se o rozvinutí autorského práva ve smyslu práva odpovídajícího potřebám pevného zasazení knihoven, zejména veřejných, do fungování informační společnosti.

Netroufám si však hýřit optimismem a tvrdit, že postačuje jen požadavky předat. Pokud se však nepodaří vývoje v žádoucím smyslu dosáhnout nyní, možnost změny bude na dobré desetiletí (či na celou etapu) uzavřena. Tím spíše, že existuje nepochybně významná souvislost mezi tímto procesem v Evropě a jednáním o výjimkách a omezeních autorského práva ve prospěch knihoven (a dalších zařízení) na půdě Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO).[3]

Své odpovědi na anketu tedy, vážené kolegyně a vážení kolegové, předávejte seriózně, v co největším počtu, optimálně jako registrovaní respondenti[4], a to nejpozději do 5. února 2014, kdy končí dvouměsíční lhůta konzultace. Odpovědi lze poslat i v českém jazyce. Další informace naleznete na webu Ministerstva kultury, kde jsou umístěny odkazy na příslušné informace na webu Evropské komise.

Poznámky:
  1. Mimochodem, "digitální užití", "digitální obsah", což byla původně pojmenování spíše ze sféry profesionálního slangu, se rozšířila i do oficiální komunikace. Pojem "digitální obsah" je zakotven i v novém občanském zákoníku.
  2. Viz Nezávislý přezkum otázky "elektronického půjčování" ve veřejných knihovnách z roku 2012 a odpověď vlády z března 2013 (An Independent Review of E-Lending in Public Libraries in England. Dostupné z <https://www.gov.uk/government/publications/an-independent-review-of-e-lending-in-public-libraries-in-england>. Navštíveno 201-01-06.)
  3. Nejnověji těsně před loňskými Vánoci – viz dokumenty na webu WIPO http://www.wipo.int/meetings/en/details.jsp?meeting_id=29944  a IFLA http://www.ifla.org/node/8239
  4. Tj. registrovaní v rejstříku transparentnosti http://ec.europa.eu/transparencyregister/info/homePage.do
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MATUŠÍK, Zdeněk. Evropská unie a změna autorského práva: Co z toho vzejde pro knihovny?. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 1 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-14187. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14187

automaticky generované reklamy
registration login password