Matušík, Zdeněk

Evropská unie a změna autorského práva: Co z toho vzejde pro knihovny?

English title: 
European Union and the Copyright update: What can it bring for libraries?
Abstract: 

Librarians have a good chance to influence the new version of the European copyright law, given that they join the debate and let surface their views on the crucial problems that so far went unresolved. The European Commission would like to hear from information professionals about their views and suggestions on digital use, e-lending and others, and asks them to fill in a survey which will likely result in a long-term influence of the information society we live in. The 5th of February is the deadline for participation.

Začátkem minulého měsíce vyhlásila Evropská komise veřejnou konzultaci k přezkoumání unijního autorského práva. Má formu dotazníku a Komise se jím obrací na všechny zainteresované strany – od nositelů práv a kolektivní správce, přes poskytovatele služeb spjatých s šířením předmětů ochrany tohoto práva, institucionální uživatele (tj. také knihovny a školská zařízení) až po konečné uživatele (ti jsou chápáni a někdy i pojmenováváni jako konzumenti).

Matušík, Zdeněk. Evropská unie a změna autorského práva: Co z toho vzejde pro knihovny?. Ikaros [online]. 2014, roč. 18, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/8137>. urn:nbn:cz:ik‐008137. ISSN 1212-5075.

[Autorské(?)] (p/P)rávo na [kopii(?)] pro tvořivost

English title: 
Copyright for Creativity : how to understand it?
Abstract: 

The Copyright for Creativity Initiative organized an event in Prague for the “Czech copyright community” in December 2012 to discuss the ways how to transform the copyright in the digital age so as it really does support creativity. The focus on author’s rights, as the core of the Berne Convention, as well as registration of the authorial works (besides public licences like the Creative Commons) were cited as the solution enabling both the protection of the rights of authors and development of personal creativity in the digital age. The author makes points in respect to contradictions – in the field of law and economics – inherent to these ideas and notes the development potential of the copyright within the common law tradition as compared with that of the civil law.

Čtenáři budou jistě ke mně dost laskavi, aby mi odpustili poněkud méně přehledný (a možná, že pro mnohé i dost málo pochopitelný) nadpis. Pro ty, kdož však sledují diskuse kolem otázek autorského práva v současném digitálním prostředí, a to i v angličtině, ovšem nadpis žádný neproniknutelný rébus představovat nebude: jde než o souhrn variant překladu anglické formulace jedné ze základních stránek poslání autorského práva „Copyright for Creativity“. Je to rovněž název iniciativy řady mezinárodních, zejména evropských knihovnických, spotřebitelských a zájmových organizací (používající rovněž znaku „C4C“) zaměřené na naplnění takto deklarovaného poslání v pojetí širokého okruhu uživatelů tvůrčích obsahů v současném digitálním prostředí.

Matušík, Zdeněk. [Autorské(?)] (p/P)rávo na [kopii(?)] pro tvořivost. Ikaros [online]. 2013, roč. 17, č. 1 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/7813>. urn:nbn:cz:ik‐007813. ISSN 1212-5075.

K platbám v rámci meziknihovních výpůjčních služeb

English title: 
On payments in the context of interlibrary loan services
Abstract: 

The article argues that domestic interlibrary loans in the Czech Republic are supposed to be provided for free. The current library law clearly states that libraries cannot charge for this service. However, as recent discussions in the Czech library community have shown, some libraries do charge for providing domestic interlibrary loans, by the way of charging reimbursement of postage and handling costs.

Část knihovnické veřejnosti byla v minulých týdnech svědkem, ba i účastníkem diskuse o platbě v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. Diskuse v elektronické konferenci, stejně jako i jedna diskuse v tradiční formě, jíž jsem měl možnost být svědkem, se týkala otázky, zda dožádané knihovny mají uplatnit právo zakotvené v ustanovení poslední věty § 14 odst. 4 Knihovního zákona, že „Provozovatelé knihoven mohou požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu“, resp.

Matušík, Zdeněk. K platbám v rámci meziknihovních výpůjčních služeb. Ikaros [online]. 2010, roč. 14, č. 11 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/6494>. urn:nbn:cz:ik‐006494. ISSN 1212-5075.

S knihovníky v Rakousku – dvakrát mezi/národně

V letošním roce jsem měl příležitost vydat se do Rakouska na dvě inspirativní knihovnické cesty. První, v květnu, měla v zásadě charakter internacionální, ale pochopitelně jsem se na ní ve zvýšené míře potkal s kolegyněmi a kolegy z Rakouska. Ta druhá, v září, měla primárně rakouský národní obsah, ovšem významně poznamenaný účastí ze zahraničí.

Matušík, Zdeněk. S knihovníky v Rakousku – dvakrát mezi/národně. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/5739>. urn:nbn:cz:ik‐005739. ISSN 1212-5075.

Dohoda o e-DoDo aneb Obnovení tradičního porozumění mezi knihovníky a nakladateli v Německu(?)

Digitální éra přinesla do sféry vědecké a pedagogické komunikace tolik kvalitativně převratných momentů, že se to nutně odrazilo na jistém narušení tradičně dobrých partnerských vztahů německých knihovníků a nakladatelů, především ve sporu o elektronické dodávání dokumentů a elektronické zpřístupňování vydaných děl ve vysokoškolských knihovnách.

Matušík, Zdeněk. Dohoda o e-DoDo aneb Obnovení tradičního porozumění mezi knihovníky a nakladateli v Německu(?). Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 3 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3954>. urn:nbn:cz:ik‐003954. ISSN 1212-5075.

Budoucnost elektronického dodávání kopií

Podnázev: 
aneb Ještě jednou Bibliothekartag

Převést německý výraz „Bibliothekartag“ do češtiny není právě nejjednodušší. V letošním dubnovém čísle Ikara, v informaci o jednání německých knihovníků, jsem v podnázvu uvedl „Na okraj 95. výročního setkání německých knihovníků“.

Matušík, Zdeněk. Budoucnost elektronického dodávání kopií. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3741>. urn:nbn:cz:ik‐003741. ISSN 1212-5075.

Jak moje knihovna (skutečně) pracuje?

Otázku uvedenou v titulu si klade velká většina vedoucích pracovníků knihoven. Pravda, odpověď na ni bývá poznamenána mnoha faktory. Nejčastěji tím základním – know-how, čili znalostí jak na to (či její absencí). (Nebo je tím základním faktorem ochota a odhodlání podívat se do zrcadla?)

Obdobné, byť samozřejmě jinak formulované otázky si kladou také zřizovatelé knihoven, ale i jejich uživatelé. Ačkoli ti druzí často vysloví svůj ortel bez velkého hloubání (jak už to zákazníci dělají).

Matušík, Zdeněk. Jak moje knihovna (skutečně) pracuje?. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 5 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3342>. urn:nbn:cz:ik‐003342. ISSN 1212-5075.

Jak dál s elektronickým dodáváním dokumentů v našem regionu?

Podnázev: 
Na okraj 95. výročního setkání německých knihovníků

Letošní, 95. výroční setkání německých knihovníků se konalo 21. až 24. března 2006 v Drážďanech. Setkání proběhlo ve znamení historických reminiscencí: 450. výročí založení kurfiřtské "Liberey", spočívající v základech jedné části kořenového systému současné Saské zemské a univerzitní knihovny (v německé zkratce SLUB). Z knihovnického světa bylo připomínáno (nikoli věkem kulaté) 178leté působení první německé lidové knihovny (Volksbücherei) Karla Preuskera v nedalekém Grossenhainu.

Matušík, Zdeněk. Jak dál s elektronickým dodáváním dokumentů v našem regionu?. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 4 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3297>. urn:nbn:cz:ik‐003297. ISSN 1212-5075.

Vzhůru na...!

„Vzhůru na...!“ – nikoli Bělehrad, ale na Chemnitz – Saskou Kamenici – (ba i Karl-Marx-Stadt, to jak komu uvízlo více v paměti které z pojmenování tohoto německého podkrušnohorského města) kypěly mysli tří desítek knihovnic a pěti knihovníků nikoli touhou po pomstě následníka trůnu, ostatně nikoli již nejmladšího, ale touhou po poznání toho nejnovějšího na poli veřejných knihoven a jejich řízení v Německu.

Matušík, Zdeněk. Vzhůru na...!. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 8 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1990>. urn:nbn:cz:ik‐001990. ISSN 1212-5075.

Odměna autorům za půjčování jejich děl v knihovnách

Na letošní veletrh Svět knihy (5.-8. května 2005, Průmyslový palác Výstaviště v Praze-Holešovicích) mi, bohužel, mnoho času nezbylo. Stěží jsem splnil nejnaléhavější pracovní úkoly, z doprovodného programu jsem neměl skoro nic. "Skoro" - s jedinou výjimkou, jež tvoří jádro mého příspěvku.

Matušík, Zdeněk. Odměna autorům za půjčování jejich děl v knihovnách. Ikaros [online]. 2005, roč. 9, č. 6 [cit. 18.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/1973>. urn:nbn:cz:ik‐001973. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah