Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

eBooks on Demand – digitalizace historického fondu NTK na objednávku

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

eBooks on Demand – digitalizace historického fondu NTK na objednávku

0 comments
Anglicky
English title: 
eBooks on Demand – digitisation of NTK‘s historical collection on demand
English abstract: 
<p>The National Technical Library in Prague (Czech abbrev. NTK) offers a new service called eBooks on Demand (EOD). Its aim is a digitisation on demand of NTK‘s historical collection of books. Through the EOD service customers can order public domain books for digitisation and an electronic copy of a book is then delivered to them. Later on, NTK stores this eBook copy in the Digital National Technical Library and thus offers it to other interested customers for free. This article introduces the EOD service and its implementation in the NTK. </p>

Národní technická knihovna (NTK) v současnosti nabízí novou službu eBooks on Demand (EOD), jejíž náplní je digitalizace historického fondu NTK na objednávku. Tato služba umožňuje objednání digitalizace autorsky volných děl a dodání elektronické kopie knihy zákazníkovi. NTK následně uloží kopii e-knihy v digitální Národní technické knihovně a jejím prostřednictvím tak zpřístupní e knihu i dalším zájemcům.

Obr. 1: Jedna z variant logotypu služby eBooks on Demand

Obr. 1: Jedna z variant logotypu služby eBooks on Demand

Obr. 2: Logo programu Kultura 2007-2013

Obr. 2: Logo programu Kultura 2007-2013

Projekt eBooks on Demand – Evropská knihovní síť

Služba EOD je poskytována v rámci projektu „eBooks on Demand – Evropská knihovní síť“ (eBooks on Demand – A European Library Network), který je podpořen programem Evropské komise Kultura 2007-2013. Tomu předcházel od října 2006 do června 2008 pilotní projekt „Digitalizace na vyžádání“ (Digitisation on Demand), spolufinancovaný programem eTEN. „Digitalizace na vyžádání“ se tehdy účastnilo 13 knihoven z osmi evropských zemí, dnes je do projektu EOD zapojeno již 20 knihoven z 10 evropských zemí. Realizace projektu EOD započala 1. května 2009 a bude probíhat až do 30. dubna 2013. Za toto časové období by se síť zúčastněných institucí měla rozrůst až na 60 organizací, a to nejen z řad knihoven, ale i muzeí a archivů.

Účastníky projektu EOD jsou knihovny z Dánska, Estonska, Francie, Maďarska, Německa, Portugalska, Rakouska, Slovenska a Slovinska. V České republice poskytuje službu EOD kromě NTK také Vědecká knihovna v Olomouci, Moravská zemská knihovna v Brně a nově i Knihovna AV ČR. Zákazník si přitom může objednat digitalizaci z fondů všech zapojených knihoven, a jelikož uživatelské rozhraní objednacího formuláře je jednotné pro všechny instituce, objednávání je poměrně snadné v kterékoliv knihovně.

Podmínky digitalizace v rámci služby EOD

Služba EOD se v ČR vztahuje na knihy (nezahrnuje časopisy) vydané od roku 1500 do 1909, tedy knihy, které již nepodléhají autorskému zákonu. Hranice horního letopočtu se tak každým rokem bude zvyšovat o jeden rok. Zpracování e-knihy vždy zahrnuje digitalizaci celého svazku, ne jen jeho částí. Většinou se jedná o skenování včetně obálky a následujících volných stran. Zákazník tak získá e-knihu v PDF formátu, která odráží skutečnou podobu originálu (tedy včetně případných věnování, ex-libris, ručně psaných pasáží apod.). Finální e-kniha je v rámci možností zpracována s optickým rozpoznáváním znaků (OCR), jež umožňuje plnotextové vyhledávání a další práci s textem v běžných textových editorech. Dva měsíce po uskutečnění digitalizace je kopie e-knihy vystavena v digitální Národní technické knihovně, a tak zpřístupněna široké veřejnosti.

Služba EOD v NTK

Zájemce začíná objednávat digitalizaci prakticky již v online katalogu dané knihovny. V katalogizačním záznamu požadované knihy nalezne tlačítko EOD – Objednat digitální kopii. Po stisknutí tohoto tlačítka je přesměrován do prostředí objednávek, kde vyplní požadované údaje, které jsou následně odeslány knihovně. Zákazník má ještě před samotným objednáním e-knihy možnost požádat o kalkulaci ceny. To může být vhodné zejména proto, že stránkování knihy v knihovním systému často neodráží přesný počet digitalizovaných stran. Digitalizuje se celá kniha, proto se předpokládaná cena automaticky generovaná v objednacím formuláři může od skutečného počtu stran lišit. Lhůta pro vyřízení objednávky je obvykle týden, v některých případech může být vytvoření e-knihy delší, a to zejména při komplikované digitalizaci. Rovněž může nastat situace, kdy je knihovna nucena digitalizaci odmítnout, např. extistuje-li velká pravděpodobnost poškození knihy při skenování apod.

Zákazník může po celou dobu vyřizování objednávky sledovat postup zpracování e-knihy na své osobní stránce a o všech zásadních krocích je také informován e-mailem.

Obr. 3: Tlačítko EOD – Objednat digitální kopii v katalogizačním záznamu knihy

Realizace služby EOD ze strany knihovny

Pro zpracování objednávek byl vytvořen „Manažer zakázkových dat“ (Order Data Manager, zkratka ODM) centrální databáze s webovým rozhraním, jejíž stěžejní částí je generátor digitálních cílových databází (Digital Object Generator, zkratka DOG). Administrací objednávky je pověřena knihovna, která vlastní požadovaný originál knihy, přičemž koordinátorem všech činností je Tyrolská univerzitní a krajská knihovna v Innsbrucku. Je-li učiněna objednávka, jsou o tom informovány všechny zainteresované strany. Na knihovně, do které byla objednávka zaslána, je provést vlastní digitalizaci knihy (a to barevně v kvalitě minimálně 300 dpi a formátu TIFF), následnou konverzi skenů do formátu JPEG a jejich nahrání přes FTP na centrální server v Innsbrucku. Prostřednictvím DOG je provedeno OCR, automatické přidání úvodní a závěrečné strany EOD, vytvořeno PDF, RTF a Abbyy XML i konečné vygenerování linku pro stažení e-knihy. ODM pak informuje knihovnu, že je e-kniha připravena k doručení zákazníkovi. Knihovna jej následně vyzve k zaplacení objednávky, ať už hotově, platební kartou, v platebním systému Click & Buy nebo fakturou. Po obdržení platby v knihovně je zákazníkovi zaslán odkaz ke stažení e-knihy, případně CD ROM či DVD s e-knihou poštou. V online katalogu pak knihovna uvede informaci o tom, že kniha už byla zdigitalizována.

Závěrem

V současnosti bylo díky službě EOD zdigitalizováno už více než 3200 knih (Gstrein & Mühlberger, 2009). Praxe v knihovnách, kde služba funguje již delší dobu, ukazuje, že obliba EOD vzrůstá a digitalizovány jsou knihy, které by v projektech hromadné digitalizace mohly zůstat opomenuty. Služba, jež je z malé části dotována také příspěvkem zákazníka objednávajícího digitalizaci, bude pravděpodobně poskytována dál, bez ohledu na trvání projektu EOD – Evropská knihovní síť. Do roku 2013 lze však očekávat významné změny, které EOD ještě více zatraktivní pro koncového uživatele, např. vytvoření společného vyhledávače dokumentů zpracovaných službou EOD, který by byl indexován Googlem apod., aplikaci principů Webu 2.0, službu Print on Demand, jež je nadstavbou EOD a umožňuje následné vytištění zdigitalizované knihy (v některých knihovnách už je služba zavedena), dodávání PDF s kvalitním plným textem vhodným i pro čtečky e-knih a zejména podporu rozvoje služeb pro nevidomé a zrakově postižené v rámci tzv. Access on Demand. Služba EOD má mít v budoucnu rovněž vazbu na Europeanu.

Národní technická knihovna vlastní specializovaný historický fond, jenž obsahuje cca 2000 titulů vydaných před rokem 1801, a dalších 70 000 titulů vydaných mezi lety 1801 a 1909 z oblasti techniky, matematiky, architektury atd. Zákazník si může prostřednictvím služby EOD objednat jejich elektronickou kopii už od února 2010.

V textu bylo použito překladu definic uvedených v Kooperační smlouvě pro přidružené členy EOD, verze ze dne 18. 6. 2009.

Poděkování:
Projekt eBooks on Demand byl realizován za finančí podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Doporučené zdroje:
  • GSTREIN, Silvia; MÜHLBERGER, Günter. 2009. User-driven content selection for digitisation – the eBooks on Demand Network. In Cultural Heritage on line. Empowering users : an active role for user communities [online]. Fondazione Rinascimento Digitale, c2009 [cit. 2010-01-20], s. 1-6. Dostupný z WWW: <http://rinascimentodigitale.org/eventi/conference2009/proceedings-2009/grstein.pdf>.
  • MÜHLBERGER, Günter; GSTREIN, Silvia. c2009. eBooks on Demand (EOD) : a European digitization service. IFLA Journal [online]. 2009, vol. 35, no. 1 [cit. 2010-01-20], s. 35-43. Dostupný z WWW: <http://archive.ifla.org/V/iflaj/IFLA-Journal-1-2009.pdf>. ISSN 0340-0352. DOI: 10.1177/0340035208102034.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KAMRÁDKOVÁ, Kateřina. eBooks on Demand – digitalizace historického fondu NTK na objednávku. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 2 [cit. 2024-05-18]. urn:nbn:cz:ik-13367. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13367

automaticky generované reklamy
registration login password