Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva o průběhu veřejné sbírky Pomoc knihovnám

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zpráva o průběhu veřejné sbírky Pomoc knihovnám

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 

Necelý měsíc po srpnové povodni v roce 2002 získal SKIP povolení ke konání veřejné sbírky POMOC KNIHOVNÁM, která si vytkla za cíl shromáždit finanční prostředky na podporu knihoven, které byly zasaženy přírodní katastrofou. Informace o sbírce byly zveřejněny v domácím i zahraničním odborném knihovnickém tisku, v médiích i formou samostatné webové stránky.

V období konání sbírky, tj. od 6.9.2002 do 31.3.2003, se podařilo získat na konto sbírky částku ve výši 1 870 861,93 Kč. Finanční prostředky byly získány od téměř stovky institucí i soukromých dárců z ČR i ze zahraničí. Úvodním a největším vkladem do sbírky byl dar České tiskové kanceláře ve výši 1 mil. Kč. Částkou ve výši 80 000,- Kč přispěl Nadační fond pro kulturu a 20 000,- Kč věnovaly regionální organizace SKIP. Velkou práci pro sbírku a její propagaci vykonalo 27 knihoven, které ve svých prostorách umístily pokladničky a sběrné listiny a získávaly finanční pomoc od veřejnosti. Pomocí pokladniček a sběrných listin se podařilo shromáždit částku 87 628,20 Kč. Od dalších 15 knihoven přišly na sbírku dary ve výši 46 997,60 Kč. Celkem 34 individuálních dárců věnovalo na sbírku celkovou částku ve výši 55 216,- Kč.

Velmi silným zdrojem (576 952,83 Kč) se staly dary, které do sbírky vložili zahraniční dárci. Rakouská národní knihovna uspořádala vlastní sbírku na pomoc českým knihovnám a její výtěžek ve výši 465 496,- Kč se stal druhým největším vkladem na konto sbírky. Obdobnou sbírku uspořádal i Spolek tyrolských knihovníků s výtěžkem 24 580,61 Kč. Obě slovenská knihovnická sdružení - Spolek slovenských knihovníků a Slovenská asociace knihoven - přispěly na konto sbírky stejnou částkou ve výši 25 000,- Kč.

O rozdělení sbírky mezi knihovny se starala komise složena ze členů SKIP z těch regionů, které byly postiženy povodněmi. Výše přidělených prostředků na jednotlivé knihovny byla posuzována s ohledem na výši škody, zejména ve vztahu k poškození knihovního fondu. Knihovnám, které obdržely pomoc ze sbírky, byla dána úplná volnost v tom, na co finanční prostředky využijí. Rozdělování finančních prostředků proběhlo v několika etapách a bylo vždy provázáno s pomocí, které byla nebo bude distribuována prostřednictvím Ministerstva kultury. V první fázi bylo dle přání ČTK přiděleno 300 000.- Kč Fakultě sociálních věd UK a 800 000,- Kč bylo rozděleno mezi veřejné knihovny zřizovaných obcí. Souběžně byla ve spolupráci s Ministerstvem kultury rozdělena částka cca 750 000,- Kč z pomoci UNESCO mezi odborné knihovny (vysokoškolské, výzkumné a další). Ve druhé etapě byly veškeré zbývající prostředky rozděleny mezi odborné knihovny, protože Ministerstvo kultury potvrdilo, že v roce 2003 bude na obnovu knihovních fondů obecních a krajských knihoven věnována částka ve výši 14 mil. Kč. Podrobný výčet přidělených částek přináší následující tabulka.


Knihovna Obec Částka (Kč)
Místní knihovna Dušníky 29 833
Místní knihovna Hořín 30 000
Městská knihovna Krapuly 99 737
Místní knihovna Křešice 30 000
Místní knihovna Libiš 54 858
Místní knihovna Majdaléna 35 000
Městská knihovna Písek 30 000
Městská knihovna Praha 100 000
Národní knihovna Praha 152 521
Knihovna Filozofického ústavu AV Praha 63 000
Muzeum Družstevnictví Praha 100 000
Knihovna Archeologického ústavu AV Praha 90 000
Knihovna zednářské lože ČR Praha 25 000
Státní technická knihovna Praha 10 000
Knihovna Matematickofyzikální fakulty UK Praha 135 000
Knihovna Právnické fakulty UK Praha 134 798
Knihovna divadelní fakulty AMU Praha 63 000
Fakulta sociálních věd UK Praha 300 000
Husova knihovna Modřany Praha 50 000
Místní knihovna Zbraslav Praha 40 000
Městská knihovna Terezín 43 000
Knihovna Výz.ústavu rybář- Třeboň 36 889
Místní knihovna Velké Žernoseky 40 000
Místní knihovna Vodňany 35 000
Místní knihovna Vranov n. Dyjí 5 000
Místní knihovna Zálezlice 80 000
Místní knihovna Ždár 35 000
Celkem přiděleno 1847636

Provozní náklady sbírky činily 23 226,- Kč a byly určeny na úhradu bankovních poplatků, nákup materiálu a odměny za propagaci a vyúčtování sbírky. Provozní náklady sbírky činily pouhých 1,24% z celkových prostředků.

Sbírka POMOC KNIHOVNÁM se stala významným zdrojem pomoci pro ty knihovny, které byly nejvíce postiženy povodní. Sbírka prokázala, že knihovny, knihovníci i jejich uživatelé a příznivci disponují velkým potenciálem lidské solidarity. Velký dík patří všem, kteří se na sbírce podíleli jako přímí dárci nebo i jako organizátoři různých podpůrných akcí.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
RICHTER, Vít. Zpráva o průběhu veřejné sbírky Pomoc knihovnám. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 8 [cit. 2023-12-11]. urn:nbn:cz:ik-11395. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11395

automaticky generované reklamy