Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Tvorba kriteriálneho mixu pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO)

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Tvorba kriteriálneho mixu pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO)

0 comments
Anglicky
English title: 
Construction of the optimal criteria for benchmarking in the area of search engine optimization (SEO)
English abstract: 
With benchmarking, the optimal combination of criteria has to be established to calculate results that will be objective and usable. Different criteria have different importance and this needs to be reflected in the final benchmark score. In this article, we proposed the proper selection of evaluation criteria for benchmarking the SEO performance of selected web sites and determined their importance (weight) for the final score.

Úvod

Vhodne skombinovať dostupné kritériá, ktorými možno hodnotiť webové stránky v rámci benchmarkingu, nie je jednoduchá úloha. Ak chceme výsledky čo najviac objektivizovať, musíme urobiť vhodný výber a v rámci neho zvoliť čo najlepšiu dôležitosť pre každé kritérium. V predchádzajúcich príspevkoch (1 a 2) sme sa venovali kategorizácii kritérií pre benchmarking v oblasti SEO a detailnejšej charakteristike vybranej skupiny tzv. sekundárnych dôsledkových kritérií. Cieľom tohto príspevku je pripraviť vhodný kriteriálny mix, ktorý bude priamo použiteľný pre realizáciu benchmarkingu webových stránok vo vybranom segmente v prostredí slovenského internetu. Nebudeme sa už venovať detailnejšej charakteristike spôsobu fungovania vybraných ukazovateľov, ktorý bol už spracovaný v predchádzajúcom článku.

Voľba optimálnej kombinácie kritérií

V záujme zrealizovať porovnanie konkurenčných riešení čo najkomplexnejšie a najobjektívnejšie, vytvoríme taký mix, ktorý bude obsahovať kritériá relevantné pre daný trh, ktoré nebudú pre žiadny zo subjektov diskriminačné. Zvolíme kombináciu primárnych kritérií so sekundárnymi, a to vybranými príčinnými aj dôsledkovými. Pre zachovanie prehľadnosti v procese získavania a spracovania údajov môžeme spracovať výsledky zvlášť pre každú z týchto skupín a následne z týchto troch parciálnych hodnôt vypočítať finálne skóre benchmarku. Do nasledujúcich 3 tabuliek sme spracovali návrh skladby hodnotiacich kritérií z každej z 3 oblastí.

Primárne kritériá

Priamo hodnotia výsledky realizácie SEO prostredníctvom pozície vo vyhľadávacom nástroji. Na našom trhu je relevantný len Google, a teda pozície budeme zisťovať prostredníctvom zisťovania umiestnenia na www.google.sk. Odporúčame zvoliť 5-10 kľúčových slov, na ktoré budeme skúmať pozíciu. Tieto by mali byť zvolené vhodne pre skúmaný segment tak, aby neboli diskriminačné (tj. napríklad na niektoré by sa jeden z konkurentov nemal šancu umiestniť, pretože je to mimo jeho zamerania). Zistenie pozície je v našich podmienkach najvhodnejšie realizovať  jednou z týchto 3 metód:

 • manuálne prehliadanie výsledkov (a odpočítanie pozície, napr. 43),
 • použitie nástroja analyzér umiestnenia na www.seotools.sk,
 • použitie nástroja keyword ranking na www.seomoz.org.

Pri manuálnom zisťovaní je vhodné pred realizáciou merania vymazať cookies.

Tabuľka 1  Primárne kritériá zaradené do mixu

Skratka

Kritérium

Zisťujeme

PO1

Pozícia na kľúčové slovo 1

Pozíciu v SERP po zadaní požiadavky na vyhľadávanie na google.sk

PO2

Pozícia na kľúčové slovo 2

Pozíciu v SERP po zadaní požiadavky na vyhľadávanie na google.sk

PO3

Pozícia na kľúčové slovo 3

Pozíciu v SERP po zadaní požiadavky na vyhľadávanie na google.sk

PO4

Pozícia na kľúčové slovo 4

Pozíciu v SERP po zadaní požiadavky na vyhľadávanie na google.sk

PO5

Pozícia na kľúčové slovo 5

Pozíciu v SERP po zadaní požiadavky na vyhľadávanie na google.sk

Sekundárne kritériá

Zvolíme kritériá v skupine príčinných aj dôsledkových. V prvej skupine si budeme všímať kvalitu práce s kľúčovými slovami na webových stránkach, množstvo a kvalitu spätných liniek ako aj kvalitu a čistotu HTML kódu webovej stránky a CSS.

Tabuľka 2  Sekundárne príčinné kritériá zaradené do mixu

Skratka

Kritérium

Zisťujeme

KW1

Kľúčové slová – meta kľúčové slová

Úroveň práce s meta keywords v kóde stránok

KW2

Kľúčové slová – meta popis

Úroveň práce s meta description v kóde stránok

KW3

Kľúčové slová v nadpisoch

Úroveň štruktúrovania obsahu do nadpisov rôznych úrovní a využitie kľúčových slov v nich

KW4

Kľúčové slová v iných elementoch

Vkladanie kľúčových slov do iných elementov, ako sú tabuľky, popisy obrázkov, odrážky, ...

OB1

Aktuálnosť obsahu

Frekvencia aktualizácií na webovej stránke

OB2

Kvantita obsahu

Počet podstránok indexovaných v google.sk (prostredníctvom Webrank Toolbar)

BLI

Počet linkujúcich domén

Pomocou nástroja seomoz.org zistíme počet linking root domains. Kvôli náročnosti získavania údajov budeme abstrahovať od hodnotenia kvality týchto liniek. V prípade, že tieto informácie budú k dispozícii, získanie výsledného hodnotenia je zložitejšie, navrhujeme postupnosť, ktorú uvádzame pod tabuľkou.[1]

W31

Počet HTML chýb

Počet HTML chýb titulnej stránky, zistených prostredníctvom nástroja HTML validator.[2]

W32

Počet HTML varovaní

Počet HTML varovaní titulnej stránky, zistených prostredníctvom nástroja HTML validator

Pre objektivizáciu hodnotenia je vhodné niektoré kritériá ešte viac fragmentovať. Napríklad výsledné bodové hodnotenie na škále 0-10 pre kritérium KW môžeme získať nasledovnou postupnosťou krokov:

 • Má titulná stránka vyplnené meta keywords? (áno=10b, nie=0b)
 • Majú podstránky vyplnené meta keywords? (áno a sú diverzifikované=10b, áno a sú rovnaké=5b, nie=0b).
 • Sú kľúčové slová na podstránkach navrhnuté vhodne vzhľadom na obsah, obsahujú aj najdôležitejšie kľúčové slová? (áno=10b, čiastočne=5b, nie=0b), atď.

Nakoniec výsledné bodové hodnotenie pre KW1 získame aritmetickým priemerom získaných hodnôt. V prípade, že napr. otázku č.1 považujeme za výrazne dôležitejšiu ako ďalšie dve, môžeme výsledné skóre pre KW1 získať aj prostredníctvom stanovenia váh a vynásobením parciálnych výsledkov týmito váhami. Analogicky postupujeme pri ďalších kritériách skupiny, kde očakávame, že ich fragmentáciou môžeme dosiahnuť prehľadnejšie a hlavne objektívnejšie hodnotenie.

V prípade hodnotenia kvality spätných liniek (root domains) smerujúcich na webovú stránku navrhujeme túto postupnosť krokov:

 • Zistíme počet liniek v každej úrovni kvality.
 • Počet liniek v každej kvalitatívnej úrovni (GPR=0, GPR=1, GPR=2 atď.) vynásobíme koeficientom kvality, ktorý sa rovná hodnote GPR tejto úrovni. Ak napr. počet liniek GPR=0 je 7 a počet liniek s GPR=2 je 5, výsledné skóre je 0x7+2x5 = 10 bodov.

Z kategórie sekundárnych dôsledkových kritérií vyberáme pre naše podmienky tieto kritériá:

Tabuľka 3  Sekundárne dôsledkové kritériá zaradené do mixu

Skratka

Kritérium

Zisťujeme

GPR

Google PageRank

Hodnota GPR prostredníctvom WebRank Toolbar

ARA

Alexa Rank

Hodnota ARA prostredníctvom WebRank Toolbar

OSE

OSE Domain Authority

Autorita domény, zistená prostredníctvom nástroje OSE[3]

Rozhodnutie o dôležitosti jednotlivých kritérií v mixe

Navrhnuté kritériá sa líšia svojím významom, teda relevanciou, ktorú majú pre stanovenie výkonnosti zvoleného riešenia v oblasti SEO. Tento rozdielny význam bude vyrovnaný voľbou vhodných váh pre každé kritérium, ako aj pre skupinu kritérií ako celok. Na základe skúseností odporúčame takúto voľbou váh:

Tabuľka 4  Určenie dôležitosti primárnych kritérií

Kritérium z oblasti 1

Váha

Celková váha skupiny kritérií

PO1

10 %

50 %

PO2

10 %

PO3

10 %

PO4

10 %

PO5

10 %

Tabuľka 5  Určenie dôležitosti sekundárnych príčinných kritérií

Kritérium z oblasti 2

Váha

Celková váha skupiny kritérií

KW1

3 %

35 %

KW2

3 %

KW3

5 %

KW4

3 %

OB1

3 %

OB2

3 %

BLI

10 %

W31

3 %

W32

2 %

Tabuľka 6  Určenie dôležitosti sekundárnych dôsledkových kritérií

Kritérium z oblasti 3

Váha

Celková váha skupiny kritérií

GPR

10 %

15 %

ARA

2 %

OSE

3 %

V niektorých prípadoch, najmä s ohľadom na časový priestor a disponibilné zdroje, je vhodnejšie realizovať benchmarking v zjednodušenej podobe. Takýto zrýchlený benchmarking navrhujeme realizovať len s použitím primárnych kritérií. Tie totiž jednoznačne najlepšie zhodnotia efektivitu SEO aktivít, pretože získané pozície sú ich priamym výsledkom. Využitie sekundárnych kritérií je dobré z hľadiska získania širšieho pohľadu na možné príčiny existujúceho stavu a existujúcich pozícií a možnosť realizácie korekcií v detegovaných problémových oblastiach.

 

Ďalší postup pri realizácii benchmarkingu

Určenie kritérií je len jedným z prvých krokov realizácie. Ďalšie kroky možno stručne zhrnúť nasledovne (Miklošík, 2010):

 • Získanie vstupných hodnôt pre každé kritérium.
 • Transformácia hodnôt na bodové hodnoty (t.zn. dosiahnutie stavu, aby vyššia hodnota znamenala lepšie hodnotenie v danom kritériu).
 • Transformácia bodových hodnôt na rovnakú škálu, napr. 0-100 b.
 • Vyváženie škálovaných hodnôt stanovenými váhami.
 • Výpočet výsledného skóre pre každé riešenie súčtom vyvážených bodových hodnôt.
 • Stanovenie výsledného poradia hodnotených webových stránok a formulácia odporúčaní a stanovenie stratégie a ďalšieho postupu pre hodnotenú webovú stránku.

Postup ich realizácie môžeme ilustrovať na praktickom príklade realizovaného benchmarkingu z vybraného sektora v nasledujúcom článku v septembrovom čísle Ikara.

Záver

Navrhnutá selekcia kritérií nie je daná a nemenná. Voľbu kriteriálneho mixu a jeho skladby vykoná realizátor benchmarkingu na základe svojich preferencií a skúseností. Z hľadiska spätnej komparability výsledkov odporúčame ale zachovať maximálne možné konzistentnosť kriteriálneho mixu v čase, čo umožní porovnávať aktuálne dosahované výsledky s minulými hodnotami a jasne určiť vývojové trendy.

Tento príspevok vznikol ako parciálny výstup riešenia projektu VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotřeba.

Luteratúra:
Poznámky:
 1. Fishkin dokonca uvádza až 17 faktorov na posúdenie kvality liniek (Fishkin, 2009)
 2. Optimálne by bolo zistiť počet chýb na celom webe, ale použitie takéhoto nástroja by trvalo v niektorých prípadoch hodiny a nie je voľne k dispozícii
 3. Podľa Fishkina je autorita domény momentálne vedúcim faktorom determinujúcim pozíciu vo vyhľadávačoch (Fishkin, 2011)
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
MIKLOŠÍK, Andrej. Tvorba kriteriálneho mixu pre benchmarking webových stránok v oblasti optimalizácie pre vyhľadávacie nástroje (SEO). Ikaros [online]. 2012, ročník 16, číslo 8 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-13954. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13954

automaticky generované reklamy