Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Spolupráce technologie SFX s bibliografickými manažery

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Spolupráce technologie SFX s bibliografickými manažery

1 comments
Anglicky
English title: 
Cooperation between SFX and bibliographic managers
English abstract: 
Citing information resources correctly is still a current issue. Correct citations are required from both researchers and faculty staff when writing articles for specialized magazines and students when writing theses. That's why sophisticated tools were created to make this task simpler for users. So called bibliographic managers enable users to create and manage large bibliographies and format them at once into one of hundreds of citation standards. There are both free and commercial products available. SFX is able to cooperate with e.g. RefWorks, EndNote, Zotero and the Czech Citace.com systems for automatic metadata collection, but the cooperation can work also in the opposite direction when bibliographic managers link to full texts via a predefined SFX instance. To sum up, cooperation of SFX and bibliographic managers can be very beneficial to users.

Úvod

Korektní citování a respektování zásad citační etiky je dlouhodobě velmi živou tematikou. S problémy v otázce citování informačních pramenů se totiž musí vyrovnávat jak akademičtí pracovníci či vědci publikující v odborných žurnálech, tak studenti vysokých škol například při psaní svých diplomových prací. Z řady zkušeností víme, že ne každý se s otázkou citací dokáže vypořádat tím správným způsobem. Z části bývá na vině určitá neinformovanost autora práce a následné nerespektování citačních pravidel. Složitou záležitostí je pak citování v prestižních zahraničních časopisech, kde se nezřídka stává, že daný žurnál má svoji vlastní citační normu. Za této situace se mohou stát tzv. bibliografické manažery pro uživatele velkou pomůckou. Rovněž technologie SFX, která je velmi všestranná a poskytuje řadu přidaných služeb, dokáže s vybranými bibliografickými manažery spolupracovat a značně tak usnadnit uživateli práci při tvorbě bibliografií.

Bibliografické manažery

Tyto nadstavbové nástroje jsou určeny k efektivnější a komfortnější práci s vyhledanými dokumenty, respektive jejich citacemi. Proto jsou také někdy nazývány citačními manažery. Uživatel, který pracuje s velkým množstvím informačních zdrojů, potřebuje místo pro ukládání a další zpracování vyhledaných bibliografických záznamů. To vše mu bibliografické manažery umožňují. Lze si v rámci nich vytvářet mimo jiné personální bibliografii nebo soustřeďovat materiály, ze kterých bude uživatel čerpat například při psaní odborného článku. Některé produkty tohoto typu dokážou pracovat i na úrovni plných textů. Záznamy jsou obvykle do manažerů nahrávány přímo z vědeckých databází. Databáze však nemusí nutně podporovat import do všech bibliografických manažerů. Proto někdy musí docházet k importu záznamů jinými cestami. Jednou z nejzákladnějších a zároveň nejpoužívanějších funkcí citačních manažerů je hromadné přeformátovávání bibliografických záznamů. V praxi totiž existují stovky citačních norem. Bibliografické manažery je podchycují a dávají uživatelům jednoduchou možnost převodu nashromážděných záznamů do potřebného formátu. Na trhu se v tomto směru objevují jak placené manažery, tak nástroje, které jsou dostupné zdarma.

Placené manažery:

Refworks – http://www.refworks.com

EndNote – http://www.endnote.com 

ProCite – http://www.procite.com

Reference Manager – http://www.refman.com

Volně dostupné:

Citace.com – http://www.citace.com

CiteUlike – http://www.citeulike.org/

Connotea – http://www.connotea.org/

Zotero – http://www.zotero.org/

BiBteX – http://www.bibtex.org/

BibSonomy – http://www.bibsonomy.org/

Citation Machine – http://www.citationmachine.net/

Bibliografické manažery a SFX

Spolupráce SFX s citačními manažery je prakticky založena na automatickém přebírání metadat z SFX a jejich ukládání do bibliografických manažerů. Standardně jsou v rámci znalostní báze SFX k dispozici pro aktivaci dva nejvýznamnější placené bibliografické manažery RefWorks a EndNote. Přenos dat z SFX do těchto služeb je zcela bezproblémový. SFX však umí komunikovat také se Zoterem a službou Citace.com.

Spolupráce navíc může zcela běžně probíhat i v opačném směru. V řadě bibliografických manažerů je možno nastavit SFX linkování, tudíž při vyhledávání plných textů stažených záznamů lze využít SFX instanci, která ověří dostupnost dokumentu v rámci dané instituce. Tuto možnost nabízí standardně Zotero, Connotea ad.

Konkrétní příklady

Obr. 1 – SFX menu s možnostmi stažení citace záznamu do několika bibliografických manažerů

Obr. 1 – SFX menu s možnostmi stažení citace záznamu do několika bibliografických manažerů

RefWorks

Tento citační manažer je v současné době jedním z nejpoužívanějších. Jeho výhodou je obrovské množství citačních norem, které obsahuje. Kromě jiného je to první zahraniční produkt svého druhu, který do svého obsahu implementoval i citační normu ČSN ISO 690. Producentem systému je stejnojmenná společnost. RefWorks je sice komerčním produktem, ale velmi jednoduchým způsobem do něho lze sjednat měsíční testovací přístup.

Obr. 2 – Zobrazení bibliografického záznamu dokumentu v systému RefWorks

Obr. 2 – Zobrazení bibliografického záznamu dokumentu v systému RefWorks

RefWorks lze aktivovat jako cíl ve znalostní bázi SFX. Z uživatelského hlediska je pak spolupráce SFX s RefWorks velmi jednoduchá. V SFX menu stačí kliknout na ikonu Stáhnout do RefWorks a záznam je automaticky naimportován do bibliografického manažeru, kde s ním může uživatel posléze dál pracovat.

Obr. 3 – Záznam o importu dokumentu do systému RefWorks z SFX

Obr. 3 – Záznam o importu dokumentu do systému RefWorks z SFX

EndNote

Systém byl vytvořen firmou Thomson Corporation a plně vyhovuje náročným požadavkům pro práci s bibliografickými záznamy dokumentů. Jeho omezenou verzi s názvem EndNoteWeb mohou zdarma používat uživatelé citačního rejstříku Web of Science. Využití je v rámci databáze vázáno na bezplatnou registraci. Placená verze EndNote pak nabízí i další rozšířené funkce.

Obr. 4 – Zobrazení bibliografického záznamu dokumentu v systému EndNoteWeb

Obr. 4 – Zobrazení bibliografického záznamu dokumentu v systému EndNoteWeb

Stažení záznamu z SFX do EndNote je realizováno trochu jinou cestou než u předchozí služby. EndNote je sice rovněž možno aktivovat jak cíl ve znalostní bázi SFX, avšak přebírání záznamů z SFX do EndNote je poněkud složitější. Poté co uživatel vyvolá z SFX menu variantu nahrát do EndNote, vygeneruje SFX soubor s metadaty, který je nutno uložit do počítače. Poté se tento soubor naimportuje do EndNote, čímž dojde de facto ke stažení záznamu. Tento postup je možno použít jak u standardní placené verze EndNote, tak u verze EndNoteWeb.

Obr. 5 – Rozhraní pro import bibliografického záznamu do systému EndNoteWeb

Obr. 5 – Rozhraní pro import bibliografického záznamu do systému EndNoteWeb

Zotero

Zotero je doplňkem prohlížeče Mozilla Firefox a po jeho úspěšném nainstalování do něj lze pomocí jednoho kliknutí stahovat bibliografické záznamy z řady databází. Přebírání dat z SFX je možné díky aktivaci CoINs. Díky CoINs (ContextObject in Spans) je vložena do HTML stránky OpenURL obsahující metadata popisující daný dokument. Vzhledem k tomu, že je využit HTML tag <span>, není ovlivněn vzhled stránky. Specializované programy a pluginy jsou však schopné takto vložená metadata identifikovat a zpracovat.

Obr. 6 – Záznam stažený z SFX do systému Zotero. Stažení proběhne automaticky po kliknutí na červeně označenou ikonu

Obr. 6 – Záznam stažený z SFX do systému Zotero. Stažení proběhne automaticky po kliknutí na červeně označenou ikonu

Zotero je jedním z bibliografických manažerů, které podporují linkování na plné texty stažených záznamů přes SFX. Spolupráce této služby s SFX by měla být ještě intenzivnější po přechodu Zotera na vyšší verzi. Jediným faktorem, který Zotero poněkud upozaďuje, je jeho striktní vázanost na Firefox. Jeho služby by totiž jistě ocenili i uživatelé používající jiné prohlížeče.

Obr. 7 – Nastavení linkování přes SFX resolver z bibliografického manažeru Zotero

Obr. 7 – Nastavení linkování přes SFX resolver z bibliografického manažeru Zotero

Citace.com

Vezmeme-li v potaz, že v českém prostředí jsou ponejvíce používány citační normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2, je spolupráce generátoru Citace.com s SFX velmi vítanou aktivitou. Citace.com pochopitelně nejsou běžnou součástí znalostní báze SFX, avšak existuje zde možnost přidání nové služby. Data jsou přebírána z SFX automaticky, takže vytvoření citace je poté otázka několika kliknutí myši. Tento postup sice také není pojednán v základní verzi SFX, ale na dokumentačním portálu je možné najít návod, jak automatické přebírání metadat nastavit.

Obr. 8 – Automaticky vytvořená citace v systému Citace.com

Obr. 8 – Automaticky vytvořená citace v systému Citace.com

bX je doplňkem technologie SFX. Jedná se o doporučující systém, který na základě statistických údajů nabízí uživatelům související tituly. bX je poměrně novou službou, která není standardní součástí SFX a případní zájemci si musí její předplatné uhradit zvlášť. U záznamů, které bX doporučuje, je rychlá možnost uložení citace, a to celkem do čtyř bibliografických manažerů. Kromě výše uvedených systémů RefWorks a EndNote jsou to ještě ProCite a Reference Manager. U RefWorks dochází k propojení na hlavní stránku systému, zatímco u ostatních tří služeb je vždy do počítače uložen soubor s metadaty, které se posléze naimportují do zvoleného citačního manažeru. Výhodou stahování záznamů z bX je to, že může být najednou staženo až 10 bibliografických záznamů.

Obr. 9 – Systém bX a možnosti uložení bibliografického záznamu dokumentu do vybraných manažerů

Obr. 9 – Systém bX a možnosti uložení bibliografického záznamu dokumentu do vybraných manažerů

Závěr

Bibliografické manažery jsou už samy o sobě velmi dobrou pomůckou pro uživatele, kteří potřebují vytvářet citace a spravovat své kolekce bibliografických záznamů. V kombinaci s SFX lze tento proces ještě více zautomatizovat a nahrávat tak nové záznamy do citačních manažerů velmi komfortním způsobem. Rovněž opačný způsob spolupráce, tedy linkování z bibliografických manažerů přes SFX na plné texty dokumentů, je jistě cenná služba. Řada citačních manažerů už spolupráci s SFX zahájila a do budoucna lze předpokládat, že se jejich počet ještě zvýší, což je určitě ku prospěchu věci. Jak SFX, tak citační manažery mají totiž za úkol ulehčovat uživateli práci s dokumenty - a pokud budou úspěšně spolupracovat, nepochybně se to podaří.

Poznámka redakce: Text je placenou inzercí společnosti MULTIDATA Praha s.r.o.

Hodnocení: 
Průměr: 1 (1 hlasování)
FABIÁN, Ondřej a BUDÍNSKÝ, Lukáš. Spolupráce technologie SFX s bibliografickými manažery. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 3 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-13383. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13383

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Zotero lze provozovat i bez Firefoxu jako Standalone aplikaci

registration login password