Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Situace v oblasti public relations v českých knihovnách

Čas nutný k přečtení
12 minut
Již přečteno

Situace v oblasti public relations v českých knihovnách

0 comments
Autoři: 
Redakce Ikara provedla v měsíci únoru anketu mezi českými knihovnami na téma "Existence a funkce oddělení public relations v knihovnách ČR".

Anketní dotazník byl rozeslán prostřednictvím elektronické pošty celkem 41 knihovnám, a to jednak knihovnám největším (Národní knihovna ČR, Státní technická knihovna, Parlamentní knihovna, Národní lékařská knihovna, Knihovna AV ČR, Státní pedagogická knihovna Komenského), a dále veřejným knihovnám všech úrovní, jejichž e-mailovou adresu redakce získala z dostupných internetovských zdrojů. Jako nedoručitelné se ukázaly být dopisy směřující na adresu ředitelů Městské knihovny Klatovy a Moravské zemské knihovny v Brně. Odpověď tedy bylo možno očekávat od 39 knihoven.

Ve stanoveném termínu redakce obdržela celkem 15 odpovědí na anketní otázky, zareagovala tedy více než 1/3 oslovených institucí. Jedná se o následující knihovny (pod názvem každé knihovny se skrývají jednotlivé odpovědi na anketní otázky, které jsme mírně redakčně upravily):

Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana (Uherské Hradiště)
Městská knihovna Bohumín
Městská knihovna Český Krumlov
Městská knihovna Český Těšín
Městská knihovna Havířov
Městská knihovna Prostějov
Městská knihovna v Praze
Národní lékařská knihovna (Praha)
Okresní knihovna Petra Bezruče v Opavě
Okresní knihovna Svitavy
Státní technická knihovna (Praha)
Státní vědecká knihovna Kladno
Státní vědecká knihovna Olomouc
Státní vědecká knihovna Ostrava
Státní vědecká knihovna Ústí nad Labem

Knihovny provozující oddělení PR
Z uvedených knihoven je pouze ve dvou zřízeno samostatné oddělení public relations. Jedná se o Státní vědeckou knihovnu a Městskou knihovnu v Praze (resp. její Ústřední knihovnu).
V STK funguje oddělení PR od počátku dubna 1998 a zaměstnává 2 pracovníky. Náplň činnosti tohoto oddělení je úctyhodně široká.
V oddělení public relations MK v Praze je zaměstnána jedna osoba, která působí zároveň jako tisková mluvčí knihovny. Některé z dalších předepsaných činností (např. tvorba databáze propagačních předmětů, péče o jednotný vizuální dojem) znějí poněkud záhadně. (Redakce Ikara musí bohužel konstatovat, že stávající zástupkyně tohoto místa není schopna zodpovědět dotazy týkající se základní odborné knihovnické činnosti MK v Praze.)

Státní vědecké knihovny
Státní vědecké knihovny jsou v našem samovybraném vzorku zastoupeny čtyřmi institucemi. V žádné z nich nefunguje samostatné oddělení PR, ale příslušnou činností se ve všech případech zabývají jiní pracovníci knihovny.

SVK Kladno zaměstnává v public relations jednoho pracovníka v útvaru ředitele. Tato osoba má na starosti několik oblastí: styk s médii, styk s uživateli, styk s odbornou (knihovnickou) veřejností, vydávání časopisu a další.

V SVK Olomouc je péče o public relations rozdělena hned mezi tři osoby: ředitelka knihovny má na starosti styk s televizí a rozhlasem, jistá vedoucí pracovnice styk s tiskem a náměstek ředitele pro služby se věnuje komunikaci s uživateli. Jiné public relations činnosti v této knihovně nevyzdvihují.

V SVK Ostrava se public relations věnují dva pracovníci. Ředitelka knihovny se zabývá stykem s médii, další činnosti (odborné konzultace, vzdělávací akce, tvorba propagačních materiálů a mnoho dalších) zajišťuje vedoucí oddělení služeb knihovnám.

V SVK Ústí nad Labem je na částečný úvazek pověřena činností spojenou s public relations sekretářka ředitele. Podle odpovědi, která přišla právě od ředitele této knihovny, zabývá se sekretářka v rámci PR zřejmě především publikační činností (články o knihovně v regionálních novinách).

Okresní, městské a regionální knihovny
Jako nejčastější a hlavní důvod neexistence oddělení PR ve středních a malých typech republikových knihoven bývá (pochopitelně) uváděn nedostatek finančních prostředků. O činnosti spadající pod PR se většinou stará ředitel knihovny či jiný pracovník vedle své hlavní pracovní činnosti. Z řady činností, které uvádějí jednotlivé knihovny ve svých odpovědích, mě nejvíce zaujaly instruktážní šoty pro kabelovou televizi, které vytvářejí v MK Prostějov.


Tato anketa našeho časopisu měla jistou zvláštnost - byla vlastně sama prověrkou předmětu, na který byla zaměřena. Knihovny měly prostřednictvím ankety týkající se jejich public relations možnost prezentovat svou knihovnu v odborném periodiku (za který se Ikaros rozhodně považuje). Dávají najevo svůj zájem, schopnost reagovat na vnější podněty a organizovat svou činnost. Knihovny měly na zodpovězení našeho dotazníku poměrně dost času, přesto velká část z těch, které jsme oslovily, nezareagovala. Zda je hlavní příčinou nedostatek času, nechuť komunikovat, nebo něco jiného, to vědí nejlépe tyto knihovny samy.DOTAZNÍK

Existuje ve vaší knihovně oddělení zaměřené na public relations ("styk sveřejností"), resp. osoba pověřená touto činností? POKUD ANO

1) Kolik osob je v tomto oddělení zaměstnáno?

2) Jaká jsou jejich původní profesní zaměření (knihovník, ekonom, novinář apod.)?

3) Co vše je náplní činnosti tohoto oddělení?

4) Jak je možno s tímto oddělením komunikovat? (konkrétní poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon)

POKUD NE

1) Proč takové oddělení (osoba) ve vaší knihovně nefunguje?

2) Zajišťuje nějaké jiné oddělení činnosti spadající pod public relations?
Pokud ano:
2a) O jaké oddělení s jedná?
2b) Jakou činnost spojenou s public relations toto oddělení vykonává?1) KNIHOVNA BEDŘICHA BENEŠE BUCHLOVANA

Na Vaši otázku odpovídám ne - nemáme toto oddělení.

ad 1/ Proč?
Asi proto, že není podchyceno v organizační struktuře. Takže, jak říká má mladá kolegyně, ještě jsme nedozráli.

ad 2/
Žadné konkrétní oddělení tuto činnost nevykonává - styk s médii zajišťuje pracovnice pracující s regionální literaturou, styk s územními a řídícími orgány - ředitelství a to je tak asi všechno.

Jiřina Lapčíková
e-mail: lapca@knihovnabbb.cz
Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana
Velehradská 714
686 01 Uherské Hradiště
tel. 0632/3187


Dovolte nejprve stručnou informaci o knihovně a městě:
Bohumín, město těžkého průmyslu, má cca 24 000 obyvatel. Městská knihovna zaměstnává 15 pracovníků na celkem 11 pracovních úvazků. Knihovna poskytuje služby na 8 pracovištích jak v centru, tak v okrajových částech města. V městské části Nový Bohumín je tzv. centrální knihovna, kde jsou soustředěny v jedné budově všechny základní knihovnické a informační služby. Z uvedeného vyplývá, že podstatná část služeb se koncentruje v centrální knihovně, která rovněž vystupuje na veřejnosti jako představitel celé městské knihovny a je takto veřejnosti také v převážné míře vnímána.

S ohledem na velikost nezaměstnává naše knihovna pracovníka vyčleněného pouze na "Public Relations". Některé činnosti spadající pod public relations zajišťuje v rámci své pracovní náplně ředitelka organizace. V nejbližší době nepředpokládám přijetí pracovníka, který by tuto činnost vykonával buď samostatně nebo ve spojení s jinou činností. Důvodem je jak nedostatek finančních prostředků na mzdu pro tohoto pracovníka, tak také stály tlak na snižování počtu pracovníků v naší organizaci. V současné době je tedy spíše prioritou udržení stávajícího stavu, aby bylo možné pokrýt pracovníky všechny dosud poskytované služby.

'; // --> ">Mgr. Jana Leparová (ředitelka)
e-mail: leparova@knih-bohumin.cz
Městská knihovna
Vrchlického 262
735 81 Bohumín
tel. 069/601 22 03


Pozdravujeme z MěK v Č. Krumlově!
V naší knihovně dosud nefunguje zvláštní odd. zaměřené na public relations. Styk s veřejností zajišťují vedoucí pracovnice-knihovnice přímo na jednotlivých odděleních. Nejvíce činnosti v této oblasti vykonává pracovnice odd. regionálních služeb, což vyplývá z její pracovní náplně (poskytování metodické pomoci knihovnám v regionu, styk s obecními a městskými úřady, statistické výkazy za celou naši městskou knihovnu a metodický obvod, do něhož spadá celkem 41 knihoven, články do knihovnických časopisů a příspěvky do regionálního tisku). Pracovnice odd. regionálních služeb se jmenuje Daniela Wimmerová (tel. 0337/4385, e-mail: Wimmerova@knih-ck.cz).

Za Měk v Č.K.

K. Votřelová (ředitelka)
e-mail: Votrelova@knih-ck.cz
Městská knihovna Český Krumlov
Horní 155
Český Krumlov


4) MĚSTSKÁ KNIHOVNA ČESKÝ TĚŠÍN

Existuje ve vaší knihovně oddělení zaměřené na public relations ("styk sveřejností"), resp. osoba pověřená touto činností?

POKUD ANO
Kolik osob je v tomto oddělení zaměstnáno?
Tuto činnost zajišťuje vedoucí studovny v rámci své pracovní náplně.

Jaká jsou jejich původní profesní zaměření (knihovník, ekonom, novinář apod.)?
Knihovník.

Co vše je náplní činnosti tohoto oddělení?
Provádí propagaci kulturních akcí a činnosti knihovny, spolupracuje s redakcemi tisku.

Jak je možno stímto oddělením komunikovat?
(konkrétní poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon)

Městská knihovna
Ostravská 67
73701 Český Těšín
tel. 0659/565 84
e-mail: knihct@grendel.cz
zodpovědný pracovník Renata Baronová


Oddělení public relations nemáme.
Zdraví Měk Havířov


6) MĚSTSKÁ KNIHOVNA PROSTĚJOV

Existuje ve vaší knihovně oddělení zaměřené na public relations ("styk sveřejností"), resp. osoba pověřená touto činností?

POKUD NE
Proč takové oddělení (osoba) ve vaší knihovně nefunguje?
Pro nedostatek finančních prostředků a prostor.

Zajišťuje nějaké jiné oddělení činnosti spadající pod public relations?
O jaké oddělení s jedná?

Ředitel knihovny.

Jakou činnost spojenou s public relations toto oddělení vykonává?
- publikační činnost
- průzkumy
- ankety
- instruktážní šoty pro kabelovou televizi
- neformální rozhovory s uživateli knihovny

Městská knihovna Prostějov


Odpověď: ANO

1/ jedna osoba

2/ původní profesní zaměření je novinář

3/ Náplň této činnosti vychází z interní Koncepce PR v MKP. K základním povinnostem pracovníka PR patří výkon funkce tiskového mluvčího MKP, vlastní autorská publikační činnost, tvorba databáze propagačních předmětů, organizace a koordinace propagačních akcí, péče o jednotný vizuální dojem, průběžné vyhodnocování zpětné vazby aj.

PhDr. Jitka Fišerová
tel. 02/2211 3306
fax 02/232 32 84
e-mail: greifona@mlp.cz
(v nejbližší době e-mail: fiserovj@mlp.cz)
Public Relations
Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1
115 72 Praha 1 - Staré Město


V Národní lékařské knihovně specielní oddělení PR není zřízeno, styk s veřejností, tzn. propagaci služeb knihovny zajišťuje částečně metodik, který se orientuje na síť lékařských knihoven v ČR, knihovna pořádá Dny otevřených dveří, zapojila se do akce Týden knihoven a do budoucna hodlá propagovat svoji činnost prostřednictvím odborných lékařských společností formou přednášek apod. Většinou se aktivně podílejí na těchto akcích vedoucí úseku a oddělení NLK.

Helena Bouzková (ředitelka)


Existuje ve vaší knihovně oddělení zaměřené na public relations ("styk s veřejností"), resp. osoba pověřená touto činností?

POKUD NE
Proč takové oddělení (osoba) ve vaší knihovně nefunguje?
Naše knihovna je příliš malá a má velmi omezené finanční možnosti, proto takové oddělení v minulosti nikdy neexistovalo a o jeho zřízení ani v budoucnu neuvažujeme.

Zajišťuje nějaké jiné oddělení činnosti spadající pod public relations?
O jaké oddělení s jedná?

Činnost tohoto oddělení supluje ředitelka a po dohodě odpovědní vedoucí oddělení OKPB a poboček.

Jakou činnost spojenou s public relations toto oddělení vykonává?
Jedná se především o styk s novináři regionálního tisku a rozhlasu, propagace činnosti knihovny prostřednictvím propagačních letáku a informačních tabulí. Propagace konkrétních akcí knihovny , publikování v odborných časopisech. Propagace knihovny prostřednictvím sítě Internet, údržba www stánek, propagace knihovních fondů, přihlašování našich www stránek do různých vyhledávačů apod.

Mgr. Zuzana Bornová
tel. 0653/214 005, 211 206 (fax)
e-mail: okpb@server1.opanet.cz
Okresní knihovna P. Bezruče
Nádražní okruh 27
746 78 Opava


Oddělení zaměřené na styk s veřejností u nás neexistuje. Tuto činnost zajišťuje ředitelka OK. Jedná se o prezentaci knihovny v místním tisku, zprávy v okresních zpravodajích a regionální kabelové televizi.

Milada Vacková (ředitelka)
tel. 0461/222 95
fax 0461/541 715
e-mail: director@booksy.cz, va@booksy.cz
Okresní knihovna
Máchova alej č. 1
568 02 Svitavy


Existuje ve vaší knihovně oddělení zaměřené na public relations ("styk sveřejností"), resp. osoba pověřená touto činností?

Oddělení public relations ve Státní technické knihovně existuje, byť necelý rok (od 1. 4. 1998), předtím činnosti public relations směrem k interní veřejnosti (zaměstnancům) vykonávala v rámci své pracovní náplně jedna pracovnice, činnosti public relations směrem k externí veřejnosti (média, technická veřejnost, uživatelé knihovny) mimo svou pracovní náplň pravidelně vykonávala jedna pracovnice STK (a to já - jako své hobby), ostatní vedoucí pracovníci STK příležitostně (publikační a přednášková činnost). Když bylo časově neúnosné skloubit práci a zmíněné hobby, iniciovala jsem vznik oddělení PR vypracováním projektu PR v podmínkách STK.

Kolik osob je v tomto oddělení zaměstnáno?
V oddělení PR v STK nyní pracují 2 pracovnice a po vyhodnocení činnosti v roce 1998 se ani s rozšířením počtu nepočítá (v budoucnu se proto spíš uvažuje o změně na referát PR).

Jaká jsou jejich původní profesní zaměření (knihovník, ekonom, novinář apod.)?
- vedoucí oddělení PR: technik (VŠ, Ing), k tomu navíc publicista, novinář (člen Syndikátu novinářů ČR) a fotograf (člen Svazu českých fotografů)
- druhá pracovnice: knihovník (VŠ, PhDr.)

Co vše je náplní činnosti tohoto oddělení?
Organizace a řízení komunikace STK s uživatelskou veřejností, soustavná prezentace a propagace činnosti a služeb STK prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků, agentur a služeb Internetu, redakce a vydávání publikací STK, redakce a vydávání interního zpravodaje STK, vedení a správa databází pro potřeby public relations, správa fotoarchivu, organizace důležitých návštěv a exkursí v STK. Ve spolupráci s odbornými útvary knihovny zajišťuje oddělení PR případnou účast STK na výstavách a veletrzích a prezentaci knihovny na odborných akcích. Organizuje tiskové konference, dny otevřených dveří apod. Vyhledává možnosti získat mimorozpočtové finanční prostředky pro odborné i prezentační aktivity STK.
(vyňato z Organizačního řádu STK)

Jak je možno s tímto oddělením komunikovat?
(konkrétní poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon)

Ing. Dagmar Haltmarová (vedoucí)
tel. 02/216 63 475
fax 02/242 29 224
e-mail: D.Haltmarova@stk.cz, publrel@stk.cz
Státní technická knihovna
oddělení public relations
Mariánské nám. 5 / pošt. přihrádka 206
110 01 Praha 1


V naší knihovně není oddělení public relations.

1) V oddělení je 1 pracovní síla zařazená do útvaru ředitele

2) knihovník - informační pracovník.

3) Náplní činností je:
Styk s tiskem, rozhlasem a televizí. Vydávání informačních materiálů, které pravidelně informují o dění v knihovně. Podíl na organizaci a účast na akcích pořádaných knihovnou. Vydávání časopisu Zpravodaj knihoven středních Čech pro region střední Čechy. Aktualizace informací na informačních plochách knihovny a ve výstavních prostorách. Zajišťování přednášek určených veřejností. Komunikace s veřejností - s lidmi, kteří chtějí sdělit knihovně své připomínky, náměty nebo se chtějí prostřednictvím knihovny prezentovat (např. výstavy, přednášky, zapůjčení přednáškových sálů apod.)

Mgr. Ladislava Cukrová
tel. 213 112
fax 627 432-3
e-mail: cukrova@svkkl.cz
Státní vědecká knihovna
Gen. Klapálka 1641
272 80 Kladno


Státní vědecká knihovna v Olomouci nemá samostatné oddělení public relations. Komunikaci s uživatelskou veřejností zajišťuje náměstek pro služby. Kromě své řídící a koordinační funkce vyřizuje podněty, připomínky, stížnosti čtenářů. Jiná vedoucí pracovnice je pověřena kontakty s tiskem. Styky s televizí a rozhlasem zajišťuje ředitelka.

PhDr. Marie Nádvorníková (ředitelka)
e-mail: Marie.Nadvornikova@office.svkol.cz
tel. 068/522 23 28
fax 068/522 57 74
Státní vědecká knihovna
Ostružnická 3
771 77 Olomouc


Existuje ve vaší knihovně oddělení zaměřené na public relations ("styk sveřejností"), resp. osoba pověřená touto činností?

POKUD ANO
Kolik osob je v tomto oddělení zaměstnáno?
Styk s médii (denní tisk, rozhlas, televize) zajišťuje ředitelka organizace, dále je částečně touto činností pověřena vedoucí oddělení služeb knihovnám.

Jaká jsou jejich původní profesní zaměření (knihovník, ekonom, novinář apod.)?
Původní profesní zaměření ředitelky organizace je systémové inženýrství, vedoucí OSK je knihovnice.

Co vše je náplní činnosti tohoto oddělení?
Oddělení služeb knihovnám SVK v Ostravě poskytuje odborné konzultace ke všem oblastem knihovnické činnosti knihovnám a informačním institucím regionu, organizuje vzdělávací akce pro pracovníky veřejných a odborných knihoven (kursy a semináře), buduje a zpřístupňuje fond knihovnické literatury pro pracovníky a studenty oboru, zpracovává statistiky a analýzy činnosti knihoven, připomínky ke koncepčním materiálům nadřízených a spolupracujících organizací. V oblasti public relations se zabývá tvorbou materiálů propagujících činnost Státní vědecké knihovny v Ostravě - informační letáky ve třech jazykových verzích (angličtina, němčina, čeština), průvodce službami SVK v Ostravě, zpracováváním podkladů pro adresáře knihoven a informačních institucí atp.

Jak je možno s tímto oddělením komunikovat?
(konkrétní poštovní adresa, e-mailová adresa, telefon)

Ing. Lea Prchalová (ředitelka)
e-mail: prchalova@svkos.cz
tel. 069/211 666
PhDr. Milena Slaninová (vedoucí OSK)
e-mail: slaninova@svkos.cz
tel. 069/611 8812 Státní vědecká knihovna Prokešovo náměstí 9 728 00 Ostrava


V naší knihovně nemáme samostatné oddělení pro tuto činnost. Vykonává ji na částečný (ca 0,4) úvazek sekretářka ředitele, která má své původní profesní zaměření technik. Nicméně časem se seznámila s knihovnictvím natolik, že každý týden se objevuje od ní článek v regionálních novinách o novinkách v knihovně. Kontakt na ni:
pí. Opravilová, tel. 047/520 00 45, e-mail: opravilova@novell.svkul.cz.

Aleš Brožek (ředitel)


Děkujeme všem knihovnám za reakce na naši anketu.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Situace v oblasti public relations v českých knihovnách. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 3 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-10305. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10305

automaticky generované reklamy