Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Senioři vítáni : sborník případových studií

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Senioři vítáni : sborník případových studií

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 


Senioři vítáni : sborník případových studií. Praha : Otevřená společnost, 2008. 139 s. ISBN 978-80-87110-9.

Program „Senioři vítáni“ vyhlásila Nadace Open Society Fund po dohodě s Nadací České spořitelny o společném financování na jaře 2007. Byl nabídnut institucím, jako jsou knihovny, občanská sdružení a jiné neziskové organizace, města a obce, s cílem, aby organizace, které se budou chtít programu účastnit, zpracovaly projekt zapojení seniorů a seniorek do různých typů činností pro aktivní participaci na veřejném životě.

Svůj projekt přihlásilo do programu 84 institucí, z nichž výběrová komise vybrala třináct projektů, které nejlépe odpovídaly kritériím a cílům programu. Mezi vybranými projekty byly projekty tří knihoven, a to Městské knihovny v Rožnově pod Radhoštěm, Masarykovy veřejné knihovny Vsetín a Městské knihovny Sedlčany. Ostatní vybrané projekty byly z institucí městské samosprávy, občanských sdružení a neziskových organizací.

Publikace „Senioři vítáni“ obsahuje zprávy o všech třinácti projektech, zpracované podle jednotného schématu autory a realizátory jednotlivých projektů (jejich jména nejsou u zpráv uvedena). Schéma zpráv zahrnuje tyto části: Úvod, Východiska, Realizované aktivity, Problémy a výzvy, Zhodnocení – výsledky a odhady do budoucnosti, Zpětné vazby a Závěrem. U každé zprávy je též jedna strana s několika fotografiemi. Podle redakčního sdělení byly některé zprávy pro otištění v publikaci zkráceny tak, aby rozsah všech otištěných zpráv byl přibližně stejný. Projekty byly realizovány v období od 1. 8. 2007 do 31. 7. 2008.

Aktivity realizované např. v Městské knihovně v Rožnově pod Radhoštěm byly projekty Město v mé paměti 2007/2008 a Město v mých očích 2008 propojený s existujícím celoročním projektem knihovny pro děti a mládež. Tak vznikly tři texty vzpomínek vyprávěných seniory, text historického příběhu o povstání Valachů v letech 1620-1644, průvodce městem, jak ho vidí děti ad.

V Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně byl realizován mimo jiné Akademický rok pro seniory, zahrnující vzdělávací moduly PC kurz, Psychologie a trénink paměti, Regionální tematika a Zdravý životní styl. V Městské knihovně v Sedlčanech bylo dobudováno komunitní centrum Lukáš a rozvinuta jeho aktivita pořádáním výstav, přednášek aj. za účasti seniorů jako autorů.

V dalších institucích účastnících se programu „Senioři vítáni“ byly realizovány projekty s podobnou tematikou. Výjimkou byl Domov Sue Ryder Praha, kde byly řešeny organizační a personální otázky na téma „začlenění seniorského dobrovolnictví do systému personálního řízení a do škály služeb organizace“ konkretizované jako „vytvoření nabídky dobrovolnických míst pro seniory, zpracování a odzkoušení metodiky jejich působení v Domově“.

Vedle zpráv, které tvoří hlavní část publikace, je na začátku uvedena Předmluva ing. Marie Kopecké, ředitelky nadace Open Society Fund Praha, Slovo na úvod socioložky a publicistky Jiřiny Šiklové a Slovo ke čtenářům PhDr. Jaroslavy Šťastné z Katedry sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V závěru jsou komentáře Krátké ohlédnutí za programem, Postřehy manažerky programu, Vnímání programu očima příslušníka cílové skupiny a Význam programu pro rozvoj aktivní participace seniorů na komunitním životě.

Zprávy o aktivitách realizovaných v projektech třinácti institucí mohou být podnětem a inspirací pro eventuální další podobné programy, a to jak v pozitivním smyslu, tj. co se ukázalo jako vhodné a úspěšné pro aktivitu seniorů, tak také co se neosvědčilo a nebylo by vhodné do dalších projektů zařazovat (např. účast seniorů v péči o nemocné a invalidní seniory – vrstevníky účastníků projektu).

V úvodu socioložky Jiřiny Šiklové je konstatováno, že třetina populace našeho státu (a nejen našeho) je a bude v seniorském věku, což není jen problémem ekonomickým, ale výrazně též sociologickým a psychologickým. Lidský věk se prodlužuje a tím také období v životě každého člověka, kdy je seniorem nebo seniorkou. Jak naplnit tuto relativně dlouhou část života zajímavou a pro daný věk vhodnou aktivitou, různorodou ve shodě se zájmy, možnostmi a potřebami každého jednotlivého seniora a seniorky, by se mělo stát předmětem řešení odborných pracovišť i širokého spektra společenských organizací. Projekt „Senioři vítáni“ ukazuje v této věci jednu z možných cest.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
SOŠKOVÁ, Eva. Senioři vítáni : sborník případových studií. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 3 [cit. 2024-07-22]. urn:nbn:cz:ik-13055. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13055

automaticky generované reklamy
registration login password