Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Porovnání webovských sídel: Kalifornská univerzita a Karlova univerzita

Čas nutný k přečtení
30 minut
Již přečteno

Porovnání webovských sídel: Kalifornská univerzita a Karlova univerzita

0 comments
Autoři: 

Úvod

Cílem této práce je analyzovat a porovnat domovské stránky webovských sídel (websites) Karlovy univerzity se stránkami několika renomovaných zahraničních univerzit ve Spojených Státech a Velké Británii, a to jak po stránce obsahové, tak po stránce formálního rozvržení prezentovaných informací. Pro účely detailní analýzy byla zvolena Kalifornská univerzita.

První kapitola je zaměřena na analýzu webovských stránek Kalifornské univerzity, která byla pro základní srovnání s Univerzitou Karlovou zvolena proto, že její webovská prezentace se vyznačuje jasným a přehledným popisem struktury této univerzity.

Druhá kapitola je věnována obecnému shrnutí typologie a třídění informací první úrovně webovských stránek dalších čtyř amerických a dvou britských univerzit : Stanford University, Harvard University, Princeton University, Columbia University, Oxford University a University of Cambridge.

Třetí kapitola obsahuje popis informací nacházejících se na webovské stránce Karlovy univerzity.

Ve čtvrté kapitole je srovnání webovské prezentace Karlovy univerzity s prezentacemi výše zmíněných zahraničních univerzit.

Součástí práce je osm obrazových příloh, které obsahují výtisk domovských stránek zkoumaných univerzit.

1. Kalifornská univerzita

Oficiální webovské sídlo Kalifornské univerzity (University of California - UC) se nalézá na adrese <http://www.ucop.edu>.

Obrázek č. 1: domovská strana Kalifornské univerzity

Obrázek č. 1: domovská strana Kalifornské univerzity


Kalifornská univerzita byla založena roku 1867 a tvoří jeden z nejvýznamnějších univerzitních systémů na světě. Systém univerzity tvoří deset univerzitních kampusů, tři národní laboratoře, stovky knihoven a muzeí, dále na poli univerzity probíhají stovky projektů a programů z různých oblastí vědy. Je faktem, že výzkum a vzdělání v USA se těší mnohem větší finanční podpoře, než je tomu v České republice (v neposlední řadě tato podpora závisí též na celkových státní finančních prostředcích). V současné době na Kalifornské univerzitě studuje na 174 000 studentů a počet jejích zaměstnanců se blíží ke 140 000. Její poslání spočívá nejen ve výuce, ale též ve vědeckém výzkumu a v poskytování služeb. Systém Kalifornské univerzity je řízen prezidentem, regenty a akademickým senátem. Pro účely srovnání byla Kalifornská univerzita vybrána především pro jasné a přehledné uspořádání informací obsažených na svých webovských stránkách.

1.1. První informační úroveň webovského sídla Kalifornské univerzity

První a základní informační vrstva je rozdělena do několika oblastí, jak je tomu též u jiných univerzit. Z informační struktury se zřetelně vyděluje vedení, jež je zastřešujícím organizačním korpusem. Další struktura odkazů na oficiálním reprezentačním webovském sídle reflektuje strukturu celého systému Kalifornské univerzity.

 • "President Atkinson" (prezident) Kalifornské univerzity má svou webovskou prezentační stránku, kde najdeme, kromě jeho životopisu, přehled jeho současných činností, projevy, jimiž se obrací na vědeckou a studentskou veřejnost při návštěvách jednotlivých kampusů, nebo projevy obecně se týkající systému výuky a vzdělávání na Kalifornské univerzitě. Součástí projevů jsou též výroční zprávy a hodnocení.

 • Regents (regenti) Kalifornské univerzity vykonávají organizační a řídící činnost především v oblasti legislativní. Jejich stručné životopisy obsahují především místo jejich působení a období, na které jsou voleni, kontaktní úplné adresy, pravomoci na základě přesně vymezených zákonů a stanov. Kromě nich zde nalezneme informace týkající se agendy a podrobné a přehledné zápisy z veřejných schůzí a zasedání, dodatečné právní úpravy týkající se činnosti a pravomocí regentů Kalifornské univerzity a především úplná znění změn a doporučení v oblasti financování a řízení.

 • Academic Senate (akademický senát) - stránka akademického senátu je ve stádiu restrukturalizování údajů. Její základní struktura pravděpodobně bude odpovídat struktuře předchozích.

 • The Campuses (univerzitní kampusy) - hypertextové odkazy na webovská sídla jednotlivých kampusů Kalifornské univerzity

 • The Labs (laboratoře) - hypertextové odkazy na státní výzkumné laboratoře

 • UC Widehome (podrobné veřejné informace o univerzitě) - stránka je v procesu přípravy

Tématické dělení dokumentů v této oblasti je podmíněno předmětem, jímž je univerzita sama - základním kritériem jsou informace o instituci samé - skladba informací odráží strukturu univerzity.

Druhá skupina informací základní webovské stránky Kalifornské univerzity je zaměřena na dění na univerzitě - odráží oblasti, které jsou předmětem činnosti a zaměření univerzity, služeb atp.

 • UCOP Divisions (oddělení úřadu prezidenta Kalifornské univerzity - Office of President)
 • Accademic Affairs (akademické události/záležitosti) - informace o akademickém životě, činnosti, podmínkách, službách, grantech, odborné meziuniverzitní a zahraniční spolupráci, postgraduálním vzdělávání, podpoře výzkumu, programy celoživotního vzdělávání, University of California Press
 • Agriculture and Natural Resources (výzkumné programy v oblasti zemědělství a ekologie)
 • Budget Office (rozpočtový úřad) - podrobné výroční přehledy financí rozpracované do přehledů a grafů, prezentujících jednotlivé složky vydání, jež byly probírány a zpracovány pro každoroční konference týkající se finančního hospodaření univerzity, investice jsou dále rozpracovány do vybraných kapitol vydání
 • Odkaz Bussiness and Finance (vedení a finance) - kontrolní a rozpočtové orgány, jejichž činnost spočívá především v koordinaci investic jednotlivých univerzitních kampusů, centrálního řízení a plánování financí, rozvoje, lidských zdrojů, provádění vnitřních auditů jednotlivých kampusů; organizační struktura úřadu; přehled činnosti úřadu, kde nalezneme informace o zasedáních, schůzích regentů, opatřeních prezidenta Kalifornské univerzity, týkající se provozu Kalifornské univerzity. Odtud směřují odkazy dále k materiálům týkajícím se jednotlivých univerzitních kampusů, k jednotlivým oddělením Business and Finance (správy) v univerzitních kampusech
 • Clinical Services Development (úřad pro rozvoj medicínských služeb) - odkaz obsahuje opět informace o odborné činnosti úřadu a o spolupráci univerzity v této oblasti
 • Health Affairs (zdravotní záležitosti) - Úřad pro zdravotní záležitosti Kalifornské univerzity mající tripartitní poslání: spolupracuje v oblasti odborné výuky, vzdělávání a služeb poskytovaných obyvatelstvu (programy zahrnují 5 lékařských škol, 2 školy stomatologické, 2 školy ošetřovatelství, 2 školy veřejného zdravotnictví, 1 veterinární školu a 1 školu optometrie) včetně spolupráce a koordinace Kalifornské univerzity s lékařskými (fakultními) klinikami, výukou na nich, vedení odborných specializovaných programů, jež zde probíhají; působí na poli celoživotního vzdělávání odborníků, spravuje a řídí mezinárodní zdravotní výzkumné programy
 • Laboratory Management (správa laboratoří) - centrální orgán spravující jednotlivé vědecké laboratoře Kalifornské univerzity, jež jsou začleněny do US Department Of Energy - patří sem Ernest Orlando Lawrence Berkeley National Laboratory, Lawrence Livermore National Laboratory v Kalifornii a Los Alamos National Laboratory v Novém Mexiku.
 • University and External Relations (univerzita a vnější vztahy) - informace jsou rozděleny na vztahy na federální úrovni v rámci US - spolupráce s vládou především v oblasti práva; oddělení zabývající se získáváním finančních prostředků pro granty a další zdroje financí pro univerzitní činnost a podporu jejího poslání. Mediální oddělení univerzity zprostředkující služby univerzitní veřejnosti - jazykové (tlumočení, překlady), výuku a instrukce pro mediální komunikaci, služby a informace týkající se publikování obecně (jak má vypadat report, informační leták, brožura, výstava, projev). V oblasti publikování též poskytují, kromě poradenství, služby (což předpokládá dostatečný archív materiálů zdrojů a též znalostí). Informační materiály o univerzitě, měsíční zprávy prezidenta Kalifornské univerzity; životopisy Kancléřů (děkanů) jednotlivých univerzit v rámci systému Kalifornské univerzity, statistické přehledy studentů hlásících se na studium, přehledy o skladbě akademické obce (mužů, žen, příslušníků menšin, věková skladba apod.); informační Newsletter, informace o činnosti, kterou vyvíjí univerzita v oblasti státní sociální politiky (na základních školách, pro děti a mládež) …
 • Quick Links/Services rychlé (pohotové) odkazy a služby) - další a poslední název tematické skupiny informací hlavní stránky Kalifornské univerzity uvozuje okruh informací týkající se studia a vědecké činnosti
 • K 12 a UC - přijímací řízení, program K-12 rovného přístupu ke studiu
 • Admissions (podmínky přijetí) - obsahuje podrobné informace o podmínkách přijetí na studium, odkazy na podrobně vypracované podmínky studia v jednotlivých kampusech Kalifornské univerzity, určené nejen zájemců z řad studentů, nýbrž širší veřejnosti (tj. rodičům).
 • Alumni Services (společnost přátel a absolventů univerzity) (zastřešuje činnost devíti spolků přátel a absolventů Kalifornské univerzity podle kampusů), informace jsou definovány jako služby, jelikož obsahují nejen informace o činnostech spolků, ale též informace o aktivitách probíhajících na univerzitě určené i širšímu okruhu zájemců
 • Research (výzkum) - projekty jsou děleny podle oborů či odborných témat, kterých se týkají, část projektů je zde prezentována v konkrétní formě
 • Libraries (knihovny) - tento odkaz pod sebou skrývá nejen odkazy ke katalogům knihoven jednotlivých kampusů, ale je branou k informacím přístupným online nejen v rámci Kalifornské univerzity. Jednotlivé kampusy mají zpracovány odkazy na webovské informační zdroje, které byly vytvořeny v rámci meziuniverzitní spolupráce (např. projekt American Heritage). Prozkoumáme-li např. odkazy University of California Library Berkeley, nalezneme tematicky řazené knihovny a kolekce (informačních zdrojů), takže například pro oblast informací "Art history/ Classic library" kromě online přístupu do katalogu knihovny zde nalezneme přístupy do katalogů ostatních knihoven, přehledně řazené odkazy na webovská místa obsahující dokumenty související s uvedeným tématem. Classic resources pak podávají přehled o rozsáhlých zdrojích dokumentů pro klasická studia, kterých lze online využít pro studium.
 • Medical Centres and Schools (lékařská střediska a školy) - vzhledem k tomu, že Kalifornská univerzita uvádí na svých stránkách, že spolupracuje na nejrozsáhlejším programu odborné medicínské výuky, který je zároveň jedním z jejích základních programů, prezentuje přehledně tento systém výuky: rozdělení výuky podle jednotlivých disciplín, služeb, jež poskytuje, odborných center praktické výuky (u nás fakultní nemocnice) atd.
 • Natural Reserve System (systém ochrany přírody) - je další prioritou Kalifornské univerzity
 • System Wide Policies and Guidelines (provozní záležitosti) - informace o opatřeních, všeobecně platné směrnice pro různé oblasti provozu a činnosti celé Kalifornské univerzity (tematicky rozdělené opět podle určení)
 • Faculty and Staff Services (služby pro fakulty a zaměstnance) - zde najdeme informace týkající se výuky (výuková centra, volná místa, vzdělávací programy v zahraničí, granty a výukové a vzdělávací programy, vážící se k jednotlivým kampusům nebo pracovištím, státní instituce zabývající se vzdělávací politikou. Poslední část tvoří adresář a vyhledávací služby v rámci Kalifornské univerzity (jsou strukturovány).

Shrnutí

Analýzou první informační úrovně webovského sídla Kalifornské univerzity jsme v obecných rysech vyčerpali základní strukturu a typologii informací poskytovaných Kalifornskou univerzitou.

Prezentované informace jsou charakteristické stručností a výstižností.

Informace jsou rozděleny do základní typologie určené administrativní strukturou univerzity - ředitel, regenti, výkonná správa, přičemž je přesně stanoveno, kdo odpovídá za jakou oblast. Informace jsou soustředěny spíše na činnost a prezentaci výsledků této činnosti.

Informace obsažené na stránkách jsou výstižné a stručné.

Kontinuita výchozí struktury informačních zdrojů webovského sídla Kalifornské univerzity je zajištěna pomocí menu, jež je vypracováno v javascriptu a umístěno na počátku každé stránky a ve formě stylesheet. Návštěvník webovského sídla Kalifornské univerzity tak přesně ví, kdy se pohybuje na webovských stránkách Kalifornské univerzity, respektive jejích ústředních orgánů, a kdy se ocitá již mimo informační strukturu Kalifornské univerzity. Zároveň uživatel může bez použití návratu na předchozí stránku přejít na kterýkoli další tematický okruh informací prezentovaných v rámci webovských stránek jejího vedení.

Grafický vzhled stránek centrálního úřadu prezidenta Kalifornské univerzity je jednotný.

Pro vyhledávání dokumentů uveřejňovaných v rámci webovského sídla univerzity je na spodu stránky aplikován vyhledávací formulář pro fulltextové vyhledávání dokumentů (zobrazení výsledků s měřítkem výskytu a stručným sumářem dokumentu)[1].

2. Stručné srovnání webovských sídel několika dalších významných univerzit (Spojené státy a Velká Británie)

Tato část práce je věnována obecnému porovnání informačních okruhů primární informační úrovně dalších vybraných webovských sídel britských a amerických univerzit.

Součástí porovnání je přehledná tabulka tematických okruhů opakujících se na webovských stránkách vybraných univerzit.

Cílem srovnání je vystopovat obvyklou strukturu základního řazení informací univerzitních webovských sídel na první hierarchické úrovni.

Návod, jak vyhotovit webovskou stránku univerzity prakticky neexistuje. Řazení informací na první hierarchické úrovni nelze tedy vyhotovit podle návodu, avšak na základě obvyklého úzu lze odvodit základní principy tohoto rozřazení. Určení typologie dokumentů samozřejmě není závazné, je však lépe se tímto řazením řídit a vyjít tak vstříc uživateli, který, samozřejmě, na základě předchozích zkušeností a orientace, předpokládá podobné řazení a strukturování dokumentů.

2.1. Univerzity v USA

2.1.2. Stanford University <http://www.stanford.edu>

2.1.2. Stanford University <>

2.1.2. Harvard University <http://www.harvard.edu>

2.1.3. Princeton University <http://www.princeton.edu/index.shtml>

2.1.4. Columbia University <http://www.columbia.edu>

2.2. Univerzity ve Velké Británii

2.2.1. Oxford University< http://www.ox.ac.uk>

Na domovské stránce Oxfordské univerzity jsou informace poskytované univerzitou rozděleny typově do dvou základních skupin. Principem základního rozdělení prezentovaných informací je předmět a určení (about/for).

2.2.2. University of Cambridge <http://www.cam.ac.uk>

Přehledná tabulka analýzy typologie odkazů uvedených univerzit.

3. Karlova univerzita

<http://www.cuni.cz>

Domovská stránka karlovy univerzity - obrázek č. 2

Obrázek č. 2: domovská strana Karlovy univerzity


Základní informační oblasti:

 • Základní informace/Basic information

Informace obsažené na domovské stránce webovského sídla Karlovy univerzity jsou rozděleny do třech oblastí:

 • Kontakt - uvozuje plnou adresu Karlovy univerzity a kontaktní email
 • Základní dokumenty - uvozuje hypertextové odkazy na zakládací listinu, dějiny Karlovy univerzity (Historie) a statut a další vnitřní předpisy, jejichž pododdílem je opatření rektora
 • Orgány UK uvozuje hypertextové odkazy odkazující na:
 • Rektor - zde nalezneme jméno a emailovou adresu rektora Karlovy univerzity
 • Akademický senát - zde nalezneme odkaz na webovskou stránku senátu Karlovy univerzity, zprávy ze zasedání senátu a seznam členů akademického senátu s fotografiemi a emailovými adresami
 • Vědecká rada - pod odkazem na vědeckou radu Karlovy univerzity se nalézá seznam členů vědecké rady v systému Whois, odkazující na jejich odborná pracoviště
 • Správní rada - zde nalezneme seznam členů správní rady Karlovy univerzity
 • Kvestor - zde nalezneme jméno kvestora Karlovy univerzity a odkaz na jeho webovskou osobní prezentační stránku (tč. ve stádiu tvorby)
 • Orgány UK uvozují hypertextové odkazy na poradní orgány rektora

Kolegium rektora, prorektoři - odkud se dostanem opět do systému Whois na stránku obsahující jména rektora, prorektorů

Grantová rada - odkaz obsahuje jména členů Ediční rada - odkaz obsahuje jména členů

Historická komise - odkaz obsahuje jména členů

 • Rektorát - hypertextový odkaz na první úrovni - odkazuje na webovskou stránku databáze Whois s názvem Rektorát UK
 • Struktura a seznam osob - odkazuje na webovskou stránku vyhledávací služby databáze Whois s názvem Univerzita Karlova s hypertextovým odkazem na domovskou stránku Karlovy univerzity, jménem rektora, jménem kvestora a seznamem poduzlů Karlovy univerzity
 • Úřední deska - odkazuje na Úřední desku Karlovy univerzity (s poznámkou, že je umístěna dole v podatelně na Ovocném trhu), obsahuje informace týkající se provozu Karlovy univerzity, úřední desky fakult UK, zápisy z jednání akademických orgánů UK, informace o výsledcích přijímacího řízení a inzeráty na volná místa.
 • Fakulty a další součásti/Faculties and other parts - obsahuje informace o jednotlivých fakultách UK, vysokoškolských ústavech, jiných pracovištích a účelových zařízeních

 • Věda a granty/Research and Grants - obsahuje hypertextové odkazy na odbor pro vědu, grantovou agenturu UK, publikační činnost interních pracovníků UK a závěrečnou zprávu o výsledcích grantových projektů UK

 • Zahraniční styky/International Relations - obsahuje informace o stipendijních a výměnných pobytech studentů, "užitečné odkazy" odkazují na nabídky zaměstnání apod.

 • Informační služby/Information Service - obsahuje odkazy na vyhledávací službu pracovníků a studentů Karlovy univerzity, vnitřní předpisy, opatření rektora, úřední desku, dlouhodobé záměry (long term projects) UK, výroční zprávy, oddělení vnějších vztahů, informačně poradenské centrum UK, Evropské informační středisko, knihovny, databáze, katalogy, časopisy

 • Co je nového/What’s new - obsahuje otevřený dopis rektora, deklaraci akademického senátu, reakce fakult na deklaraci, aktuality (odkazují na úřední desky jednotlivých fakult UK), studii o proveditelnosti informačního systému (veřejnosti nepřístupná), kurzy pro pracovníky a doktorandy UK.

4. Porovnání webovských stránek Karlovy univerzity a Kalifornské univerzity

 • Základní informace

Kontakt - Stránka informací je uvedena adresou. Kontaktní adresa univerzity není ani v jednom ze zkoumaných příkladů webovských domovských stránek univerzit uvedena na hlavní stránce. Informace o adrese a kontaktních místech univerzit jsou odkazovány hypertextovým odkazem s názvem "contact" nebo "contacts". Z uvedených informací o kontaktu a adrese Karlovy univerzity vyplývá, že univerzita má pro veřejnost jen jedno jediné kontaktní místo. Text adresy a email pro kontakt by se hodily spíše na samostatnou webovskou stránku, kde by byly přehledně vyhotoveny kontaktní místa pro oficiální kontakt s jednotlivými orgány, odbory (apod.) Karlovy univerzity.

Na webovské adrese Kalifornské university se hlásí kontaktní adresa pod drobným odkazem "contacts", podobně je tomu i u dalších zkoumaných univerzit, kde je dále uváděna stránka strukturovaných informací o důležitých kontaktních adresách a místech univerzit.

Základní dokumenty

Už samotný uvozovací text oddílu je nevyvážený: je např. zakládací listina základní informací o Karlově univerzitě, jsou dějiny UK základním dokumentem Karlovy univerzity?

Zakládací listina - patří svou povahou spíše do oblasti dějin Karlovy univerzity, měla by se nacházet pod odkazem "dějiny" Karlovy univerzity, kde by měly být stručné dějiny spíše výkladově pojaté, eventuelně doplněné o chronologii, součástí těchto informací je rozhodně zakládací listina. Abeceda bez interpunkce je závažným technickým nedostatkem (jistě by bylo pěkné, kdyby se zde listina nacházela ve svém latinském originále, přeložená též do angličtiny …).

Historie - najdeme zde pouze stručný chronologický přehled (každá univerzita se chlubí svými dějinami …). Karlova univerzita má velkou tradici a dějiny, informací o ní je tu opravdu poskrovnu. V anglické verzi, jež je výkladová, nacházíme odkazy na tři slavné postavy z Karlovy univerzity nebo s ní související (J. Husa, T. G. Masaryka a Karla IV., o nich se však, kromě obrázků, nedozvíme nic: pod odkazem Magister Jan Hus najdeme žertovný odkaz v podobě obrázku Jana Husa na hranici z historické kroniky (bez udání původu), podobně je tomu u Karla IV. a T. G. Masaryka. Obrázky pak nemají tzv. "alternative text" (alternativní text), který by je označoval a který je zároveň běžným územ při tvorbě webovských stránek (prohlížeče, jež nečtou obrázky a především nevidomí, kde je alternativní text obrázků upozorňuje na obrázek). Slavných absolventů Karlovy univerzity bylo jistě více - někteří z nich získali i Nobelovu cenu (Jaroslav Heyrovský) …

Vůbec se zde nedočteme nic o současnosti Karlovy univerzity. Činnost, poslání atd. Aktivity nejsou na většině uvedených anglických a amerických univerzit omezeny pouze na činnost v rámci univerzity, všechny uvedené univerzity odborně působí také v různých oblastech společnosti. Chybí zde tzv. core program, kdy univerzita alespoň obecně prezentuje své úspěchy a preferované vzdělávací a vědecké programy.

Odkaz na statut a vnitřní předpisy nás zahltí informacemi, které jen málokdo má čas a chuť pro jejich obsáhlost číst. Tyto materiály nejsou zpracovány tak, aby podaly stručný celkový obraz o univerzitě. Navíc se nacházejí ve dvou verzích, odlišně uspořádaných. Tento typ informací mají zkoumané univerzity obvykle přepracován do stručné a přehledné podoby s eventuálním odkazem na plné znění textů (základní charakteristikou informace není jen schopnost rozšířit naše poznatky, ale její hodnota - charakteristická stručností, výstižností a pohotovostí).

Opatření rektora - svým původem patří spíše do oblasti rektorátu či úřadu rektora, svou působností však platí pro celou univerzitu. Je zřejmé, že:

a) Ve vyhledávacím systému Karlovy univerzity nelze vyhledávat dokumenty jednotlivých opatření podle názvu nebo obsahu.

b) Téma správy a legislativních aktů vedení univerzit se nachází obvykle pod smysluplně strukturovaným odkazem typu "Systém Wide and Policies", kde lze nalézt dokumenty a informace obecně platné např. pro chod celé Kalifornské univerzity. Na webovských stránkách jiných univerzit se nachází jednak v obecně platných regulích univerzit nebo novinky jsou uveřejňovány například v rámci "Oxford Gazette" u jiných v Newletters, Newswires apod.

c) Ze zkoumaných univerzit se opatření rektora a odkaz na ně se ani v jednom případě nenachází na hlavní reprezentační stránce univerzity.

d) Opatření rektora svou povahou patří do oblasti informací o rektorátu a rektorovi, zpravidla bývá uvedeno jednak na stránce úřadu rektora (prezidenta) pod odkazem prohlášení, dále ve skupině odkazů zahrnujících politiku univerzity, bývají též pro zjednodušení vyhledávání definována jako aktuální a minulá.

Orgány UK (spíše akademické orgány - spíše akademická správa), anglický překlad Governing bodies je cizorodý.

Rektor - odkaz na informace o rektorovi Karlovy univerzity vede pouze na vyhledávací službu Whois, o rektorovi se prakticky, kromě emailové adresy, nic nedozvíme (chybí tu přinejmenším jeho fotografie, životopis, statut na základě kterého je volen, pravomoci, činnost atd.). Vzhledem k tomu, že se jedná o nejvýše postavenou osobnost Karlovy univerzity, považuji naprostou absenci informací za velmi závažný informační nedostatek).

Akademický senát - základní informace o senátu jsou skutečně jenom základními informacemi (neobsahuje na základě jakého ustanovení je senát volen, funkci senátu, ačkoli jsou na webu vystaveny zákony, předpisy a statuta Karlovy univerzity na serveru:<http://certik.ruk.cuni.cz/asuk/statutarni/Default.html>, chybí hypertextová propojení na jednotlivé dokumenty), postrádáme zde opět informace o jednotlivých členech senátu, předsednictva (osoby, jejich funkce a životopisy atd.) Stránka dále obsahuje informace "Projekt studentské organizace na UK", který vůbec svou povahou do typologie informací, určené odkazem "Akademický senát", nepatří, pokud ano, pak tato přináležitost není zdůvodněna. V aktualitách se ocitáme před prázdninami.

Při pátrání v odkazech stránky senátu adresář členů akademického senátu nás může zajímat činnost jednotlivých komisí, jejichž členy jsou členové akademického senátu. Ve vyhledávacím systému Karlovy univerzity však nenajdeme ani jeden odkaz např. na téma sociální komise apod.

Porovnáme-li informace obsažené pod odkazem Senát Kalifornské univerzity, nalezneme zde přehledně uspořádanou strukturu celého akademického senátu, jeho komisí, pravomoci jednotlivých členů. Zasedání a usnesení senátu jsou uspořádána, kromě data, též podle tématu, kterého se týkají. Informace týkající se akademických událostí a průběžné činnosti senátu jsou pravidelně publikovány v časopise Notice - vychází prakticky čtvrtletně. Senátní zprávy a dokumenty jsou opět tematicky řazeny podle záležitosti, kterou se zabývají.

Užitečné odkazy pak odkazují na akademické senáty jednotlivých kampusů.

Vědecká rada - opět postrádáme základní informace o její funkci, struktuře a činnosti. Začneme-li surfovat po odkazech jednotlivých jmen vědecké rady , spolehlivě nic nenajdeme. Některé odkazy nefungují, jiné nás odkáží na informační uzly Karlovy univerzity.

Správní rada - odkaz trpí stejnými nedostatky jako odkaz na vědeckou radu.

Kvestor - pouze stránka kvestora Ing. Josefa Kubíčka (zatím ve stadiu rozpracování) obsahuje v základní struktuře veškeré standardní informace. Rozvržení osobních stránek jednotlivých funkcionářů Karlovy univerzity (naznačuje-li osobní stránka Ing. Kubíčka tento trend) budou pravděpodobně dalším příspěvkem ke grafické nesourodosti webovských stránek univerzity.

Poradní orgány rektora - opět zde nenacházíme ani nejmenší informaci o účelu, funkci, statusu těchto poradních orgánů. Spadají tyto orgány svou povahou do oblasti rektorského úřadu? Jsou poradními orgány rektora? Jaký je jejich status, jakou činnost vyvíjejí? Opět zde chybí informace o nich samých, kde působí, čím se vyznačují osobnosti atd. Pro cizince, návštěvníka webovských stránek, je to (možná) sumář nic neříkajících jmen. Tyto orgány (tj. poradní orgány) na webovských stránkách jiných univerzit (<http://www.columbia.edu>) bývají zpravidla uvedeny v rámci prezidentských úřadů.

Kolegium rektora a prorektoři

Grantová rada - obsahuje pouze výčet jmen, nic bližšího

Ediční rada - obsahuje výčet jmen a nic bližšího

Historická komise - obsahuje výčet jmen a nic jiného

Rektorát - je úřadem rektora (Masarykův slovník). Svou povahou by měl spadat tedy pod uvození Orgány UK, spadá tedy svou povahou do úřadu rektora.Teprve dodatečným hledáním zjistíme (systém "Altavista"), že rektor má 6 prorektorů, v systému "whois" je prorektorů 7 (z pozdějšího zkoumání zjistíme, že Mgr. Jana Rakičová je sekretářka). Z odkazu "Kolegium rektora a prorektoři", není jasné, kdo je prorektorem a kdo je členem kolegia, zdali kolegium rektora tvoří prorektoři. Podíváme-li se následně na jednotlivá pracoviště rektorátu UK (odkaz "rektorát), pak se nutně musíme zeptat, na základě oblastí, jež mají jednotliví rektoři pod patronací, v jakém vztahu jsou k jednotlivým odborům rektorátu? Www stránka v systému whois, reprezentující Rektorát v odkazu na webovskou stránku rektorátu se odkazuje na obrázek <http://www.cuni.cz/foto/Karolinum2.gif>, který je zde deklarován jako webovská stránka rektorátu.

Na další stránce s názvem "Rektorát" <http://www.cuni.cz/cuni/ruk/.cs> navíc najdeme odkazy na Vysokoškolský umělecký soubor Karlovy univerzity, Spolek Carolinum (v české i anglické verzi). Kancelář rektora je doplněna v anglické verzi o hotel Karlovy univerzity <http://www.cuni.cz/cuni/ruk/kancelar/welcome.html.en>.

Odkazy typu rektor, poradní orgány rektora, rektorát, vědecká rada, správní rada, atp. jsou na stránkách všech zkoumaných univerzit řazeny pod typ odkazu "Akademická správa (akademické vedení)/Academic Governance". Tam lze pak vytvořit smysluplnou strukturu informací a odkazů obsahujících jednotlivé typy akademické správy Karlovy univerzity spolu s jejich posláním a činností.

Úřední deska - by vůbec neměla patřit na úvodní stránku instituce, kterou má reprezentovat. Obdobný dokument tohoto typu jsem ani na jedné z uvedených zkoumaných domovských univerzit nenašel. Rozhodně svou povahou patří do oblasti "informací - "Co je nového"/"What’s new" , kde se objevuje také podruhé.

Kalifornská univerzita pak sdružuje na stránce Prezidenta Kalifornské univerzity v oblasti informací s názvem "News room" odkazy na "News desks" jednotlivých univerzitních kampusů. Informace na news desk obsahují informace o dění v kampusech. Informace obsažené v news desk odpovídají svou povahou formě "Gazette" publikování na internetu. Součástí obsahu webové stránky "úřední desky" UK je též nabídka volných míst, jež bývá zpravidla pod samostatným odkazem "Admissions" - volná místa. Podíváme-li se dále na strukturu a obsah informací uvedených na "úřední desce", pak nás nutně musí napadnout zcela jiné zařazení odkazovaných dokumentů a to přímo do jednotlivých informačních sekcí Karlovy univerzity. Povaha a určení této skupiny informací jednak neodpovídá obvyklému pojetí u zkoumaných univerzit, jednak není jasná (domnívám se, že by se měla odpoutat od pojetí vývěskové tabule v prostorách fakult a univerzit, kam si vyvěsí, kdo, co chce).

Deklarovaný odkaz na webovských stránkách univerzit s názvem "News" nás pak informuje o dění na univerzitách jak z pohledu studentů a akademické obce, tak i z pohledu veřejných aktivit a veřejných přednášek, jež jsou univerzitami pořádány mimo tradiční rámec výuky.

Struktura a seznam osob - opakuje v jiném pořadí to, co obsahuje úvodní domovská stránka Karlovy univerzity v poněkud smysluplnějším dělení (whois). Přesto zde v mnoha případech postrádáme základní informace.

Spolek absolventů - stránka spolku na konci informační své webovské stránky odkazuje na tutéž stránku.

 • "Fakulty a další součásti"

Pro jednotlivé fakulty jsou vytvořeny stránky se základními informace opakující strukturu hlavní stránky Karlovy univerzity. Zcela zbytečně vytvářejí opakující se strukturu základních informací o jednotlivých fakultách, jež je ve své podstatě nedostatečná a obsahově nevyvážená stejným způsobem, jako tomu je u hlavní stránky Karlovy univerzity.

Informace, jež obsahuje, je možno si pohodlně vyhledat na webovských stránkách jednotlivých fakult - každá fakulta si tvoří svou vlastní webovskou stránku. Mnohé z nich mají stránky rozvrženy podle obecných principů rozvržení výše uvedených webovských sídel univerzit: Filozofická fakulta (děkan má svou presentační stránku (foto, činnost, rozhodnutí, sdělení, projevy atp.), zatímco základní webovská stránky vedení univerzity tyto informace a jejich strukturaci zcela postrádá.

Název odkazu "Fakulty a další součásti" navozuje pocit, že jde o nějaký stroj, nikoli o organickou strukturu. Lépe by bylo použít výraz "Fakulty a odborná pracoviště" a odkaz na webovské stránce pak strukturovat "Fakulty", "Odborná pracoviště" nikoli "Další součásti".

Anglická verze obsahující shrnutí typů ústavů pod názvem "Other parts", obyčejně s používá výraz "Departments" popř. "Research departments".

Při bližším zkoumání odkazů pak zjistíme, že některá pracoviště typu "Other centres" vlastně nabízejí služby. Účelová zařízení by pak mohla pohodlně svou povahou přejít do základního oddílu informací nacházejících se na webovských stránkách zkoumaných univerzit pod názvem "Služby" "Services". Stejně tak tomu bývá u výukových center, knihoven atp.

 • Studium

Pomocí odkazu se dostaneme na stránku "Odboru pro studium a záležitosti studentů". Rozbor webovské stránky odboru sice není předmětem této práce, ale nicméně nelze pominout informační strukturu webovské stránky odboru. Pokud se usilujeme získat základní obecné informace o studiu narážíme na jejich absenci, kusost a nedostatečnost. Webovská stránka Informačně poradenského centra je spíše informačním servisem pro studenty, než aby poskytovala ucelený soubor základních a přehledných informací o studiu na Karlově univerzitě. Teprve při delším a pozorném prohlížení stránky na které nefunguje řada odkazů, zjistíme jen část hledaných informací v místech, kde bychom je určitě nečekali. Odkaz "Chci studovat" v rubrice s názvem "Ze studijního odboru" obsahuje informace, které hledáme a jež by měly být umístěny především na stránce Studijního odboru (nás však nezajímá studijní odbor, ale informace o studiu). Dále zjistíme, že informace jsou vlastně z webovské stránky Ministerstva školství a že jsou citacemi zákona. Čas strávený vyhledáváním informací je neadekvátní jejich nalezenému množství a kvalitě.

Erasmus - výměnný projekt vzdělávání svou povahou patří spíše do informací do oblasti zahraničních styků, kde se též nachází.

 • Věda a granty

Odbor pro vědu (stránka pouze v češtině) - nalezneme zde nefungující odkazy v části "Přehled pravidelných publikací v oboru vědy"…. Informace zde obsažené doporučuji porovnat s webovskou stránkou stejného oddělení the Research Administration Office Kalifornské univerzity.

Grantová agentura UK je informační stránkou plnou nejasností, nepřehlednosti. Informace ke grantovým aktivitám - ani jeden odkaz nefunguje. O současných grantech se nic nedozvíme.

Publikační činnost interních pracovníků UK nás zavede na stránku s pozadím se zvířecími tlapkami, kde si obtížně, vzhledem k pozadí stránky, nejdříve přečteme informace o tom, jak to je důležité a jak to bylo obtížné, pak teprve nás napadne kliknout na podtržený nadpis, který je vlastně vstupem do vyhledávacího rozhraní databáze bibliografických prací. Odkaz Publikační činnost interních pracovníků UK by měl vést přímo do vyhledávacího rozhraní a úvodní text by pak zde měl být odkázán ve formě "informace o projektu". Samotný vstup vyhledávacího rozhraní by se pak měl jmenovat "Bibliografie publikací pracovníků Karlovy univerzity" nikoli "Hledání v bibliografii UK". Stránka informující o obtížích, kritériích výběru atp., navíc s nadpisem, jenž je vlastně hypertextovým odkazem do vlastního rozhraní, uživatele zbytečně zdržuje nepodstatnými informacemi vzhledem k informacím, jež zde uživatel očekává.

Vědecký život na Karlově univerzitě je na základě uvedených informací skutečně stručný a chudičký a jakoby se odehrával někde mimo její prostory. V podstatě jde jen o peníze. Chybí zde syntéza vědecké činnosti Karlovy univerzity, prezentace výsledků výzkumu. Zkoumané univerzity této oblasti věnují velmi pečlivou pozornost, neboť informace uveřejněné zde zpravují veřejnost o využití vynaložených prostředků, jejich zúročení. Tyto informace slouží též k propagaci univerzit, prezentaci jejich úspěchů. Zdá se, jakoby se akademická obec Karlovy univerzity zdráhala hovořit a prezentovat své výzkumy.

 • Zahraniční styky/International Relations

Informace zde uveřejněné svou povahou směřují pouze ven z Karlovy univerzity do zahraničí. Nalezneme zde informace o možnosti stipendijních pobytů v zahraničí.

Informace tohoto typu na jiných webovských stránkách univerzit zahrnují i participaci univerzit na mezinárodních výzkumných a vědeckých projektech, možnosti a podmínky studia zahraničních studentů na těchto univerzitách, přehledy o počtech zahraničních studentů studujících na příslušných univerzitách atd.

Anglický překlad vyjadřuje zcela něco jiného (Foreign Realations), vnější styky univerzit nejsou omezeny na zahraničí, ale též na kontakt se státem a státními orgány, veřejností, jinými univerzitami v zemi ap.

Užitečné odkazy - tato stránka s informacemi přímo vybízí - odejděte!!! - tato stránka s informacemi přímo vybízí - odejděte!!!

 • Informační služby

Celá webovská prezentace Karlovy univerzity je vlastně informační službou. Informační služby tak, jak bývají deklarovány na webovských stránkách univerzit, mají poněkud odlišné poslání. Rozhodně neinformují o opatřeních univerzit a jejich jednotlivých odděleních. Jejich účel a zaměření je poněkud jiné. Zajímavý je například popis informačních služeb Univerzity v Birminghamu. Jejich účelem je napomáhat jednak akademickému personálu a jednak studentům, poskytovat kvalifikované školení, rozvíjet komunikační síť univerzity, poskytovat knihovní služby, poskytovat služby administrativnímu personálu univerzity, poskytovat multimediální prostředky a výukové programy či zdroje apod. Jsou vlastně centralizovaným oddělením informačních služeb. Jiné univerzity - například Univerzita v Berkeley - mají tyto služby definovány v konečných produktech činnosti tohoto typu služeb: např. Teaching Resources, kde můžeme nalézt služby poskytované pedagogům při tvorbě webovských výukových stránek, vyhledávání zdrojů na webu, školení ve vyhledávaní v databázích, asistence při tvorbě výukových bloků s použitím informačních technologií atp.

Takovýmto informačním servisem se zdá být v náznacích alespoň z části Ústav výpočetní techniky.

5. Závěr k první a základní informační úrovni reprezentační webovské stránky Karlovy univerzity. 5.1. Koncepce webovské prezentace informací Nové sídlo webové prezentace Karlovy univerzity se svou koncepcí a uspořádáním informací z podstatné části kopíruje starou, předchozí verzi domovské stránky. Chybí zde redakční práce, jež by provedla sumarizaci, vyextrahování a zpřehlednění podstatných informací, typově je zařadila do informačních okruhů, popřípadě vypracovala a doplnila chybějící informace. Z webovské stránky Karlovy univerzity jasně vysvítá nekoordinované spojení mnoha nadšenců. Z uvedené webovské stránky Karlovy univerzity vyplývá nebezpečí vzniku dalšího nehomogenního informačního systému, který bude pouze opakovat nebo doplňovat uvedené dva systémy (PASNET a informace na serveru ÚVT UK. Neexistuje jednotná politika a strategie elektronického publikování v rámci celé Karlovy univerzity. Pro koncipování webovské stránky Karlovy univerzity je velmi důležité seznámit se s Koncepcí reformy veřejné správy a její kapitolou týkající se informační strategie, zde je uvedena řada principů a zásad, jež jsou svou povahou pro komunikaci v prostředí internetu obecně platné a jsou tedy aplikovatelné i pro oblast informačního systému Karlovy univerzity. Na základě bodu 3.3. koncepce nazvaného "Popis současného stavu informační základny" lze s ohledem na informační webovské stránky Karlovy univerzity jen citovat: "Z hlediska informační základny lze charakteristiku současného stavu uvedenou v rámci komunikační strategie doplnit následujícími upřesněními: informační základna je jednotlivými subjekty budována zcela nekoordinovaně jak z hlediska obsahu, vnitřního členění, rozsahu i režimů aktualizace, informace jsou formulované převážně z pohledu úřadu, nikoliv občana pro šíření informací v elektronické formě se používá především technologie WWW a celosvětová síť Internet, neexistují prostředky pro popis informací, nepracuje se s metainformacemi, neexistují prostředky pro vyhledávání informací z různých informačních zdrojů, informace se dostávají k příjemcům více či méně náhodně, zveřejňované informace jsou často neaktuální či nepřesné, není jednoznačně stanovena odpovědnost za obsah a způsob šíření informací". Z předchozího bodu vyplývá, že Karlova univerzita nemá ještě zcela jasně koncipovanou informační politiku a to nejen z hlediska primárních dokumentů uveřejňovaných na webu, ale ani z hlediska technologie zprostředkování informací. 5.2. Třídění a typologie dokumentů webovského sídla Rozvržení odkazů určující typologii vystavovaných dokumentů je jen v částečném souladu s tříděním a typologií vystavovaných elektronických dokumentů a informací zkoumaných univerzit. Informace nejsou zcela smysluplně a přehledně členěny. Z obecného rozdělení typů informací je cítit určitá bezradnost, pokud jde o kritérium, či typologii dokumentů, jejich třídění a shromáždění pod odkazy. Jen obtížně se orientujeme ve vystavených dokumentech. Informace a odkazy se na stránkách Karlovy univerzity opakují v několika informačních oblastech (např. odkazy s názvem "Úřední deska" - jednou v odkazech v oblasti "Základní informace", podruhé v odkazovací oblasti "informační služby", "Status a vnitřní předpisy" -"Základní informace", podruhé se objevuje tentýž typ informací v oblasti. "Základní informace"… 5.3. Obsahová stránka webovské prezentace Základní stránky obsahují souhrn informací jednostranného co do významu nesourodého typu. Většinu informací tvoří informace typu "rektor", "rektorát". Vzbuzuje tak dojem, že jde spíše o byrokratickou strukturu, než o deklarovanou pospolitost. Informace poskytované na webovské stránce Karlovy univerzity jsou nevyvážené, nereflektují požadavky uživatele, návštěvníka stránek, ale institucionální pojetí. Texty a jejich uspořádaní připomínají mnohdy klasicky tištěné dokumenty. Postrádáme zde skutečně základní a přehledné informace (studium na univerzitě - podmínky studia, obory, přehledy apod.) Zcela chybí informace o současných aktivitách univerzity, nedozvíme se kolik studentů studuje na univerzitě v současnost (informace obsahuje staršího typu obsahuje výroční zpráva za rok 2000, která se nachází v oblasti informací určených odkazem "Informační služby"). Nedozvíme se nic o vědě na univerzitě… Mnoho informací zde zcela chybí: postrádáme např. odkaz "služby", který je zcela běžný na hlavních stránkách uvedených univerzit. Samotné dokumenty často poskytují nepodstatné informace, jež uživatele při vyhledávání informací velmi zdržují. Z webovských stránek nerozpoznáme, kdy se ocitáme mimo centrální management Karlovy univerzity. Z webovských stránek jen těžko odhadujeme celkovou strukturu vedení Karlovy univerzity, kompetenci orgánů, jejich činnost… 5.4. Grafická stránka webovské prezentace Stránky nemají jednotný vzhled (což je výsledkem spojení různých informačních systémů). Nová verze webovské stránky postrádá barevnost. Neexistují základní principy a standardy pro vystavování dokumentů a to jak z hlediska obsahu informací, tak z hlediska jejich struktury v daném dokumentu. Nejsou stanoveny základní požadavky na technické parametry vystavovaných dokumentů - kódové sady, abeceda, fonty, jednotící prvek pro definici hlaviček dokumentů v html jazyce, což ztěžuje jejich vyhledávání ve vyhledávacím systému Karlovy univerzity. Vzhledem k nesourodosti grafického vzhledu elektronických dokumentů vystavovaných v rámci vedení Karlovy univerzity je třeba zvážit grafické provedení webovské stránky UK. Jestliže se stránka tváří jako frame, čímž není, měly by se odkazy zobrazovat ve framu, nikoli přechodem na jiné stránky, ukázalo by se totiž jak nejednotná je struktura stránek a jak nejednotné systémy jsou navzájem propojeny. Stytesheets použité pro webovskou prezentaci by se pak muselo nutně použít pro ostatní stránky, což není, vzhledem ke nehomogenním zdrojům a grafickým řešením jednotlivých stránek, možné. Pro orientaci a pohodlí návštěvníka a uživatele nejsou odkazy navzájem propojeny tak, aby se mohl vždy vrátit na úvodní stránky, takže jistě a spolehlivě při prohlížení "zabloudí". Zcela je pominut příkaz typu "otevři v novém okně"… 5.5. Technická stránka webovských stránek prezentace Karlovy univerzity

Formáty vystavovaných webovských stránek jsou značně nesourodé - existují zde vedle stránek v php skriptu (hlavní stránka UK), stránky v html, jeden systém zde funguje v rámci PASNETu, další stránky jsou vytvořeny nadšenci, další stránky jsou umístěny na serveru ÚVT UK vytvořené Macintoshem, kde stránky v češtině (CP 1250) nefungují, nemluvě o kvalitě a rozsahu informací, jež jsou zde uveřejněny.

Prohlížeče webovských stránek Netscape, MSIE a popřípadě Opera jsou nejrozšířenějšími a nejběžnějšími, bylo by vhodné uvážit webovskou prezetaci UK z hlediska kompatibility a sourodosti a nevytvářet složitosti tam, kde vůbec nemusí být. Tato otázka zcela jistě souvisí s celkovou koncepcí rozvoje informační sítě Karlovy univerzity.

Poznámky:
1. Vzhledem k zaměření této práce není způsob zpracování dokumentů pro účely vyhledávání podroben analýze.


Příspěvek byl zpracován v rámci studia na ÚISK FF UK.

- tato stránka s informacemi přímo vybízí - odejděte!!!
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
KINDL, Daniel. Porovnání webovských sídel: Kalifornská univerzita a Karlova univerzita. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 2 [cit. 2024-07-25]. urn:nbn:cz:ik-12065. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12065

automaticky generované reklamy