Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nový spôsob hodnotenia výsledkov elektronického testu

Čas nutný k přečtení
1 minuty
Již přečteno

Nový spôsob hodnotenia výsledkov elektronického testu

0 comments
Anglicky
English abstract: 
<p>Príspevok sa zaoberá návrhom nového spôsobu hodnotenia výsledkov elektronického testu. Porovnáva tri doterajšie spôsoby hodnotenia v systéme elektronického testovania vedomostí (ETV) s týmto novým prístupom, ktorého podstatou je hodnotenie každej odpovede rozdielnou váhou. Váha odpovede závisí na správnosti odpovede a na počte odpovedí. Váha je vypočítavaná zvlášť pre každú otázku. V príspevku sú porovnávané výsledky testu získané jedným z doterajších spôsobov hodnotenia s výsledkami získanými novým spôsobom, ktoré sú kepšie (tak z hľadiska študenta ako aj učiteľa). Celkový počet spôsobov hodnotenia v EKT je teraz 5. Nakoniec je porovnávaný nový váhový prístup s možnosťami systému Moodle.</p> <p><b>Abstract:</b></p> <p>The contribution deals with new approach to electronic test results’ valuation. It compares three actual approaches in the EKT (Electronic Knowledge Testing) with this new approach, which consists in separate valuation of each answer with different weight. The answer’s weight depends on answer’s justness as well as their count. The weight is calculated for each question. There are in contribution compared test results obtained by one of present approach with results obtained by new approach, which are better (from both students” and teacher’s point of view). The total number of valuation approaches in the EKT is now five. Also it is compared a new weight approach with possibilities of Moodle system. </p> <p><b>Kľúčové slová:</b> elektronický test, hodnotenie výsledkov testu, váha odpovede, porovnanie spôsobov hodnotenia </p> <p><b>Key words:</b> electronic test, test results valuation, answer’s weight, comparison of valuation methods </p>

Plný text článku je k dispozici ve formátu PDF (cca 337 KB)

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HOROVČÁK, Pavel a BALUCH, Dušan. Nový spôsob hodnotenia výsledkov elektronického testu. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 6 [cit. 2023-09-21]. urn:nbn:cz:ik-12168. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12168

automaticky generované reklamy
registration login password