Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Muzeum družstevnictví a knihovna po povodni v roce 2002

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Muzeum družstevnictví a knihovna po povodni v roce 2002

0 comments
Rubrika: 

Srpnová povodeň v roce 2002, která zasáhla Prahu, těžce postihla i budovu Družstevní Asociace ČR na Těšnově. Pro Muzeum družstevnictví a jeho knihovnu, které měly svoje prostory v suterénu budovy, to znamenalo totální zaplavení vodou. Stálá expozice Muzea družstevnictví byla zcela zničena a ve fondu knihovny byly vodou způsobeny nenahraditelné ztráty.

Ačkoliv se podařilo včas vynést alespoň nejvzácnější exempláře, nebylo možné zabránit úplnému zaplavení fondu, který zůstal zcela pod vodou a bahnem přibližně 4 dny. Následující dny po opadnutí vody a po provizorním zpřístupnění zaplavených prostor začaly intenzivní záchranné práce. Knihy a další dokumenty byly postupně uvolňovány a vynášeny z trosek regálů, bahna a suti a omývány vodou. Část dokumentů byla usušena na místě, ale většina byla zabalena do fólií a odvezena k zamrazení. Bohužel značná část dokumentů a knih byla vodou zcela zničena a nebylo možné je zachránit.

V prvním čtvrtletí roku 2003 byl zamražený fond knihovny Muzea družstevnictví vysušen ve speciálně upravené sušičce dřeva v Kralupech nad Vltavou, kterou pro tyto účely zprovoznila Národní knihovna ČR. Na vysušení navazoval proces desinfekce ve Státním ústředním archivu.

Nutno zdůraznit, že záchrana fondu knihovny Muzea družstevnictví se podařila hlavně díky metodické a odborné pomoci a spolupráci pracovníků Centrálního depozitáře Národní knihovny ČR v Praze Hostivaři. Díky tomu se takřka v rekordním čase – půl roku po povodni – podařilo zachráněnou část knihovny opět uvést do "života". Lze konstatovat, že takřka všechny svazky jsou v použitelném stavu, ale ztráty jsou bohužel veliké; zachráněno bylo pouze 3000 svazků z původního fondu knihovny o rozsahu 40 000 knihovních jednotek. Zničen byl i jediný lístkový katalog knihovny.

Ve spolupráci se svými členskými svazy proto požádala Družstevní Asociace ČR jednotlivá družstva, pamětníky družstevnictví i veřejnost o pomoc a spolupráci při doplňování fondu knihovny. V tomto směru byly získány příspěvky z knihovny VŠE v Praze a celá řada osobních darů od pamětníků a příznivců družstevní historie.

Zároveň s fondem knihovny Muzea družstevnictví byl ošetřen i zachráněný podnikový archiv DA ČR umístěný v budově na Těšnově. Archiv byl již zpracován a je zpřístupněn.

Muzeum družstevnictví a jeho sbírka jsou důležitým informačním zdrojem o historii českých bytových, spotřebních, výrobních, zemědělských a dalších družstev.

Dokumentační zázemí sbírky muzea spočívá převážně v jeho knihovně, ve které jsou uloženy dokumenty a publikace, dokladující nejen historický vývoj družstevní teorie a praxe u nás, ale také prezentující družstevnictví jako nedílnou součást politických, kulturních, hospodářských a sociálních dějin českých zemí od roku 1847 do současnosti.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodlo představenstvo Družstevní Asociace ČR o znovuotevření Muzea družstevnictví v nových prostorách v 1. patře budovy Družstevní Asociace ČR v Praze 1 na Těšnově a poskytlo potřebné materiální i technické prostředky na vybudování nové stálé expozice. Nová expozice Muzea družstevnictví byla slavnostně otevřena v březnu roku 2003. Zároveň byl vymezen i odpovídající prostor pro knihovnu a pro studovnu.

I na tomto místě je nutné vyslovit poděkování Národní knihovně ČR, neboť na vybavení nové knihovny Muzea družstevnictví poskytla finanční příspěvek z národní povodňové sbírky.

Knihovna Muzea družstevnictví byla do povodně v srpnu 2002 uceleným souborem družstevní literatury, sice rozsahově malým, ale tematicky jediným v ČR. Zahrnovala produkci družstevní literatury od 70. let 19. století po současnost. Zvlášť cenný byl její tzv. historický fond tvořený družstevní literaturou vydanou do r. 1945. Bohužel právě tento historický fond byl při povodni nejvíce zdevastován.

V současnosti nově vytvořená trvalá expozice Muzea družstevnictví plně slouží veřejnosti. Pokud se týká knihovny, zachráněný, „zregenerovaný“ fond tvoří základ doslova nově vznikající družstevní knihovny. Jsem ráda, že mohu konstatovat, že i přes rozsáhlou redukci svého fondu se Muzeum družstevnictví i jeho knihovna snaží v rámci svých možností opět plnit svoji funkci informačního střediska pro oblast družstevní problematiky.


Výběr z fotodokumentace knihovny Muzea družstevnictví

Stav po povodni

Obr. č. 1


md01.jpg

Obr. č. 2


md02.jpg

Obr. č. 3


md03.jpg

Nová stálá expozice Muzea družstevnictví

Obr. č. 4


md04.jpg
Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VÁVROVÁ, Vladimíra. Muzeum družstevnictví a knihovna po povodni v roce 2002. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 2 [cit. 2024-04-23]. urn:nbn:cz:ik-11486. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11486

automaticky generované reklamy
registration login password