Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Měnící se role katalogizátorů v knihovně Oregon State University

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Měnící se role katalogizátorů v knihovně Oregon State University

1 comments

26. 4. 2005 uspořádal (UISK) v Praze setkání knihovnické veřejnosti s hostujícím pedagogem panem Richardem Sapon-White, který působí na UISK díky podpoře Fullbrigtovy nadace v letním semestru roku 2005.

R. Sapon-White je vedoucím katalogizace monografií v . V Praze přednáší dva výběrové předměty: "Metadata for Description and Retrieval Of Online Resources" a "Subject analysis".

Studenti UISK získali jedinečnou šanci dozvědět se něco nového z oblastí, které nepatří na české knihovnické scéně k tak populárním tématům jako je například poskytování elektronických služeb. Zároveň je jim umožněno nahlédnout na skutečnosti, které jim jsou již známé z výuky předmětů zabývajících se popisem dokumentů, z nového úhlu pohledu. Richard Sapon-White je absolvent bakalářského studia zoologie na University of Toronto, magisterského studia veřejného zdravotnictví na University of California v Los Angeles a magisterského studia knihovnictví na Southern Connecticut State University. Je aktivním členem několika profesních sdružení (, , ). Jeho profesionální zájem je zaměřen na předmětovou analýzu, problematiku akademických knihoven a mezinárodního knihovnictví.

Pro setkání s profesionálními knihovníky připravil R. Sapon-White přednášku, kterou nazval "The Evolving Role of Catalogers at Oregon State University". Přednášky se zúčastnilo 18 knihovníků, především katalogizátorů a správců katalogů, z různých knihoven ČR.

R. Sapon-White představil Oregon State University a její knihovnu. Tato knihovna vlastní 1,5 milionů svazků tištěných dokumentů a 14 000 titulů předplacených časopisů. Zaměstnává 82 pracovníků včetně 28 knihovnických specialistů. Akvizice a zpracování dokumentů je začleněno do oddělení Technical Services a je zabezpečeno 24,5 pracovními úvazky. V oblasti katalogizace knihovna participuje na kooperativních projektech CONSER, NACO, SACO, OCLC Enhance.

Katalogizátoři se zabývají mimo popis tištěných dokumentů (nejčastěji formou stahování záznamů z OCLC) též popisem elektronických dokumentů (seriálů i monografií), ke kterým vlastní knihovna přístupová práva. Další internetové zdroje jsou zpracovávány na základě doporučení referenčních knihovníků.

Katalogizátoři Oregon State University spolupracují na projektech digitálních knihoven a archivů. Richard Sapon-White představil projekty: a .

Katalogizáři při této práci využívají svých zkušeností z projektů zabývajících se bibliografickým popisem tištěných informačních zdrojů. Obdobně je důležité zvládnou standardizovaný popis ve strukturách jednotlivých systémů metadat (ve zmiňovaných projektech bylo využito systému Dublin Core a EAD/Encoded Archival Desription). Pro správnou volbu selekčních termínů je nutná znalost principů předmětové analýzy. Úspěšné zapojení katalogizátorů do projektů budování souborů metadat však předpokládá jejich další vzdělávání v oblasti nových standardů i znalostí technologií digitálního prostředí. Proto je nutné, aby problematika popisu digitálních objektů pomocí metadat byla začleněna do osnov katalogizačních předmětů knihovnických škol i systémů celoživotního vzdělávání knihovníků a katalogizátorů.

Na závěr prezentace R. Sapon-Whitea proběhla krátká diskuse týkající se personálního zabezpečení projektů a sledování využívání digitálních sbírek.

Vyváření digitálních sbírek je jedním ze současných trendů paměťových institucí. Pokud se na profesi katalogizátora podíváme komplexně, pak musíme s postupem amerických kolegů jen souhlasit a doufat, že i v našem prostředí se stanou katalogizační oddělení místem, kde budou působit odborníci schopní nejen organizovat vlastní knihovní sbírky, ale i jiné kolekce dokumentů přístupné v prostředí virtuálních sítí. Jedná se o podobnou změnu, jaká již v českých knihovnách proběhla v oblasti knihovnicko-informačních služeb.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŘÍMANOVÁ, Radka. Měnící se role katalogizátorů v knihovně Oregon State University. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 5 [cit. 2016-05-27]. urn:nbn:cz:ik-11818. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11818

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Hello, this is a really fas­ci­nat­ing web blog and I have loved read­ing sev­eral of the arti­cles and posts con­tained upon the site, sus­tain the great work and hope to read a lot more excit­ing arti­cles in the time to come. Thank you so much.
http://maayland.com/

registration login password