Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference o informační gramotnosti

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Konference o informační gramotnosti

0 comments

V Moravské zemské knihovně v Brně se 24. listopadu 2005 konala počtvrté konference Informační gramotnost – vědomosti a dovednosti pro život, tentokráte se zaměřením na srovnání se situací v České republice a v zahraničí. Do konferenčního sálu (který byl po zahájení konference zcela zaplněný) se sjeli učitelé, knihovníci a pedagogičtí pracovníci z nejrůznějších míst České republiky. Hosty konference byla delegace čtyř kolegů ze Slovenské republiky. Organizátory konference byla Moravská zemská knihovna v Brně, Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) – pracoviště Brno, Středisko služeb školám v Brně a Klub školních knihoven SKIP.

Konferenci zahájil ředitel MZK doc. Jaromír Kubíček, CSc. Prvním příspěvkem bylo vystoupení zástupce MŠMT dr. Jaromíra Šubrta, který se věnoval Státní informační politice ve vzdělávání. V rámci programu Státní informační politika ve vzdělávání se realizuje podpora využívání ICT ve vzdělávacím procesu v rámci sítě škol a školských zařízení České republiky a rozvoje informační gramotnosti veřejnosti; program je plánován do konce roku 2006. Dr. Šubrt charakterizoval současnou situaci v naplňování dílčích programů SIPVZ. Program 1 – Informační gramotnost - zajišťuje vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti ICT. Je rozdělen do pěti kategorií, z nich první dvě (Z a P) obsahují výuku práce na počítačích, třetí (S) je určena pedagogickým pracovníkům, kteří mají zájem dále rozvíjet specifickým směrem svoji odbornou kvalifikaci v oblasti ICT, tedy i těm, kteří prostřednictvím informačních center škol chtějí podporovat a zvyšovat informační gramotnost studentů. Dále hovořil o projektech v oblasti SIPVZ. Na jeho vystoupení navázala ing. Taťána Krajčírovičová z NIDV - pracoviště Brno, která jako regionální manažerka projektu Koordinátor seznámila účastníky s projektem NIDV Koordinátor, který je ze 75 % hrazený z ESF a z 25 % ze státního rozpočtu. Záměrem projektu je pomoci školám při vytváření Školních vzdělávacích programů, které v současné školské reformě připravují v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání. V rámci ICT se v projektu jedná o využívání tištěných i digitálních dokumentů jako zdrojů informací. Je tedy zřejmé, že informační gramotnost žáků má své důležité místo ve ŠVP každé školy.

Rolí školní knihovny v procesu technologické inovace výuky se ve svém velmi podnětném vystoupení zabýval ing. Bořivoj Brdička z UK Praha, který navázal na téma současného vývoje výukových metod a výsledků mezinárodních průzkumů, v nichž se dochází k rozlišení dvou protikladných přístupů – instruktivního a konstruktivního. Velmi jasně ukázal, jaké místo zaujímá školní knihovna v realizaci konstruktivních výukových postupů.

O situaci v práci školních knihoven a především jejich systémovém zajištění ze strany slovenského ministerstva školství hovořila ředitelka Slovenské pedagogické knihovny (SPK) dr. Helena Pangrácová. Její vystoupení doplnila Alena Mihaliková z MŠ SR, která má školní knihovny ve své kompetenci. Byl schválen Model školskej knižnice MŠ SR, SPK má také metodické pracoviště a metodiku pro školní knihovny, v roce 2005 se za podpory MŠ SK konala soutěž školních knihoven k Mezinárodnímu dni školních knihoven a další aktivity. Na rozvoji práce školních knihoven se výrazně podílí i Univerzita Komenského v Bratislavě.

Dr. Jiří Zounek z FF MU Brno prezentoval výsledky řešení výzkumného projektu Informační a komunikační technologie a kultura školy (K roli ICT v rozvoji kultury české školy). Jeho vystoupení Budoucnost ICT v našich základních školách (očima ředitelů), stejně jako předchozí prezentace ing. Brdičky, vyvolalo diskuzi a ohlas posluchačů.

Školní knihovny a čtenářství bylo tématem vystoupení ředitelky Národní pedagogické knihovny Komenského Mgr. Ludmily Čumplové, která začala historickým exkurzem do vývoje spolupráce veřejných a školních knihoven zejména v oblasti práce s knihou a výchovy k práci s informacemi. Seznámila také s novou publikací, vydanou Ústavem pro informace ve vzdělávání a prezentující závěry výzkumu čtenářství PISA Jak (se) učí číst.

Blok následujících vystoupení přiblížil činnost informačních center konkrétních škol, ale zejména byl zaměřen na zkušenosti získané v zahraničních školních knihovnách a školách. Dr. Hana Landová se zaměřila na knihovny v Severní Karolíně v USA a zdůraznila propojení školních knihoven s výukou, běžné využívání fondu knihovny v průběhu výuky, spolupráci knihovníků a učitelů jako rovnocenných partnerů, zajišťujících záměry vyučovacího procesu školy. Zmínila také význam profesních organizací pro práci a zajištění podmínek činnosti školních knihoven.

Informační centrum obchodní akademie ve Valašském Meziříčí je mezi knihovníky školních i veřejných knihoven velmi známé a již před lety dokázalo, že lze nacházet efektivní cesty k řešení. Podmínkou však je, aby byl ředitel školy přesvědčen o významu knihovny, působící jako informační pracoviště s plným technickým a samozřejmě kvalifikovaným personálním zabezpečením, pro rozvoj výuky a tedy pro žáky školy. Stačí pak patřičné osobní a pracovní nasazení vysokoškolsky vzdělané knihovnice a podaří se vytvořit přímo vzorové pracoviště. Mgr. Milena Medková překvapila přítomné oznámením, že se knihovna v současné době vybavuje modernějším technickým zařízením a došlo i k úpravám a modernizaci interiéru; dále pokračovala zkušenostmi z Finska, kde byla na stáži v Turku Polytechnic. Zdůraznila osobní přístup ke studentům (na pozadí plně technicky vybavené školy, učeben i knihovny), přímý kontakt studentů a vyučujících, vedení k samostatnosti studentů, tedy i k využívání informačních zdrojů v knihovně, která je součástí vyučovacího systému a života školy.

Obdobné zkušenosti prezentoval ředitel Základní školy v Dobroníně. Školní knihovna v této obci byla už dříve spojena s Obecní knihovou a učitelka-knihovnice Mgr. Dagmar Mikulášková léta zvládala při své náročné pedagogické činnosti (absolvovala i vzdělávání speciální pedagogiky, aby škola mohla integrovat zdravotně znevýhodněnou žákyni) i práci knihovnickou. Rozmanitou a nápaditou činností se jí podařilo propojit knihovnu s výukou a přesvědčit „všechny kolem sebe“, včetně starosty obce, že je tato práce zcela neoddělitelná od života obce i školy. Ing. Ivo Mikulášek, ředitel školy, na konferenci v roce 2004 informoval o připravovaném projektu informačního centra, které škola v současné době efektivně využívá a v němž pracuje profesionální knihovnice. Prezentace Cesta Rámcového vzdělávacího programu ke školnímu vzdělávacímu programu neseznamovala jen s interiérem centra a jeho činností, ale ukazovala i podíl knihovny a informačního centra na utváření kompetencí k učení, kompetencí potřebných k řešení problémů a ke komunikaci, tedy na vytváření potřebných dovedností, schopností, vědomostí, postojů a hodnot. Ing. Ivo Mikulášek také hovořil o poznatcích, které získal na mezinárodní konferenci v Rize (září 2005).

S pojmem i obsahem eTwinningu seznámila koordinátorka programu Silvie Pýchová. Dr. Jitka Bělohradská v úvodní části svého příspěvku Školní knihovna jako informační centrum školy charakterizovala poslání a úkoly moderní školní knihovny vyplývající z mezinárodních doporučení i současné školské reformy a Rámcových vzdělávacích programů. Dále informovala o Výzkumném šetření Fakulty pedagogiky Technické univerzity v Liberci, které probíhalo v dubnu až květnu 2005 na 100 základních školách v ČR. Šetření se vztahovalo na školní knihovny, jejich technické vybavení, personální zajištění, služby i jejich využívání pedagogy ve výuce. Informace o velmi zajímavém a přínosném šetření budou publikovány ve sborníku z konference. Vedly k závěrečnému požadavku uvedenému v prezentaci, a to „zároveň se zaváděním RVP do praxe podpořit školy v modernizaci školních knihoven“.

Následující příspěvky byly zaměřeny na konkrétní akce s dětmi, které organizují knihovny. Radka Páleníková se ve svém vystoupení Klub Domino a Dětská tisková agentura zaměřila na práci s dětmi, možnosti podpory čtenářství a význam čtenářské gramotnosti. Dr. Taťana Rašková ze Střední školy a odborného učiliště pro zrakově postiženou mládež prezentovala, jak zajímavou činnost pro studenty může knihovna a dnes i infocetrum vyvíjet (Startujeme aneb Přelomový rok 2005/2006. Duha, 2005, č. 4, s. 30). V prezentaci Knihovna Gymnázia Uherské Hradiště profesorka Helena Jarocká představila prostornou, esteticky zařízenou a technicky vybavenou knihovnu, jejíž činnost má ve škole dlouhou tradici. Z četných akcí pro studenty se zaměřila na setkání studentů s básníkem Jiřím Kuběnou. Automatizované knihovní systémy vhodné pro práci školních knihoven charakterizoval student Kabinetu knihovnictví MU Brno Tomáš Koloděj. Pro účastníky také připravil materiály od jednotlivých firem.


Závěrem několik poznámek ke konferenci a plány do roku 2006

Z konference bude jako každoročně vydán sborník. Vedle příspěvků z konference bude opět obsahovat i další zajímavé a podnětné texty k dané problematice a přílohy.

Pro organizátory byl největším problémem (nemluvíme-li o vlastním zajištění konference a prosazení její kvality, což se plně projevilo v tomto čtvrtém ročníku, který měl největší účast a potvrdil význam této konference) téměř doslovně boj s časem. Proto se rozhodli následující, výroční 5. ročník konference Informační gramotnost 2006 uspořádat jako dvoudenní akci.

Účastníci v konferenčních materiálech obdrželi informaci o Mezinárodním dnu školních knihoven, který se slaví od roku 1999 vždy 24. listopadu (včetně návrhu na uspořádání akcí k tomuto dni i v našich školních knihovnách), a pozvání na dvoudenní seminář Informační vzdělávání v 21. století - změny v pojetí informačního vzdělávání ve veřejných a školních knihovnách, který se bude konat 15. a 16. března 2006 v Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí; jeho organizaci zajišťují MZK Brno, KKFB Zlín a KŠK).

Letošní konference obsahem příspěvků, diskuzí i reakcemi účastníků v kuloárech ukázala na řadu problémů, ale současně i příležitostí pro rozvoj školních knihoven; současný vývoj a nutné změny je třeba dále formulovat. K závěrům konference a současně i k práci Klubu školních knihoven se proto ještě vrátíme.


Vybrané fotografie z konference (autorka Mgr. Monika Kratochvílová)


Pohled do konferečního sálu


Přednášející ing. Bořivoj Brdička


Přednášející PhDr. Hana Landová


Prezentace činnosti informačního centra ZŠ Dobronín

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Konference o informační gramotnosti. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 12 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-11968. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11968

automaticky generované reklamy
registration login password