Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

K životnímu jubileu PhDr. Lidmily Vášové

Čas nutný k přečtení
14 minut
Již přečteno

K životnímu jubileu PhDr. Lidmily Vášové

2 comments
Anglicky
English title: 
The Platinum Jubilee of PhDr. Lidmila Vášová
English abstract: 
The article presents the professional career and main published works of PhDr. Lidmila Vášová (born 31. 12. 1939), the member of the Institute of Information Studies and Librarianship at Charles University in Prague. The personal bibliography of selected works, mainly in bibliopedagogy and bibliopsychology, is annexed.
Autoři: 
Rubrika: 

Významná představitelka české bibliopedagogiky, bibliopsychologie a také českého knihovnictví PhDr. Lidmila Vášová (rozená Hyhlíková) se 31. prosince 2009 dožila sedmdesáti let. V listopadu 2009 navíc oslavila pětačtyřicetileté jubileum své profesionální dráhy na mateřské Univerzitě Karlově v Praze. Je dlouholetou a stále činnou členkou její součásti – Ústavu informačních studií a knihovnictví (ÚISK) FF UK.

PhDr. Lidmila Vášová

PhDr. Lidmila Vášová

Narodila se v Praze v rodině univerzitního profesora RNDr. Františka Hyhlíka, významného českého pedagoga a psychologa se specializací na pedagogickou psychologii a psychologii práce. Prof. Hyhlík přednášel v letech 1958-1962 na tehdejší Katedře knihovnictví Filozofické fakulty UK pedagogicko-psychologické aspekty v práci knihovníků [1]. Specializace otce sehrála v budoucí profesi a zaměření jubilantky bezesporu významnou roli. Po absolutoriu Gymnázia Jana Nerudy v Praze zahájila v říjnu 1957 pětileté studium oboru knihovnictví–čeština, které úspěšně ukončila v roce 1962. Studium si navíc rozšířila o atestaci z předmětu pedagogiky, který studovala na Katedře pedagogiky FF UK. Již v rámci vysokoškolského studia se zajímala o otázky psychologie čtenáře a o pedagogické působení knihovníků ve veřejných knihovnách. Diplomovou práci s názvem Čtenářské výzkumy N. A. Rubakina a jejich ohlas u nás zpracovala pod vedením dr. Rudolfa Málka, tehdejšího ředitele Městské lidové knihovny v Praze. Rigorózní zkoušku složila v roce 1967. V září 1962 nastoupila na místo knihovnice-metodičky pro práci s dětmi a mládeží v Městské lidové knihovně v Praze, v Obvodní knihovně v Praze 6, kde setrvala dva roky.

V listopadu 1964 byla na základě konkurzního řízení přijata na Univerzitu Karlovu v Praze. Nejdříve působila ve funkci asistentky na Katedře knihovnictví v rámci bývalého Institutu osvěty a novinářství (ION) UK, od října 1966 pak ve funkci odborné asistentky na stejné katedře v rámci tehdy nově vzniklé Fakulty osvěty a novinářství (FON), která se ale záhy od 1. 9. 1967 transformovala na Fakultu sociálních věd a publicistiky (FSVP). Zároveň došlo k přejmenování katedry na Katedru knihovnictví a vědeckých informací (KKVI). Od října 1972  L. Vášová pokračovala ve stejné funkci již na Filozofické fakultě UK, kam byla katedra přesunuta. Na plný úvazek pracovala na ÚISK až do konce roku 2007, od roku 2008 na témže ústavu pracuje na úvazek poloviční.

V průběhu svého odborného působení na ÚISK vedla L. Vášová přednášky a semináře pro posluchače prezenčního i kombinovaného studia v oblasti pedagogicko-psychologických disciplín, aplikovaných v oboru knihovní a informační vědy. Pedagogická činnost na UK ale i mimo ni patřila k jejím nejvýraznějším činnostem. Soustřeďovala se zejména na pedagogické a psychologické otázky čtení, čtenáře a čtenářství. V průběhu let vyučovala postupně řadu na sebe navazujících nebo jinak souvisejících předmětů. Pedagogická činnost byla zároveň těsně provázána s činností publikační a také činností vědeckovýzkumnou. Výraznou částí její publikační činnosti je kolekce učebnic a učebních textů pro vysoké i střední odborné školy a jiných studijních a metodických materiálů. V letech 1965-1967 byla pověřena vedením výběrového semináře Úvod do bibliopsychologie. V letech 1965-1973 se také ujala výuky předmětu Práce se čtenářem, který od roku 1970 změnil svůj název na Teorie a metodika výchovy čtenáře. V roce 1970 publikovala k tomuto předmětu první rozsáhlejší vysokoškolské skriptum Teorie výchovy čtenáře [12]. Zkušenosti z výuky využila v letech 1971-1975 také při řešení části vědeckovýzkumného programu P-18-333-053 s názvem Výchova informačních pracovníků z hlediska potřeb výstavby integrované soustavy v ČSSR. Od roku 1973 až do roku 1990 zajišťovala dvousemestrální výuku (přednáška a seminář) jádrového předmětu studijního oboru knihovnictví a vědecké informace Čtenáři a uživatelé informací, ke kterému publikovala rozsáhlé stejnojmenné vysokoškolské skriptum, a to postupně ve dvou vydáních, nejprve v roce 1980 [10] a poté v roce 1987 [6]. Text skripta, který navázal na předchozí publikované skriptum a který byl napsán po všech stránkách na vynikající a didakticky citlivé úrovni, ovlivňoval výrazně téměř po dvě desítky let vysokoškolské studenty a absolventy oboru v praxi. Poskytoval, stejně jako pozdější publikace jubilantky, knihovníkům a informačním pracovníkům poznatky z pedagogicko-psychologických disciplín, nezbytné pro úspěšnou práci se čtenáři a uživateli informací. Koncem 70. let L. Vášová připravila a v roce 1980 vydala pro potřeby Institutu Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací pro mimoškolní vzdělávání také speciální metodický text Práce s učňovskou mládeží v knihovnách útvarech VTEI [11], který byl určen informačním pracovníkům působícím na středních odborných učilištích ve školních knihovnách a střediscích VTEI. Autorka se v této publikaci s velkou erudicí věnuje otázkám, které dnes označujeme běžně termínem „informační gramotnost“, a to v působení na citlivou kategorii uživatelů – učňovskou mládež.

V roce 1974 L. Vášová ve spolupráci s Katedrou knihovědy a vědeckých informací FF Univerzity Komenského v Bratislavě připravila a zavedla nově koncipovaný předmět Bibliopedagogika, který začala přednášet od školního roku 1975/1976. Konstituovala tak u nás bibliopedagogiku jako samostatnou vědní disciplínu a zároveň vysokoškolský předmět. Jeho výuka trvá dodnes. K tomuto předmětu jubilantka připravila a publikovala stejnojmennou vysokoškolskou učebnici (ve spoluautorství s dr. M. Černou), a to rovněž ve dvou vydáních, v roce 1986 [9] a v roce 1989 [5]. Novou koncepci vyučovaného předmětu L. Vášová promítla také do řešení výzkumné úlohy s názvem Vědní základ studijního oboru 72-36-8 Vědecké informace a knihovnictví, na kterém se podílela v letech 1982-1985. V letech 1986-1991 se za svůj předmět podílela také na řešení úlohy P-13-06 s názvem Vytvoření a ověření metodických a technických prostředků pro modernizaci informačních služeb pro řízení. Obě úlohy realizovala Katedra vědeckých informací a knihovnictví.

V roce 1995 jubilantka vydala, tentokrát samostatně, přepracovanou a rozšířenou verzi předchozí vysokoškolské učebnice s názvem Úvod do bibliopedagogiky [3] pro potřeby výuky posluchačů knihovnické specializace oboru informační studia a knihovnictví. Stručná verze této učebnice byla pro potřeby výuky posluchačů ÚISK vydána v roce 2001 také v elektronické formě na CD-ROM pod názvem Úvod do psychologie čtenáře a bibliopedagogiky [2]. V roce 2007 jubilantka zveřejnila v rámci nového webového portálu učebních textů ÚISK text s názvem Úvod do bibliopedagogiky : (Úloha informačních institucí ve vzdělávání) [1], který vznikl na základě grantové úlohy FRVŠ č. 202037/2005 Inovace předmětu bibliopedagogika. Počátkem nového tisíciletí zpracovala také 40 odborných hesel pro novou online dostupnou Českou terminologickou databázi knihovnictví a informační vědy (TDKIV).

V letech 1976-1992 dr. Vášová vedla specializovaný seminář pro knihovnické zaměření studijního oboru knihovnictví a vědecké informace s názvem Metodika práce s dětmi a mládeží v knihovnách, který se později v letech 1992-2000 vyučoval jako ucelený předmět s pozměněným názvem Metodika knihovnické práce s dětmi a mládeží. Jako uznávaný odborník v této oblasti posuzovala L. Vášová výsledky vědeckého výzkumu, který vedla Státní knihovna ČSR v letech 1976-1978 (úloha R-6-76 s názvem Práce s dospívající mládeží ve veřejných knihovnách). V roce 1984 jubilantka koncipovala předmět Metodika práce s dětmi a mládeží pro program specializačního pomaturitního studia absolventů středních knihovnických škol. V souvislosti s tím ve spoluautorství s prof. Milanem Nakonečným napsala učebnici pro střední knihovnické školy s názvem Vědecké informace a knihovnictví pro IV. ročník středních knihovnických škol, která vyšla v roce 1987 v prvním vydáním v češtině [8] i slovenštině [7], ve druhém vydání již pak jen ve slovenštině v roce 1991 [4]. Dlužno podotknout, že název této učebnice, který stanovil garant předmětu, neodpovídal jejímu obsahu, jímž byly zejména vybrané otázky z psychologie, práce se čtenářem v knihovnách a problematika uživatelů informací a uspokojování jejich informačních potřeb.

Od školního roku 1988/1989 pomohla L. Vášová ve spolupráci s externími učiteli-specialisty zařadit do vysokoškolské výuky 1. ročníků pětiletého studia kurs Rychlého čtení. Od roku 1997 se v pravidelných intervalech podílela na vedení semináře Úvod do studia. V rámci nově akreditovaného oboru informačních studií a knihovnictví zavedla nový seminář Úvod do rétoriky, který je u studentů velmi oblíben a je vyhledáván každoročně také studenty z jiných oborů FF UK. Jubilantka se každoročně obětavě podílí rovněž na vedení soustředění nově přijatých studentů prvních ročníků na Albeři.

Specifickou roli hrála L. Vášová od počátku svého nástupu na Univerzitu Karlovu (od roku 1964) při řízení provozních praxí posluchačů ÚISK a vedení odborných exkurzí včetně zahraničních, které byly povinnou součástí schvalovaných učebních programů. Po dlouhá desetiletí zajišťovala úzké kontakty s velkou řadou našich knihovnických a informačních institucí, do kterých posluchači oboru nastupovali na praxi, připravovala koncepce praxí a jejich rozvoj [29] a průběžně zkušenosti z nich vyhodnocovala. Mnohé postřehy a myšlenky zazněly v drobných článcích především na stránkách časopisu Čtenář.

Od roku 1969 měla L. Vášová na starosti také organizační zabezpečení studia při zaměstnání (dnes kombinovaného studia), které s péčí sobě vlastní pravidelně a spolehlivě zajišťovala až do roku 2007 [28]. Od roku 1989 navíc vedla i konzultační středisko vysokoškolského studia oboru vědecké informace a knihovnictví na Moravě, nejprve v Rožnově pod Radhoštěm, od roku 1991 pak v Olomouci. V rámci tohoto studia se jednalo i o obsahové úpravy učebních plánů a o spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Palackého. V rámci ÚISK vedla v 90. letech několik kurzů celoživotního vzdělávání, které pro odbornou veřejnost pořádal ÚISK [16-17].

Od počátků svojí vysokoškolské dráhy jubilantka vedla odpovědně velké množství diplomových, rigorózních a v posledním období také bakalářských prací (cca 150). Přibližně stejné množství oponovala. Největší procento z nich bylo věnováno tématům z oblasti bibliopedagogiky, mnohé přinášely výsledky z dílčích výzkumů čtenářů veřejných a školních knihoven. Větší počet závěrečných prací byl věnován historii veřejných knihoven v ČR.  L. Vášová je doposud členkou státní zkušební komise pro obor informační studia a knihovnictví.

Mimo vysokou školu přednášela jubilantka od roku 1966 odborná témata z oblasti pedagogicko-psychologických aspektů v knihovnictví včetně knihovnické práce s hendikepovanými občany na různých kurzech, školeních a seminářích, pořádaných pražskými i mimopražskými knihovnami. V letech 1980-1989 byla členkou Ústřední komise Ministerstva kultury ČR pro soutěž Budujeme vzornou lidovou knihovnu (BVLK). V letech 1997-1999 byla členkou grantové komise MK ČR.

Obětavost a spolehlivost jsou vlastnosti, které jsou pro dr. Lidmilu Vášovou typické také v práci pro širší akademickou obec FF UK v Praze. Jako dlouholetá členka její odborové organizace zajišťovala po dlouhá léta pořádání různých kulturních, poznávacích a sportovních akcí.

Popřejme jubilantce, paní doktorce Lidmile Vášové, do dalších let především mnoho zdraví a dalšího životního elánu, kterého má na rozdávání. Je velkou bojovnicí, která se dokázala poprat s nepřízní osudu a překonat nejednu složitou životní situaci. Popřejme ji taktéž mnoho dalších odborných úspěchů na alma mater i mimo ni a hodně radosti a spokojenosti v kruhu jejích blízkých.

Poznámka k textu:
 1. MACÁK, L. K životnímu jubileu prof. Dr. Františka Hyhlíka. Knihovnictví a bibliografie. 1980, č. 5, s. 25-30. Příloha časopisu Čtenář. 1980, roč. 32, č. 10.

Poznámka k seznamu prací:

Níže uvedený seznam představuje výběr hlavních publikovaných prací PhDr. Lidmily Vášové. Zahrnuje v prvním oddíle práce monografické úrovně, v oddíle druhém práce analytické úrovně. Uvnitř oddílů jsou záznamy uspořádány chronologicky sestupně. Čísla záznamů jsou využita pro odkazovaní na některé práce z výše uvedeného textu jubilejního článku. Personální záhlaví jsou hypertextově propojena na autoritní záznamy databáze mezinárodního systému VIAF.

Hlavní publikované práce PhDr. Lidmily Vášové

Vysokoškolské a středoškolské učebnice, učební texty a bibliografie

 1. VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky : (Úloha informačních institucí ve vzdělávání) [online]. Verze 1.0. Praha : Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, září 2007 [cit. 2009-12-15]. 8 s. Elektronické studijní texty ÚISK. Zpracováno v rámci programu VISK-2 (MK ČR). Dostupný z WWW: <http://texty.jinonice.cuni.cz/>.
 2. VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do psychologie čtenáře a bibliopedagogiky. In Informační studia a knihovnictví v elektronických textech I. [CD-ROM]. Praha : Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví, 2001. 33 s. Zpracováno v rámci programu VISK-2. Dostupný také z WWW (v části archiv): <http://texty.jinonice.cuni.cz/>.
 3. VÁŠOVÁ, Lidmila. Úvod do bibliopedagogiky. Praha : Institut sociálních vztahů, 1995. 189 s. Knihovnictví. ISBN 80-85866-07-2.
 4. VÁŠOVÁ, Lidmila; NAKONEČNÝ, Milan. Vedecké informácie a knihovníctvo pre 4. ročník stredných knihovníckych škôl. Translation Tibor Nitranský. 2. upr. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. 145 s. ISBN 80-08-01504-7.
 5. VÁŠOVÁ, Lidmila; ČERNÁ, Milena. Bibliopedagogika. Vyd. 2. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 132 s. Učebnice pro vysoké školy. Pro studenty filozofických fakult studijních oborů 72-36-8. ISBN 80-04-24503-X.
 6. VÁŠOVÁ, Lidmila. Čtenáři a uživatelé informací : (Základy psychologie a pedagogiky čtenáře). 2. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 194 s. Učební text. Vydavatel Univerzita Karlova v Praze. Pro posluchače fakulty filozofické.
 7. VÁŠOVÁ, Lidmila; NAKONEČNÝ, Milan. Vedecké informácie a knihovníctvo pre 4. ročník stredných knihovníckych škôl. Translation Tibor Nitranský. 1. vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987. 154 s.
 8. VÁŠOVÁ, Lidmila; NAKONEČNÝ, Milan. Vědecké informace a knihovnictví pro IV. ročník středních knihovnických škol : studijní obor vědecké informace a knihovnictví. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 154 s. Učebnice pro střední školy. Prozatímní učební text.
 9. VÁŠOVÁ, Lidmila; ČERNÁ, Milena. Bibliopedagogika. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladateství, 1986. 132 s. Učebnice pro vysoké školy. Pro studenty filozofických fakult studijních oborů 72-36-8.
 10. VÁŠOVÁ, Lidmila. Čtenáři a uživatelé informací : (Základy psychologie a pedagogiky čtenáře). 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 194, [2] s. Učební text. Vydala Univerzita Karlova v Praze. Pro posluchače fakulty filozofické.
 11. VÁŠOVÁ, Lidmila. Práce s učňovskou mládeží v knihovnách útvarech VTEI. 1. vyd. Praha : Ústředí vědeckých, technických a ekonomických informací – Institut UVTEI pro mimoškolní vzdělávání, říjen 1980. 103 s.
 12. VÁŠOVÁ, Lidmila. Teorie výchovy čtenáře. 1. vyd. Praha : SPN, 1970. 92 s. Učební texty vysokých škol. Určeno pro posluchače fakulty sociálních věd a publicistiky – katedra knihovnictví a vědeckých informací.
 13. VÁŠOVÁ, Lidmila. Co si přečteme o sportu : Výběrový seznam literatury pro mládež. Praha : Městská lidová knihovna, 1963. 10, [1] s. Metodické texty a bibliografie Městské lidové knihovny.
 14. Statě ve sbornících a články v časopisech

 15. VÁŠOVÁ, Lidmila. Mámo, pojď mi číst! Knihovnický zpravodaj Vysočina [online]. 2003, roč. 3, č. 1 [cit. 2009-12-15]. Dostupný z WWW: <http://kzv.kkvysociny.cz/archiv.aspx?id=546&idr=3&idci=8>. ISSN 1213-8231.
 16. VÁŠOVÁ, Lidmila. Dyslektické dieťa v knižnici. Knižnice a informácie. 2001. roč. 33, č. 6., s. 251-255.  ISSN 1210-096X.
 17. VÁŠOVÁ, Lidmila. Príspevok k celoživotnému vzdelávaniu. Knižnice a informácie. 2001. roč. 33, č. 4., s. 190-191. ISSN 1210-096X.
 18. VÁŠOVÁ, Lidmila. ÚISK FF a vzdělávací kurzy. Čtenář. 1999, roč. 51, č. 12, s. 352-353. ISSN 0011-2321.
 19. VÁŠOVÁ, Lidmila. Dlouhodobě a trvale postižení dětští čtenáři. Duha. 1997, roč. 11, č. 3, s. 8-11. ISSN 0862-1985.
 20. VÁŠOVÁ, Lidmila. Příprava knihovníků na práci s handicapovanými čtenáři. Čtenář. 1995, roč. 47, č. 4, s. 128-129. ISSN 0011-2321.
 21. VÁŠOVÁ, Lidmila. Public libraries in the Czech Republic. International information and library review. March 1995, vol. 27, no. 1, s. 69-74. ISSN 1057-2317.
 22. VÁŠOVÁ, Lidmila. Knihy pro handicapované děti. Čtenář. 1992, roč. 44, č. 6, s. 199-200. ISSN 0011-2321.
 23. VÁŠOVÁ, Lidmila. Knihovnické zaměření studia na katedře vědeckých informací a knihovnictví. In 40 let katedry vědeckých informací a knihovnictví filozofické fakulty Univerzity Karlovy : Konference, Praha 20. 10. 1990 : Sborník. Praha, Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 1991, s. 42-44.
 24. VÁŠOVÁ, Lidmila. Půlstoletí s knihovnou. In Městská knihovna v Praze 1891-1991. Praha : Městská knihovna, 1991, s. 162-163. ISBN 80-85041-08-1.
 25. VÁŠOVÁ, Lidmila. Bibliopedagogika. In Niektoré otázky didaktiky knihovníctva a vedeckých informácií. Martin : Matica slovenská, 1988, s. 93-118.
 26. VÁŠOVÁ, Lidmila. Děti a dospívající mládež z hlediska čtenářských kategorií. Čtenář. 1987, roč. 39, č. 1, s. 9-11. ISSN 0011-2321.
 27. VÁŠOVÁ, Lidmila. Psychologické aspekty individuální práce s dětskými a dospívajícími čtenáři. Čtenář. 1987, roč. 39, č. 5, s. 160-164. ISSN 0011-2321.
 28. VÁŠOVÁ, Lidmila. Nikolaj Alexandrovič Rubanin [k 40. výročí úmrtí]. Knihovnictví a bibliografie. 1986, [roč. 15], č. 4, s. 64-66. Příloha časopisu Čtenář. 1986, roč. 38, č. 8.
 29. VÁŠOVÁ, Lidmila. Dálkové studium na katedře vědeckých informací a knihovnictví FF UK v Praze. In Knihovna : vědeckoteoretický sborník. Sv. 13. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983, s. 135-138.
 30. VÁŠOVÁ, Lidmila. Koncepce a realizace provozních praxí studentů katedry vědeckých informací a knihovnictví UK v Praze. Čtenář. 1983, roč. 35, č. 4, s. 108-109. ISSN 0011-2321.
 31. VÁŠOVÁ, Lidmila. Výchovní pracovníci a učňovská mládež. In Mládež a kniha. Martin : Matica slovenská, 1983, s. 25-34.
 32. VÁŠOVÁ, Lidmila. Podíl četby na harmonizaci osobnosti. Čtenář. 1982, roč. 34, č. 4, s. 107-108. ISSN 0011-2321.
 33. VÁŠOVÁ, Lidmila. Příprava studentů oboru vědecké informace a knihovnictví pro práci s dětmi a mládeží. In Sborník příspěvků ze semináře, konaného u příležitosti Mezinárodního roku dítěte v DSVK v Praze. Praha : Ústav pro výzkum kultury, 1980, s. 149-152.
 34. VÁŠOVÁ, Lidmila. K problematice čtenářských výzkumů. Knihovnictví a bibliografie. 1979, [roč. 8], č. 2, s. 25-30. Soupis diplomových prací k tématu na s. 38-40. Příloha časopisu Čtenář. 1979, roč. 31, č. 5.
 35. VÁŠOVÁ, Lidmila. Dyslektické dítě a četba. Knihovnictví a bibliografie. 1972, [roč. 1], č. 4, s. 71-74. Příloha časopisu Čtenář. 1972, roč. 24, č. 8.
 36. VÁŠOVÁ, Lidmila. N. A. Rubakin (1868-1946). Čtenář. 1968, roč. 20, č. 3, s. 108-110. ISSN 0011-2321.
 37. VÁŠOVÁ, Lidmila. Bibliopsychologie N. A. Rubakina. Knihovník. 1967, č. 3, s. 72-79.
 38. VÁŠOVÁ, Lidmila. Předpoklady individuální práce se čtenářem. In Sborník zkušeností knihovníků. Praha : Ústřední dům armády, 1965, s. 3-8.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BRATKOVÁ, Eva. K životnímu jubileu PhDr. Lidmily Vášové. Ikaros [online]. 2010, ročník 14, číslo 1 [cit. 2023-12-09]. urn:nbn:cz:ik-13358. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13358

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

se řadím do jistě dlouhé řady gratulantů a těch, kteří té číslovce nevěří. Každá vzpomínka na dr. Vášovou je pro mne spojena nejen s odborností, ale i s velkou dávkou lidské slušnosti, která v době mých studií nebyla a ani dnes není stále věcí a vlastností samozřejmou. Takže - vše nejlepší, pevné zdraví a především - děkuji! M. Čadková

Je mi ctí, že z přítomnosti L. Vášové se mohu radovat už více než 35 let. Stojí vedle mne od kolébky a hraje klíčovou roli v několika mých životních obratech. Dá se říci, že i díky ní jsem tím čím jsem! Není na světě moc lidí, kterým bych tak rád a srdečně stiskl pravici a do dalších let popřál minimálně stejné množství životního optimismu, jako Lidmile Vášové! Děkuji za vše, Petr Kalač - Knihovna Národního muzea

registration login password