Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život

0 comments

Moravská zemská knihovna v Brně systematicky podporuje práci školních knihoven a jejich vzájemnou spolupráci s veřejnými knihovnami. Pravidelně organizuje dvoudenní semináře pro knihovníky a učitele např. ve spolupráci s Knihovnou Kroměřížska, Okresní knihovnou v Hodoníně a v roce 2002 s Městskou knihovnou v Jihlavě. Semináře mají odborný program, ale významnou část tvoří i poznávání prostředí automatizovaných veřejných knihoven a aktivních školních knihoven doplněné výměnou zkušeností. Další výraznou aktivitou MZK ve spolupráci s Pedagogickým centrem v Brně jsou akreditované kurzy pro učitele "Knihovnický kurz se specializací na práci studijních a informačních center škol".

V letošním roce jsme se rozhodli představit výsledky práce některých školních knihoven a ukázat na jejich možnosti v souvislosti s nutností podporovat a zvyšovat informační gramotnost moderní společnosti. Konference Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život, která se konala 27. 11. 2002 v Moravské zemské knihovně v Brně za přítomnosti zástupce hejtmana Jihomoravského kraje a MŠMT ČR získala značnou pozornost a potěšilo nás, že ze 70 účastníků byla převážná část ředitelů a učitelů základních a středních škol, zástupců pedagogických center a dalších školských institucí z ČR. V úvodní části seznámil přítomné ing. Zdeněk Svoboda, vedoucí odboru pro SIPVZ MŠMT ČR, a ing. Hausner se situací v zavádění Internetu do škol. Přesto, že se jednalo o přístup zaměřený na zajišťování HW a SW bez další vazby na podporu využívání možností, které přístup na Internet školám umožňuje, bylo to potvrzení situace, že všechny školy v ČR v určité době tyto prostředky budou mít zajištěné. A bude tedy dále na ředitelích a učitelích, jak je budou ve výuce a výchově žáků využívat. A zde vlastně začínal záměr naší konference, zamyslet se nad činností školní knihovny, její automatizací a tím nad změnami, které nastanou v pracovních postupech a především ve službách společenství školy. Spojení klasické školní knihovny s počítači připojenými na Internet, s možností využívat dalších elektronických médií umožňuje její transformaci na studijní a informační centrum školy s možnostmi informačně podporovat výuku, působit na tvůrčí a aktivní atmosféru ve škole, umožňovat každodenní pravidelnou práci s informacemi pro žáky i učitele.

Hlavní odborné téma Informační gramotnost: funkční gramotnost v informační společnosti přednesla Michaela Dombrovská (ÚISK FF UK Praha). Charakterizovala pojmy funkční gramotnost obsahující literární, dokumentovou, numerickou a jazykovou gramotnost, informační gramotnost a počítačovou gramotnost, jejich rozdíly i nutné propojení a nabízela podnětné a inspirativní přístupy. Její myšlenka uvažovat o informační gramotnosti jako o jedné z klíčových kompetencí získala souhlas účastníků.

Zkušenostmi ze závěrů mezinárodních průzkumů navázal Vladislav Tomášek (ÚIV Praha), který informoval o průběhu výzkumu zjišťujícím připravenost patnáctiletých pro dospělý život (viz http://www.uiv.cz/mez_setreni/pisa.html). Zcela jiný úhel pohledu nabídl ve svém vystoupení Jiří Potáček (ředitel Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb MZLU v Brně). Sledoval zásadní změny knihy a knihoven ve vztahu k historickému vývoji společnosti a na základě zkušeností z práce vysokoškolského informačního centra dokumentoval trvalé postavení a význam knihovny v prostředí využívajícím plně informační technologie.

Druhá čast konference patřila prezentacím činnosti informačních center škol a knihoven. O informačním centru školy a jeho úloze v informační společnosti hovořila ředitelka ZŠ TGM v Hradci Králové Eva Hofmanová. Její poznatky a zkušenosti vycházely z několikaleté práce IC ve škole. Podařilo se zde vytvořit "specializovanou učebnu", která je zcela samozřejmou součástí výchovného programu školy, učitelé zde čerpají podklady pro výuku, žáci vyhledávají a zpracovávají informace pro zadání z nejrůznějších předmětů i pro své zájmy a kvalitně využívají i svůj volný čas v tomto aktivním prostředí. Škola se úspěšně také zapojuje do řešení různých mezinárodních projektů, které zpracovávají žáci pod vedením učitelů. Výsledky z nejrůznějších forem zpětné vazby E. Hofmanová dokazovala význam IC pro rozvoj osobnosti žáků, a to i žáků s horším prospěchem (!), podtrhla význam IC jako prostředí umožňujícího setkávání a práci všem žákům školy. IC je podle ní vizitkou školy a jejího ředitele.

Možnosti podporovat čtenářství u malých dětí a motivovat je k potřebě získávat informace, způsob jak přesvědčit učitelský sbor, že je pro výuku ve škole potřebná školní knihovna s informačními technologiemi to bylo obsahem příspěvku ředitelky ZS Nad plovárnou v Jihlavě Heleny Hinkové. Že je možné získat pro využívání informačního centra s nejrůznějšími typy dokumentů i elektronickými informačními zdroji studenty specializované školy ukázala ve své prezentaci Iva Cypriánová (Integrovaná střední škola stavební a Učiliště v Jihlavě), která ovšem také zdůraznila vstřícnost vedení školy k rozšiřování těchto netradičních metod práce.

Sugestivní otázku "Ono to lze, žít bez školní knihovny?" hned v úvodu položila účastníkům knihovnice Monika Blahníková (Gymnázium M. Lercha v Brně), ukázala práci knihovny ve své škole s výukou francouzského jazyka, a tedy i s fondem cizojazyčné literatury, její rozšířené služby např. pro absolventy školy a konstatovala, že je tak možné v knihovně vidět vedle sebe pracovat nejen učitele a žáky, ale i studenty vysoké školy. V závěru vtipně doložila vztah učitelů ke knihovně odpověďmi z e-mailové miniankety. Obecní knihovnu s funkcí informačního centra školy představila učitelka a knihovnice Dagmar Mikulášková z Dobronína. Aktivity veřejných knihoven ve spolupráci se školními knihovnami i nabídku pro školy představily ve svých vystoupeních ředitelka Libuše Foberová a knihovnice Božena Ptáčková (Knihovna J. M. Sychry ve Žďáře nad Sázavou) a Hana Fialová (Knihovna Kroměřížska). Atypické informační centrum zastupovala prezentace Moniky Juchové (VOŠ a SOŠ informačních a knihovnických služeb v Brně).

Z ukázek práce informačních center i poznatků z výsledků (!) této práce na rozvoj osobnosti žáků se jednoznačně potvrdilo, že i (!!!) s informacemi se musí mladý člověk naučit pracovat, vědět kde, jak vyhledávat, umět komplexně využívat informační zdroje a hodnotit získané informace, mít odpovídající prostředí, kde se potřebným návykům a dovednostem naučí i možnost následně získané informace uplatnit.

Konference byla určena základním a středním školám. Informační gramotnost, informační výchova není možná bez koordinace činnosti a vazeb mezi nejrůznějšími typy knihoven. Jde o schopnosti, dovednosti a návyky, s nimiž se mladý člověk musí setkávat již na základní škole a dále postupovat dle náročnosti svého osobnostního vývoje. Proto základní a střední školy, jejich knihovny- informační centra i veřejné knihovny se budou muset více informovat o své činnosti, o svých možnostech s koordinovat své aktivity tak, aby se staly součástí každodenního života žáků a studentů. V tomto směru velký kus práce udělala Pracovní skupina pro informační výchovu a informační gramotnost na vysokých školách (viz http://knihovny.cvut.cz/vychova).

Jsou problémy (především zcela nevyhovující legislativa), jsou i možnosti a jak ukázaly zkušenosti z nejrůznějších škol lze, i když často velmi obtížně, hledat a najít řešení. A především, mělo by to být co nejdříve...

Součástí konference byly i prezentace firem LANius s.r.o., GRADA Publishing a. s. Praha a Technického ústředí MZK v Brně.

Příspěvky na semináři budou otištěny ve sborníku z konference, který vydá MZK v Brně a Pedagogické centrum v Brně v prvním čtvrtletí 2003.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NEJEZCHLEBOVÁ, Jana. Informační gramotnost - vědomosti a dovednosti pro život. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 11 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-11171. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11171

automaticky generované reklamy