Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Exkurze v Odborné knihovně České národní banky

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

Exkurze v Odborné knihovně České národní banky

0 comments

Poznámka redakce: Exkurzi v Odborné knihovně České národní banky (ČNB) uspořádala pražská organizace Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) dne 8. 12. 2010.

V Odborné knihovně ČNB nás uvítal její vedoucí Roman Blumentrit. Uvedl nás do stylové oválné a krásně zrekonstruované studovny, kde jsme v příjemné atmosféře načerpali mnoho informací o knihovně.

Knihovna dříve sídlila v hlavní budově ČNB (Na Příkopě 28) a po dobu rekonstrukce hlavní budovy v letech 1995 až 2000 v objektu v Panské ulici. Po této rekonstrukci byla přemístěna do budovy Plodinové burzy, kde dříve sídlila Československá televize. Vchod je ze  Senovážného náměstí a ne přes budovu ČNB, což je výhodné v tom, že je – na rozdíl od budovy ČNB – snáze přístupná veřejnosti (návštěvy se pouze ohlásí na vrátnici).

Knihovna má dlouholetou tradici, byla založena již v roce 1921. Základní fond byl převzat ze Živnostenské banky a rychle se doplňoval, v době první republiky zejména o francouzskou literaturu. V následujícím období, kdy byla u moci KSČ, byly staré fondy zakonzervovány a po obnovení demokracie v roce 1989 mohly být rychle zpřístupněny. V té době byla knihovna situována v hlavní budově Na Příkopě. Dodnes je v ní ostatně umístěn depozitář starší literatury.

Knihovna soustřeďuje především ekonomickou literaturu, zaměřuje se na finance, centrální bankovnictví, právo, politiku, sociologii, historii, zpřístupňuje také slovníky, výzkumné zprávy bank či zprávy mezinárodních finančních institucí. Fond knihovny obsahuje cca 70 000 svazků monografií, dále řadu výzkumných zpráv, reportů, tj. šedou literaturu (tyto dokumenty pocházejí zejména z Mezinárodního měnového fondu, Banky pro mezinárodní platby, Evropské centrální banky, Světové banky, OSN, EU či OECD). Celkem knihovní fond zahrnuje cca 250 tisíc knihovních jednotek. Knihovna ČNB odebírá cca 200 titulů českých a zahraničních tištěných periodik. Přibližně 60 % fondu je v češtině, 30 % v angličtině a 10 % tvoří ostatní jazyky (němčina, francouzština). Roční přírůstek monografií, skript a zpráv je asi 4 tisíce jednotek, sešitů periodik a šedé literatury pak asi 8 tisíc. Akvizice skript soukromých ekonomických vysokých škol probíhá selektivně.

Signatury jsou v několika řadách, dokumenty ekonomické a finanční jsou bez předpony, ostatní dokumenty mají signatury začínající předponami (A- slovníky, B- dějiny, C- právo, P- politika, atd.). Multiplikáty jsou označeny příponou za signaturou (-a, -b, -c atd.).

Knihovna má cca 9 tisíc registrovaných uživatelů. Roční návštěvnost téměř 20 tisíc návštěv, absenčních výpůjček je realizováno cca 20 tisíc ročně (z toho se v 19 tisících případech jedná o prezenční výpůjčky). V knihovně nejsou instalovány žádné bezpečnostní rámy. Nevybírají se žádné poplatky, ani zpozdné, ani za služby. Kopírování je také zdarma, uživatelé si však musejí přinést vlastní papír. První dvě upomínky jsou uživatelům zasílány e-mailem, třetí upomínka formou doporučeného dopisu a od čtvrté upomínky jsou nevrácené dokumenty vymáhány prostřednictvím právníka ČNB.

Celkem v knihovně pracuje šest zaměstnanců. České knihy se půjčují absenčně, zahraniční jen prezenčně (zaměstnancům ČNB, ale i absenčně).

Je využíván knihovní systém T Series (TINLIB) instalovaný v roce 1994 (po převodu dat ze systému ISIS) díky programu Phare. V letech 2003 až 2007 byla dokončena retrokonverze, tj. byl dokončen úplný přechod na systém T Series. Online katalog běží na serveru v ČNB, ale jen na vnitřní síti a je spravován oddělením IT v ČNB. S jednodenním zpožděním je přenášen na server Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, kde je obsah katalogu zveřejněn na internetu, ale jen pro vyhledávání. Odtud je katalog knihovny ČNB je prohledatelný také prostřednictvím Jednotné informační brány. Se systémem T Series jsou v knihovně spokojeni. ČNB zatím neposílá záznamy do Souborného katalogu ČR ani z něj nepřebírá záznamy. Pro věcný popis jsou používána volně tvořená klíčová slova, není využívána žádná standardizovaná klasifikace (Mezinárodní desetinné třídění, systém Journal of Economic Literature apod.), neboť systém klíčových slov zcela vyhovuje. Monografie české i zahraniční jsou anotovány v češtině, ale tato anotace není prohledatelná v katalogu.

Nově zpracované knihy a časopisy jsou zařazovány do volně přístupného fondu ve studovně, kde jsou také studijní místa pro čtenáře. Noviny (včetně zahraničních) se skladují jen dva roky, časopisy se skladují trvale (s výjimkou populárních časopisů, které se také po dvou letech skartují).

Knihovna je otevřena 38 hodin týdně, od pondělí do čtvrtka od 9 do17 hodin a v pátek od 9 do 15 hodin.

V knihovně a ve vnitřní síti ČNB jsou přístupné následující databáze:

 • Beck-online,
 • EBSCO Business Source Corporate,
 • IMF: Direction of Trade Statistics on CD-ROM,
 • IMF: International Financial Statistics on CD-ROM,
 • EconLit,
 • JSTOR Business Collection,
 • Elsevier ScienceDirect: Subject Collection Economics, Econometrics, and Finance,
 • Wiley Online Library,
 • Oxford Journals,
 • IMF Publications,
 • Bankers Almanac,
 • Newton Media.

V závěru exkurze jsme si prohlédli dva sklady (knih a časopisů), v nichž jsou instalovány elektrické pojízdné regály. Do těchto skladů postupují starší svazky z volně přístupného fondu ve studovně. Výpůjční místnost a přilehlá studovna jsou situovány s pěkným výhledem na Senovážné náměstí a jsou vybaveny dvanácti místy s PC pro prezenční studium. Knihovna působí velice příjemně, je citlivě rekonstruována a zakomponována do původní budovy Plodinové burzy. Návštěva byla pro nás nejen velice poučná, jak vyplývá z výše uvedeného textu, ale stala se i příjemným estetickým zážitkem. Za to patří organizátorům exkurze srdečný dík.

Roman Blumentrit, vedoucí knihovny

Roman Blumentrit, vedoucí knihovny

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

Účastníci exkurze

V chodbě

V chodbě

V prostorách knihovny

V prostorách knihovny

Pohodlné sezení

Pohodlné sezení

Osvětlení v knihovně

Osvětlení v knihovně

Studijní místo s počítačem

Studijní místo s počítačem

Autorkou fotografií je Linda Jansová. Další fotografie z exkurze jsou k dispozici na adrese http://www.facebook.com/album.php?aid=246141&id=574344070&l=96e108a3b4.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠMILAUER, Bohdan. Exkurze v Odborné knihovně České národní banky. Ikaros [online]. 2011, ročník 15, číslo 1 [cit. 2024-06-25]. urn:nbn:cz:ik-13573. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13573

automaticky generované reklamy
registration login password