Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Deset let Sdružení knihoven České republiky

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Deset let Sdružení knihoven České republiky

0 comments
Autoři: 

Ve dnech 5. a 6. listopadu 2002 se v Karlových Varech konala valná hromada Sdružení knihoven České republiky, spojená s kolokviem Zahraniční a grantové možnosti pro knihovny.

Setkání mělo tentokrát poněkud slavnostnější ráz, neboť před deseti lety, 4. listopadu 1992, došlo k ustavení Sdružení (a to v Kladně na poradě státních vědeckých knihoven v souvislosti s jednáními o obnovení povinného výtisku). Uplynulých deset let prokázalo podle mého názoru užitečnost a prospěšnost této korporace.

Ve zprávě o činnosti za rok 2001, kterou přednesl předseda doc. Kubíček, byly hodnoceny dosažené výsledky - hlavní pořadatelství odborné konference Knihovny současnosti, pořádání dalších odborných akcí, stánek na knižním veletrhu Svět knihy, publikační činnost, nákup zahraniční literatury, zajišťování nákupu software Microsoft Select pro knihovny, organizování studijních cest do zahraničních knihoven, udělování medaile Z. V. Tobolky. O činnosti odborných sekcí Sdružení pak hovořili jejich vedoucí: sekce pro historické a vzácné knižní fondy Čech, Moravy a Slezska - dr. Nádvorníková, sekce pro bibliografii - dr. Bínová, sekce pro regionální funkce knihoven - dr. Vyčichlo.

Členskou základnu sdružení nyní tvoří 40 knihoven (všechny krajské knihovny, některé vysokoškolské knihovny, muzejní knihovny a další odborné knihovny).

V tajných volbách byla zvolena nová Rada sdružení na čtyřleté funkční období: ing. Aleš Brožek (Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem), PhDr. Květa Cempírková (Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice), PhDr. Zdeňka Friedlová (Krajská knihovna F. Bartoše Zlín), doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc. (Moravská zemská knihovna Brno), ing. Lea Prchalová (Moravskoslezská vědecká knihovna Ostrava), RNDr. Tomáš Řehák (Městská knihovna Praha), Mgr. Eva Svobodová (Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové), PhDr. Jaroslav Vyčichlo (Studijní a vědecká knihovna Plzeň), PhDr. Eva Žáková (Krajská knihovna Karlovy Vary). (Následně 21. 11. 2002 na schůzi Rady byl předsedou opět zvolen doc. Kubíček, místopředsedy ing. Brožek a dr. Vyčichlo, tajemnicí dr. Cempírková).

Sdružení spolupracuje s Nadací knihoven, jejíž zprávu podala dr. Bínová. Nadace se zaměřuje zejména na podporu publikační činnosti a na podporu stáží v zahraničních knihovnách.

Úvodní příspěvek na kolokviu nazvaný "Zahraniční grantové možnosti pro knihovny" přednesl Mgr. Adolf Knoll, náměstek ředitele Národní knihovny ČR pro strategické plánování, výzkum a technický rozvoj. Seznámil v něm se zkušenostmi Národní knihovny, zejména v projektech 5. rámcového programu Evropské unie a v připravovaném 6. rámcovém programu.
O využívání mezinárodních grantových programů v praxi karlovarské knihovny hovořila Jitka Banzetová. Knihovně se podařilo realizovat několik projektů podpořených Open society fund a programem Phare - CBC.
O zkušenostech s granty ve vysokoškolské knihovně referoval PhDr. Ivo Brožek z Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. Labem.

Účastníci jednání si rovněž podrobně prohlédli pracoviště Krajské knihovny v Karlových Varech, a to jak v hlavní budově, tak ve studijním oddělení, a vyměnili si zkušenosti z knihovnické práce při neformálním večerním setkání.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Deset let Sdružení knihoven České republiky. Ikaros [online]. 2002, ročník 6, číslo 12 [cit. 2024-06-21]. urn:nbn:cz:ik-11159. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11159

automaticky generované reklamy