normy

Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR

Podnázev: 
Analýza a hodnocení na základě standardu ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
English title: 
Guidelines for citing from Resources available on web pages of Universities in the Czech Republic
English subtitle: 
Analysis and Assessment Based on Standards ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
Abstract: 

The final report is focused on the description and ordination of instruction for citation of literature which is located on WWW pages of the universities in the Czech Republic. In the preamble of the report, concept of information ethics and citation ethics is briefly described and a relation between bibliographical citation and Author’s Act in the Czech Republic is explained. Special attention is applied to the valid standards of the bibliographical citation (ČSN ISO 690 and ČSN ISO 690-2) which are narrowly analyzed in the second chapter. The third chapter gives the analysis of the representatives of instructions selected on the basis of the recherché (attachment No. 1 of the Final report). Related to instruction of literature’s citation, recommendation for improvement of the current state which is partly influenced by quality of citation’s standards and party by the form of their implementation to the praxis is formulated. (The Abstract refers to the original text.)
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na popis a utřídění textů instrukcí k citování literatury lokalizovaných na WWW serverech vysokých škol v ČR. V úvodní části práce jsou stručně popsány pojmy informační etika a citační etika a vysvětlen vztah bibliografických citací k Autorskému zákonu České republiky. Zvláštní pozornost je věnována platným normám pro bibliografické citování (ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2), které jsou podrobně analyzovány v druhé kapitole. Třetí kapitola nabízí rozbor reprezentantů instrukcí, vybraných na základě rešerše, která je přílohou č. 1 bakalářské práce. V souvislosti instrukcí pro citování literatury je formulováno doporučení pro zlepšení současného stavu, který je ovlivněn jednak zpracování citačních norem, tak samotnou aplikací norem do praxe.

Poznámka redakce: Text je výtahem z diplomové práce obhájené na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v květnu 2006.

Bibliografický záznam původní práce:
Kubálková, Petra. Instrukce k citování literatury dostupné v prostředí WWW na vysokých školách v ČR. Ikaros [online]. 2006, roč. 10, č. 12 [cit. 23.12.2014]. Dostupný na World Wide Web: <http://ikaros.cz/node/3733>. urn:nbn:cz:ik‐003733. ISSN 1212-5075.

automaticky generované reklamy
Syndikovat obsah