Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2004

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2004

0 comments
Autoři: 

Ve dnech 3. a 4. listopadu 2004 se v Českých Budějovicích konala letošní . Porada začala pozdravným vystoupením prof. PhDr. Václava Bůžka, CSc., rektora hostitelské . Rektor uvedl základní údaje o univerzitě: Jihočeská univerzita vznikla v roce 1991, dnes má 9000 studentů a 1500 zaměstnanců, tvoří ji pět fakult a tři ústavy. V polovině roku 2008 by se v areálu měla otevírat , která bude integrovat fondy všech fakultních knihoven a ústavů Akademie věd.

přednesla předsedkyně výkonného výboru Barbora Ramajzlová z . Prezentovala aktivity výkonného výboru a jednotlivých komisí Asociace, nastínila aktuální problémy. Na závěr uvedla, co čeká vysokoškolské knihovny v roce 2005: "3P" - prezentace, prestiž, práce.

Na téma hovořila Iva Prochásková z . Potřeba upravit postavení vysokoškolských knihoven v knihovním zákoně byla uvedena v závěrech celostátní porady vysokoškolských knihoven v roce 2002. Proběhlo několik jednání, posléze ustavila pracovní skupinu pro novelu knihovního zákona, kde se mj. navrhuje změna typologie knihoven.

Zahraniční host, předsedkyně Daniela Gondová z v Bratislavě, hovořila na téma . Na rozdíl od České republiky, ve slovenském zákoně č.183/2000 Zb. o knižniciach je definován knihovní systém a jako druh knihoven jsou uvedeny akademické knihovny (po tříletém boji se užívá termín "akademické" a nikoliv "vysokoškolské"). Celkem je na Slovensku 22 ústředních, 20 fakultních a 586 dílčích knihoven (ústřední knihovnu nemá Univerzita Komenského ani Slovenská vysoká škola technická). V rámci Slovenské asociace knihoven pracuje sekce akademických knihoven.

Prezentaci knihoven Jihočeské univerzity provedla Marie Cihlová za hostitelskou vysokou školu. Popsala historii, současnost a budoucnost knihoven; jako perličku ukázala původní přírůstkové seznamy, kde mezi knihami byl zapisován i ostatní majetek fakulty, např. pila zlodějka nebo visací zámky.

Blok příspěvků na téma Elektronické informační zdroje zahájila Věra Kubíková příspěvkem . V tomto programu bylo přijato k financování 36 projektů s roční částkou 130 milionů Kč.

Podrobné prezentovala Barbora Katolická ze , předsedkyně komise pro elektronické informační zdroje AKVŠ.

představila Barbora Drobíková z . Tyto obory mají společnou potřebu přístupu k původním pramenům i k již vytvořeným interpretacím.

bylo tématem vystoupení Jaroslava Šilhánka z .

O složitosti jednání s nakladateli hovořila Štěpánka Žižková ze v příspěvku s názvem .

Martin Svoboda z téže instituce vystoupil k tématu . M. Svoboda přišel se zajímavou myšlenkou: z ceny periodika představuje intelektuální obsah např. 90 %, poplatek za elektronický přístup 5 %, za tištěnou verzi 10 %; tento intelektuální obsah by se měl danit sníženou sazbou DPH (5 %), základní sazbu (19 %) uplatňovat jen na poplatek za elektronický přístup.

Zajímavý byl příspěvek V. Niče z Vysoké školy chemicko-technologické Cesty k optimální skladbě elektronických časopisů. V. Nič porovnával tituly využívané za leden-srpen 2004 a tituly dostupné pro Vysokou školu chemicko-technologickou v kolekci 1 .

Závěr odpoledne prvního dne jednání patřil exkurzím do jednotlivých fakultních knihoven Jihočeské univerzity a do Jihočeské vědecké knihovny. Večerní společenský program, na jehož začátku vystoupil s renesančními a raně barokními skladbami pěvecký soubor Dyškanti z Českých Budějovic, se uskutečnil v restauraci Metropol.

Druhý den jednání začal blokem příspěvků k problematice vysokoškolských kvalifikačních prací. přednesla zástupkyně předsedkyně této Jarmila Krkošková z . Od iniciativy na podzim 2003 a ustavení komise na výroční konferenci Asociace knihoven vysokých škol v dubnu 2004 bylo učiněno mnohé jak v prezentaci při různých příležitostech, tak ve zpracování návrhu metadat. Poté následovaly tři příspěvky popisují situaci na jednotlivých vysokých školách.

představili Věra Jurmanová-Volemanová a Martin Krčál z . (Zarazilo mne, že zatímco licenční smlouva dosud schválena nebyla, zkušebním řádem je zpřístupnění diplomových prací nařízeno.) hovořila Gabriela Opletalová z . prezentovala Radka Tichá ze . Sympatické je, že student sám zadá údaje o své práci (včetně anotace, klíčových slov v češtině a angličtině), pak jsou záznamy o obhájených pracích naimportovány do knihovního systému a knihovnice provede kontrolu údajů.

Další blok se týkal informační výchovy. Bohatou představila předsedkyně této Ludmila Tichá z . Ta rovněž vystoupila s příspěvkem . Pilotní průzkum proběhl na třech fakultách, o způsobu provedení na dalších zúčastněných informovaly z a Hana Landová z Jihočeské univerzity.

V posledním bloku Aktuální problémy odezněly tři příspěvky: Ivo Brožek z hovořil na téma (roční výkaz o vysokoškolské knihovně Škol V-21-01, návrh na upřesnění náplně některých ukazatelů); Marta Machytková z Českého vysokého učení technického se věnovala problematice (poukázala na stále se zvyšující omezení pro tematický okruh E Vysokoškolské knihovny); na základě nedávného podala Zlata Houšková z Národní knihovny (se zaměřením na vysokoškolské knihovny, z nichž dotazníky vyplnilo 60 knihoven).

Na závěr porady bylo přijato .

Součástí porady byly již tradičně vystavovatelské stánky , jež dodávají knihovnám knihy a periodika, informační zdroje, software a pomůcky. Nelze opomenout ani prostor k neformální výměně zkušeností s kolegy během přestávek a středečního večera.
Na jsou zveřejněny jednotlivých vystoupení a z porady (ty jsou opět dílem Daniely Tkačíkové z VŠB-TU Ostrava).

Redakční poznámka: Několik fotografií z CPVŠK pořídila také redakce Ikaros:Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Celostátní porada vysokoškolských knihoven 2004. Ikaros [online]. 2004, ročník 8, číslo 12 [cit. 2016-05-27]. urn:nbn:cz:ik-11729. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11729

automaticky generované reklamy