Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

15. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

15. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN

0 comments

Letošní zasedání poradního orgánu nově konstituované Mezinárodní agentury ISMN (International Standard Music Number) se konalo v Norské národní knihovně v Oslu 31. 5.-1. 6. 2007. Bylo zároveň prvním všeobecným shromážděním (General Assembly) sdružení, které vzniklo v červnu 2006 (Internationale ISMN Agentur e.V. – MA ISMN). MA ISMN přestala být podporována knihovnou, v níž sídlila od začátku svého působení v roce 1994, tedy Staatsbibliothek zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, a byla přinucena se transformovat na finančně soběstačnou právnickou osobu. K tomu bylo potřeba podle německého práva, aby novou instituci založilo sedm občanů Spolkové republiky Německo a aby její sídlo bylo na území tohoto státu. Těmito osobami se staly vážené osobnosti německého hudebního života i dosavadní MA ISMN. MA ISMN musela dokonce také opustit prostory knihovny a přestěhovat se do nového sídla v Berlíně (její nová adresa je Schlossstr. 50, 12165 Berlin).

Stávající národní agentury dostaly koncem roku 2006 dodatek ke smlouvě s MA ISMN, kterou původně uzavíraly při vstupu do systému ISMN. Podle tohoto dodatku berou na vědomí změnu právní subjektivity MA ISMN a zavazují se plnit i nadále podmínky původně podepsané smlouvy (včetně placení ročních poplatků).

Podle nového statutu musí být zasedáním poradních orgánů přítomni minimálně tři členové předsednictva MS ISMN. Členové pléna s hlasovacím právem (tzn. zástupci agentur, které za uplynulé období zaplatily roční příspěvek), musí předsednictvu MA ISMN po vyslechnutí zprávy o činnosti udělit absolutorium, pokud s touto zprávou souhlasí. Zasedání předsedal MA ISMN dr. Hartmut Walravens, který vykonává i v nově konstituované MA ISMN funkci ředitele a očekává se, že si tuto funkci podrží ještě do roku 2009. Informoval mj. o tom, že novými členy systému jsou Belgie, Kazachstán a Singapur, takže celkový počet účastníků systému ISMN stoupl na 51.

Velmi důležitým bodem jednání byl nový systém financování systému ISMN. Nově navržený systém vyřešil, jak se zdá, dlouholeté spory o vhodném způsobu financování systému ISMN. Tento systém si vzal za vzor způsob financování obdobného systému ISBN (pro standardní číslování knih), tzn. že roční příspěvek účastnických států se propočítává z hrubého národního důchodu (stanoveného podle statistiky Světové banky) a z roční titulové produkce hudebnin. Výsledné číslo je dosazeno do rozsahu, jemuž vždy odpovídá určitá výše poplatku. Pro Českou republiku činí poplatek 750 euro ročně (stejně jako např. pro Řecko, Maďarsko, Slovinsko, Finsko či Rusko). Nejvíce bude platit agentura německy mluvících zemí (Německo, Rakousko, německé kantony Švýcarska) – 10 000 euro ročně, po nich Francie (4000 euro), Španělsko (3000 euro), Spojené království (3000 euro) atd. Rozsah poplatků je od 100 euro po 12 000 euro. Nový systém vstoupí v platnost již od roku 2008. Bude možno jej korigovat tím, že ve výročních zprávách národních agentur ISMN bude vždy uveden údaj o titulové produkci hudebnin za uplynulý rok. Nepředpokládá se ale, že kolísání produkce by bylo takové, aby daný stát „vypadl“ z rozsahu, podle něhož je mu poplatek propočítáván.

Pokud účastník nezaplatí z různých důvodů poplatek za stanovený rok, tento se mu neodpouští, ale kumuluje se: zaplatí celkovou částku, až to pro něj bude možné.

Neméně důležitým bodem jednání byla zpráva o pokroku při revizi normy ISO 10957, podle níž se dosud 10místné ISMN změní – po vzoru čísla ISBN pro knihy – na číslo 13místné. Z technických důvodů se vydání normy pozdrželo a toto zdržení začíná být velmi nepříjemné. Došlo dokonce tak daleko, že dva největší britští hudební vydavatelé začali své hudebniny číslovat 13místnými čísly ISBN a přestali používat 10místná čísla ISMN. Je to z toho důvodu, že od roku 2007 se v celém světě používá již jen 13místných čísel ISBN a že infrastruktura složek knižního obchodu nutí obchod hudebninami používat též 13místné standardní číslo. Je proto nanejvýš žádoucí, aby revize normy byla dokončena pokud možno co nejdříve. Ze zprávy dr. Walravense vyplývá, že její dokončení se stihne s nejvyšší pravděpodobností ještě v létě 2007, ovšem norma musí být vydána v ISO (Mezinárodní organizace pro standardizaci – International Standard Organisation) v Ženevě, a to může její uvedení do provozu nepříjemně oddálit. Vytištění může trvat až dva měsíce. Nová revize normy má platit od 1. ledna 2008. Teprve po jejím vydání zpracuje MA ISMN a vydá novou příručku uživatele systému ISMN a teprve poté by mohli účastníci systému vydat své národní příručky a případně si přeložit normu do národního jazyka. Bude proto vhodné zahájit informační kampaň mezi hudebními vydavateli již koncem roku 2007 a připravit je na tuto důležitou změnu. Po velmi špatných zkušenostech s našimi knižními vydavateli při přechodu na 13místná čísla ISBN je to nanejvýš nutné. Příručku dostanou účastníci až dodatečně, stejně jako bloky čísel s 13místnými čísly ISMN. V číslování budou pokračovat z bloku, který jim byl přidělen, pouze začnou používat ISMN v 13místné podobě – tedy v podobě, která bude totožná s převodem okem čitelného čísla ISMN do čárového kódu. Všechna čísla ISMN budou na celém světě začínat prefixem 979-0 a budou pokračovat v souladu s přidělenými bloky čísel ISMN jednotlivým zemím.

Zasedání poradních orgánů MA ISMN se dosud konala výlučně v Evropě, takže mimoevropské státy se mohly právem cítit diskriminovány. Příští poradní orgán byl svolán na červen 2008 do Indonésie, na ostrov Bali, do přístavu Kuta. Účastníci systému ISMN z tohoto regionu tak budou mít možnost zasedání se účastnit. Zasedání bude opět mimořádně důležité, protože příští rok by měl být prvním rokem aplikace 13místného čísla ISMN.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
JEŘÁBEK, Antonín. 15. zasedání poradního orgánu Mezinárodní agentury ISMN. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 7 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-12566. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12566

automaticky generované reklamy
registration login password