Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Seminář hudebních knihoven v Hradci Králové

Čas nutný k přečtení
2 minut
Již přečteno

Seminář hudebních knihoven v Hradci Králové

0 comments
Ve dnech 21. - 23. září 1998 se konal v Hradci Králové seminář hudebních knihoven, který uspořádala již podruhé Okresní knihovna v Hradci Králové (ten první se konal před dvěma lety).

Semináře se zúčastnilo asi 50 pracovníků hudebních knihoven, resp. hudebních oddělení převážně okresních a městských knihoven. Jednání probíhalo v krásném novobarokním sále jedné ze dvou budov hostitelské knihovny. Program byl zahájen první den večer koncertem, uspořádaným pro účastníky semináře a sponzory okresní knihovny. Koncert v nově otevřené zrestaurované budově Nového Adalbertina přednesl orchestr katedry hudební výchovy Národní knihovna ČR. PhDr. Julius Hůlek (hudební oddělení) se zabýval současným stavem hudebního knihovnictví (registrace fondů, informační aparát, služby, vzdělávání) a dal podnět k vytvoření užšího kolektivu lidí, kteří by směrovali rozvoj hudebních knihoven. PhDr. Zuzana Petrášková ze stejného oddělení informovala o činnosti IAML (Mezinárodní asociace hudebních knihoven) a jeho české pobočky. Další blok byl věnován bibliografickému zpracování děl, která hlavně zajímají hudební knihovny, tj. hudebnin a zvukových dokumentů. Mgr. Ludmila Celbová v úvodu informovala o provozu oddělení zpracování speciálních dokumentů, o tom, jak pokročila od minulého semináře činnost v oblasti tvorby metodiky i praktického ukládání dat, v oblasti konverzí aj. Mgr. Vlasta Janebová potom předvedla ukázky bibliografických záznamů pro různé typy zvukových dokumentů, Mgr. Hana Borková předvedla ukázky zpracování hudebnin, samozřejmě v souladu s platnými standardy (UNIMARC, AACR2R, příslušná doporučení ISBD).

Odpoledne byla na programu výměna zkušeností. Byly předneseny informace o používání, resp. situaci ve vývoji systémů Rapid Library, LANius a KP-SYS a o možnostech aplikace pro neknižní dokumenty.

Velmi zajímavá a důležitá byla přednáška dr. Věry Popelkové ze společnosti INTERGRAM, zabývající se ochranou práv výkonných umělců a nakladatelů. Upozornila na novelizaci autorského zákona č. 86/96 Sb., zejména odlišení pojmů "půjčování" a "pronájem" rozmnoženin děl. Upozornila, že smlouva mezi společností INTERGRAM a organizací SKIP, podle níž právnické instituce - členové SKIP mají právo půjčovat zvukové dokumenty, se nevztahuje na zvukově obrazové a obrazové dokumenty, tj. ani CD-ROMy. K legalizaci půjčování těchto dokumentů je zapotřebí uzavřít obdobnou smlouvu s Ochranným svazem autorským a společností INTERGRAM.

Hostitelská knihovna umožnila účastníkům semináře prohlídku svého hudebního oddělení - půjčovnu a poslechové studio, kde pořádá knihovna komponované pořady pro různé věkové a sociální skupiny obyvatel, včetně dětí z mateřských škol či lidí fyzicky postižených. Jedna z pracovnic knihovny, ing. Hrdá, sdělila své zkušenosti se sháněním finančních prostředků, resp. sponzorů na získávání zejména CD-ROM do fondu. Okresní knihovna má ve svém fondu na 140 nosičů CD-ROM, téměř všechny s hudební tematikou; s jejich ukázkami se mohli zájemci seznámit.

Třetí den dopoledne navštívili účastníci semináře novou moderní knihovnu Vysoké školy pedagogické.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Ludmila. Seminář hudebních knihoven v Hradci Králové. Ikaros [online]. 1998, ročník 2, číslo 8 [cit. 2023-03-31]. urn:nbn:cz:ik-11100. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11100

automaticky generované reklamy
registration login password