Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Rybářská knihovna ve Vodňanech v novém

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Rybářská knihovna ve Vodňanech v novém

0 comments
Anglicky
English title: 
Fisheries library in Vodňany in a new way
English abstract: 
Fisheries library in Vodňany is part of the Research Institute of Fish Culture and Hydrobiology since its foundation in 1921. The library acquired new facilities in the renovated premises of the Faculty of Fisheries and Protection of Waters of the University of South Bohemia. It is now a branch of Academic Libraries in the University of South Bohemia. The library is a member of International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers (IAMSLIC) and provides information services to students and staff of the university, but also to the community of professionals. The library manages unique specialized book and journal collection in the field of fisheries, aquaculture, ichthyology and of the related sciences.

Rybářská knihovna ve Vodňanech působí při Výzkumném ústavu rybářském a hydrobiologickém od jeho založení v roce 1921. V létě 2013 se její fond znovu vrátil do Vodňan a knihovna získala nové zázemí v prostorách zrekonstruované budovy Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity, nyní jako pobočka Akademické knihovny Jihočeské univerzity při Fakultě rybářství a ochrany vod JU.

Rybářské knihovny v Evropě

Odborná rybářská knihovna ve Vodňanech patří tematickým složením fondu k několika málo specializovaným knihovnám, které shromažďují, archivují a zpřístupňují dokumenty z oblasti rybářství, akvakultury, hydrobiologie a příbuzných oborů. Rybářské knihovny v Evropě se sdružují v asociaci Euraslic (European association of aquatic sciences libraries and information centres) [3]. Na počátku roku 2014 se stala členem i pobočka Akademické knihovny Jihočeské univerzity při Fakultě rybářství a ochrany vod, a rozšířila tak členskou základnu organizací z 23 evropských zemí.

Euraslic tvoří nezávislé fórum pro spolupráci a komunikaci mezi knihovnami, jehož cílem je vytvářet mezinárodní síť odborných knihoven a informačních středisek za účelem sdílení zkušeností a zlepšení toku odborných informací. Mezi zajímavé služby patří meziknihovní výpůjční služba či možnost členů požádat o finanční podporu v rámci grantů Euraslic. Asociace Euraslic též pořádá odborné konference a vydává sborníky konferenčních příspěvků. Členové Euraslic se automaticky stávají členy mezinárodní asociace IAMSLIC (International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers) [4].

V rámci IAMSLIC knihovny budují souborný katalog (IAMSLIC Z39.50 Distributed Library) za účelem sdílení bibliografických informací o dostupnosti odborných dokumentů a zjednodušení komunikace při meziknihovní výpůjční službě. Dalším užitečným projektem, na němž rybářské knihovny spolupracují, je společný seznam odborných časopisů (Union List of Marine and Aquatic Serials). Na chodu databáze s více než 9 000 záznamy časopisů se podílí více než 40 knihoven z 23 zemí.

Na webových stránkách Odboru pro rybářství a akvakulturu Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) [2] se nachází adresář knihoven a informačních center (Directories of Libraries and Information Centres - Fisheries & Aquaculture Branch Library).

Řada odborných rybářských knihoven pracuje podle metodiky informačního managementu mezinárodního kooperativního informačního systému Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA). Vedle metodiky identifikačního popisu zpracovává ASFA vlastní tezaurus deskriptorů (ASFA Thesaurus), seznam geografických autorit (Geographic Authority List), seznam ASFIS list of species a rejstřík více než 250 předmětových kategorií (ASFIS Subject Categories).

Vývoj rybářské knihovny ve Vodňanech a stěhování do nových prostor

Společně s Výzkumným ústavem rybářským a hydrobiologickým (VÚRH) byla v roce 1921 založena i knihovna. Knižní fond byl složen i z materiálů z mnohem starších výzkumných stanic působících na území Čech a Moravy již od poloviny 19. století. Proto dnes v knihovně najdeme i historicky cenné knihy z přelomu 18. a 19. století. Nejstarší publikací v knihovně je Schaefferovo Apvs Pisciformis Insecti Aqvatici Species s datem vydání 1752.

Zásadně do rozvoje knihovny zasáhl Rudolf Berka, který v  roce 1959 založil a až do roku 1992 vedl oborové a dokumentační středisko. V 80. letech 20. století knihovna fungovala jako oborové informační středisko (OBIS) při VÚRH Vodňany a odpovídala za rozvoj soustavy rybářských informací v rámci systému zemědělských vědeckotechnických informací [1]. Středisko vydávalo dokumentační zpravodaj pro pracovníky výzkumu, zpracovávalo studijní zprávy a překlady, pořizovalo kvalifikované rešerše, koordinovalo celorepublikové získávání odborné a vědecké rybářské literatury.

V roce 2002 knihovnu postihly povodně, a knihovna jejich následkem ztratila 1 500 dokumentů. Další změny, tentokrát organizační, doznala knihovna v roce 2009, kdy se stala součástí Fakulty rybářství a ochrany vod JU. Ta vznikla sloučením Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického a katedry rybářství Zemědělské fakulty JU (dnes Ústav akvakultury FROV JU). V roce 2010 došlo ke stěhování knihovny z dosavadního sídla ve Vodňanech kvůli rekonstrukci celého objektu VÚRH. Část fondu, zejména starší knihy a archiv časopisů do poloviny 20. století, byla uložena na Městský úřad ve Vodňanech. Zbytek knihovny, resp. živý fond, byl přestěhován do Českých Budějovic do prostor Ústavu akvakultury v Husově ulici.

Od 1. ledna 2012 se rybářská knihovna stala pobočkou Akademické knihovny Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, což s sebou přineslo řadu dalších změn. Dosavadní integrovaný knihovní systém KP-Win nahradil sofistikovanější knihovní systém Aleph a bibliografické záznamy dokumentů z rybářské knihovny (nebylo jich mnoho) se staly součástí Katalogu Akademické knihovny JU.

V létě 2013 byla dokončena rekonstrukce prostor hlavní budovy Fakulty rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech (na adrese Zátiší 728/II), kde bylo pro knihovnu vybudováno nové zázemí. Stěhování proběhlo v letních měsících roku 2013. Z meziskladů bylo do nových prostor svezeno cca 300 krabic knihovních jednotek. Fond byl přestavěn a byla zahájena kompletní revize a rekatalogizace fondu. V září 2013 pobočka AK JU při Fakultě rybářství a ochrany vod zahájila běžný provoz.

Nově zrekonstruované prostory Rybářské knihovny Nově zrekonstruované prostory Rybářské knihovny Nově zrekonstruované prostory Rybářské knihovny
Nově zrekonstruované prostory Rybářské knihovny ve Vodňanech

Profil knihovny

Knihovna spravuje unikátní specializovaný fond dokumentů o velikosti cca 17 tisíc knihovních jednotek z oboru rybářství, hydrobiologie, ichtyologie, akvakultury a příbuzných věd. Knihovna nedisponuje volným výběrem, většina dokumentů je umístěna ve skladu, k vyhledávání je proto nutné využít knihovní katalog či seznamy periodik umístěné na webu knihovny. Část dokumentů je přístupná prostřednictvím online katalogu Akademické knihovny, zbývající dokumenty lze vyhledat v autorském lístkovém katalogu v knihovně. Většina dokumentů je přístupná absenčně.

Významnou část fondu knihovny tvoří odborná česká a zejména zahraniční periodika v tištěné i elektronické podobě. Řada titulů je v České republice unikátní a hodnotná je i ucelenost kolekcí. Tituly jako např. Aquaculture či Rybářství knihovna odebírá nepřetržitě více než 60 let. Knihovna spolupracuje také se zahraničními institucemi. V rámci spolupráce probíhá i meziknihovní výměna dokumentů, jež je vedle nákupu významným zdrojem získávání odborných časopisů. Veškeré časopisy uložené v knihovně jsou evidovány v Souborném katalogu časopisů (SKCP).

Instituce uchovává a zpřístupňuje zajímavé knižní kolekce. Významným knihovním celkem je tzv. Balonova knihovna darovaná československým rodákem, ichtyologem prof. Eugenem K. Balonem (1930-2013) působícím v Kanadě. Čítá 295 svazků monografií tematicky zaměřených zejména na ichtyologii a evoluční biologii a časopisy Environmental biology of fishes (ISSN 0378-1909, do roku 2003), Fish physiology and biochemistry (ISSN 0920-1742, do roku 1995), Copeia (ISSN 0045-8511, do roku 2007) a Journal of Bioeconomics (ISSN 1387-6996, do roku 2010).

Historickou a cennou sbírkou je tzv. Absolonova knihovna obsahující knihy z pozůstalosti archeologa prof. Karla Absolona (1877-1960). Fond knihovny VÚRH ve Vodňanech absorboval také cenné knižní fondy z původních detašovaných pracovišť VÚRH. Tyto sbírky čekají na kompletní zpracování.

Aktuálně celý fond prochází retrokatalogizací, v elektronickém katalogu uživatelé nyní najdou přes 3600 bibliografických záznamů dokumentů, což tvoří cca pětinu z celého fondu knihovny.

Knihovna sídlí v přízemí hlavní budovy Fakulty rybářství a ochrany vod JU ve Vodňanech. V knihovně jsou tři studijní místa, z čehož jedno s přístupem do knihovního katalogu a online databází předplácených Jihočeskou univerzitou. Čtenáři ve studovně najdou aktuální tištěná periodika, příruční fond, sbírku dizertací, Balonovu knihovnu, kompletní sbírku Metodik VÚRH Vodňany a Bulletinu VÚRH.

Služby knihovny

Pobočka AK při Fakultě rybářství a ochrany vod JU poskytuje informační a knihovnické služby zejména studentům a zaměstnancům fakulty, ale i široké odborné veřejnosti. Vedle výpůjčních služeb je knihovna zapojena do meziknihovní výpůjční služby, zapůjčuje a objednává knihy a kopie z časopisů z českých a ve spolupráci s NK ČR i ze zahraničních knihoven. Uživatelé nejvíce využívají meziknihovní reprografickou službu a přístup k elektronickým informačním zdrojům zprostředkovaným Akademickou knihovnou JU. Knihovna sleduje také open access repozitáře podobně profilovaných institucí a buduje jejich seznam na webu knihovny. Samozřejmostí jsou i konzultace týkající se vyhledávání v databázích a další informační služby.

Literatura:
  1.  BERKA, Rudolf. Získávání a využívání odborných informací v rybářské praxi. Vodňany: Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický, 1987. 11 s. + 3 s. příl. Edice Metodik; Č. 26.
  2. Fisheries & Aquaculture Branch Library Networks. FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS. Food and Agriculture Organization of the United Nations: Fisheries and Aquaculture Department [online]. Rome: RAO, 2014 [cit. 2014-02-11]. Dostupné z: http://www.fao.org/fishery/topic/18057/en
  3. EUROPEAN ASSOCIATION OF AQUATIC SCIENCES LIBRARIES AND INFORMATION CENTRES. EURASLIC [online]. Zagreb, 2010- [cit. 2014-02-11]. Dostupné z: http://www.euraslic.org/
  4. IAMSLIC: The International Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Information Centers [online]. IAMSLIC, 2014 [cit. 2014-02-11]. Dostupné z: http://www.iamslic.org/
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BENDOVÁ, Vladimíra. Rybářská knihovna ve Vodňanech v novém. Ikaros [online]. 2014, ročník 18, číslo 3 [cit. 2021-10-20]. urn:nbn:cz:ik-14213. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/14213

automaticky generované reklamy
registration login password