Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Zpráva ze setkání nad unifikovanými názvy hudebních děl

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Zpráva ze setkání nad unifikovanými názvy hudebních děl

0 comments

Problematika tvorby unifikovaných názvů hudebních děl je pro katalogizátory dokumentů s hudební tematikou (hudebniny, zvukové dokumenty, DVD s hudebním obsahem, knihy o hudbě apod.) často do pozadí odsouvanou aktivitou. Je pro ně něčím, co by bylo sice ideální, ale je to velmi složité a náročné na čas a znalosti, vyžaduje přístup k velkému množství informací, případně další konzultace s odborníky s muzikologickým vzděláním apod. Jsou i tací, kteří ve tvorbě unifikovaných názvů hudebních děl nespatřují žádný větší užitek. Pro všechny tyto skupiny knihovníků bylo určené setkání, které proběhlo na půdě Národní knihovny ČR ve středu 15. dubna 2009 pod názvem Unifikované názvy hudebních děl - přednáška/seminář. Ze strany knihovníků byl projeven větší zájem, než pořadatelé očekávali, zúčastnilo se téměř 50 knihovníků z celé České republiky z menších i větších knihoven. Lektorkami akce byly dvě knihovnice Národní knihovny ČR, které se v současnosti podílejí na vytváření autoritních záznamů unifikovaných názvů hudebních děl pro autoritní databázi NK ČR - Hana Borková a Jana Štorová.

V dopoledních hodinách proběhla přednášková část, ve které byl nastíněn cíl a smysl tvorby unifikovaných názvů hudebních děl hlavně ve vazbě autor/unifikovaný název. Před teoretickou částí se přítomní seznámili s informačními zdroji (tištěnými i elektronicky dostupnými), které jim pro vytváření unifikovaných názvů hudebních děl mají být pomůckou a podporou.

Teoretická část proběhla formou prezentace, kde si účastníci mohli vytvořit představu o náročnosti této katalogizátorovy činnosti, ujasnit si pojmy a termíny s touto problematikou spojené, poznali typy unifikovaných názvů, viděli konkrétní příklady unifikovaných názvů. V další části dopoledního programu se lektorky spolu s přítomnými knihovníky probírali tou částí Angloamerických katalogizačních pravidel (dále AACR2R), která se dané problematiky týká. Cílem bylo upozornit na některá méně srozumitelná místa vzniklá překladem AACR2R z angličtiny a vysvětlit je, doplnit příklady z angloamerických zdrojů o některé příklady z českého prostředí a upozornit na několik problémů, které bude třeba dořešit. Ty se týkají hlavně tvorby skupinových unifikovaných názvů (např. angličtina užívá termíny typu „piano music“, ale též „violin & piano music“ apod. a používá je jako vstupní prvky, v češtině použijeme termín „klavírní hudba“, ale dále připadá do úvahy spíše „hudba pro housle a klavír“, což se jeví jako nesystémové).

Po přestávce na oběd proběhl seminář, kde obě lektorky představily část své dosavadní práce v oblasti tvorby úplných autoritních záznamů pro vazbu autor/unifikovaný název. Na konkrétních příkladech účastníkům ukázaly, jak se orientovat v autoritních databázích NK ČR a Kongresové knihovny. Upozornily na možnost a doporučily stahování hotových autorit z databáze NK ČR. Proběhla také diskuze, které se účastnili převážně knihovníci, jež s tvorbou unifikovaných názvů mají již větší zkušenost, ale též ti, kteří si během dne ujasnili, že by vytváření unifikovaných názvů mohlo mít pro uspořádání a zpřístupnění jejich dokumentů s hudební tematikou smysl. Všichni knihovníci, kteří se akce zúčastnili, ale i ti, kteří se z jakéhokoliv důvodu nezúčastnili, ale projevili zájem, získali elektronickou poštou prezentaci a příklady, které byly na akci probírány.

Celá akce proběhla v přátelském duchu a pozitivní ohlas ze strany knihovníků v nás vzbudil víru, že je třeba podobná setkání nabízet a organizovat.

Věříme, že se mezi účastníky najde i několik knihovníků, se kterými bude možné blíže spolupracovat a které bude možné v budoucnosti zapojit do vytváření úplných autoritních záznamů unifikovaných názvů hudebních děl.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BORKOVÁ, Hana a ŠTOROVÁ, Jana. Zpráva ze setkání nad unifikovanými názvy hudebních děl. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 5 [cit. 2024-05-27]. urn:nbn:cz:ik-13102. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13102

automaticky generované reklamy