Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Životní prostředí – prostředí pro život? - „zelený“ informační zdroj

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Životní prostředí – prostředí pro život? - „zelený“ informační zdroj

0 comments
Autoři: 
Rubrika: 


CENIA, česká informační agentura životního prostředí. Životní prostředí – prostředí pro život? Praha : CENIA, 2007. 86 s. + CD-ROM. ISBN 80-85087-60-X.

Jak již samotný název publikace vydané CENIA, českou informační agenturou životního prostředí, napovídá, jedná se o dokument zabývající se současným životním prostředím České republiky. Tato informační brožura je určena všem, které zajímá, v jakém prostředí žijeme a jak naše každodenní činnosti ovlivňují prostředí kolem nás. Kromě vlastního textu obsahuje také poměrně obsáhlý odkazový aparát, a proto by se mohla stát vhodným referenčním zdrojem pro knihovníky a informační pracovníky.

Publikace podává obraz současných aktuálních témat, která se dotýkají den co den většiny z nás a mnohdy, aniž bychom si to uvědomovali, negativně působí na naše životní prostředí. Je rozčleněna do pěti hlavních kapitol – silniční doprava, ovzduší malých sídel, energetická náročnost, komunální odpady a suburbanizace, které jsou od sebe barevně odlišeny, čímž je usnadněna čtenářova orientace. Dále je publikace doplněna řadou grafických schémat a odkazovými ikonami, které „hypertextově“ propojují jednotlivé související informace nebo odkazují na existující dokumenty obsahující podrobnější informace k dané problematice. V úvodu publikace je vysvětlena logika a uspořádání publikace, což výrazně usnadňuje další orientaci v informačně bohatém textu. Každá kapitola je uvedena klíčovými informacemi k tématu, které jsou dále podrobněji vysvětlovány v textu doplněném řadou grafických a tabulkových vyobrazení.

Jedná se o pilotní publikaci, v níž se místo obsáhnutí celé sféry životního prostředí spíše klade důraz na vysvětlení souvislostí, příčin a důsledků uvedených problémů. Publikace nejen vysvětluje, ale i vede k zamyšlení, jak lidské činnosti ovlivňují kvalitu našeho životního prostředí.

První kapitola je věnována silniční dopravě a čtenáři se zde mohou seznámit s řadou statistických ukazatelů, např. na kterých úsecích českých silnic a dálnic je nejintenzivnější doprava, jaké škodliviny jsou produkovány automobilovou dopravou a jak poškozují naše zdraví a přírodu či jaký je podíl jednotlivých druhů dopravy na nákladní dopravě v ČR.

V další kapitole o ovzduší je uvedeno například porovnání nákladů na jednotlivé druhy vytápění, vývoj emisí z vytápění v domácnostech a na základě studie Státního zdravotního ústavu je ukázáno, jaký vzduch dýcháme v malých obcích v závislosti na jednotlivých typech vytápění.

V kapitole o energetické náročnosti se čtenář může dozvědět, jak se vyvíjí její míra a jak si energetická náročnost českého hospodářství stojí v mezinárodním srovnání.

Kapitola věnovaná odpadům se detailně zabývá komunálním odpadem. Uvádí například, co vyhazujeme do kontejnerů a popelnic a jak si stojíme v porovnání s ostatními evropskými státy.

Závěrečná kapitola publikace se zabývá významným fenoménem dnešní doby – suburbanizací – procesem, při kterém dochází k přesunu obyvatel a služeb z měst na jejich okraj. Kapitola byla vypracována ve spolupráci s projektem Suburbánní rozvoj, suburbanizace a urban sprawl v České republice: omezení negativních důsledků na životní prostředí řešeným na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zde představen jeden z významných problémů poslední doby a naznačen jeho dosud v mnohém neprobádaný dopad na životní prostředí.

Každá kapitola je doplněna odkazy na základní informační zdroje, ze kterých autoři čerpali informace a které jsou relevantní dané problematice. Bohužel u některých z nich nejsou uvedeny linky na webové stránky. Z řady uvedených odkazů bych si dovolila vybrat několik zajímavých a praktických:

Součástí publikace je také CD-ROM, který obsahuje nejen text popisované informační brožury, ale i další zdroje, z nichž stojí za zmínku např. Zpráva o životním prostředí České republiky 2006 a Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2007, které jsou odkazovány na řadě míst této informační brožury.

Jedná se tedy o praktickou příručku pro všechny, kterým není naše životní prostředí lhostejné a je dobrým výchozím bodem pro získání podrobnějších informací z této oblasti nejen pro samotné čtenáře, ale i pro pracovníky knihoven, kteří tuto publikaci mohou využít jako referenční zdroj základních informací pro oblast životního prostředí.

Publikaci lze bezplatně objednat na info@cenia.cz a v elektronické verzi je dostupná na webových stránkách CENIA.

Při vypracování této recenze bylo také použito textu poskytnutého autorkou konceptu celé publikace RNDr. Lenkou Volaufovou (lenka.volaufova@cenia.cz) z agentury CENIA.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
NERGLOVÁ, Anna. Životní prostředí – prostředí pro život? - „zelený“ informační zdroj. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 3 [cit. 2023-06-08]. urn:nbn:cz:ik-12733. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12733

automaticky generované reklamy
registration login password