Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vzdělávání na míru aneb Dialog s knihovnou

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Vzdělávání na míru aneb Dialog s knihovnou

0 comments
Anglicky
English title: 
A Dialog with the Library
English abstract: 
On 13 October 2015 the Jiri Mahen Library in Brno organized a presentation of the newest technologies supporting the informal education as well as personal and social growth. The emphasis was also put on users with disabilities. The presentation was aimed at the general public and enabled the visitors to use these technologies themselves.

Zajímalo by vás, jak může v knihovně vypadat dialog s knihou, myšlením, technologií, přírodou...? Čtenáři a návštěvníci Knihovny Jiřího Mahena v Brně si takový dialog mohli osobně vyzkoušet, a to 13. října od 10.00 do 20.00 hod. v Ústřední knihovně. V příjemném prostředí moderně a pohodlně vybavené knihovny byla pro ně připravena prezentace nově pořízených technologií určených na podporu neformálního vzdělávání a osobního i společenského růstu. Při pořizování se myslelo jak na širokou veřejnost, tak na užší či specializované skupiny i osoby s handicapy. Během veřejné prezentace byla představena vylepšená čtecí místa s nabídkou čerstvých knižních novinek za příp. asistence doporučujícího knihovníka, zájemci si mohli vyzkoušet možnosti dotykového stolu včetně speciální aplikace o knihovně a jejím zakladateli Jiřím Mahenovi, v praxi byla předvedena interaktivní tabule aj. (podrobný program prezentace).

Dotykový stůl
Dotykový stůl

Veškeré novinky byly pořízených z projektu Knihovna pro město II. – vzdělávání na míru.

Vzdělávání na míru – design služeb

Dialog s knihovnou představuje posun služeb od pasivního naslouchání k interaktivním metodám umožňujícím bezprostřední zapojení do dění, tedy osvojení si nových poznatků vlastním prožitkem a tvorbou prostřednictvím adekvátních nástrojů. Koncept vzdělávání postavený na moderním prostředí a nástrojích vyšel z ideje služeb na míru. Přímo navázal na Dostavbu a reorganizaci Ústřední knihovny (2014) přinášející nové služby, prostory i rozšířenou otevírající dobu do 20.00 hod., a původní záměry plněji rozvinul. Realizací prvního projektu byly vytvořeny zejm. nové prostorové kapacity pro kulturní a vzdělávací programy v knihovně (nový multimediální sál, specializovaný prostor pro mládež, rodiče s malými dětmi, zvýšení klientského komfortu, modernizace internetu pro veřejnost, literární kavárna s klubem aj.), více viz Ochutnávka nových služeb a prostor Knihovny Jiřího Mahena v Brně. V rámci navazujícího projektu došlo k dovybavení uvedených prostor a interiérovým úpravám (přibyla např. relaxační místa na sezení, čtení a hraní s dětmi) a tedy k dalšímu zhodnocení knihovny jakožto vzdělávací instituce, v níž lze aktivním způsobem trávit volný čas.

Prostřednictvím přívětivého a bezpečného prostředí lze nyní adresněji působit na jednotlivé cílové skupiny, podporovat schopnost kritického myšlení, utváření vlastních názorů, napomáhat k rozvoji občanské gramotnosti apod. V případě realizace vzdělávacích programů a inovativních výukových metod se nabízí užší spolupráce s odbornou veřejností a partnery (Masarykova univerzita, střední školy, centra volného času, mateřská centra, organizace zdravotně postižených a další vzdělávací a kulturní organizace), rozšíření oblastí výuky i řady jejích příjemců. Nová technika umožní ve vzdělávání uplatnit formu webinářů.

Stolní čtecí lupa
Stolní čtecí lupa

Přidanou hodnotou projektu je též zaměření na osoby se specifickými potřebami, jimiž se v knihovně dlouhodobě a systematicky věnujeme. Právě pro tuto skupinu osob může průnik digitálních technologií do běžného života znamenat jisté ohrožení spojené s izolací či sociálním vyloučením. Rolí knihovny je pak umožnit přístup k informacím všem za pomoci vhodných nástrojů (lupa, odečítací zařízení, klávesnice s velkými písmeny aj.) či příp. asistence při jejich osvojování a následném užívání. Různá zvětšovací zařízení jsou vhodná nejen pro nevidomé či slabozraké čtenáře, ale pro i seniory, stejně jako pohodlný mobiliář.

Nové technologie a mobiliář

Nové vybavení a technika se nalézá napříč všemi odděleními Ústřední knihovny.

Nový mobiliář sloužící ke čtení, studiu i relaxaci
Nový mobiliář sloužící ke čtení, studiu i relaxaci

Zákaznické centrum a centrální hala (1. NP)

Zákaznické centrum umožňuje zejm. rychlý přístup k internetu pro veřejnost, a proto v rámci zvýšení komfortu služeb došlo k obměně PC stanic. Zájemci o práci s internetem mají k dispozici 13 nových PC míst, přičemž jedno PC je určeno výhradně pro osoby s handicapy. Instalace klávesnic s velkými písmeny u 2 PC zaručuje rovný přístup k internetu všem. V centrální hale a přilehlém Family Pointu se nacházejí PC kiosky s on-line katalogem knihovny. Vzhledem k charakteru místa umožňuje PC kiosek ve Family Pointu i přístup k internetu, jeho využití se zaměřuje nejen na zpřístupnění nabídky z fondu dětské literatury, ale i dalších informací souvisejících s dětmi, rodičovstvím apod. Další PC kiosky s on-line katalogem jsou umístěny v Knihovně pro dospělé (odd. beletrie a naučné literatury).

PC kiosek – Knihovna pro dospělé
PC kiosek – Knihovna pro dospělé

Knihovna pro dospělé, Čítárna a studovna (2. NP)

Výraznou novinkou je interiérová úprava čtecích míst po obvodu celého oddělení, místo zde našla i stolní čtecí lupa pro slabozraké čtenáře vhodná i pro seniory. Právě zde se v rámci veřejné prezentace nástrojů vedl „dialog s knihou“.

Taktéž Čítárna a studovna je vybavena čtecí kapesní lupou a čtecím zařízením s hlasovým výstupem.

Knihovna pro děti a mládež (3. NP)

V Knihovně pro děti a mládež najdete kromě půjčovny dětskou klubovnu, místo pro nejmenší čtenáře i specializovaný prostor pro mládež. V rámci projektu byly technicky zhodnoceny a dovybaveny všechny jmenované prostory. Interiérově byla upravena zejm. půjčovna pro nejmenší a Dětská klubovna, která se profilovala do role studovny. Koncipována je tak, aby ji využívala veřejnost zejm. v odpoledních a večerních hodinách pro individuální a kolektivní studium. Její dispozice jsou proto doplněny interaktivní tabulí, notebooky s výukovým softwarem a vhodným variabilním nábytkem. Prostor se využívá i k realizaci vzdělávacích programů školních tříd a nově ke kurzům tréninku paměti. Vybrané lekce pro školy jsou doplněny o práci s tablety. Tablety a notebooky si lze půjčovat k individuálnímu studiu.

Interaktivní tabule
Interaktivní tabule

Dalším interaktivním zařízením disponuje půjčovna, a to dotykovým stolem se vzdělávacími a zábavnými aplikacemi. Stůl je zpřístupněn veřejnosti, ale své místo najde i při práci se školními družinami. V současné době nabízí unikátní aplikaci na míru Jiří Mahen a knihovna, která zábavnou formou představuje knihovnu a její služby včetně osoby jejího zakladatele. Do budoucna se plánuje vývoj dalších užitečných aplikací, zvažována jsou témata typu bezpečný internet, počítačová gramotnost apod. Ideální místo pro „dialog s hrou, technologií a myšlením“...

Půjčovna pro nejmenší
Půjčovna pro nejmenší

Hudební knihovna a Knihovna pro nevidomé a slabozraké (3. NP)

Taktéž Hudební knihovna využívá ke svým kulturním a vzdělávacím aktivitám klubovnu, jež byla obohacena o interaktivní dotykový panel, vizualizér, plátno, dataprojektor
a příslušný mobiliář. Takto vybavený prostor nachází své uplatnění při akcích pro veřejnost, ale i při práci se školními třídami, jednotlivci či kluby. Dále se v Hudební knihovně nachází PC stanice s přístupem k internetu pro registrované čtenáře. Nově zde najdou uzpůsobené PC se zvětšovacím programem a klávesnicí s velkými písmeny slabozrací čtenáři, kteří jej mohou využívat i mimo půjčovní dobu Knihovny pro nevidomé a slabozraké. Přímo v prostorách Knihovny pro nevidomé a slabozraké se nyní nachází digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem a lupa s osvětlením.

Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem
Digitální čtecí zařízení s hlasovým výstupem

Společenské sály (5. NP)

Dovybaveny AV technikou jsou oba dva sály v 5. NP. Malý společenský sál, jehož využití se váže především na akce komornějšího typu s různorodými prvky interakce a vysokou mírou zapojení publika, neoplýval k těmto účelům dostatkem přívětivé atmosféry, prošel tedy zásadnější proměnou. Koncept nového interiérového vybavení je variabilní, lze lehce přeskupit podle povahy té které akce, nutné jsou proto i úložné prostory pro právě nevyužity mobiliář. Další novinkou jsou vizuální a akustické instalace umožňující kvalitnější prožitek z účasti na pořadu, realizovány jsou především muzikoterapeutická a arteterapeutická setkání aneb „dialog s přírodou“. Velký společenský sál určený převážně k seminářům, přednáškám, autorským čtením, divadelním a filmovým projekcím byl doplněn o interaktivní dotykový panel, mikrofony, mixážní pult a techniku pro realizaci webinářů. Nabídka aktuálních pořadů v nových prostorách je dostupná v pozvánkách na akce.

Malý společenský sál – muzikoterapie
Malý společenský sál – muzikoterapie

Podstatnou součástí projektu je zavedení výpůjční a ochranné technologie RFID umožňující pohodlnější proces půjčování a vracení knih jak klientům knihovny, tak i efektivnější práci knihovníkům. V současné době převádí knihovna na novou technologii veškerý fond Ústřední knihovny vkládáním čipů do jednotlivých knihovních jednotek. Jakmile bude tato práce dokončena, budou do provozu uvedeny i dvě samoobslužná zařízení, která byla v rámci projektu zakoupena, instalována jsou v Knihovně pro děti a mládež a v Hudební knihovně.

Projekt byl spolufinancován z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Investiční akce „Knihovna pro město II – vzdělávání na míru“ byla zařazena do schváleného rozpočtu města Brna s celkovými rozpočtovými náklady 9,6 mil. Kč a dotací ve výši cca 8,1 mil. Kč.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
VALIŠOVÁ, Edita. Vzdělávání na míru aneb Dialog s knihovnou. Ikaros [online]. 2015, ročník 19, číslo 10 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-17605. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/17605

automaticky generované reklamy