Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Veřejné knihovny a informace o Evropské unii

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Veřejné knihovny a informace o Evropské unii

0 comments
Okresní knihovna v Havlíčkově Brodě připravila v listopadu 1999, v souvislosti s otevřením Regionálního evropského informačního střediska, elektronickou anketu, zaměřenou na poskytování informací o Evropské unii v síti veřejných knihoven. Anketní lístek byl rozeslán do 120 okresních, městských a obecních knihoven na území republiky. Vrátila se jich téměř polovina - 56. Vzhledem k výsledkům podobných anket je návratnost poměrně vysoká a výsledek ankety je jistě použitelný jako určité vodítko pro získání přehledu o tom, jaké materiály jsou nejvíce využívány a které naopak chybí a jakým klientům jsou informace o Evropské unii poskytovány.

ANKETA

Nakupujete pravidelně základní literaturu o Evropské unii?

- 70 % respondentů odpovědělo kladně.

- Zbývající knihovny uvedly, že tuto literaturu nenakupují zejména z finančních důvodů a spoléhají se na materiály zasílané z Ministerstva zahraničních věcí ČR.

- Knihovny, které pravidelně nakupují literaturu s problematikou Evropské unie často uváděly, že z finančních důvodů se materiály doplňují pouze výběrově a jen do příručkových fondů.

- Pouze dvě knihovny (Opava a Český Krumlov) uvedly jako další zdroj získávání materiálů informační centra EU v místě svého působení.

- Jako častý a dostupný zdroj informací o Evropské unii uváděly knihovny server Euroskop

Zasílá Vám Ministerstvo zahraničních věcí České republiky materiály o Evropské unii?

- 96 % respondentů odpovědělo, že materiály jsou do jejich knihoven zasílány. U více než poloviny odpovědí se v poznámce objevila zmínka o prospěšnosti zasílaných dokumentů. A to nejen u těch knihoven, které v případě doplňování literatury o EU uvedly, že ji sami nenakupují.

Jak jsou materiály uživatelům zpřístupňovány?

- 60 % respondentů uvedlo, že z materiálů o EU vytváří speciální příručkový fond. - - - Pokud existují duplikáty materiálů, jsou samozřejmě k dispozici i k absenčnímu využití.

- 10 % respondentů uvedlo, že si vytváří samostatnou databázi článkové produkce o EU a shromažďují nejen samotné záznamy, ale i fotokopie jednotlivých článků.

- Respondenti měli možnost dát do poznámky své vlastní postřehy, náměty a doporučení, která vycházejí z jejich konkrétních zkušeností s poskytováním informací o Evropské unii nejrůznějším kategoriím uživatelů.

  • Většina knihoven by uvítala, kdyby byly materiály o Evropské unii zasílány častěji. Některé aktuální dokumenty by měly být k dispozici mnohem rychleji, neboť získávání aktuálních informací se stává problémem. Knihovny také postrádají některé nové nosiče informací, zejména CD-ROM (o ty je zájem zejména mezi studenty.)
  • Většinu knihoven zajímá, jaké publikace budou v rámci Komunikační strategie do knihoven distribuovány.
  • Uvítaly by, kdyby některé materiály byly mnohem více zaměřeny na laickou veřejnost - tzn. konkrétní ukázky toho, co vstup do Evropské unie znamená pro běžného občana - spotřebitele.
  • Většina knihoven by přivítala kontakty na další informační zdroje o EU a zejména na síť eurocenter nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Uveďte, které kategorie uživatelů často využívají informační zdroje o Evropské unii (elektronické i tištěné)?

(Knihovny vybíraly z předem stanovených uživatelských kategorií, které byly shodné se statistickým rozdělením uživatelské klientely veřejných knihoven. Pro porovnání jsme využili uživatelskou základnu Okresní knihovny v Havlíčkově Brodě.)

- Nejčastějšími zájemci o informace o Evropské unii jsou studenti středních a vysokých škol a žáci základních škol. V okresní knihovně tvoří tato kategorie 46 % z celkového počtu klientů.

- Na druhém místě v anketě se umístili pedagogové, kteří ale v naší uživatelské základně tvoří jen necelá 4 %.

- Podnikatelé jsou ve výsledku ankety na třetím místě, ale v klientele naší knihovny tvoří jen necelé 2,2 %.

- Nejméně zájemců o informace o Evropské unii pochází z řad důchodců a zemědělců.

Uveřejňujete na své www stránce informace o Evropské unii?

- Pouze 4 knihovny odpověděly kladně.

- 5 knihoven se nechalo naší anketou inspirovat a rozhodli se utvořit na svých www stránkách odkazy na zajímavé servery o EU a na své vlastní informační zdroje.

ZÁVĚRY

- Veřejné knihovny poskytují pravidelně informace o Evropské unii a vytváří si pro tyto účely vhodné informační zázemí.

- Většina knihoven přivítala nabídku Ministerstva zahraničních věcí a zasílané dokumenty nejsou házeny do koše, ale slouží svému účelu - poskytování informací o Evropské unii.

- Většina knihoven by přivítala širší nabídku poskytovaných informačních materiálů a jejich zaměření také na laickou veřejnost.

- Doporučuji oslovit i další profesionální a aktivní neprofesionální knihovny, zda mají o zpřístupňování informací a materiálů o EU aktivní zájem.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠTROSSOVÁ, Ivana. Veřejné knihovny a informace o Evropské unii. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 6 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-10574. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10574

automaticky generované reklamy
registration login password