Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Čas nutný k přečtení
8 minut
Již přečteno

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení

1 comments

Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (v angličtině Reading & Writing for Critical Thinking - RWCT) je jedním ze vzdělávacích programů, který přináší učitelům na všech stupních vzdělávání konkrétní praktické metody, techniky a strategie. Pro program je zejména charakteristické promyšlené a strukturované využití čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení studentů, k podnícení potřeby i schopnosti celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu k novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých.

Program vyvinulo Consorcium for Democratic Pedagogy, jehož členy jsou University of Northern Iowa, Hobart and William Smith Colleges, Orava Association - Projekt Orava a International Reading Association - IRA. První setkání devíti zemí, jimž byl program nabídnut prostřednictvím národní Sorosovy nadace, s americkými dobrovolnými lektory a s vedením programu se uskutečnilo v červenci 1997. Česká republika se zapojila do první vlny zemí, které program přijaly. V dalších letech se postupně přidávají nové země ze střední a východní Evropy, Asie a Afriky. V každé zemi působí dobrovolní lektoři nebo konzultanti.

V České republice absolvovala program pod vedením zahraničních lektorů první skupina zájemců již ve školním roce 1997/98. Zúčastnilo se jej celkem 26 učitelů prvního a druhého stupně ZŠ, středních škol, vysokoškolští učitelé a jedna knihovnice školní knihovny. Absolventi tohoto kurzu si postupně doplnili i kurz lektorů vzdělávání dospělých. V následujícím školním roce přibylo v replikacích kurzu 68 proškolených učitelů, v dalším roce bylo vyškoleno již 280 účastníků a počty kurzů i účastníků neustále narůstají.

V celosvětovém měřítku prošly programem již statisíce učitelů a tisíce učitelů působí jako jeho lektoři. Do roku 2001 byl na mezinárodní úrovni program koordinován jak Open Society Institute New York (prostřednictvím národních nadací), tak Mezinárodní čtenářskou asociací (IRA). Od ledna 2002 převzala veškerou odpovědnost za program IRA a program Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Reading and Writing for Critical Thinking - RWCT) se stal její přidruženou organizací. IRA určila pro každou zemi koordinační centrum RWCT, kterému za stanovených podmínek svěřila autorská a distribuční práva.

Pro Českou republiku je uznaným centrem občanské sdružení Kritické myšlení, které bylo založeno v únoru 2000. V rámci realizace a rozvoje programu zajišťuje tzv. ochutnávkové, základní a pokračovací kurzy, organizuje letní školy, vytipovává vhodné lektory a podporuje jejich vzdělávání, sdružuje zájemce v informační a nabídkové síti. Pro členy sítě a další zájemce vydává čtvrtletník Kritické listy a distribuuje mezinárodní časopis Thinking Classroom / Peremena, který propojuje celou mezinárodní síť programu. Podrobnější a aktuální informace lze nalézt na webových stránkách http://www.kritickemysleni.cz.

Kurzy probíhají ve 4-5 modulech vedených týmem lektorů a celkem zahrnují 80-100 vyučovacích hodin. Velice důležitá je i průběžná vlastní aplikace metod v konkrétní praxi účastníků kurzu. Součástí celého kurzu je vzájemná výměna zkušeností, konzultace a společné řešení problémů, které přináší praxe. Autoři programu připravili pro lektory i účastníky kurzů 8 příruček, které obsahují popis ukázkových hodin, návod na jejich analýzu a stručně se dotýkají pedagogicko-psychologických poznatků, ze kterých čerpá teorie aktivního učení. Původní texty, se kterými se v kurzu pracuje, jsou postupně nahrazovány vyzkoušenými texty z domácí provenience.

Témata kurzu podle zpracování v jednotlivých příručkách:

 1. Úvod do kritického myšlení
  Teoretické zázemí kritického myšlení a interaktivního učení a model třífázového učení.
 2. Metody rozvíjející a podporující kritické myšlení
  Definování a modelování rozličných druhů a úrovní otázek a debatních strategií.
 3. Čtení - psaní - diskuse napříč vyučovacími předměty
  Vzájemná propojenost jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvený projev a naslouchání) a jejich význam pro učení obecně.
 4. Další metody rozvíjející kritické myšlení
  Další metody využitelné v jednotlivých částech třífázového modelu učení - evokace, uvědomění si významu a reflexe.
 5. Navozování podnětné atmosféry a ovzduší podporujícího kritické myšlení
  Změna tradiční role učitele, který přestává být nositelem informací a stává se rovnoprávným partnerem uvnitř učící se komunity.
 6. Dílna čtení: Vychováváme přemýšlivého čtenáře
  Seznámení s metodami, které pomáhají formovat schopnost orientovat se v množství textů a zároveň podněcují k přemýšlení o smyslu přečteného.
 7. Dílna psaní: Od prožitků k promyšleným psaným argumentům
  Podpora schopnosti psát přehledné a jasně strukturované texty, které jasně a srozumitelně informují a zároveň vyjadřují osobní autorovo stanovisko.
 8. Hodnocení práce absolventů kurzu a plánování jejich další činnosti
  Během kurzu si účastníci vedou podrobná portfolia své činnosti a aplikace jednotlivých metod v praxi.

V programu je využívána celá řada nejrůznějších metod. Patří mezi ně např. dnes již běžně používané metody jako je brainstorming, myšlenková mapa a grafická schémata různých typů. Z dalších konkrétních metod je možné např. jmenovat - volné psaní, párová diskuse, diskusní pavučina, kostka, pětilístek, dvojitý zápisník a další. Celkově program přináší ucelený a provázaný systém strategií a metod pro jednotlivé fáze třífázového modelu učení. Zvláštní důraz je kladen na psaní a čtení, které jsou pojímány jako základní nástroje myšlení a učení.

Občanské sdružení Kritické myšlení společně s o.s. Step by step ČR (vzdělávací program Začít spolu) vydaly společně v roce 2003 publikaci Učím s radostí (zkušenosti-lekce-projekty), která obdobně jako oba programy (RWCT a Step by step) ukazuje možnosti praktické realizace pedagogického konstruktivismu. Na původních textech a pedagogické reflexi se podílelo 25 českých a moravských autorů - absolventů programů Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT) a Začít spolu (Step by step). Autory jsou především učitelé ZŠ, dále pak ředitelé škol, gymnaziální učitelka, několik vysokoškolských učitelů a jedna knihovnice, kteří byli vyzváni, aby zpracovali své zkušenosti, příklady z praxe a vlastní profesní příběhy. "Kolektivní" zkušenost ze zavádění změn do praxe doplňují texty národní koordinátorky programu RWCT PhDr. Hany Košťálové, které srozumitelnou formou vysvětlují, upřesňují a zobecňují pedagogické a didaktické základy uváděných změn.

Publikace, stejně jako oba výše zmiňované programy, usiluje o to, aby absolventi různých typů vzdělávání měli možnost průběžně rozvíjet základní životní dovednosti. Mezi tyto dovednosti patří následující schopnosti (citováno z programů občanských sdružení):

 • Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat.
 • Cíleně se vzdělávat po celý život.
 • Kriticky myslet, umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost.
 • Odolávat pokusům o manipulaci politickou, spotřební i osobní.
 • Rozpoznávat problémy a řešit je.
 • Být tvůrčí a mít představivost.
 • Umět se domlouvat s druhými a spolupracovat s nimi; respektovat odlišné životní zkušenosti, názory, kulturní zázemí.
 • Sdílet aktivní zájem a odpovědnost vůči společenství, obci, zemi a prostředí, ve kterém žijeme.

Z výše uvedeného je vidět, že program RWCT není zaměřen jen na oblast práce s textem a informacemi, ale cíleně a systematicky rozvíjí důležité životní dovednosti. Obecně lze konstatovat, že je využitelný ve všech výchovně vzdělávacích institucích, a to nejen při práci s nejrůznějšími skupinami obyvatel, ale i při vlastním sebevzdělávání.

Pro všechny zájemce o Kritické myšlení byla v roce 2000 zřízena informační a nabídková síť programu RWCT: http://www.kritickemysleni.cz/infosit.php. Zájemce musí vyplnit přihlášku a zaplatit členský poplatek na kalendářní rok. Členství je individuální nebo kolektivní. Program nabízí i speciální nabídku členství pro knihovny, která umožňuje získat pro uživatele jinak nedostupný zdroj informací podporujících rozvoj demokracie a budování tolerantní multikulturní společnosti - výtisk čtvrtletníku Kritické listy.

Tato speciální nabídka je umožňována m.j. i díky "ochutnávkovým" kurzům, prezentacím a článkům, které se snaží knihovnické veřejnosti program představit a přiblížit. Z poslední doby např. viz článek Kritické myšlení neznamená kritiku, ale změnu úhlu pohledu, který si včetně pokračování vyžádal Knihovnický zpravodaj Vysočiny.

Závěrem:

Všímavý čtenář si během četby článku zcela jistě povšiml, že mezi absolventy, lektory kurzu RWCT a autory publikace je uváděna i jedna knihovnice. V letech 1994-2002 jsem pracovala ve školní knihovně na pardubické ZŠ. V této době jsem se aktivně zajímala zejména o nové formy a metody vzdělávání. Byla jsem mj. i aktivní členkou sdružení Přátelé angažovaného učení. Zároveň jsem stále udržovala kontakty se Svazem knihovníků a informačních pracovníků, zejména s Klubem dětských knihoven, kde jsem se snažila na nejrůznějších setkáních prezentovat osobní zkušenosti s novými metodami vzdělávání. Po svém návratu do veřejného knihovnictví jsem na základě objednávky uskutečnila několik tzv. "ochutnávkových" dílen pro pracovníky dětských oddělení a školních knihoven (jižní Čechy, Praha, Hradec Králové). Ohlasy na dílny lze m.j. např. nalézt v článcích Evy Komínové Co by měly děti vědět o informacích a učení a Marty Staníkové Nenič si své chytré tělo, které byly zveřejněny v roce 2003 ve třetím a čtvrtém čísle knihovnicko-informačního zpravodaje U nás.

Z vlastní praxe vím, že absolvování jednodenní dílny je pouhým naladěním, které je u kreativních lidí doprovázeno pocitem, že se v podstatě nejedná o nic nového či převratného. Teprve při absolvování alespoň zkráceného (cca 40hodinového) kurzu, který je rozdělen do několika setkání, které zohledňují vlastní replikace jednotlivých frekventantů v praxi a dávají potřebnou možnost sdílení osobních zkušeností s ostatními, dochází k vnitřnímu pochopení změn myšlení, které program přináší.

Pro přípravu speciální varianty kurzu pro knihovníky chybí v současné době instituce nebo organizace, která by si přípravu a realizaci kurzu objednala. Já osobně mám na základě vlastní praxe ve škole připraven kurz, který je využitelný pro pracovníky dětských oddělení veřejných knihoven, případně pracovníky školních knihoven. Jedná se minimálně o čtyři celodenní setkání: Učíme se učit se, Nenič si své chytré tělo, Čtenářská dílna a Dílna psaní. Oblast kritického myšlení v knihovnách by si však zasloužila kompletnější zpracování kurzu, který by byl přínosem pro celou knihovnickou profesi. Pokud se najdou zájemci a zadavatel, jsem ochotna se na přípravě speciální kurzu podílet.

Hodnocení: 
Průměr: 2.4 (hlasů: 7)
BLAŽKOVÁ, Božena. Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Ikaros [online]. 2005, ročník 9, číslo 11 [cit. 2024-07-20]. urn:nbn:cz:ik-11935. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11935

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či aj na Slovenku robí niekto kurzy k téme kritického myslenia. Veľmi ma zaujíma kritické myslenie u detí predškolského veku. Ďakujem, Zdenka.