Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Ohlasy Information Literacy Meeting of Experts na odborném semináři IVIG 2003

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Ohlasy Information Literacy Meeting of Experts na odborném semináři IVIG 2003

0 comments
Autoři: 

Průběh pražského setkání expertů

Pražský hotel Krystal byl ve dnech 20.-23. září svědkem jedinečného setkání, které se uskutečnilo pod názvem Information Literacy Meeting of Experts (ILME). Setkání se konalo pod záštitou UNESCO a jeho pořadateli byly U.S. National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS) a National Forum on Information Literacy, a to vše za organizační podpory Ústavu informačních studií FF UK. Jednalo se o uzavřené jednání 48 pozvaných odborníků (viz seznam) z 23 zemí, kteří se věnují problematice informační gramotnosti v odlišném kontextu, což nabízelo možnost pochopení tohoto pojmu v opravdu širokém záběru a z různých úhlů pohledu. Nešlo jen o knihovníky a informační pracovníky, i když ti tvořili většinu účastníků, pozváni byli i novináři, učitelé, představitelé zdravotnických organizací, zástupci neziskového sektoru i malých firem. Všichni představili svůj pohled na informační gramotnost a na její úlohu v současné společnosti a v životě lidí. Účastníci byli rozděleni do následujících pěti skupin:

  1. People, Culture and Health
  2. Education and Learning
  3. Economy
  4. Information Policy
  5. National Case Studies

Každá skupina měla šest až sedm členů a jednoho moderátora, který řídil diskuze a vytvářel shrnující zprávyJiž několik měsíců před tímto setkáním většina z pozvaných napsala velmi rozsáhlý a detailní příspěvek, všechny tyto příspěvky byly vystaveny na stránkách NCLIS a bylo možno je předem prostudovat. Od detailní znalosti těchto materiálů, a především těch, které se vztahovali ke skupině, do které byl ten který účastník zařazen, se odvíjela i další práce. Moderátor skupiny sestavil seznam čtyři až šest otázek, na které každá skupina na svém samostatném jednání hledala odpovědi. Po zkušenosti z účasti na jednání skupiny Education and Learning mohu potvrdit, že se jednalo o opravdu důkladnou a asi dvouhodinovou "bouři mozků" všech zúčastněných. Z těchto diskuzí vzešly průběžné závěry, které měla každá skupina možnost prezentovat v rámci panelové diskuze v čase, který jí byl přidělen v rozvrhu celého semináře. Panelové diskuze byly velmi dobře připravené a věcné a po nich následovala většinou velmi dlouhá, ale opět konkrétní a konstruktivní debata zbylých účastníků setkání. Na konci jednání každého dne bylo vytvořeno shrnutí nejdůležitějších bodů a zásadních závěrů, kterých bylo v diskuzích dosaženo.


Pražská deklarace

V noci z 22. na 23. září byl zpracován hrubý návrh závěrečné zprávy, kterou účastnící setkání spolu se dvěma zástupci UNESCO nazvali The Prague Declaration. Tento návrh byl hlavním bodem úterního závěrečného jednání. Každý z účastníků měl možnost se k závěrům vyjádřit a na místě byly provedeny některé úpravy. Dokument se hlásí k informační gramotnosti jako ke klíčové podmínce schopnosti každého z nás účastnit se plnohodnotně života v informační společnosti. Zdůrazňuje tu skutečnost, že informační gramotnost souvisí se všemi oblastmi naší společnosti (průmysl, zdraví, kultura, vzdělávání …) a je třeba brát ohled na specifika těchto oblastí právě vzhledem k informační gramotnosti. Pražská deklarace vyzývá vlády všech zemí, aby se velmi intenzivně věnovaly této problematice. V pondělí 29. září předá zástupce NCLIS dr. Forest Woody Horton, Jr. Návrh Pražské deklarace nejvyšším představitelům UNESCO v Paříži. Celý dokument ještě projde mnoha úpravami, ale již teď je jisté, že jsme svědky nesmírně důležitého zlomu v chápání informační gramotnosti jako klíčového tématu současné společnosti. Budeme vás informovat, jakmile bude na stránkách NCLIS či UNESCO dostupná finální verze Pražské deklarace.


Ohlasy ILME – odborný seminář IVIG 2003

V návaznosti na ILME se v areálu UK v Praze - Jinonicích konal seminář IVIG 2003: Informační výchova a informační gramotnost v teorii a praxi vzdělávacích institucí. Seminář pořádala Asociace knihoven vysokých škol ČR a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK, ve spolupráci s občanským sdružením SPRIG. Hlavní host Dr. Woody Horton ve svém příspěvku představil nejen americkou vládní organizaci NCLIS, ale především informoval o průběhu ILME a přečetl před všemi zúčastněnými pracovní verzi Pražské deklarace. IVIG 2003 se tak stal vůbec první oficiální příležitostí, při které byl tento dokument představen.

Cílem semináře IVIG 2003 bylo představit dosavadní činnost Odborné komise pro informační výchovu a informační gramotnost AKVŠ a zároveň předložit představu o dalších projektech, pracovních týmech a vznikajících doporučujících dokumentech v oblasti informačního vzdělávání na vysokých školách. Pořadatelé zamýšleli uspořádáním tohoto semináře naznačit nové možnosti spolupráce v oblasti řešení problematiky informační gramotnosti v České republice. Jednou z těch možností je navázání užších kontaktů s Ministerstvem informatiky ČR, jehož zástupkyně ing. Jitka Krčilová představila Národní program počítačové gramotnosti (podrobnosti na http://www.centruminternetu.cz). Její příspěvek doplnil ing. Pavel Komárek ze společnosti Centrum Internetu. Tím byl uzavřen dopolední teoretický blok a odpolední program byl věnován příspěvkům, které přibližovaly praxi informační výchovy na jednotlivých stupních vzdělávacích institucí. Vystoupila p. Jitka Pižlová ze ZŠ Milady Horákové v Hradci Králové, která předvedla ukázkový systém práce s dětmi od 1. až do 9. třídy. Mgr. Jana Nejezchlebová z Moravské zemské knihovny v Brně představila srovnání situace v informační výchově na čtyřech brněnských gymnáziích. Na závěr programu přednesla příspěvek PhDr. Helena Landová z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, který seznámil účastníky semináře s novým kurzem, který vznikl v roce 2002 na Zemědělské fakultě JU, a který je vzorovou ukázkou spolupráce knihovny a vysokoškolského pedagoga. Podrobné zprávy o těchto příspěvcích budou brzy zveřejněny.

Závěrem

Skutečný význam ILME bude možno zhodnotit pravděpodobně až s odstupem několika měsíců, ale domnívám se, že se bezpochyby jedná o jedinečnou akci v rozsahu a kvalitě, která nemá na poli řešení problematiky informační gramotnosti dosud obdoby. O tom svědčí i to, že účastníci ILME svými výsledky vytvořili základ pro konání Světové konference o informační gramotnosti, která by se měla uskutečnit v první polovině roku 2005. A neměli bychom opomenout ani fakt, že organizátoři ILME projevili přání, aby se hostitelským městem této konference stala Praha, která by tak byla neoficiálně vyhlášena za světové centrum informační gramotnosti. Zároveň jsme rádi, že se nám podařilo prostřednictvím uspořádání semináře IVIG v této "historické" době zasadit české aktivity v oblasti zvyšování IG do mezinárodních souvislostí.

Podrobné informace o IVIG 2003: PhDr. Ludmila Tichá (ticha@fsik.cvut.cz)
Podrobné informace o ILME: Mgr. Michaela Dombrovská (mischa@sprig.cz) a Mgr. Hana Landová (hanalandova@centrum.cz)

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
LANDOVÁ, Hana. Ohlasy Information Literacy Meeting of Experts na odborném semináři IVIG 2003. Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 10 [cit. 2024-06-17]. urn:nbn:cz:ik-11420. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11420

automaticky generované reklamy
registration login password