Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nové priestory pre Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

Nové priestory pre Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

0 comments

Informácia, ktorá potešila mnohých našich čitateľov. Deň 18. november 2008 bol dňom, kedy sa otvorili brány do nových priestorov knižnice pre študentov a návštevníkov.

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre bola až donedávna umiestnená v priestoroch bývalej škôlky mimo centrálnych budov školy. Mnohí študenti a čitatelia nás nevedeli nájsť, preto sme museli zakresliť na informačné letáky mapku, pomocou ktorej sa k nám dostali.

Dnes je všetko inak. V súčasnosti sa knižnica presťahovala do nových priestorov v areáli Pedagogickej fakulty, Fakulty stredoeurópskych štúdií a blízkeho internátu. So zmenou priestorov sa knižnica snaží skvalitniť aj poskytované služby.

Rozšírila výpožičné hodiny - pondelok až štvrtok je študovňa otvorená do 20.00 hod., v piatok do 16.00 hod. a v sobotu do 13.00 hod. Knižnica prepojila voľný výber literatúry so študovňou. Orientáciu vo fondu uľahčuje informačná tabuľa s farebným označením jednotlivých tried MDT a tiež farebným označením na príslušných regáloch.

Nové priestory, kde sa knižnica nachádza, sú priestranné, prístup k regálom je riešený tak, aby sa k nim dostal aj čitateľ na vozíčku. Vo voľnom výbere je k dispozícii okolo 120 tisíc knižničných jednotiek.

V tejto prvej etape knižnica sprístupnila najmä študijnú literatúru, časopisy a záverečné práce. V druhej etape výstavby univerzitnej knižnice by sa mali doriešiť priestory výpožičného oddelenia a študovne. Perspektíva dokončenia je v priebehu 2-3 rokov.

Univerzitná knižnica je akademickou knižnicou, ale svoje služby poskytuje okrem študentov a pedagogických pracovníkov školy aj širokej verejnosti. Svoj vznik spája so vznikom Pedagogického inštitútu v roku 1959. Knižničný fond sa v priebehu rokov rozrastal darmi a presunmi kníh zo zrušených pedagogických škôl. Postupne sa fond začal dopĺňať podľa potrieb a zamerania školy. Pedagogický inštitút, neskôr Pedagogická fakulta, sa sústredil na štúdium učiteľských odborov a týmto smerom sa uberal aj nákup a získavanie literatúry. V ďalších rokoch sa škola rozrástla na tri fakulty a v súčasnosti má Univerzita Konštantína Filozofa päť fakúlt, ktoré zabezpečujú štúdium ak pedagogických, tak aj nepedagogických odborov.

Knižnica je vedecko-informačným, bibliografickým a poradenským pracoviskom. Zabezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej činnosti pedagógov, vedeckých pracovníkov a doktorandov. Okrem hlavnej budovy má tri študovne, ktoré sa nachádzajú pri jednotlivých fakultách.

Poslaním knižnice je sprístupňovať študentom základnú študijnú literatúru a pedagogickým pracovníkom literatúru odbornú. Literatúru, ktorá nie je v našich fondoch, zabezpečujeme formou MVS (Medziknižničná výpožičná služba) a DDS (Document delivery services). Prístup na internet, do online katalógu ako aj vstup do domácich a zahraničných databáz je dnes už samozrejmosťou. Služby sa postupne snažíme rozšíriť aj o prístup k elektronickým časopisom a plnotextovým databázam. V spolupráci s katedrami pracujeme na zlepšení a skvalitnení informačnej výchovy ak študentov, tak aj doktorandov.

O novinkách a základných informáciách sa dozvedia čitatelia na našej webovej stránke www.uk.ukf.sk.

Informačný panel pri vstupe do knižnice

Informačný panel pri vstupe do knižnice

Orientačná tabuľa rozmiestnenia fondu podľa MDT

Orientačná tabuľa rozmiestnenia fondu podľa MDT

Pohľad na fond od výpožičného pultu na 1. poschodí

Pohľad na fond od výpožičného pultu na 1. poschodí

Kopírovacie zariadenie pre študentov

Kopírovacie zariadenie pre študentov

Pohľad z inej strany na kopírku

Pohľad z inej strany na kopírku

Pohľad do študovne

Pohľad do študovne

Výpožičný pult a pohľad na časť fondu

Výpožičný pult a pohľad na časť fondu

Výpožičný pult s orientačnou tabuľou

Výpožičný pult s orientačnou tabuľou

Študovna - počítače s prístupom na internet

Študovna - počítače s prístupom na internet

Knižničný fond - volný výber na 1. poschodí

Knižničný fond - volný výber na 1. poschodí

Pohľad na fond – volný výber na 1. poschodí

Pohľad na fond – volný výber na 1. poschodí

Pohľad do študovne

Pohľad do študovne

Pohľad do študovne

Pohľad na schody - prechod na prízemie

Pohľad na schody - prechod na prízemie

Orientačný plán rozmiestnenia fondu knižnice

Orientačný plán rozmiestnenia fondu knižnice

Pohľad na fond na 1. poschodí

Pohľad na fond na 1. poschodí

Pohľad do študovne

Pohľad do študovne

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
STRIHOVÁ, Anežka. Nové priestory pre Univerzitnú knižnicu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Ikaros [online]. 2009, ročník 13, číslo 2 [cit. 2024-05-23]. urn:nbn:cz:ik-13040. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/13040

automaticky generované reklamy