Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP

Čas nutný k přečtení
6 minut
Již přečteno

Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP

2 comments
Anglicky
English title: 
Knowledge management and creation of knowledge system for occupational safety and health
English abstract: 
<p>The project solved within a research design of Occupational Safety Research Institute called „Knowledge management - a condition of successful BOZP management“ is focused on information level rising. Within this project we develop so-called resource base BOZPsafe. Its aim is to integrate and connect various information sources into unified complex and to simplify the access of users to these sources. The resource base serves as a support for formation of the scale of information services and products - professional portals, education, and research.</p>

Úvodem

Znalostní systém BOZP je řešen v rámci projektu „Management znalostí – podmínka úspěšného řízení BOZP“, který je součástí Výzkumného záměru VÚBP a je zařazen v sekci Informace, vzdělávání.

Projekt je zaměřen na zvyšování úrovně znalostí o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Prostřednictvím existujících a nově vytvářených informačních a vzdělávacích forem usiluje o zvýšení informovanosti a úrovně znalostí osob zajišťujících a provádějících úkoly v prevenci rizik a současně o permanentní informovanost široké odborné veřejnosti, pracovníků státní správy a výzkumných pracovníků o stavu poznatků a zkušeností o zajišťování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nejen v ČR ale i ve světě a v EU.

Výzkumné činnosti jsou podřízeny hlavnímu procesu managementu znalostí – nabývání, uchovávání a využívání znalostí. Tento proces řídíme jak v oblasti informační (v rámci zdrojové základny a jejího výstupního bloku – informačního portálu), tak v oblasti modernizace vzdělávacích metod (e-learning v dalším odborném vzdělávání).

Projekt je řešen od roku 2004 a v současné době již realizujeme značnou část komponent systému managementu znalostí. Pro názornost uvádíme procesní model, kde jsou znázorněny hlavní toky informací a znalostí uvnitř systému (viz obr. 1).

Obr. č.1: Systém managementu znalostí - procesní model toku informací a znalostí

Obr. 1: Systém managementu znalostí procesní model toku informací a znalostí

Hlavním cílem projektu je vytvoření integrovaného informačního a znalostního systému, který obsahuje adekvátní informace a znalosti z oblasti BOZP a předává je prostřednictvím vzdělávacích a informačních procesů široké odborné, ale i laické veřejnosti. K dosažení vytýčeného cíle – plné integrace – je nutno vynaložit ještě velké úsilí. Záleží především na správné volbě technologických prostředků, na plném využití znalostního potenciálu pracoviště (i externích expertů v oblasti BOZP), ale i na správném řízení procesů a zpracování informačních a znalostních zdrojů.

Tvorba znalostního systému BOZP v rámci podpůrné části zdrojové základny

V rámci zpracování informačních a znalostních zdrojů zdrojové základny se výzkumná činnost v současné době soustředila nejen na navržení nových databází, ale i tvorbu její podpůrné části, tak důležité pro řízení znalostí. Navrhovaná podpůrná část si klade za cíl vytvořit:

 • jednotnou terminologii v rámci systému;
 • jednotný vyhledávací systém, který bude pracovat nad všemi komponenty zdrojové základny a následně bude schopen získávat relevantní znalosti.

Důvodem jejího vzniku byla:

 • absence vhodného oborového tezauru;
 • idea vyhledávacího systému propojeného se systémem encyklopedického charakteru.

Jako ideální prostor pro realizaci předloženého cíle bylo zvoleno již v roce 2006 prostředí MediaWiki, kde jsou využívány především tyto nabízené přednosti:

 • možnosti mezinárodní spolupráce – propojení na síť národních verzí (využívání informací a znalostí jednotlivých národních encyklopedií);
 • vytvoření systému pojmů z oblasti BOZP pomocí softwarových prostředků MediaWiki;
 • interaktivita, dynamika, okamžitá publikace;
 • on-line diskuse k jednotlivým heslům a možnost vzájemné kooperace při jejich tvorbě;
 • použití prostředků v rámci SemanticWiki a tvorba logického strukturování pojmů na principech sémantického webu.

Již od začátku roku 2007 se řešitelský tým soustředil na poslední uvedený bod – užití prostředků SemanticWiki a snažil se nalézt řešení optimálního propojení dvou základních komponentů zdrojové základny:

 • tezauru, který pracuje s termíny (deskriptory, nedeskriptory) z pohledu vyhledávacího systému;
 • encyklopedie, tvořené právě v prostředí Wikipedie, kde pomocí softwarových prostředků MediaWiki jsou logicky strukturovány pojmy, k nim připojeny výklady, jednotlivé jazykové ekvivalenty a odkazy na externí informační zdroje.

V této etapě pro jednotlivé pojmy z oblasti BOZP byly stanoveny tyto prvky záznamu:

 • pojem;
 • výklad pojmu;
 • jazykové ekvivalenty (v jazyce anglickém, německém, francouzském);
 • provázání s externími zdroji informací (knihovní katalogy, digitální archiv AiP Safe, Google, encyklopedie, národní verze Wikipedie);
 • kategorizace pojmů;
 • v budoucnu i tzv. ontologizace pojmů.

Celý encyklopedický systém je budován jako otevřený, schopný přijímat nové prvky záznamu, nové pojmy z oblasti BOZP a oblastí souvisejících, které budou zařazovány průběžně na základě další výzkumné činnosti. Je prostředím pro kooperaci tvůrců hesel, čímž dynamizuje celý proces své tvorby.

V současné době tedy dochází k posunu hlavního směru výzkumu k principům sémantického webu a tvorbě ontologií.

Chtěli bychom reagovat a přizpůsobit se novým trendům v oblasti managementu znalostí, a proto využíváme možností sémantického webu. T. Berners-Lee ho definuje takto: „sémantický web je rozšířením současného webu, jež datům přiřazuje přesný význam, díky kterému bude možná kooperace jak lidí, tak softwaru“. I náš řešitelský tým se zabývá myšlenkou dát se touto cestou a využít nabízených možností.

Úvahy o dalším směru vývoje v našem prostředí Wikipedie

Spojení prostředí Wikipedie s novými trendy rozvíjejícími principy umělé inteligence (sdílení a opakované použití znalostí) se nám jeví jako ideální. Proto se dále soustředíme na implementaci některých prvků ontologie do našeho prostředí a vytvoříme na těchto principech encyklopedii BOZP, která po zpřístupnění širšímu okruhu uživatelů bude dostupná nejen v ČR, ale v celosvětovém měřítku.

V současné době je vše ve stadiu upřesňování, kde:

 • z nového pohledu hodnotíme již použité prvky podpůrné části zdrojové základny (prvky pracující s termíny z oblasti BOZP – tezaurus, terminologický slovník aj.) a snažíme se najít jejich adekvátní uplatnění v tomto směru;
 • vytváříme koncepci, kde se zabýváme teoretickými možnostmi využití sémantického webu pro konceptualizaci BOZP a hodnotíme nabízené přednosti ontologií:
  • definování konceptů (pojmů) a vztahů mezi nimi;
  • strukturní i konceptuální vztahy, které jsou formálně definovány;
  • využití při vyhledávání – podpora terminologického odvozování (ontologie obsahuje strojově interpretovanou definici konceptů);
  • dle nabytých zkušeností se snažíme vytvořit metodiku práce;
  • snažíme se iniciovat spolupráci odborníků BOZP, která je pro kvalitu obsahové stránky encyklopedie nezbytná!!!

To vše chceme postihnout v připravované koncepci Encyklopedie BOZP.

Co nás čeká…

V současné době jsme si v realizaci vytyčili několik cílů, kterých bychom chtěli do konce letošního roku dosáhnout. K tomu je nezbytně nutné, aby se do tvorby Encyklopedie BOZP zapojili odborníci nejen z oblasti BOZP, ale i souvisejících oborů jako je zdraví, psychologie, životní prostředí atd.

Výzvy do blízké budoucnosti:

 • zainteresovat odborníky do projektu, navázat spolupráci s dalšími institucemi;
 • vytvořit redakční radu pro Encyklopedii BOZP;
 • vytvořit metodiku práce;
 • uspořádat propagaci a školení pro práci s MediaWiki.

Výzvy v praktické části:

 • doplnit definice u prázdných pojmů;
 • rozšířit definice, které jsou příliš krátké;
 • propojit termíny na externí informační zdroje (primárně zdroje VÚBP – digitální archiv AiP Safe, katalog Clavius);
 • doplnit jazykové ekvivalenty.

Obr. č.2: Prezentační poster k Encyklopedii BOZP

Obr. 2: Prezentační poster k Encyklopedii BOZP

Hodnocení: 
Průměr: 2 (1 hlasování)
PAUKERTOVÁ, Veronika a MĚCHUROVÁ, Jiřina a ŠVECOVÁ, Milada. Management znalostí a tvorba znalostního systému BOZP. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 8 [cit. 2024-03-04]. urn:nbn:cz:ik-12581. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12581

automaticky generované reklamy

Máme tu 2 komentářů

Dobrý den, netuším, zda je projekt aktuální a zda stále hledáte partnery, nicméně pokud by to bylo možné, rádi bychom se projektu zúčastnili, a to i bezúplatně. V případě, bude zájem oboustranný, kontaktujte nás prosím na http://www.bozp.cz/ . Děkujeme.

Není na kvalitní školení pro své zaměstnance. Člověk nikdy neví co se stane. http://www.evisnet.cz

registration login password