Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Konference v Bloomsbury: EUSIDIC a CLSIG se setkávají v Londýně

Čas nutný k přečtení
14 minut
Již přečteno

Konference v Bloomsbury: EUSIDIC a CLSIG se setkávají v Londýně

0 comments
Anglicky
English title: 
The Bloomsbury Conference: EUSIDIC and CLSIG Meet in London
Autoři: 
Poznámka redakce: Tento článek byl poprvé publikován společností Information Today, Inc. (www.infotoday.com). Všechna práva vyhrazena. Využito se souhlasem.
This article was published first by Information Today, Inc. (www.infotoday.com). All rights reserved. Used with permission.
(Článek byl konkrétně vydán v červnovém čísle Information Today. Prezentace z konference jsou dostupné na adrese http://www.eusidic.net/index.php?content=presentations.)

K dispozici je jednak český pracovní překlad (jeho autorkou je Linda Skolková), jednak původní verze textu v angličtině (oproti verzi publikované v Information Today se jedná o britskou, nikoliv americkou angličtinu).

Pracovní překlad do češtiny:

Když jsem poprvé slyšela o Konference v Bloomsbury (The Bloomsbury Conference), ihned mi vytanul na mysli literární Londýn počátku 20. století. Byl to však název společné konference EUSIDIC (Evropské sdružení informačních služeb, European Association of Information Services) a CLSIG (Zájmová skupina CILIP zaměřená na obchod, právo a vědu; CILIP je organizace profesionálů z oblasti knihovnických a informačních služeb, Chartered Institute of Library and Information Professionals, který působí ve Spojeném království), jež se konala na jaře roku 2008.

Výraz Bloomsbury evokuje estetiku, nové formy umění a filozofie, kulturní inteligenci a životy zasvěcené psaní. Jak by tato dvě informační sdružení dala do vzájemné souvislosti moderní technologii a takové osvícené duchy historie, mezi něž patřili Virginia a Leonard Woolfovi, John Maynard Keynes, Vanessa a Clive Bellovi a Lytton Strachey? Byli ve své době pokrokoví, představovali intelektuální avantgardu, předkládající nové myšlenky, nabízející nové filozofie, žijící různými životními styly.

Oblast Bloomsbury v centru Londýna je stále sídlem Britského muzea (kam Virginia Woolfová podle svých slov chodila hledat pravdu) a řady univerzit. Britská knihovna je rovněž nedaleko. Mnoho modrých pamětních desek na budovách připomíná historicky zajímavá místa. Koneckonců je to vhodné místo pro rozjímání o další generaci uživatelů informací a jejich dovednostech, přáních a potřebách při vyhledávání.

Budoucnost IT

Sloganem Konference v Bloomsbury se stalo Za objevováním (Beyond Discovery). První den konference se v rámci zahajovací (klíčové) přednášky (tzv. přednášky Heinze Hauffeho) Jackie Marfleetová, konzultantka dříve pracující pro firmu Ernst & Young, zeptala posluchačů v publiku na jejich herní plán pro Firmu 2.0 (Enterprise 2.0).

“Věci, o kterých by nás dříve nenapadlo ani přemýšlet, jsou nyní součástí běžného života,” řekla a dodala, že lidé chtějí mít na pracovišti stejné věci jako mají doma a jsou frustrováni, když jim IT oddělení chtějí řídit jejich způsob práce na počítači. Domnívá se, že příslušníci Generace Y budou výrazně měnit jak pracovní prostředí, tak roli informačních profesionálů. Uvedla, že důležitější než propojení mezi informacemi, propojení sloužící k usnadnění [přístupu k informacím] a organizace informací budou lidé. Informační profesionál bude uzlem propojujícím řadu sítí.

V návaznosti na toto téma knihovnice Edith Salzová popsala předmětový informační portál provozovaný ve Forschungszentrum Jülich. Je svědkem toho, jak se zaměstnanci knihovny postupně proměňují v konzultanty, vytvářející koncepty pro výzkumné skupiny, vědecké ústavy a jejich vedení. Prohlásila, že v atmosféře otevřené inovace mohou knihovníci mít prospěch z úzkých propojení s vědci. Hovořila také o grafickém rozhraní k chemickým informacím na portálu Knihovny chemie (Chemistry Library).

Později Jens Vigen z CERNu (Evropská organizace pro jaderný výzkum, European Organization for Nuclear Research) řekl, že jeho organizace princip otevřeného přístupu (open access, OA) podporuje od roku 1953. Domnívá se, že všechny informace z oblasti fyziky částic s vysokou energií by měly být otevřeně přístupné; zmínil také důležitost repozitářů. Zamýšlel se nad rolí vydavatelů časopisů; domnívá se, že plné texty a dolování dat jsou stále na velmi primitivní úrovni. Uvedl, že pro oblast fyzicky částic s vysokou energií jsou hloubka obsahu, kvalita a přístup k plnému textu a přesnost vyhledávání mnohem důležitější než snadno pochopitelné rozhraní.

Co chtějí studenti

Tématem odpoledních sekcí se staly akademické knihovny. Marvin Pollard Jr. z Kalifornské státní univerzity (California State University, CSU) vysvětlil, jak CSU standardizuje obsah z 23 kampusů s doporučující službou, možností ukládat výsledky v různých citačních formátech, institucionálních repozitářích, sociálních sítích a strojem Get It Now z oblasti e-commerce. Bas Savenije z Univerzity v Utrechtu (Utrecht University) řekl, že tradiční hranice ve škole se mění nebo mizí. Místo správy tradiční knihovny, kterou uživatelé pokládají za “složitou k využívání”, se Utrecht posunul směrem k virtuálnímu znalostnímu centru; uvedl, že knihovníci se stávají manažery komunity.

Jim Pringle z Thomson Scientific pokládá vědce za hledače, tvůrce a objekty výzkumu. “Úspěch spočívá v organizaci vztahů mezi objekty výzkumu v kontextu procesů vědecké práce,” řekl a dodal, že Thomson využívá konceptu osob (personas) pro budování rozhraní a snaží se neviditelnou univerzitu (“invisible college”) učinit viditelnou. Pringle zmínil hodnotu sociálního tagování v oblasti vědy (www.citeyoulike.org), profesionálního sdílení poznatků v komunitách (www.sermo.com) a předwebové metadefinované sítě (www.histcite.com). Pochvaloval rovněž Collexis za jeho znalostní “palubní desku” (dashboard), která vytěžuje vztahy mezi entitami. Thomson Collexis využívá k dolování dat z Web of Science.

Podle Derka Lewandovského mají dotazy pokládané vyhledávacím strojům v Německu průměrnou délku 1,7 slova, což je méně než dotazy zadávané v anglickém jazyce (2,3 slova). Pokud se týká vyhledávání na webu, knihovny by měly nabízet dodatečný obsah ze specializovaných databází. Dodal také, že Web 2.0 není univerzálním řešením všech problémů s vyhledáváním – uživatelé potřebují jeden přístupový bod. Uvedl, že bychom měli navrhovat online katalogy (OPACy) jako vyhledávací stroje pro oblast vědy, a to tak, aby v nich knihovny, databáze a katalogy fungovaly společně.

Angažování digitálních domorodců

Konference v Bloomsbury druhý den změnila místo konání – přesunula se z Russellova hotelu (Russell Hotel) do hotelu Park Inn (Park Inn Hotel). Prostor byl menší a méně připomínal Bloomsbury Virginie Woolfové. V jejích časech ženy neměly možnost přístupu do oxfordské Bodleianské knihovny. V díle Vlastní pokoj (A Room of One’s Own) napsala: „Zamkněte své knihovny, jestli se vám to líbí; neexistuje však žádná brána, žádný zámek, žádná závora, kterou můžete nasadit na svobodu mysli.“

Při svém pokusu o osvobození mysli posluchačů se Derek Law, profesor na Univerzitě ve Strathclyde (Strathclyde University) v Glasgow, podíval na budoucnost knihoven. S využitím tématu Čaroděje ze země Oz uvažoval Law o otázce, zda se ukáže, že knihovny jsou strašáci nebo lvi. Identifikoval rizika, která lze vnímat v případě institucí jako komunitních center bez knih, spojování oblíbených uživatelských webových sídel (Amazoogle, eBayPal) a absenci booleovského genu. Digitální domorodce (Digital Natives) vidí jako skutečnou hrozbu. Nejedná se o postupnou změnu, ale o diskontinuitu, prohlásil. Řada digitálních domorodců je aliterárních a žije ve světě, kde obrázky nahrazují text, řekl a dodal, že chtějí, aby vyhledávání bylo snadné, nežádají o pomoc, vzdají se informací, které nejsou dostupné prostřednictvím Googlu, nepíší si poznámky a mají jinou strukturu hodnot. Řekl, že knihovníci musejí organizovat a zpřístupňovat informace spíše než je skladovat; jejich role spočívá v digitalizaci, správě a zpřístupňování informací. Ohrožením pro knihovníky jsou nedostatek dovedností a jasného hlasu profese, uvedl.

Lawovo hodnocení dopadu Síťové generace (Net Generation) na informační svět bylo více než mrzoutské. Jeho odmítavý a povýšený tón byl antitezí duchu Bloomsbury. Domníval se, že hovoří k místnosti plné lidí bez stránek na Facebooku, fotografií na Flickru či videí na YouTube. Pravdou zůstává, že kdyby v Park Inn bylo k dispozici bezdrátové připojení k internetu, byla by publikována řada příspěvků v blozích či na Twitteru.

Další panel nazvaný „Když je vše na osobním počítači: těšme se ze změny knihoven ve Spojeném království“ "When everything’s on the desktop: thriving on change in UK libraries") se stalo vítaným odlehčením Lawových spekulací o naší strašlivé budoucnosti. Panelisté Gwenda Sippingsová, konzultantka v oblasti právních informací dříve pracující pro firmy Inland Revenue Clifford Chance, Veronica Kennardová z Ústředního informačního oddělení N. M. Rothschilda (NM Rotschild’s Central Information Department] a Jacky Berryová z Knihovny Britské lékařské asociace (British Medical Association Library) popsaly svá pracovní prostředí a poskytly praktické rady. Sipplingsová si váží schopnosti komunikovat a být v interakci. „Buďte vždy viditelní a věnujte se internímu marketingu,“ prohlásila. Kennardová souhlasila s důležitostí viditelnosti a dodala, že informační profesionálové přidávají hodnotu už jenom tím, že jsou. I když jsou informace dostupné prostřednictvím osobního počítače, lidé nevědí, jak je používat, uvedla. Berryová rovněž souhlasila a navrhla slogan „Buďme vaším vyhledávačem“. Varovala obecenstvo před tím, aby toto prosazovali sami, naopak vyzvala k nalézání šampionů a k souladu s firemní strategií.

Po obědě Mary Lovellová ze 7Side vedla skupinu, která se věnovala cvičením vytvořeným za účelem vytváření vizí úspěchu. Uvedla, že základními prvky jsou poslání, vize, hodnoty a kultura. Po vytvoření poslání hypotetického informačního týmu ve velké právní firmě skupina využila nástrojů pro kutily k tvorbě vlajky představující identitu týmu.

V závěrečné sekci, jíž předsedal Tim Buckley Owen, panelisté vyjádřil potřebu dostat zpět uživatele. Množství dnes dostupných informací nás může paralyzovat, ale dělá to totéž s digitálními domorodci? Je Síťová generace zvyklá na příval dat? Při pohledu do budoucnosti panelisté uvažovali o tom, zda za čtvrtstoletí budou stále existovat informační profesionálové. Závěr zněl, že budou, ale pravděpodobně nebudou nazýváni knihovníky, protože se budou více zabývat technologickými záležitostmi. Nakonec se Buckley Owen zeptal na budoucnost lektorování (recenzování; peer review). V tomto směru panelisté souhlasili – ano, budeme jej stále potřebovat.

Konference v Bloomsbury nabídla rozpolcenou osobnost. První den ve viktoriánské nádheře Russellova hotelu měl typickou atmosféru konference EUSIDIC, jíž se účastní řečníci různých národností z různých zemí. Druhý den, kdy jsme byli vměstnáni do Park Inn Hotelu, byli všichni řečníci ze Spojeného království, takže den měl spíše atmosféru charakteristickou pro CLSIG. Po oba dva dny účastníci z EUSIDIC a CLSIG vykazovali výraznou obeznámenost s počítači typu handheld, často se dívali na své mobilní telefony na příchozí zprávy. Zdá se, že v Bloomsbury zvítězily BlackBerry.

Na akci bylo registrováno více než padesát účastníků, ale řada lidí se jí účastnila pouze jeden den ze dvou, takže účastníků vždy bylo spíše kolem třiceti. Přes nízkou účast se jednalo o cennou konferenci s řadou příležitostí pro networking.

Další konference EUSIDIC se bude konat ve dnech 7.-9. června ve švýcarském Curychu, konkrétně v Konferenčním centru ETH (ETH Conference Centre). Tématem je „Informační excelence: Cesta informačních služeb v oblasti vědy, obchodu a technologie směrem k excelenci“ ("Information Excellence: Driving information services in science, business and technology towards excellence”). Ozvěny Woolfové, Bella, Keynese a Stracheyho pravděpodobně nebudou následovat konferenci z Londýna do Curychu, avšak předpoklad důležitosti družného sdílení informací určitě ano.

Marydee Ojala (Marydee@xmission.com) je editorkou časopisu ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals (www.onlinemag.net) a předsedkyní konference Internet Librarian International (www.internet-librarian.com).


Originální znění textu v angličtině:

This article was published first by Information Today, Inc. (www.infotoday.com).

When I first heard about The Bloomsbury Conference, I immediately thought of literary London in the early 1900s. But this was the name of the Spring 2008 conference of EUSIDIC (the European Association of Information Services) as it teamed up with CLSIG (the Commercial, Legal, and Scientific Interest Group of CILIP, the U.K.’s Chartered Institute of Library and Information Professionals).

The word “Bloomsbury” evokes aesthetics, new art forms and philosophies, cultured intelligentsia and lives devoted to writing. How would these two information associations relate modern technology to such historical luminaries as Virginia and Leonard Woolf, John Maynard Keynes, Vanessa and Clive Bell, and Lytton Strachey? They were the progressives of their day, the intellectual avant-garde, propounding new ideas, proffering new philosophies, and pursuing different lifestyles.

The Bloomsbury area of central London remains the locale of the British Museum (where Virginia Woolf said she went to find truth) and numerous universities. The British Library is also nearby. Numerous blue plaques on buildings commemorate places of historic interest. Indeed, it is a suitable place for the contemplation of the next generation of information users and their searching skills, wants, and needs.

The Future of IT

The tagline for The Bloomsbury Conference was Beyond Discovery. On the first day of the conference, Jackie Marfleet, a consultant formerly with Ernst & Young, asked the audience members about their game plan for Enterprise 2.0 in her opening Heinz Hauffe, or keynote, lecture.

“Things once unthinkable are now part of daily life,” she said, adding that people want to have the same things at work as they have at home and become frustrated when their IT departments want to control their computer experience. She thinks GenYers will substantially change the workplace and the role of information professionals. She said it will be about people before information and facilitating connections before managing information. The information professional will be the node connecting a series of networks.

Picking up on that theme, librarian Edith Salz described the subject information portal at Forschungszentrum Jülich. She sees library staffs entering a consulting role, creating concepts for research groups, scientific institutes, and their administrations. She said that in an atmosphere of open innovation, librarians will enjoy close connections with scientists. She also talked about the graphical interface to chemical information on the Chemistry Library’s portal.

Later, Jens Vigen of CERN (the European Organization for Nuclear Research) said that the organization has been open access (OA) since 1953. He believes that all high-energy physics information should be OA, and he cited the importance of repositories. However, he wondered about the role of journal publishers and thinks that full text and data mining are still primitive. For high-energy physics research, he said depth of content, quality, access to full text, and search accuracy are more important than an easy interface.

What Students Want

Academic libraries were the topic of the afternoon sessions. Marvin Pollard Jr. of California State University (CSU) explained how CSU standardizes content across 23 campuses with a recommender service, the ability to save results in various citation formats, institutional repositories, social networks, and a Get It Now ecommerce engine. Bas Savenije of Utrecht University said traditional boundaries are shifting or disappearing at the school. Rather than maintaining a traditional library, which users find “too difficult to use,” Utrecht is moving toward a virtual knowledge centre, and librarians are becoming community managers, he said.

Thomson Scientific’s Jim Pringle views scholars as searchers, creators, and research objects. “Success lies in organizing relationships among research objects in context of scholarly work processes,” he said, adding that Thomson uses personas for interface building and is trying to make the “invisible college” visible. Pringle mentioned the value of scholarly social tagging (www.citeulike.org), professional knowledge-sharing communities (www.sermo.com), and pre-web meta-defined networks (www.histcite.com). He also praised Collexis for its knowledge dashboard, which mines relationships among entities. Thomson is using Collexis to data mine Web of Science.

According to Derk Lewandowski, search engine queries in Germany average 1.7 words, fewer than English-language queries of about 2.3. When it comes to web search, libraries should offer additional content from specialized databases, he said, adding that Web 2.0 doesn’t solve all search problems and that users need one access point. We should be designing OPACs as scientific search engines, with libraries, databases, and catalogues working together, he said.

Engaging Digital Natives

The Bloomsbury Conference changed venues for the second day, moving from the Russell Hotel to the Park Inn Hotel. The room was smaller and less reminiscent of the Bloomsbury of Virginia Woolf. In her day, women were not permitted in Oxford’s Bodleian Library. In A Room of One’s Own, she wrote, “Lock up your libraries if you like; but there is no gate, no lock, no bolt that you can set upon the freedom of my mind.”

In his attempt to free the audience members’ minds, Derek Law, a professor at Strathclyde University in Glasgow, looked at the future of libraries. Using The Wizard of Oz as his theme, Law wondered whether libraries would turn out to be scarecrows or lions. He identified the perceived threats to the institutions as community centres without books, an amalgamation of popular consumer sites (Amazoogle, eBayPal), and the absence of a Boolean gene. But he sees Digital Natives as the real threat. This isn’t incremental change, it’s discontinuity, he said. Many digital natives are aliterate and live in a world where images supplant text, he said, adding that they want research to be easy, don’t ask for help, give up if information is not available in Google, don’t take notes, and have a different value structure. He said librarians need to manage and access information rather than store it; their role is in digitizing, curating, and making information available. The threats to librarians are de-skilling and the lack of a distinctive professional voice, he said.

Law’s assessment of the Net Generation’s impact on the information world was more than a little curmudgeonly. His dismissive and condescending tone was the antithesis of the Bloomsbury spirit. He thought he was talking to a room full of people without Facebook pages, Flickr photos, or YouTube videos. The truth is that if there been Wi-Fi access at the Park Inn, blog posts and Twitter tweets would have been rampant.

The next panel, titled "When everything’s on the desktop: thriving on change in UK libraries" was a welcome relief from Law’s speculations on our dire future. Panellists Gwenda Sippings, a legal information consultant formerly with Inland Revenue and Clifford Chance; Veronica Kennard of NM Rothschild’s Central Information Department; and Jacky Berry of the British Medical Association Library described their work environments and gave practical advice. Sippings values the ability to communicate and interact. “Always be visible and market yourself internally,” she said. Agreeing about the importance of visibility, Kennard added that information professionals add value by simply being there. Even when information is on the desktop, people don’t know how to use it, she said. Also in agreement, Berry suggested, “Let us be your search engine,” as a slogan. She cautioned the audience not to go it alone but to find champions and align with corporate strategy.

After lunch, Mary Lovell of 7Side led the group in exercises that were designed to create visions of success. The fundamental elements are mission, vision, values, and culture, she said. After creating a mission statement for a hypothetical information team in a large legal firm, the group used craft supplies to design a flag to represent the team’s identity.

In the final wrap-up session, chaired by Tim Buckley Owen, the panel expressed the need to get the user back. The abundance of information available today can paralyze us, but does it do the same for digital natives? Is the Net Gen accustomed to a barrage of data? Looking ahead, the panel wondered if there would still be information professionals 25 years from now. The conclusion was yes, but perhaps they won’t be called librarians because they will be more on the technology end. Finally, Buckley Owen asked about the future of peer review. The panellists agreed on this one: Yes, we’ll still need it.

The Bloomsbury conference exhibited a split personality. In the Victorian splendour of the Russell Hotel the first day, it felt like a typical EUSIDIC conference with speakers from various countries and nationalities. The second day, when we were crammed into the Park Inn Hotel, all the speakers were from the U.K., and the day had more of a CLSIG aura than a EUSIDIC one. But on both days, the EUSIDIC and CLSIG attendees showed thorough familiarity with handheld devices, frequently looking down at their mobiles for messages. It appears that BlackBerries have taken over Bloomsbury.

Total registration for the Bloomsbury Conference was 50-plus, but many people attended only 1 of the 2 days, putting each day’s attendance in the 30-person range. But despite the low turnout, this was a worthwhile conference with many networking opportunities.

Next year’s EUSIDIC conference will be held 7-9 June in Zurich, Switzerland, at the ETH Conference Centre. The theme is "Information Excellence: Driving information services in science, business and technology towards excellence." Echoes of Woolf, Bell, Keynes, and Strachey will probably not follow the conference from London to Zurich, but the premise of the importance of convivially sharing information certainly will.

Marydee Ojala (Marydee@xmission.com) is the editor of ONLINE: Exploring Technology & Resources for Information Professionals (www.onlinemag.net) and the Chair of the Internet Librarian International conference (www.internet-librarian.com).

Hodnocení: 
Průměr: 4 (hlasů: 3)
OJALA, Marydee. Konference v Bloomsbury: EUSIDIC a CLSIG se setkávají v Londýně. Ikaros [online]. 2008, ročník 12, číslo 7 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12902. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12902

automaticky generované reklamy
registration login password