Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

International Transport Research Documentation (ITRD) - Mezinárodní databáze dopravního výzkumu

Čas nutný k přečtení
4 minut
Již přečteno

International Transport Research Documentation (ITRD) - Mezinárodní databáze dopravního výzkumu

0 comments
Anglicky
English title: 
International Transport Research Documentation (ITRD)
English abstract: 
<p>The article gives brief information about the International Transport Research Documentation (ITRD) database. It is a bibliographic database which deals with transport, transport research and road construction engineering. There are a few important professional institutions from all over the world, which are the members of the ITRD, involved in producing the database. The Transport Research Centre (CDV), as a member of ITRD, supplies the database with information on research projects in progress in the Czech Republic as well as on published specialized literature that deals with transport. The ITRD database allows worldwide transfer of information among specialists in the field of transport research. </p><p>Článek přináší stručnou informaci o Mezinárodní databázi dopravního výzkumu (International Transport Research Documentation - ITRD). Jedná se o bibliografickou databázi z oboru dopravy, dopravního výzkumu a silničního stavitelství. Na tvorbě databáze se spolupodílí několik významných odborných institucí z celého světa v rámci členství v této databázi. Centrum dopravního výzkumu jako člen ITRD přispívá do databáze informacemi o výzkumných projektech řešených v České republice a o význačné publikované odborné literatuře z oboru dopravy. Databáze ITRD umožňuje celosvětovou výměnu informací mezi odborníky v oblasti dopravního výzkumu. </p>

Charakteristika databáze ITRD

Databáze ITRD (International Transport Research Documentation) je bibliografickou databází obsahující informace z mnoha oblastí dopravy a silničního stavitelství. Tematicky databáze pokrývá např. tyto oblasti: doprava, intermodální doprava, bezpečnost silničního provozu, nehodovost, dopravní prostředky – jejich design a bezpečnostní parametry, silniční stavitelství a materiály, dopravní ekonomika, dopravní politika. Obsaženy jsou jak informace o vědecké a technické literatuře (časopisecké články, knihy, sborníky z konferencí, výzkumné zprávy), tak i informace o probíhajících výzkumných projektech z celého světa. Příspěvky v databázi jsou ve formě abstraktů a bibliografických údajů. Nalezneme zde záznamy od roku 1972 do současnosti ve čtyřech světových jazycích – angličtině, němčině, francouzštině a španělštině. Databázi ITRD provozuje OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) se sídlem v Paříži, administrativně ji zastupuje TRL Limited se sídlem v Crowthorne (UK).

Přístup do databáze ITRD

Přístup je placenou službou a je umožněn:

  • Prostřednictvím databáze ITRD on-line – obsaženy jsou záznamy o výzkumných projektech i o publikované odborné literatuře. Přístup do databáze ITRD zajišťuje FIZ Karlsruhe (viz http://fiz-karlsruhe.de/).
  • Prostřednictvím databáze TRANSPORT na CD-ROM nebo online. Obsah databáze TRANSPORT tvoří anotace odborné publikované literatury, informace o výzkumných projektech nejsou obsaženy. Přístup do databáze TRANSPORT zprostředkuje Ovid Technologies (viz http://www.ovid.com/).
  • Prostřednictvím databáze TRIP (Transport Research in Progress) na CD-ROM – je částí ITRD a obsahuje informace o výzkumných projektech (viz http://www.brrc.be/).

Tvorba databáze ITRD

Na tvorbě databáze se spolupodílejí členské země zastoupené v ITRD. V současné době je členem ITRD asi 30 renomovaných institucí z více než 25 zemí. Mezi členské země patří například USA, Velká Británie, Francie, Německo, Belgie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Mexiko, Španělsko a další. Každá členská země je zodpovědná za poskytování příspěvků z oblasti dopravního výzkumu za svoji zemi. Jsou stanovena čtyři koordinační střediska – pro angličtinu, němčinu, francouzštinu a španělštinu, která provádějí kontrolu záznamů v daném jazyce.

Centrum dopravního výzkumu (CDV) jako člen ITRD zasílá do databáze ITRD informace o význačné publikované odborné literatuře z oblasti dopravy a o výzkumných dopravních projektech řešených v České republice. V období od října 2003 do prosince 2006 tuto činnost vykonávali pracovníci odborné knihovny CDV v rámci projektu MŠMT „Zapojení ČR do mezinárodní databáze ITRD (International Transport Research Documentation)“. S cílem získat informace o projektech řešených v celé ČR bylo osloveno několik vysokých škol a dalších institucí zabývajících se dopravním výzkumem, které následně poskytly informace o výzkumných projektech řešených na jejich půdě. Příspěvky za Českou republiku jsou tvořeny v anglickém a německém jazyce a vkládány do speciální databáze. Koordinačním střediskem CDV je německá instituce BASt (Bundesanstalt für Straßenwesen). Knihovna CDV se také v rámci výše zmíněného projektu podílela na aktualizaci odborného tezauru ITRD, pomocí kterého jsou záznamům v databázi ITRD přidělována klíčová slova.

Výhody plynoucí z členství v ITRD

Zaplacením členského příspěvku má každý člen bezplatný přístup do databáze ITRD on-line, čímž je dána možnost přistupovat k aktuálním vysoce odborným informacím z oboru dopravy a silničního stavitelství mezinárodní úrovně. Odborné instituce členských zemí při tvorbě databáze navzájem kooperují, čímž je vytvořen prostor pro výměnu odborných informací i praktických zkušeností především z oblasti indexace a tvorby odborné databáze. Každá členská země poskytováním příspěvků za svoji zemi prezentuje poznatky dosažené v oblasti dopravního výzkumu v dané zemi a zároveň tak přispívá k šíření těchto poznatků. Více informací o možnostech členství v ITRD a databázi ITRD lze najít na adrese http://www.itrd.org/.

Komu je databáze ITRD určena

Jak již bylo výše zmíněno, jedná se o bibliografickou databázi z oblasti dopravy a silničního stavitelství. Užitečné informace v ní naleznou především vědečtí a výzkumní pracovníci jmenovaných oborů, ale také studenti a další odborná veřejnost. Neocenitelným přínosem této databáze je především to, že kromě informací o významné publikované odborné literatuře přináší informace o řešených výzkumných projektech v celosvětovém měřítku. Poznatky obsažené v této databázi se pro výzkumné pracovníky mohou stát nejen inspirací při jejich vlastní výzkumné činnosti, ale především se lze jejich využitím vyhnout duplicitě ve výzkumu. Knihovna CDV nabízí vypracování rešerší z této databáze nejen zaměstnancům CDV, ale i odborné veřejnosti.

Použité zdroje

ITRD international transport research documentation [online]. [cit. 2006-12-19]. Dostupné na World Wide Web: http://www.itrd.org/>.

HEMZALOVÁ, Daniela. ITRD – International Transport Research Documentation / Mezinárodní databáze dopravního výzkumu. Mobilita, 2003, č. 1, s. 4-5.
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
HRBÁČKOVÁ, Daniela. International Transport Research Documentation (ITRD) - Mezinárodní databáze dopravního výzkumu. Ikaros [online]. 2007, ročník 11, číslo 1 [cit. 2023-05-30]. urn:nbn:cz:ik-12334. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12334

automaticky generované reklamy