Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Infos 2000

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Infos 2000

0 comments
Ve dnech 3. - 6. dubna 2000 se konal ve Staré Lesné ve Vysokých Tatrách jubilejní 30. ročník mezinárodního informatického semináře slovenských knihovníků Infos 2000. Letošním ústředním tématem byla Kultura informačního věku. K tradičním pořádajícím institucím, Spolku slovenských knihovníků a Univerzitní knihovně v Bratislavě, se letos připojilo i Ministerstvo kultury SR a také Informační kancelář Rady Evropy (RE), která měla hlavní záštitu nad sekcí příspěvků zaměřených na projekty RE v oblasti knihovnických a informačních služeb. Kromě zástupců slovenských knihoven se semináře zúčastnili hosté z České republiky, Německa, USA či Velké Británie.

Úvodní den semináře byl věnován obecně teoretickým otázkám, tentokrát na téma "Humánní aspekty a problémy rozvoje kulturní a informační společnosti". Po telegrafickém shrnutí historie Infosů následovalo očekávané vystoupení jedné z nejvýraznějších osobností československého undergroundu dr. Zbyňka Fišera alias Egona Bondyho, který slovensky promluvil o pohledu na informace z hlediska ontologie. Poté zazněl příspěvek doc. Ladislava Hohoše z Filozofické fakulty Univerzity Komenského (FF Uko) o informaci ve světle futurologických obrazů společnosti. V další přednášce byl zmíněn přínos francouzského filozofa a příslušníka jezuitského řádu Pierra Teilharda de Chardin (1881-1955) k tématu informační společnosti, který se odráží například v jeho stěžejních dílech Lidský fenomén a Místo člověka v přírodě. Informační společnost se objevila i v dalším příspěvku pojednávajícím o kulturní identitě knihovny. První den byl zakončen přednáškou s názvem Od tištěného média k elektronické publikaci.

Druhý přednáškový den se nesl ve znamení Rady Evropy a její činnosti. Dopoledne odezněla řada příspěvků věnovaných budování vztahů Slovenska a celoevropských organizací a jejich informačnímu zázemí. Odpoledne pak zazněly vesměs příspěvky o dílčích projektech Evropské unie zaměřených na oblast knihoven či o dalších mezinárodních programech. Brian Green z Velké Británie pohovořil o standardech pro knižní elektronický obchod především v souvislosti s EDI (Electronic Document Interchange). Standardy se vztahují zpravidla na způsob záznamu zpráv (pro EDI je to jazyk mezinárodního systému tvorby a přenosu elektronických informací EDIFACT či XML), na způsoby komunikace či na použitý software. V této souvislosti zmínil také činnost EDItEUR, která funguje jako zastřešující orgán pro národní organizace v oblasti komunikace elektronických informací. Následovaly příspěvky o vztahu mezi protokolem Z39.50 a metadaty či o projektu LIBECON 2000. Na závěr dne přednesl ing. Alojz Androvič z Univerzitní knihovny v Bratislavě příspěvek o mezinárodních identifikátorech, které určují typ daného dokumentu.

Třetí den byl tematicky daleko pestřejší. První část dopoledne byla věnována Internetu a jeho využití v knihovnách. Jako každoročně zaujal aktuálními informacemi nabitý příspěvek doc. Soni Makulové z Katedry knihovnické a informační vědy FF UKo, tentokrát na téma Nové strategie ve vyhledávání pro rok 2000, ve kterém zmínila především novou iniciativu s názvem Open Directory Project. Pod tajemným názvem Jak se stává počítač neviditelným se skrýval příspěvek dr. Vladimíra Burčíka z FF Uko, ve kterém byly rozebírány nové možnosti orientace a navigace v počítačových sítích, především v síti Internet. Svá slova doložil přednášející předvedením využití nových technologií například na těchto stránkách: www.thebrain.com, www.viennawalk.at (zde použita technologie Java), město Varaždin (zde použita technologie Flash). Výsledkem bývá zpravidla kombinace fotografií, pohybu atd. Na Slovensku byla technologií Java upravena stránka Eurotelu (přístup pouze na heslo). V této sekci ještě zazněly příspěvky amerických kolegů o web designu a o duševním vlastnictví ve spojitosti s elektronickým obchodováním.

Druhá část dopoledne obsahovala příspěvky z tematické oblasti Knihovny a vzdělávání. Dr. Karl Neubauer pohovořil o Digitální knihovně Severního Porýní a Vestfálska, která je založena na portálovém propojení jednotlivých zúčastněných knihoven. Možnosti portálů hodlají v Německu využít také na vytvoření informační sítě o různých regionech střední Evropy. Slovenským kolegům předvedl stránky informační sítě pro oblast Spiše tzv. ZIPS. Využití digitalizace ukázal dr. Neubauer na novém typu nosiče informací tzv. elektronické knize (eBook), jejíž jeden vzorek půjčil publiku k praktickému vyzkoušení. Mgr. Daniela Tkačíková z Ústřední knihovny Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě promluvila o podpoře knihoven v oblasti distančního a celoživotního vzdělávání především ve spojitosti s možnostmi sítě Internet, které jsou poměrně hojně využívány zatím spíše v zahraničí. Jako další odezněl příspěvek na téma Funkce knihoven ve vzdělávacích procesech a na závěr pohovořil doc. Štefan Kimlička z KKIV FF Uko o aktivitách programu ProScientia 2.

Odpolední program s tématem Digitální knihovny, elektronické dokumenty a informační služby byl směsí slovenských a českých příspěvků. První pohovořila dr. Eva Bratková z ÚISK FF UK o budování digitálních archivů vědeckovýzkumné literatury (např. tzv. arXiv.org). Následovalo vystoupení ředitele Knihovny Parlamentu ČR dr. Karla Sosny, který díky internetovému připojení názorně předvedl fungování digitální knihovny českého parlamentu. Dr. Zdeněk Uhlíř z Národní knihovny ČR promluvil o digitalizaci historických dokumentů a fondů v souvislosti s vytvářením tzv. "hybridních knihoven". Následující 3 příspěvky byly věnovány elektronickým seriálům (zkušenosti lékařské knihovny Univerzity Pavla Josefa Šafaříka v Košicích s elektronickými časopisy, katalogizace seriálů v elektronickém prostředí, systém ISSN a elektronické seriály). Na závěr odezněl příspěvek doc. Jozefa Liptáka o elektronické knize, zaměřený především na technické a technologické pozadí tohoto média budoucnosti.

Tématem posledního dne byly Knihovnické projekty, sítě a spolupráce. Úvod patřil dr. Haně Nové, která promluvila o projektech Národní knihovny ČR v programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Informační zdroje pro výzkum a vývoj. Kromě projektu rozvoje Referenčního centra a zpřístupnění služby OCLC FirstSearch podrobněji promluvila o projektu na zpřístupnění databází společnosti EBSCO v rámci projektu EIFL Direct (http://soros.epnet.com/eifl_description.html nebo http://www.nkp.cz/start/knihcin/periodika/eifl/eifl.htm), která je díky grantu nadace Open Society Fund pro všechny knihovny v ČR zdarma. Tématem příspěvku dr. Gabriely Krčmařové bylo využití CASLIN - Souborného katalogu ČR jako prostředku kooperativní katalogizace. Závěr semináře obstaraly příspěvky o teorii strategického plánování s ideou možné aplikace v knihovnách, o službách pro zrakově postižené na Slovensku a o využití hypertextu ve verzi systému ISIS pro Windows.

Součástí programu semináře byla jako každoročně prezentace dodavatelských, softwarových a jiných firem zainteresovaných v oblasti knihoven (ACOM Soft, Albertina icome Praha, CEIT, Cosmotron System, Minolta Slovakia, Probos či Suweco). Konferenční příspěvky byly jako už tradičně publikovány ve sborníku (ten bude k dispozici i v Knihovně knihovnické literatury Národní knihovny ČR).

Letošní jubilejní ročník byl pojat obsahově poměrně široce. Tato tematická bohatost ovšem někdy vedla k roztříštěnosti programu. Přesto některé příspěvky přinesly řadu podnětných a přínosných informací.

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
ŠŤASTNÁ, Petra. Infos 2000. Ikaros [online]. 2000, ročník 4, číslo 5 [cit. 2022-12-07]. urn:nbn:cz:ik-10565. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10565

automaticky generované reklamy