Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

INFORUM 2003 - workshop "Historické dokumenty v digitálním prostředí"

Čas nutný k přečtení
3 minut
Již přečteno

INFORUM 2003 - workshop "Historické dokumenty v digitálním prostředí"

0 comments
Autoři: 

Workshop byl zaměřen především na informace o současném stavu projektu MASTER. Dále pak na zpřístupnění digitalizovaných rukopisů z projektu Memoriae Mundi Series Bohemica (MMSB) na Internetu, koncepci společného zpřístupnění výsledku digitalizace v projektu VISK6 na Internetu a byly také vysvětleny podmínky volného a licencovaného přístupu k digitalizovaným dokumentům.

V dopolední části byly Zdeňkem Uhlířem a Stanislavem Psohlavcem podány podrobné informace o projektu MASTER založeném na technologii XML. Cílem je vytvořit standard pro popis popisů rukopisů a starých tisků, taktéž pak k tomu potřebné technologické prostředky. Jako jediný způsob, jak uchovat popisy o digitalizovaných dokumentech je prostý tagovaný text. Zde je SGML a především pak XML které z něj vychází tou nejlepší variantou.

Oba řečníci referovali o databázi MEMORIA, která na Internetu informuje o existenci již digitalizovaných rukopisů a starých tisků a přináší jejich podrobnější popis. Nepřináší však přístup k těmto dokumentům, zpřístupňuje jen ilustrativní ukázky.

Zdeněk Uhlíř poté ukázal strukturu XML záznamů, jak jsou vytvářeny v projektu MASTER. K jejich tvorbě lze použít editor NoteTab. Pro validaci vytvořených záznamů je k dispozici potřebný validátor. Dochází zde ke změně pojetí katalogizace, kdy se již nejedná o vyplňování předem daných položek, ale katalogizátor sám usoudí jak chce daný dokument popsat, tj z jakého paradigma popisu dokumentu. Např. zda bude popisovat knihu jako celek, nebo její jednotlivé části tvořící ucelený soubor = danou knihu, nebo ještě hlouběji atd. V diskusi pak byla vznesena připomínka, že je třeba vytvořit šablonu, kterou bude možné po vyplnění vyrobit otagovaný XML záznam. To však bylo ze strany přednášejících chápáno jako jisté omezení možností katalogizace (volnosti katalogizátora) z hlediska volby zmíněného paradigma.

Dopoledne byla ještě zmíněna otázka zda zpřístupňovat v Internetu zdigitalizovaná data centrálně, nebo samostatně. Zdeněk Uhlíř vyjádřil přesvědčení, že data budou zpřístupňována oběma způsoby v duchu hesla "tak i tak". Plánem je během asi tří měsíců zpřístupnit v rámci projektu ManuScriptorium.com přibližně 800 zdigitalizovaných rukopisů.

Odpoledne byla předvedena tato databáze ManuScriptorium.com, což je v podstatě nástroj pro práci s daty v XML s využitím DTD podle projektu MASTER. Součástí řešení databáze je vytvořit nástroje pro převod jakýchkoliv dat do formy XML a dále nabídnout nástroje pro kvalitní zpřístupnění těchto dat a výsledků digitalizace na Internetu. Těžiště spočívá v nástroji pro práci s obrazem v Internetu, optimalizovaným pro minimální přenos dat a maximální rychlost práce.

Databáze digitalizovaných dokumentů (zatím asi 800) by měla být přístupná licenčně, přičemž pro účastníky projektu VISK 6 zdarma. Pro ostatní pak za úplatu. Obrazová data vytvořená za státní peníze však budou přístupná trvale zdarma. Oběma řečníky byla také zmíněna otázka autorských práv, kde v případě historických materiálů se týkají jen toho, kdo zaplatil jejich digitalizaci. Bylo konstatováno ve shodě všech zúčastněných, že je třeba provést podrobný marketingový průzkum pro volbu vhodné licenční politiky.

Velmi detailně byly diskutovány otázky koordinace rozvoje databáze ze strany Národní knihovny v rámci projektu VISK 6.

Na závěr Zdeněk Uhlíř uvedl požadované vlastnosti nástrojů pro konverzi dat mezi formáty UNIMARC (resp. MARC21) a MASTER.

Workshop Historické dokumenty v digitálním prostředí byl bezpochyby pro zúčastněné přínosem. Ti, kteří neměli dosud podrobnější informace o projektu MASTER, dostali ucelený přehled o jeho současném stavu. Naopak ti, kteří již jeho vývoj sledují popřípadě se na něm přímo podílí, mohli zase diskutovat řadu dílčích problémů a lépe rozpoznat předpokládaný vývoj v této oblasti.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
TALICH, Milan. INFORUM 2003 - workshop "Historické dokumenty v digitálním prostředí". Ikaros [online]. 2003, ročník 7, číslo 6 [cit. 2023-03-25]. urn:nbn:cz:ik-11360. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/11360

automaticky generované reklamy
registration login password