Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v září 1999

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v září 1999

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A B D CH J K M N P R S T V

AACR2R/UNIMARC : schválené české interpretace. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 37 s. ; 21 cm. - (Standardizace ; sv. 18)
ISBN 80-7050-331-9


Bioetika : východiska, principy, aplikace / Josef Petr Ondok. - Svitavy : Trinitas, 1999. - 136 s. ; 21 cm
ISBN 80-86036-24-3 (brož.) : 105 Kč

Kniha informuje o novém odvětví etické teorie - bioetice, seznamuje s jejími principy i současným stavem diskuze o problémech, z nichž řada nenašla dosud své definitivní řešení. Autor soustřeďuje hlavní pozornost k východiskům daným křesťanskou perzonalistickou filozofií a uvádí do postoje teologických a oficiálních církevních autorit.


Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie / Anthony Green, Jeremy Black ; z anglického originálu přeložila Jana Novotná. - Praha : Volvox Globator, 1999. - 232 s. ; 21 cm

Dávná Mezopotámie byla bohatou a kulturní zemí s historií a tradicemi. Historicko-zeměpisný úvod poskytuje vysvětlení jednotlivých zdrojů dnešních znalostí. Kniha seznamuje s božstvy, démony, monstry, ale i magií, jednotlivými mýty a náboženskou symbolikou.


Data do kapsy : o veřejných knihovnách ČR v roce 1997 / Jana Luxová. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 46 s. ; 21 cm
ISBN 80-7050-337-8 (brož.) : 15 Kč

Informativní příručka o stavu českých veřejných knihoven v roce ekonomických transformací.


Chráněná území ČR. Ústecko / J. Kuncová … [et al.] - Pardubice : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 1999. - 348 s., il., mapy, fotogr. ; 30 cm. - (Chráněná území ČR 1999 - 2000 ; sv. 1). - Rejstřík
ISBN 80-86064-37-9 (váz.) : 458 Kč

První část třináctisvazkového projektu podrobně a vcelku dokumentuje chráněná území Čech a Moravy. Přináší přehledně podané informace o historii, předmětu ochrany a přírodních podmínkách chráněných území. K orientaci slouží vedle přehledných map také letecké snímky lokalit, které kartografickou informaci zajímavě doplňují. Kniha je unikátním průvodcem po zajímavých přírodních lokalitách české a moravské krajiny.


Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 4. díl: Venkovský lid / Josef Macek ; předmluvu napsal Petr Čornej. - Praha : Academia, 1999. - 223 s. ; 24 cm
ISBN 80-200-0699-0 (váz.) : 170 Kč

Podrobný výklad sociálně-ekonomických, právních i kulturních poměrů venkovského člověka přelomu 15. a 16. století.


Jan Křtitel Krumpholtz : život a dílo harfového virtuóza a skladatele / Miloš Müller ; úvod napsal Julius Hůlek. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 216 s. ; 30 cm. - (Varia de musica ; sv. 6)
ISBN 80-7050-295-9 (brož.)

Monografie pojednává o význačném českém skladateli 18. století, hudebníkovi a reformátorovi stavby harfy. Publikace je zároveň dokumentem česko-francouzských kulturních vztahů v minulosti.


Kozáci / Stanislav A. Ausky ; edit. Jaroslav Hulák. - Praha : Academia, 1999. - 311 s., fotogr. ; 24 cm. - Rejstřík
ISBN 80-200-0766-0 (váz.) : 198 Kč

Kniha líčí staletou slavnou i pohnutou historii kozáctva - neodmyslitelného atributu rozpínavosti ruského carského impéria. Přináší ucelený obraz vzniku, vývoje, způsobu života i charakteristických reálií svérázného zemědělsko-vojenského společenství svobodomyslných střážců hranic.


Mnichovská dohoda 1938 / Bořivoj Čelovský ; z německého originálu přeložil Pavel Stránský. - 1. čes. vyd. - Šenov u Ostravy : Tilia, 1999. - 470 s., 3 mapy ; 21 cm. - (Quellen und Darstllungen ; sv. 3). - Rejstříky
ISBN 80-86101-19-3 (váz.) : 280 Kč

Monografie byla poprvé vydaná v roce 1958 ve Stuttgartu. Na základě všech tehdy dostupných tištěných a archivních pramenů, ale i řady svědectví na Západě žijících diplomatů a politiků, v ní autor popsal československou zahraničně-politickou aktivitu v širokých mezinárodních souvislostech již od německého vpádu do demilitarizovaného Porýní. Jeho vylíčení předmnichovských a mnichovských diplomatických jednání zůstalo dodnes jedním z nejdůkladnějších kritických zpracování této tematiky.


Nebezpečná metoda : příběh Junga, Freuda a Sabiny Spielreinové / John Kerr ; z anglického originálu přeložil Manes Mendoza. - Praha : Prostor, 1999. - 553 s. ; 23 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7260-009-5 (váz.) : 599 Kč

Kniha ve světle nově objevených dokumentů líčí počátky psychoanalytického hnutí a zároveň přináší zasvěcené portréty jeho protagonistů.


Počítačové zkratky : kompletní kapesní průvodce / Alexander Pilař. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 233 s. ; 17 cm
ISBN 80-7169-799-0 (brož.)

Tato kniha je pomůckou pro všechny kategorie uživatelů počítačů, pomáhá rychle se orientovat v textech zabývajících se výpočetní technikou.


Politická teorie multikulturalismu / Pavel Barša. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 347 s. ; 20 cm. - (Politologická řada ; sv. 4)
ISBN 80-85959-47-X (brož.) : 198 Kč

Kniha seznamuje se základními fakty a pojmy spjatými s mnohoznačným termínem multikulturalismus. Probírá přístupy k mezirasovému a mezikulturnímu soužití v USA, Austrálii, Kanadě a západní Evropě a v perspektivě těchto zkušeností navrhuje možná východiska politiky soužití Čechů a Romů. Autor se staví za multikulturalismus integrace, který směřuje k propojování jednotlivých kultur.


Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878 - 1948 / edit. Petr Prokeš. - Praha : Historický ústav AV ČR, 1999. - 283 s. ; 29 cm. - (Edice politických programů ; sv. 2)
ISBN 80-85268-88-4 (brož.) : 198 Kč

Svazek přináší základní programové dokumenty Sociálně demokratické strany od doby jejího vzniku za Rakousko-Uherska až po sloučení s KSČ v roce 1948.


Politika, stav a vývoj životního prostředí. Česká republika. - Praha : Ministerstvo životního prostředí ČR, 1999. - 200 s. ; 21 cm. - (OECD)
ISBN 80-7212-080-8 (brož.)

Zpráva je součástí programu, který provádí oponentní hodnocení enviromentálních podmínek a pokroku v jednotlivých členských zemích. Program zahrnuje úsilí k naplňování domácích a mezinárodních závazků.


Rusko-český technický slovník = Russko-češskij techničeskij slovar` / Petr Wagner. - Ostrava : Montanex, 1999. - 1102 s. ; 21 cm
ISBN 80-85780-96-8 (váz.) : 650 Kč

Slovník zpřístupňuje v 60 000 heslech nejzákladnější terminologii 70 vědních a průmyslových odvětví.


Santini a Plečnik : tradice a invence / Ivan Sedlák. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 26 s. ; 21 cm. - (Habilitační a inaugurační spisy ; sv. 9)
ISBN 80-214-1357-3 (brož.) : 46 Kč


Století designu : průkopníci designu 20. století / Penny Sparke ; z anglického originálu přeložila Jana Solperová. - Praha : Slovart, 1999. - 272 s., fotogr. ; 29 cm. - Rejstřík. - Bibliografie
ISBN 80-7209-142-5 (váz.)

Publikace představuje jednotlivé osobnosti, hodnotí jejich dílo v historickém kontextu. Zahrnuta jsou též designerská hnutí.


Století dědiců a zakladatelů : architektura jižních Čech v období historismu / Jindřich Vybíral ; doslov napsal Peter Haiko. - Praha : Argo, 1999. - 214 s. ; 24 cm. - Rejstříky. - Bibliografie
ISBN 80-7203-205-4 (váz.) : 259 Kč

Centrálním bodem autorova výkladu jsou jedinečné stavby sakrálního, světského a hospodářského charakteru na Hluboké, v Třeboni, Hosíně, Vondrově, na Rožmberku, Nových Hradech, Chlumu u Třeboně, v Českých Budějovicích, Táboře a Bechyni.


Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí : souhrnná zpráva za rok 1998 / zpracoval Viktor Kliment. - Praha : Státní zdravotní ústav, 1999. - 101 s., grafy, tab. ; 30 cm
ISBN 80-7071-114-0 (brož.)

Odborná zpráva umožňuje svým řazením snadnou orientaci čtenáře při porovnávání údajů. Poprvé zpráva uvádí i hodnocení trendů vývoje kvality sledovaných složek životního prostředí a zdravotního stavu.


Terezínské studie a dokumenty 1999 / edit. Miroslav Kárný, Eva Lorencová. - Praha : Academia, 1999. - 372 s. ; 24 cm. - Rejstříky
ISBN 80-200-0746-6 (váz.) : 220 Kč

Publikace zpřístupňují autentické, dříve neuveřejněné dokumenmty k dějinám ghetta Terezín, které mají velkou výpovědní hodnotu pro výzkum nacistické strategie i konkrétních metod při realizaci genocidy evropského židovského obyvatelstva.


Veřejné mínění, image a metody public relations / Jaroslav Kohout. - Praha : Management Press, 1999. - 122 s. ; 21 cm
ISBN 80-7261-006-6 (brož.) : 149 Kč

Publikace ozřejmuje principy ověřených metod public relations, které vedou k vytvoření dobrého jména firmy. Uvádí příklady jejich úspěšné aplikace a ozřejmuje i souvislosti jejich uplatnění v jednotlivých médiích.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A C D E F G H J K L M N P R S V Z


architektura
Santini a Plečnik
Století designu
Století dědiců a zakladatelů

Česká republika
Politika, stav a vývoj životního prostředí. Česká republika
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí

Československo
Mnichovská dohoda 1938
Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878 - 1948
Terezínské studie a dokumenty 1999

dějiny umění
Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie
Santini a Plečnik

druhá světová válka
Mnichovská dohoda 1938
Terezínské studie a dokumenty 1999

ekologie
Chráněná území ČR. Ústecko

etika
Bioetika

etnografie
Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie

filozofie
Bioetika

geografie
Chráněná území ČR. Ústecko

historie
Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie
Jagellonský věk v českých zemích (1471-1526). 4. díl: Venkovský lid
Kozáci
Mnichovská dohoda 1938
Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878 - 1948
Terezínské studie a dokumenty 1999

hudba
Jan Křtitel Krumpholtz

jazykové slovníky
Rusko-český technický slovník = Russko-češskij techničeskij slovar`

jazykové příručky
Počítačové zkratky

knihovnictví
AACR2R/UNIMARC
Data do kapsy

Krumpholtz, Jan Křtitel
Jan Křtitel Krumpholtz

křesťanství
Bioetika

kulturologie
Politická teorie multikulturalismu

lékařství
Bioetika
Nebezpečná metoda
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí

marketing
Veřejné mínění, image a metody public relations

masová média
Veřejné mínění, image a metody public relations

mytologie
Bohové, démoni a symboly starověké Mezopotámie

náboženství
Bioetika

Plečnik, Josip
Santini a Plečnik

politologie/politika
Mnichovská dohoda 1938
Politická teorie multikulturalismu
Politické programy Českoslovanské a Československé sociálně demokratické strany dělnické 1878 - 1948
Politika, stav a vývoj životního prostředí. Česká republika

psychologie
Nebezpečná metoda

public relations
Veřejné mínění, image a metody public relations

ruština
Rusko-český technický slovník = Russko-češskij techničeskij slovar`

Santini, Jan Blažej
Santini a Plečnik

sociologie
Politická teorie multikulturalismu

výpočetní technika
Počítačové zkratky

výtvarné umění
Santini a Plečnik
Století designu
Století dědiců a zakladatelů

zeměpis - viz geografie

životní prostředí
Chráněná území ČR. Ústecko
Politika, stav a vývoj životního prostředí. Česká republika
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředíPoznámka:
Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 39, č. 34-37 (1999).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v září 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 9 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-10406. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10406

automaticky generované reklamy
registration login password