Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... v dubnu 1999

Čas nutný k přečtení
7 minut
Již přečteno

Co vyšlo... v dubnu 1999

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

B C D E F I N P R S T U

Biblická mozaika / Zdeněk Sázava. - Praha : Karolinum, 1999. - 104 s.
ISBN 80-7184-759-3 : 122 Kč

Úvod do studia Nového zákona. Srozumitelný výklad Markova, Matoušova, Lukášova a Janova evangelia, jednotlivých listů apoštola Pavla a dalších části NZ.


Byznys rychlostí myšlenky : jak uspět v digitálním věku / Bill Gates ; z anglického originálu přeložil Petr Koubský. - Praha : Management Press, 1999. - 354 s. ; 24 cm
ISBN 80-85943-97-2 (váz.) : 390 Kč

Kniha je určena podnikatelům, kteří se nebojí čelit novým nárokům, jež přináší tzv. digitální ekonomika. Autor nejen na příkladu své firmy Microsoft ukazuje, jaké jsou výzvy a příležitosti, které přinášejí moderní informační technologie, jak mohou být nápomocny při zlepšování podnikového řízení a jakým způsobem proměňují podnikatelské prostředí, světovou ekonomiku i životní podmínky člověka vůbec.


Česká fotografie 90. let = Czech Photography of the 1990s / Vladimír Birgus, Miroslav Vojtěchovský ; do angličtiny přeložil Jiří Bareš. - 1. vyd. - Praha : Kant, 1999. - 208 s. ; 28 cm
ISBN 80-86217-00-0 (váz.) : 690 Kč

Kniha mapuje současné směřování v oblasti české fotografie. Byla vydána u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané od 20. 2. do 18. 4. 1999 v Chicago Cultural Centre.


Česká společnost 1998 / Jan Hartl, Jaroslav Huk, Věra Haberlová. - Praha : Management Press : STEM, 1999. - 104 s., grafy ; 24 cm
ISBN 80-7261-001-5 (Management Press) : 129 Kč

Kniha shrnuje nejzajímavější témata sociologických výzkumů, která provedla společnost STEM v roce 1998. Reflektuje vývoj na domácí politické scéně v průběhu volebního roku, reakce veřejnosti na ekonomické těžkosti, názory občanů na začlenění ČR do euroatlantických struktur a na perspektivy české demokracie.


Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění / Jaroslava Kroupová. - Praha : Karolinum, 1999
ISBN 80-7184-689-9

Publikace obsahuje 3500 hesel z evropské architektury, malířství, sochařství, kresby, grafiky, uměleckého řemesla, ikonografie a náboženství. Obsahuje i české a německé ekvivalenty jmen apoštolů, církevních otců, evangelistů a dalších světců.


Číňané 21. století : dějiny - tradice - obchod / Ľubica Obuchová ; fotogr. Ľubica Obuchová, Václav Pýcha. - Praha : Academia, 1999. - 287 s. ; 24 cm. - Rejstřík
ISBN 80-200-0641-9 (váz.) : 195 Kč

Stručná, ale výstižná charakteristika vývoje čínských dějin, kultury, filozofie, jazyka a písma i čínské povahy. Významou kapitolu tvoří přehled čínských svátků a tradic i řada doporučení a rad, jak se připravovat na jednání s čínskými partnery.


Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství = EU Law Glossary : anglicko-česko-francouzsko-německý = english-czech-french-german / sestavil Luboš Tichý …[et al.] - 2. uprav. vyd. - Praha : Linde, 1999. - 230 s. ; 23 cm
ISBN 80-7201-151-0 (váz.) : 380 Kč

Vícejazyčný slovník pojmů užívaných v právních dokumentech EU. U každého termínu je vyznačeno v jakém konkrétním dokumentu je obsažen.


Dálkový obchod v raně středověké Evropě : 7. - 10. století / Petr Charvát. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1998. - 110 s., il. ; 24 cm. - Bibliografie
ISBN 80-210-1985-9 (brož.) : 70 Kč

Hlavním účelem publikace je poskytnout čtenáři přehled o dominantách obchodního dění v Evropě raného středověku. Vydáno pro Filozofickou fakultu MU Brno.


Deset rodin po 10 letech : 1989 - 1999 : studie / Joseph Hraba, Zdeňka Pechačová, Frederick O. Lorenz ; předmluvu napsal Jiří Večerník. - Praha : Academia, 1999. - 134 s. ; 23 cm
ISBN 80-200-0731-8 (brož.) : 168 Kč

Kniha je zprávou o životě deseti rodin (městské a venkovské obyvatelstvo všech okresů) vybraných z rozsáhlého souboru 740 rodin, které vypráví o svém životě před rokem 1989 a po něm.


Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice : vybrané otázky spojené s evropskou harmonizací a inteligencí / Ladislav Jakl. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 194 s. ; 21 cm
ISBN 80-85100-85-1 (brož.) : 170 Kč

Téma předkládané práce bylo vyvoláno potřebou shrnout a zevšeobecnit dosavadní poznatky o evropském systému právní ochrany průmyslového vlastnictví a o jeho vlivu na vývoj průmyslově právní ochrany v ČR.


Fašismus ve své epoše / Ernst Nolte ; z německého originálu přeložili Jan Dobeš, Blanka Pscheidtová. - Praha : Argo, 1998. - 695 s. ; 21 cm. - (Historické myšlení ; sv. 8). - Rejstřík
ISBN 80-7203-107-4 (váz.)

Analýza fašismu jako historického a filozofického fenoménu, který zásadně ovlivnil epochu první poloviny 20. století.


František Drtikol : photographies des annés 1901 - 1914 et ľalbum Les cours et courerttes du vieux Prague = fotografie 1901 - 1914 a album Z dvorů a dvorečků staré Prahy. Photographs from the period between 1901 - 1914 … Prague / Jan Mlčoch. - 1. vyd. - Praha : Kant, 1999. - 72 s. ; 28 cm
ISBN 80-86217-08-6 (váz.)

Francouzsko-česko-anglická monografie fotografií českého umělce. Byla vydána k výstavě pořádané Neumannovou nadací a pražským Uměleckoprůmyslovým muzeem ve Švýcarsku.


František Palacký. 1798 - 1876 : životopis / Jiří Kořalka. - Praha : Argo, 1999. - 661 s., obr. příl. ; 21 cm. - (Ecce Homo). - Poznámky. - Rejstřík. - Bibliografie
ISBN 80-7203-125-2 (váz.) : 328 Kč : 259 Kč (pro členy Literárního klubu)

Kniha vychází u příležitosti 200. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých politiků a historiků. Autor představuje F. Palackého ve třech podobách: jako historika, politika a organizátora vědeckého a společenského života.


Ilustrated Oxford Dictionary / z anglického originálu přeložila Eva Lacinová. - Praha : Ikar, 1999. - 1008 s., il. ; 27 cm
ISBN 80-7202-464-7 (váz.) : 1250 Kč

Přehledný, směrodatný a mimořádně obsažný výkladový slovník anglického jazyka. Obsahuje též poznámky o gramatice a používání slov.


Internet @ §§§ / Vladimír Smejkal ; předml. naps. Ondřej Neff. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 166 s., il. ; 21 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7169-765-6 (brož.) : 118 Kč

Publikace se jako první u nás pokouší ze všech stran popsat nejednoduchý fenomén Internetu z pohledu platného práva. Je určena pro všechny kategorie čtenářů, kteří se zajímají o Internet.


Národní divadlo : historie a současnost budovy = history and present day of the building = Geschichte und Gegenwart des Hauses / zpracovali Zdeňka Benešová …[et al.] ; fotogr. Jaroslav Kučera. - Praha : Národní divadlo, 1999. - 128 s., fotogr., il. ; 34 cm
ISBN 80-7258-001-9 (váz.)

Tříjazyčná obrazová publikace o historické budově Národního divadla v Praze.


Patentové informace na Internetu / Dobroslav Pičman. - Praha : Úřad průmyslového vlastnictví, 1999. - 120 s. ; 21 cm
ISBN 80-85100-84-3 (brož.) : 83 Kč

Zpřístupňování informací z oblasti průmyslově právní ochrany prostřednictvím tolik vychvalované a zároveň zatracované informační dálnice není tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.


Poselství papíru / Richard Khel. - Praha : Karolinum, 1999. - 334 s.
ISBN 80-7184-684-8 (brož.) : 200 Kč

Soubor kulturněhistorických statí o společenském působení papíru a rukopisném a tištěném poselství, kterou uchovává a předává z generace na generaci.


Rasa a dějiny / Claude Lévi-Strauss ; z francouzského originálu přeložil Petr Horák. - Brno : Atlantis, 1999. - 71 s. ; 21 cm
ISBN 80-7108-138-8 (váz.) : 112 Kč

Autor vyvrací rasové předsudky všeho druhu. Posuzuje, co znamená v dějinách lidstva rozmanitost kultur, náhoda, pokrok a jaké místo v dějinném vývoji přísluší západní civilizaci.


Španělská literatura 20. století / Josef Forbelský. - Praha : Karolinum, 1999. - 332 s., tab. ; 28 cm. - Bibliografie. - Rejstřík
ISBN 80-7184-806-9 (váz.) : 350 Kč

Společenské, myšlenkové a estetické proudy moderní španělské literatury (próza, poezie, divadelní tvorba a představitelé) v kontextu románského, euroafrického a euroamerického světa.


Teologická propedeutika : uvedení do studia teologie, církve a náboženského života / David Tonzar. - Praha : Karolinum, 1999. - 92 s.
ISBN 80-7184-789-5 (brož.) : 55 Kč

Učební text určený studentům Husitské teologické fakulty UK.


Učební slovník jazyka čínského. [Sv.] 1 : kaligrafie Xu Guofu / Oldřich Švarný. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1998. - 289 s., grafy ; 30 cm
ISBN 80-7067-907-7 (váz.) : 210 Kč

Kniha doplňuje běžné učebnice a slovníky čínštiny informacemi o povaze slova, jeho výstavbě, funkčních charakteristikách i prozodických vlastnostech. Tyto otázky souvisejí s reformou čínského písma včetně převádění a zachycení výslovnosti znaků latinkou. Ke knize bylo vydáno 39 magnetofonových kazet.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A C D E F H I J K N P S V


angličtina
Ilustrated Oxford Dictionary

architektura
Národní divadlo

archivnictví
Poselství papíru

Česká republika
Česká společnost 1998

Čína
Číňané 21. století

čínština
Učební slovník jazyka čínského

dějiny literatury
Španělská literatura 20. století

dějiny umění
Česká fotografie 90. let = Czech Photography of the 1990s
Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění

divadlo
Národní divadlo

Drtikol František
František Drtikol

ekonomika
Byznys rychlostí myšlenky
Dálkový obchod v raně středověké Evropě

encyklopedie
Ilustrated Oxford Dictionary

Evropská unie
Česká společnost 1998
Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství = EU Law Glossary

filozofie
Fašismus ve své epoše

historie
Číňané 21. století
Dálkový obchod v raně středověké Evropě
Fašismus ve své epoše
František Palacký
Národní divadlo
Poselství papíru
Rasa a dějiny

informační systémy
Patentové informace na Internetu

Internet
Internet @ §§§
Patentové informace na Internetu

jazykové slovníky
Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění
Učební slovník jazyka čínského
Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství = EU Law Glossary

křesťanství
Biblická mozaika
Teologická propedeutika

náboženství
Biblická mozaika
Teologická propedeutika

NATO
Česká společnost 1998

němčina
Česko-německý a německo-český slovník základních pojmů z dějin umění

Palacký František
František Palacký

písmo
Poselství papíru

politologie
František Palacký

Praha
Národní divadlo

právo
Čtyřjazyčný slovník práva Evropských společenství = EU Law Glossary
Evropský systém ochrany průmyslového vlastnictví a jeho vliv na vývoj v České republice
Internet @ §§§
Patentové informace na Internetu

skripta
Teologická propedeutika

sociologie
Česká společnost 1998
Deset rodin po 10 letech
Fašismus ve své epoše
Rasa a dějiny

společenské vědy
Číňané 21. století

výpočetní technika
Internet @ §§§

výtvarné umění
Česká fotografie 90. let = Czech Photography of the 1990s
František DrtikolPoznámka:
Údaje o právě vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 39, č. 14-16 (1999).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... v dubnu 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 5 [cit. 2024-05-30]. urn:nbn:cz:ik-10352. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10352

automaticky generované reklamy
registration login password