Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Co vyšlo... o prázdninách 1999

Čas nutný k přečtení
17 minut
Již přečteno

Co vyšlo... o prázdninách 1999

0 comments
Autoři: 


ABECEDNÍ SEZNAM TITULŮ

A C D E F H I J K M N O P R S T U V W

AACR 2 a UNIMARC : příručka pro praktickou katalogizaci s příklady. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999
ISBN 80-7050-323-8 (kroužk. vazba) : 1000 Kč

Překlad příručky pro jmenné zpracování dokumentů určený pro seminář o AACR2/Unimarc, který se konal v roce 1996. Příručka je cennou pomůckou pro školení českých katalogizátorů v různých typech knihoven.


ALEPH verze 3.2-6 : příručka pro uživatele systému. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999
ISBN 80-7050-323-8 : 550 Kč

Příručka pro uživatele knihovnického počítačového systému. Volné listy vložitelné do kroužkové vazby.


Česká politická pravice : mezi převratem a krizí / Jana Čechurová. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 124 s. ; 19 cm. - (Knižnice Dějin a současnosti ; sv. 10). - Rejstřík.
ISBN 80-7106-264-2 (brož.) : 99 Kč

Dějiny politické pravice za první republiky dosud nepatřily k hlavním tématům české historiografie, práce je proto navýsost potřebná. Autorka se věnuje nejen straně národně demokratické, která byla považována za nejpravicovější z hlavních československých politických stran, ale i pravicovým křídlům strany agrární a lidové, stejně jako různým fašistickým uskupením.


Dějiny Austrálie / Geoffrey Blaney ; z anglického originálu přeložila Zora Wolfová ; odborně revidoval, poznámky a vysvětlivky zpracoval a fotogr. Josef Brinke. - Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1999. - 251 s., fotogr., mapky, tab. ; 22 cm. - Bibliografie. - Rejstřík
ISBN 80-7106-334-7 (váz.) : 205 Kč

Do Austrálie již měli brzy dorazit Evropané. Rozdíl mezi způsobem života na Britských ostrovech a životem původních obyvatel byl snad nejpropastnějším kontrastem světa. Britové s sebou přivezli množství myšlenek a zboží, jaké si Australci zatím ani neuměli představit. Přibyli sem se všemi výdobytky deseti tisíce let staré neolitické revoluce i s výsledky nové průmyslové revoluce. Autor je profesorem historie na Univerzitě v Melbourne.


Dějiny umění. 5. díl / José Pijoan ; ze španělského originálu přeložil Jiří Pechar ; rejstřík sestavil Josef Hobzek. - 4., v Knižním klubu 1. vyd. - Praha : Balios, 1999. 317 s., il. ; 30 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7176-956-8 (4. díl) : ISBN 80-7176-764-6 (soubor) : 699 Kč

Proslulá encyklopedie dějin umění významného katalánského uměnovědce. Text posledního vydání byl opraven, rozšířen a v některých kapitolách nahrazen studiemi současných badatelů v souladu s novějšími objevy a poznatky. Čtvrtý svazek je věnován uměleckým dílům od Západní Evropy po Dálný východ.


Divadelní adresář 1999 / uspoř. Zuzana Jindrová, Eva Žahourková, Ondřej Svoboda. - Praha : Divadelní ústav, 1999. - 94 s. ; 21 cm
ISBN 80-7008-090-6 (brož.) : 100 Kč

Publikace obsahuje základní informace o divadlech, souborech, stagionech, agenturách, školách, festivalech, odborných časopisech a institucích.


Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sv. 9: Mr`kati - obrěsti / editor Adolf Erhart. - Praha : Academia, 1999. - S. 503 - 566 ; 30 cm
ISBN 80-200-0767-9 (brož.) : 98 Kč

Další sešit slovníku, který podává vyčerpávající výklad o původu všech staroslověnských slov. Abecedně seřazená hesla obsahují gramatickou charakteristiku, odvozeniny slova ukazují na slovotvorný a sémantický vývoj, etymologická část hesla uvádí ekvivalenty z ostatních slovanských jazyků a vlastní etymologický výklad.


Filmová ročenka 1998 = Film Yearbook 1998 / sestavily Ivana Tibitanzlová, Eva Kučerová, Eva Bainová. - Praha : Národní filmový archiv, 1999. - 592 s. ; 21 cm. - Slovník zkratek. - Rejstříky
ISBN 80-7004-095-5 (brož.) : 170 Kč

Ročenka české kinematografie roku 1998 obsahuje kalendář filmových událostí, informace o filmové tvorbě, dotacích, oceněných českých filmech a filmových osobnostech, adresář institucí a další informace.


Filosofie náboženství : pokus o typologii / Helena Pavlincová, Břetislav Horyna. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 251 s. ; 23 cm. - (Religionistika ; sv. 8). - Bibliografie. - Rejstřík
ISBN 80-210-1978-6 (brož.) : 130 Kč

Publikace předkládá základní typologii metodologických a obsahových postojů v moderní filosofii náboženství.


Hodža versus Beneš : Milan Hodža a slovenská otázka v zahraničním odboji za druhé světové války / Jan Kuklík. - Praha : Karolinum, 1999. - 283 s.
ISBN 80-7184-828-X (brož.) : 230 Kč

Kniha se zabývá vzájemnými vztahy dvou význačných osobností československé historie v období zahraničního odboje za druhé světové války. Práce je založena především na původních archivních dokumentech z našich i zahraničních archivů. Přílohou práce je korespondence Milana Hodži a Edvarda Beneše v letech 1939-1944, která přináší nový pohled jak na "slovenskou otázku" v československém zahraničním odboji, tak i na závěrečné období první republiky.


Ilustrovaná encyklopedie českých hradů / Tomáš Durdík. - Praha : Libri, 1999. - 736 s., il., fotogr. ; 26 cm. - Bibliografie
ISBN 80-85983-62-1 (váz.) : 650 Kč

Přední český a evropský kastellolog podstatně rozšířil svoji Encyklopedii českých hradů - zejména zařadil dvojnásobný počet lokalit zřícenin a hradů a ztrojnásobil ilustrační doprovod. Nově koncipovaná kniha velkého formátu umožňující věnovat patřičnou plochu nákresům s vývojovými fázemi staveb uvádí u každého hesla i základní literaturu.


Informace, komunikace a myšlení : úvod do informační vědy / Jiří Cejpek. - Praha : Karolinum, 1999. - 179 s.
ISBN 80-7184-767-4 (brož.) : 160 Kč

Objasnění podstaty a smyslu oboru zvaného informační věda. V první části autor podává výklad tří klíčových pojmů: informace, komunikace, myšlení. Druhá část je úvodem do studia informační vědy.


Jak nakládat s písemnostmi? aneb Registratury, spisovny a archivy obchodních společností / Martin Seidler .- 2. dopl. vyd. - Ostrava : Montanex, 1999. - 144 s. ; 21 cm
ISBN 80-7225-024-8 (brož.) : 110 Kč

Publikace je určena především právnickým i fyzickým osobám, kterým vyplývají povinnosti ze zákona č. 343/1992 Sb., jímž se mění a doplňuje zákon ČNR č. 97/1974 Sb. o archivnictví.


John Maynard Keynes a současná ekonomie / Milan Sojka. - Praha : Grada Publishing, 1999. - 156 s. ; 24 cm
ISBN 80-7169-827-X (váz.) : 158 Kč

Život a dílo nejvýznamnějšího ekonoma 20. století, jehož koncepce významně ovlivnily následný vývoj ekonomické teorie. Nezbytný pramen pro studium ekonomických teorií.


Josef II. : revolucionář z boží milosti / Hans Magenschab ; z německého originálu přeložil Milan Tvrdík. - Praha : Brána : Knižní klub, 1999. - 241 s., 8 s. bar. příl. ; 21 cm
ISBN 80-7243-044-0 (Brána)

Portrét jednoho z nejvýznamnějších panovníků v evropských dějinách, který byl nejen štědrým mecenášem umění, ale především uvedl v život dalekosáhlé reformy, které zatřásly strnulou stavbou střední Evropy a v mnohém určily její budoucí vývoj.


Katalog skladovaných knih v České republice 1999 / úvod napsaly Iva Celbová, Jana Křehlová. - Praha : Svaz českých knihkupců a nakladatelů, 1999. - 473 s. ; 30 cm
ISBN 80-902495-3-1 (brož.)

Publikace obsahuje informace o skladovaných knižních titulech českých nakladatelství.


Kniha o městě Pardubice / editovala a předmluvu napsala Dagmar Broncová. - Praha : Milpo media : Milpo, 1999. - 238 s., fotogr. ; 27 cm. - (Knihy o českých městech)
ISBN 80-86098-12-5 (Milpo media) : 186 Kč

Kniha přibližuje historii i současnost Pardubic.


Korpusová lingvistika / Michal Šulc. - Praha : Karolinum, 1999. - 94 s.
ISBN 80-7184-847-6 (brož.) : 85 Kč

Základní informace o novém lingvistickém oboru: historie korpusové linvistiky, specializované korpusové projekty, český národní korpus, synchronní korpus, mluvený korpus, diachronní korpus. Určeno studentům moderní filologie a širší kulturní veřejnosti.


Kryptadia : příspěvky ke studiu pohlavního života našeho lidu. 2. díl / Karel Jaroslav Obrátil. - 2. vyd. - Praha : Paseka, 1999. - 448 s. ; 24 cm
ISBN 80-7185-224-4 (soubor). - ISBN 80-7185-228-7 (2. díl) : 269 Kč

Autor shromáždil ty lidové slovní projevy a zvyky, které jiní vědci raději zatajovali a cenzurovali, a ponechával je v původní podobě, ačkoliv si byl vědom, že budou měšťanskému uchu znít poněkud hrubě a oplzle. Reprint původního bibliofilského vydání ze 30. let.


Kryptadia : příspěvky ke studiu pohlavního života našeho lidu. 3. díl / Karel Jaroslav Obrátil. - 2. vyd. - Praha : Paseka, 1999. - S. 451-756 ; 24 cm
ISBN 80-7185-224-4 (soubor). - ISBN 80-7185-244-9 (3. díl) : 269 Kč

Autor shromáždil ty lidové slovní projevy a zvyky, které jiní vědci raději zatajovali a cenzurovali, a ponechával je v původní podobě, ačkoliv si byl vědom, že budou měšťanskému uchu znít poněkud hrubě a oplzle. Třetí díl obsahuje slovník české vulgární zásoby, jenž byl ve své době nejúplnějším zpracováním tohoto tématu. Reprint původního bibliofilského vydání ze 30. let.


Křižovatky české sociální reformy / Martin Potůček. - Praha : SLON, 1999. - 317 s. ; 21 cm. - (Studie ; sv. 19). - Bibliografie
ISBN 80-85850-70-2 (brož.) : 188 Kč

Kniha rozebírá vztahy mezi teoriemi, politickými ideologiemi a praxí české sociální politiky po roce 1989. S pomocí faktografického materiálu odkrývá slabá místa reformy sociálního zabezpečení, zdravotnictví, analyzuje hlavní hrozby a naděje sociální politiky budoucnosti: nezaměstnanost, chudobu, globalizaci a integraci České republiky do Evropské unie.


Malá encyklopedie moderní ekonomie / Milan Sojka, Bronislav Konečný. - 3. vyd. - Praha : Libri, 1999. - 270 s., tab., grafy ; 21 cm. - Rejstřík. - Slovníčky
ISBN 80-85983-78-8 (brož.) : 185 Kč

Publikace podává základní přehled o současné ekonomické teorii a jejím vývoji.


Memoriaae Mundi Series Bohemica : digital Acces to Rare Documents / Adolf Knoll, Stanislav Psohlavec ; spolupracovali Charif Bahbouh, Jitka Charvátová, Zdeněk Uhlíř ; předmluvu napsal Pavel Kavánek. - Praha : Národní knihovna ČR : Albertina icome : Dar Ibn Rushd, 1998. - 28 s. ; 30 cm
ISBN 80-7050-319-X (Národní knihovna ČR). - ISBN 80-901505-3-5 (Albertina icome Praha). - ISBN 80-86149-11-0 (Dar Ibn Rushd) : 100 Kč (pro knihovny)

Publikace vychází jako doprovodný materiál k CD-ROM The Catalogue of Arabic Manuscripts. Vydáno v rámci programu UNESCO Paměť světa.


Metody zavádění informačních systémů na univerzitách : metodická příručka / Ivan Vrána, Jan Búřil, Alexander Černý. - Brno : Vysoké učení technické, 1999. - 152 s. ; 24 cm
ISBN 80-214-1344-1 (brož.)

Příručka vznikla jako výsledek projektu RS 98011 rezortního výzkumu MŠMT ČR. Je užitečnou pomůckou pro vedoucí řadové pracovníky univerzit, fakult a výpočetních ústavů při zavádění nebo modernizaci jejich univerzitního informačního systému.


Moravské zemské desky 1348 - 1642 / k vydání připravil Ivan Štarha … [et al.] - Břeclav : Moraviapress, 1999. - 32 s., 58 desek ; 33 cm. - Text v češtině a němčině
ISBN 80-86181-16-2 (váz.)

Moravské zemské desky byly 2. 2. 1998 prohlášeny národní kulturní památkou a jsou trvale uchovávány v Moravském zemském archivu v Brně. Jsou jednou z nejvzácnějších památek národního života českého na Moravě a jednou z nejstarších a nejvzácnějších památek tototo druhu v celé střední Evropě. Kniha obsahuje reprodukci 58 zemských desek, je vázána v kůži.


Muzea a galerie v České republice : kapesní encyklopedie / zpracovala Yvonna Fričová ; fotogr. Pavel Frič. - Praha : Titanic, 1999. - 224 s., bar. fotogr. ; 12 cm
ISBN 80-85909-51-0 (brož.) : 250 Kč

Pomůcka pro plánování vycházek, zájezdů a výletů obsahuje aktuální informace včetně otevíracích dob a cen vstupného.


Národní knihovna České republiky : výroční zpráva 1998 = Annual report 1998 / úvod napsal Vojtěch Balík. - Praha : Národní knihovna ČR, 1999. - 106 s. ; 30 cm
ISBN 80-7050-339-4 (brož.) : neprodejné

Česko-anglická publikace podává přehled o činnosti jednotlivých pracovišť Národní knihovny ČR v roce 1998.


Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický : ekologie a ochrana životního prostředí / Pavel Křivka, Jiří Růžička. - Pardubice : Loxia, 1999. - 917 s. ; 21 cm
ISBN 80-902541-0-1 (váz.) : 630 Kč

Slovník obsahuje 24000 hesel. V příloze je zařazena diskuse o překladech obtížných termínů, přehled britských a amerických jednotek měr a vah, názvy mezinárodních úmluv a dokumentů o otázkách životního prostředí, přehled práva Evropské unie o otázkách životního postředí, český a evropský katalog odpadů, seznam ohrožených druhů vyšších rostlin a obratlovců v ČR a další tabulky a přehledy.


Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob / Stanislav Devátý, Petr Toman. - Praha : Linde, 1999. - 190 s. ; 21 cm
ISBN 80-7201-169-3 (brož.) : 180 Kč

Publikace se zabývá ochranou nehmotných práv právnických osob.


Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice 1999 / Tasilo Prnka, Karel Šperlink, Petr Křenek. - Ostrava, Repronis Ostrava, 1999. - 202 s. ; 21 cm
ISBN 80-86122-42-5 (brož.)

Cílem publikace je poskytnout informace o možnostech a způsobech získání státní podpory pro výzkum a vývoj účastí na veřejných soutěžích. Proto je podstatná část věnována účelovému financování výzkumu a vývoje. Postupně jsou představovány vybrané programy vyhlašované jednotlivými správci rozpočtových kapitol státního rozpočtu. Je zde zachycen stav v první polovině roku 1999.


Překládáme do angličtiny : příručka pro překladatele odborných textů / Petr Janata. - Plzeň : Fraus, 1999. - 185 s. ; 19 cm
ISBN 80-7238-052-4 (brož.)

Cílem příručky je zaplnit mezeru mezi jazykovými znalostmi získanými ze standardních učebnic nebo gramatik a tím, co člověk potřebuje k uspokojivému projevu v odborné angličtině.


Psychobiologie : biologické základy vývoje chování / George M. Michel, Celia L. Moore ; z amerického originálu přeložili Anton Markoš, Fatima Cvrčková. - Praha : Portál, 1999. - 478 s. ; 24 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7178-116-9 (váz.) : 497 Kč

Přehled nového interdisciplinárního vědního oboru, zkoumajícího biologické a fyzikální základy psychiky člověka a ostatních živočichů.


Romantika : dějiny a pojem / Gert Schulz ; z německého originálu přeložil Martin Hořák. - Praha : Paseka, 1999. - 128 s.
ISBN 80-7185-235-X (brož.)

Úvaha o dějinách romantiky a pojmu romantismu především v literatuře, hudbě a výtvarném umění.


Rozdíly britské a americké angličtiny / Ivana Doubravová. - Dubicko : Infoa, 1999. - 42 s. ; 15 cm. - (Přehledná gramatika)
ISBN 80-7240-005-3 : 69 Kč

Publikace kapesního formátu je zpracována přehlednou tabulkovou formou. Obsahuje 46 tabulek rozdílů britské a americké angličtiny (rozdíly v mluvnice, pravopisu, výslovnosti, významu slov a další).


Rozum a kultura : historická úloha racionality a racionalismu / Ernest Gellner ; z anglického originálu přeložila Eva Musilová. - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. - 188 s. ; 21 cm
ISBN 80-85959-44-5 (váz.) : 199 Kč

Jeden z nejpozoruhodnějších výkladů dějin moderní evropské filozofie od Descarta po současnost. Nejde však o tradiční akademické dějiny, autor poukazuje na to, že filozofie je součástí mnohem širších i hlubších posunů v lidském věření, chápání a jednání.


Slovník lingvistických termínů / Edvard Lotko. - Olomouc : Vydavatelství Univerzity Palackého, 1999. - 113 s. ; 21 cm
ISBN 80-7067-965-4 (váz.) : 97 Kč

Znalost vžitých tradičních i nových méně známých termínů, které odrážejí současný stav vývoje jazykovědy, je potřebná pro studenty všech filologických oborů od začátku prvního semestru.


Slovník politického myšlení / Roger Scruton ; z anglického originálu přeložil a předml. Napsal Petr Pithart. - 2. rozš. vyd. - Brno : Atlantis, 1999. - 188 s. ; 21 cm
ISBN 80-7108-184-1 (brož.) : 168 Kč

Výborný a inspirující učební text pro středoškoláky, vysokoškoláky a všechny, kteří chtějí rozumět politickému dění. Text je oproti prvnímu vydání rozšířený o 80 hesel.


Stoická filosofie / John M. Rist ; z anglického originálu přeložil Karel Thein. - Praha : ISE-Oikoymenh, 1999. - 343 s. ; 21 cm. - (Oikúmené). - Bibliografie. - Rejstřík
ISBN 80-86005-06-5 (brož.)

Studie předního znalce antické filozofie, interpretující myšlenky stoicismu.


Strategické řízení informačního systému a systémová integrace / Jiří Voříšek. - Dotisk 1. vyd. - Praha : Management Press, 1999. - 323 s. ; 24 cm. - Rejstřík
ISBN 80-85943-40-9 (brož.) : 298 Kč

Autor analyzuje nedostatky a rizika současných informačních systémů a popisuje možnosti jejich řešení, obsah a principy tvorby informační strategie jako základu efektivního a integrovaného informačního systému podniku, ukazuje nutnost úzkého provázání podnikové a informační strategie.


Světové literatura 20. století v kostce. - Praha : Libri, 1999. - 240 s. ; 21 cm
ISBN 80-85983-80-X (brož.) : 145 Kč

Příručka mapuje hlavní literární proudy a postavy nejvýznamnějších světových literatur 20. století. Její předností je aktuálnost textu, který zahrnuje i nejnovější údaje z 90. let. Určeno středoškolským i vysokoškolským studentům a pedagogům středních škol.


Teoretické problémy překladu = Les problemes theoriques de la traducion / George Mounin. - Praha : Karolinum, 1999. - 266 s.
ISBN 80-7184-733-X (brož.) : 245 Kč

Zakladatel moderní komparativní teorie překladu vysvětluje, že u překladu nejde o pouhý nácvik převodu znaků jednoho jazyka do znaků jiného jazyka, ale o převod z jednoho systému myšlení do jiného. Nezbytným doplňkem lingvisty se tak stává etnografie a filolofie.


Teorie a praxe skupinové psychoterapie / Irvin D. Yalom ; z anglického originálu přeložili Hana Drábková, Martin Hajný. - Hradec Králové : Konfrontace, 1999. - 704 s.
ISBN 80-86088-05-7 (váz.) : 460 Kč

Jedno z nejlepších souhrnných děl o psychoterapeutickém vedení skupin.


Třebíč v proměnách / Jiří Joura, Miroslav Hedvábný. - Třebíč : Akcent, 1999. - Fotogr. ; 24 cm
ISBN 80-7268-004-8 (váz.)

Kniha ojedinělým způsobem přibližuje historii Třebíče. Na fotografiích umožňuje sledovat a porovnávat vývoj města v rozpětí 130 let.


Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce 1997 : výběrová bibliografie / Jana Černá. - Brno : Knihovna Jiřího Mahena, 1999. - 151 s. ; 21 cm
ISBN 80-85023-31-8 (brož.) : 30 Kč

Bibliografická ročenka obsahuje souborné literárněvědecké publikace a stati jihomoravských autorů, knižní vydání básnické, prozaické a dramatické tvorby spolu s recenzemi na tyto práce, přehled básnické, prozaické a dramatické tvorby publikované v novinách a časopisech, výběr premiér dramatických děl jihomoravských autorů nebo dramatizací jejich pracemi inspirovanými. Dále se věnuje monografickým, časopiseckým nebo novinovým příspěvkům k životu a dílu osobností regionu. Slouží knihovníkům, studentům, badatelům a ostatním zájemcům o literární dění jižní Moravy.


Umění pomáhat : učebnice metod sociální praxe / Ivan Úlehla. - 2., v nakl. SLON 1. vyd. - Praha : SLON, 1999. - 128 s. ; 23 cm. - (Studijní texty ; sv. 20) (Učebnice pro obor sociální práce ; sv. 11). - Rejstřík
ISBN 80-85850-69-9 (brož.) : 122 Kč

Učebnice základních postupů práce s lidmi, kteří potřebují pomoc. Je určena praktikům i studentům, kteří chtějí obstát v náročných sociálních profesích, poslouží při výuce metod sociální práce i jako pomůcka pro praktiky pracující s klienty v oblasti sociální práce, medicíny či psychoterapie.


Ústavní systém České republiky : základy českého ústavního práva / Aleš Gerloch, Jiří Hřebejk, Vladimír Zoubek. - 3. aktual. a dopl. vyd. - Praha : Prospektrum, 1999. - 519 s. ; 21 cm. - Rejstřík
ISBN 80-7175-077-8 (brož.) : 530 Kč

Příručka věnuje hlavní pozornost současnému ústavnímu pořádku České republiky, tvořenému Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod. Podrobně se zabývá výkladem nejdůležitějších pojmů s důrazem na charakteristiku státní moci, moci zákonodárné, výkonné a soudní, samosprávy i základních práv a svobod občanů.


Velká kniha o vypalování CD / Martin Bartoň. - Brno : Unis Publishing, 1999. - 237 s. + 1 CD ; 23 cm
ISBN 80-86097-26-9 (brož.) : 290 Kč


Vítězslav Novák : tematický a bibliografický katalog = The Thematic and Bibliographical Catalogue / sestavil Miloš Schnierer. - Praha : Editio Praga, 1999. - 518 s. ; 24 cm. - Rejstřík. - Bibliografie. - Česko-anglický text
ISBN 80-7058-473-4 (váz.) : 398 Kč

Dosud nejúplnější soupis skladatelových skladeb (162 titulů) s notovýmui incipity všech děl, s údaji o době vzniku, instrumentaci uložení autografu, tiskových edicích, nahrávkách atd. Publikace je vybavena chronologickou tabulkou života a díla, soupisem novákovské bibliografie.


Výroční zpráva Masarykovy Univerzity 1998 / editor Jana Pilátová. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 71 s., 10 s. fotogr. příl. ; 30 cm
ISBN 80-210-2080-6 (brož.) : neprodejné

Výroční zpráva o činnosti Masarykovy univerzity v Brně za uplynulý kalendářní a hospodářský rok.


Vývoj pojetí ceny v ekonomii / Kamil Fuchs. - Brno : Vydavatelství Masarykovy univerzity, 1999. - 124 s. ; 21 cm
ISBN 80-210-2035-0 (brož.) : 98 Kč

Analýza souvislostí, které ovlivnily hodnotové pojetí ceny v klasické škole politické ekonomie.


Washingtonský summit NATO : sborník dokumentů / sestavil Dobroslav Matějka. - Praha : Česká atlantická komise : Ústav mezinárodních vztahů, 1999. - 107 s. ; 19 cm
ISBN 80-85864-62-2 (Ústav mezinárodních vztahů)

Publikace napomůže veřejnosti podrobněji se orientovat v otázkách, které mají a budou mít pro naši republiku zásadní význam.


PŘEDMĚTOVÝ REJSTŘÍK

A B C D E F H I J K L M N P R S T U V Z


angličtina
Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický
Překládáme do angličtiny
Rozdíly britské a americké angličtiny

architektura
Dějiny umění. 5. díl
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů

archivnictví
Jak nakládat s písemnostmi? aneb Registratury, spisovny a archivy obchodních společností
Memoriaae Mundi Series Bohemica
Moravské zemské desky 1348 - 1642

Austrálie
Dějiny Austrálie

Beneš, Edvard
Hodža versus Beneš

bibliografie
Katalog skladovaných knih v České republice 1999
Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce 1997
Vítězslav Novák

Česká republika
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů
Kniha o městě Pardubice
Křižovatky české sociální reformy
Muzea a galerie v České republice Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice 1999
Třebíč v proměnách
Ústavní systém České republiky
Washingtonský summit NATO

Československo
Česká politická pravice
Hodža versus Beneš

český jazyk
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sv. 9

dějiny umění
Dějiny umění. 5. díl
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů

divadlo
Divadelní adresář 1999

ekologie
Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický

ekonomie/ekonomika
John Maynard Keynes a současná ekonomie
Malá encyklopedie moderní ekonomie
Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice 1999
Vývoj pojetí ceny v ekonomii

encyklopedie
Ilustrovaná encyklopedie českých hradů
Malá encyklopedie moderní ekonomie
Muzea a galerie v České republice

etnografie
Kryptadia. 2. díl
Kryptadia. 3. díl

Evropská unie
Křižovatky české sociální reformy

film
Filmová ročenka 1998 = Film Yearbook 1998

filozofie
Filosofie náboženství
Rozum a kultura
Stoická filosofie

historie
Česká politická pravice
Dějiny Austrálie
Hodža versus Beneš
Josef II.
Kniha o městě Pardubice
Moravské zemské desky 1348 - 1642
Třebíč v proměnách

Hodža, Milan
Hodža versus Beneš

hudba
Romantika
Vítězslav Novák

informační systémy
ALEPH verze 3.2-6
Metody zavádění informačních systémů na univerzitách
Strategické řízení informačního systému a systémová integrace

informační věda
Informace, komunikace a myšlení

jazykové slovníky
Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický
Slovník lingvistických termínů

jazykové příručky
Překládáme do angličtiny
Rozdíly britské a americké angličtiny

Keynes, John Maynard
John Maynard Keynes a současná ekonomie

knihovnictví
AACR 2 a UNIMARC
ALEPH verze 3.2-6
Informace, komunikace a myšlení
Katalog skladovaných knih v České republice 1999
Memoriaae Mundi Series Bohemica
Národní knihovna České republiky
Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce 1997

křesťanství
Filosofie náboženství

lékařství
Psychobiologie
Teorie a praxe skupinové psychoterapie
Umění pomáhat

lingvistika
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sv. 9
Korpusová lingvistika
Kryptadia. 2. díl
Kryptadia. 3. díl
Romantika
Slovník lingvistických termínů
Teoretické problémy překladu = Les problemes theoriques de la traducion

literatura
Světové literatura 20. století v kostce
Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce 1997

malířství
Dějiny umění. 5. díl

marketing
Strategické řízení informačního systému a systémová integrace

muzejnictví
Muzea a galerie v České republice

náboženství
Filosofie náboženství

nakladatelská činnost
Katalog skladovaných knih v České republice 1999

NATO
Washingtonský summit NATO

Novák, Vítězslav
Vítězslav Novák

Pardubice
Kniha o městě Pardubice

politologie/politika
Česká politická pravice
Křižovatky české sociální reformy
Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice 1999
Slovník politického myšlení

právo
Jak nakládat s písemnostmi? aneb Registratury, spisovny a archivy obchodních společností
Ochrana dobré pověsti a názvu právnických osob
Ústavní systém České republiky

překladatelství
Překládáme do angličtiny
Teoretické problémy překladu = Les problemes theoriques de la traducion

psychologie
Psychobiologie
Teorie a praxe skupinové psychoterapie
Umění pomáhat

ročenky
Divadelní adresář 1999
Filmová ročenka 1998 = Film Yearbook 1998
Národní knihovna České republiky
Tvorba jihomoravských spisovatelů v roce 1997
Výroční zpráva Masarykovy Univerzity 1998

sborníky
Washingtonský summit NATO

skripta
Informace, komunikace a myšlení
Slovník politického myšlení
Světové literatura 20. století v kostce

slovníky
Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Sv. 9
Odborný slovník anglicko-český a česko-anglický
Slovník lingvistických termínů
Slovník politického myšlení

sociologie
Křižovatky české sociální reformy
Umění pomáhat

software
ALEPH verze 3.2-6

sochařství
Dějiny umění. 5. díl

školství
Metody zavádění informačních systémů na univerzitách
Výroční zpráva Masarykovy Univerzity 1998

Třebíč
Třebíč v proměnách

učebnice
Slovník politického myšlení
Světové literatura 20. století v kostce

věda a výzkum
Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v České republice 1999

výpočetní technika
ALEPH verze 3.2-6
Metody zavádění informačních systémů na univerzitách
Velká kniha o vypalování CD

výtvarné umění
Dějiny umění. 5. díl
Romantika

životní prostředí
Odborný slovník anglicko-český a česko-anglickýPoznámka:
Údaje o vyšlých titulech byly převzaty z týdeníku Nové knihy, roč. 39, č. 27-33 (1999).

Klíčová slova: 
Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
CELBOVÁ, Iva. Co vyšlo... o prázdninách 1999. Ikaros [online]. 1999, ročník 3, číslo 8 [cit. 2022-08-08]. urn:nbn:cz:ik-10384. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/10384

automaticky generované reklamy
registration login password