Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci

Čas nutný k přečtení
5 minut
Již přečteno

Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci

1 comments
Autoři: 

Celostátní porada vysokoškolských knihovníků se po devíti letech vrátila do Olomouce, hostitelem byla Univerzita Palackého a jednání probíhalo v .

Porada začala obvyklou zdravicí akademického funkcionáře: , prorektorka pro záležitosti organizace a financování, ocenila roli knihoven a knihovníků na vysoké škole.

Tradiční zprávu o činnosti přednesla předsedkyně jejího výkonného výboru AKVŠ . Prezentovala aktivity výkonného výboru a jednotlivých komisí Asociace v letošním roce, vyzdvihla aktuální témata, rekapitulovala plnění usnesení loňské porady. Navrhla, aby stálým programem porad bylo především jednání o společných problémech, s prostorem pro diskuzi i pro prezentaci hostitelské knihovny. Podrobně se věnovala jednáním o bibliografické databázi Scopus od firmy Elsevier. Konstatovala, že poslání AKVŠ se nemění (sdružovat knihovny vysokých škol, hájit jejich zájmy, spolupracovat); do budoucna je potřeba změnit metody práce, získat podporu členů, knihoven i jednotlivců, být vidět a slyšet.

Na toto vystoupení navázaly zprávy předsedů jednotlivých komisí:

, tj. odborné komise pro informační vzdělávání a informační gramotnost na vysokých školách, přednesla z Českého vysokého učení technického. Hovořila o práci , průzkumech informační gramotnosti, informačního vzdělávání, jeho připravované koncepci, , o prezentacích a publikacích, vystoupení ve Slovinsku a na Slovensku, plánech komise na rok 2007 (mj. byl podán centralizovaný rozvojový projekt na online informační vzdělávání).

V bodu její předsedkyně ze Západočeské univerzity jednak informovala o práci (zmínila mj. provedený průzkum k databázi Scopus, projekt federativní autorizace a autentizace, sledování vývoje projektu Counter a Sushi), jednak podala zprávu z konference , konané 11. – 14. 10. 2006 v Římě.

přednesla z Univerzity Pardubice. Asociace knihoven vysokých škol se stala přidruženým členem , vyslala své zástupce na . byl název vystoupení ředitelky hostitelské knihovny . Připomněla, jak na tom byly české vysokoškolské knihovny v roce 1997, o čem se debatovalo a diskutovalo na poradě, co bylo od té doby nového (konsorcia, elektronické informační zdroje, informační výchova, vznik AKVŠ, vysokoškolské kvalifikační práce). Zmínila novou roli akademických knihoven v digitálním prostředí, knihovny se musí přizpůsobit novému trendu.

, tedy , přednesla její předsedkyně z Akademie muzických umění. Komise mj. zpracovala „Soubor doporučení pro zpřístupňování VŠKP“ pro usnadnění budování lokálních systémů, zabývala se legislativními otázkami, připravila tematický blok na věnované digitálním knihovnám.

Konkrétní fungující systémy na jednotlivých vysokých školách pak představili () a Jan Mach (systém eSTUP na Vysoké škole ekonomické). Pozvánku na seminář , konaný 22. 11. 2006, uvedla místopředsedkyně komise z Ostravské univerzity.

Jan Mach ve svém druhém vystoupení podal . Jde o návrh pro rok 2007, podaný do programu 8b, jehož účastníky je 10 vysokých škol.

Následovaly prezentace , jež dodávají knihovnám knihy a periodika, informační zdroje, software a pomůcky, prohlídka Ústřední knihovny UP a .

Jednání druhého dne zahájila z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava tématem . Zjistila, že WoS nemůže být jediným zdrojem pro zjištění kvantitativních ukazatelů o publikační činnosti organizace v publikacích s přiděleným IF; pokud chce mít instituce dobrý přehled alespoň o své vlastní publikační činnosti – ve vztahu k tzv. „impaktovaným“ časopisům, měla by si tyto informace evidovat v kvalitní podobě průběžně sama. Její kolegyně představila , který je používán pro ukládání bibliografických záznamů vysokoškolských kvalifikačních prací, článků ze sborníků VŠB a nově údajů o publikační činnosti.

z České zemědělské univerzity pohovořila na téma . Uvedla zajímavé myšlenky a náměty pro roli knihoven ve vědě a výzkumu, podílu na grantových projektech, vztahy s doktorandy a vědci ap.

Navíc proti programu zařazený příspěvek od ze Státní technické knihovny kromě očekávaného vysvětlení průběhu jednání o databázi SCOPUS přinesl i požadavek, aby byla Státní technická knihovna členem Asociace knihoven vysokých škol.

. z Jihočeské univerzity, předsedkyně oborové komise E, v příspěvku informovala, že pro rok 2007 bylo podáno 19 projektů (jak známo, z každé vysoké školy může být podán jen jeden), financováno by mělo být osm až devět projektů.

Následovaly prezentace výsledků některých projektů FRVŠ řešených v roce 2005: (), (), (), ().

Na závěr porady bylo po kratší debatě přijato .

Na jsou zveřejněny jednotlivých vystoupení a na stránkách Asociace knihoven vysokých škol Daniely Tkačíkové.

Hodnocení: 
Zatím žádné hodnocení
BROŽEK, Ivo. Celostátní porada vysokoškolských knihoven opět v Olomouci. Ikaros [online]. 2006, ročník 10, číslo 12 [cit. 2016-05-26]. urn:nbn:cz:ik-12292. ISSN 1212-5075. Dostupné z: http://ikaros.cz/node/12292

automaticky generované reklamy

Máme zde 1 komentář

Autor zřejmě nedopatřením neuvedl termín konání porady: 25.–26. říjen 2006

registration login password